Liāu Tit bo̍k-su sı̄ choē-choē lâng só͘ bat Tâi-oân kàu-kài kia̍t-chhut ê jı̂n-châi. pún phian-chhip-sek chhiáⁿ i siá hoê-ek-lio̍k, tùi chit goe̍h-jı̍t khí liân-chài tı̄ pún khan. 
 Goán Chó͘ Thè Lâng Sí 
 Iok tı̄ 150 nı̂ chêng, ū chı̍t-jı̍t chı̍t-ê lâng-kheh, kàu tı̄ pè chong-cho̍k ê thn̂g-pò͘, kā pè saⁿ-pâng ê chek-sun kóng, “Thn̂g the̍h chı̍t-tè hō͘ lín-pē chia̍h !” Pè chek-sun thiaⁿ-liáu chin siū-khı̀ kóng, “Lín-pē ê thn̂g hō͘ lí chia̍h ! Lín-pē soà tio̍h hō͘ lí chò kiáⁿ!! Chia̍h lín-pē hiah kàu!!!” Chiū khui chhit-kiàm hit-hō khui-chhùi-sai ê kûn, kā i tùi heng-khám cheng--lo̍h-khı̀! Hit ê lâng-kheh hiān-sí!! Hāi ah!!! “Pháiⁿ sun-á chò-sū loā chek-kong.” “Lún-khı̀ kiû châi, kek-khı̀ sio-thâi !” Kui chong-cho̍k ê lâng, lóng tio̍h jı̄n-bēng!! Tāi-ke toā hoân-ló !!! 
 Hit sı̂ goán (15 tāi) chó͘ chiū an-ùi chèng chek-sun kóng,“Lín tāi-ke bián hoân-ló ! Goá lâi khı̀ poê-miā !!!” Chiū khı̀ tùi-te̍k ê só͘-chāi, kā in kóng, “Goán ê chek-sun phah sí lín ê lâng, sı̄ chin m̄-tio̍h ! chóng-sı̄ lín bó͘-lâng beh chia̍h goán bó͘-lâng ê thn̂g,soà beh hō͘ i chò lāu-pē, che iā sı̄ ū chhò ! Taⁿ m̄-koán--i, goá lâi poê-miā !!!” Hiah ê tùi-te̍k khı̀-phut-phut, chiū ûi-oá lâi cheng, goán chó͘ chiū hō͘ in phah sí; chı̍t-miā poê chı̍t-miā, kui chong-cho̍k ê chek-sun pêng-an bô tāi-chı̀. Āu-lâi in saⁿ-pâng ê lâng, pâi hiuⁿ-oāⁿ-toh, tó-kò Thian-tē kóng, “Liáu-āu in saⁿ-pâng ê kiáⁿ-sun, nā khi-hū goán káu-pâng ê kiáⁿ-sun, tio̍h bē hó !!!” 
 Goán Kong Hō͘ Lâng Kòng-hoan-thâu 
 Sio̍k-gú kóng, “Jı̂n-siān pı̄ jı̂n khi! Noā-thô͘ chhim-ku̍t !”Hit ê saⁿ-pâng ê lâng siūⁿ kóng, in phah sí lâng, goán káu-pâng-chó͘ khı̀ thè in sí, sı̄ chin gōng! Goán ê chhân-hn̂g chhù-tē, koè-lâi koè-khı̀, in tı̍t-tı̍t kā goán pà-chiàm, sı̄m-chı̀ ta̍uh-ta̍uh tàu-lâng lâi lia̍h goán kong kòng-hoan-thâu. Goán kong hō͘ lâng khi-hū kàu ka-têng lông-poē, bô-kiáⁿ bô-jı̂ ! 
 Goán má m̄-goān chò Iú-èng-kong, chiū tùi sèⁿ Lí--ê, pun goán lāu-bó lâi chò cha-bó͘-kiáⁿ; kā i pa̍k sè-kha, beh khı̀ hn̂g-nih chò-kang, lóng ēng soàⁿ kā i thı̄ⁿ sí--teh, kiaⁿ-liáu kha toā, pa̍t-jı̍t chio bô hó kiáⁿ-sài. 
 Goán Pē Chhoē Oa̍h-lō͘ 
 Goán bó 17 hoè, goán má chiū kā i chio chı̍t-ê 17 tāi toaⁿ Liāu--ê, beh lâi thoân siang Liāu--ê ê hiuⁿ-lô͘-hı̄ⁿ, ǹg-bāng ū thang bān-tāi hiuⁿ-ian. 
 Put-hēng kàu sı̄ ko͘-khu̍t-tē, sui-jiân ē seⁿ iā khah chē chhı̄ bē oa̍h ! Seⁿ 6 ê cha-bó͘-kiáⁿ, sí chhun 2 ê; iā 3 ê cha-po͘--ê,lóng sí !! Tı̄ goá boē chhut-sı̀ ê sı̂, goán pē chiū siūⁿ beh khı̀ Ka-tang-á lé-pài. Put-hēng sū-chêng lāu-siat, chng-tiong ê lāu-toā (saⁿ-pâng ê lâng) pàng-tiau kóng, “Nā beh jı̍p-kàu, khoàⁿ beh poaⁿ khı̀ tó-ūi, tio̍h poaⁿ-khı̀ ! Bô !! beh kek-chhut chng!!!” Goán pē chiū m̄-káⁿ khı̀ lé-pài. 
 Kàu 68 nı̂ chêng, goá chhut-sı̀ ê sı̂, goán bó chiong goá ê hı̄ⁿ-á kǹg soàⁿ pa̍k toà bı̂n-chhn̂g kha, kóng chún chò ti-ko, pa̍k tı̄ bı̂n-chhn̂g-kha bē cháu-khı̀ ! Āu-lâi hō͘ lâng sǹg-miā, kóng goá toà keng-chı̀ⁿ, ē siā-sí pē-bó, koh goá iā chhı̄ bē oa̍h !!! 
 Tùi án-ni, goá ê lāu-pē chiū kóng, “Beh lâi kā i bē kúi-ê chı̂ⁿ-á lâi khai-khai--teh, khah iâⁿ ! Ē ko͘-khu̍t hō͘ ko͘-khu̍t !!” Goá ê lāu-bó kóng, “M̄ ah ! Ē sí, beh chhı̄ teh hō͘ sí, khah kam-goān !!” Āu-lâi goán pē ê toā-chı̍h pêng-iú kā goá siòng kóng,“Lí chit ê kiáⁿ chin hó-miā, m̄-thang bē !! Kàu 16 hoè ê sı̂, chı̂ⁿ m̄-bián thàn, ē ka-kı̄ lâi !!!” 
 Hit sı̂ goán pē koh siūⁿ beh khı̀ lé-pài; chóng-sı̄ hit ê chng-nı̍h ê lāu-toā koh háⁿ kóng, “Nā khı̀ jı̍p-kàu, beh kek-chhut chng.” Goán pē chiū soah khı̀. 
 Goán Bó͘ Thoân-tō 
 Tı̄ goá 5 hoè ê sı̂, tı̄ chı̍t-ê joa̍h-thiⁿ ê tiong-tàu, goá ê lāu-bó chē tı̄ thiaⁿ-mn̂g ê hō͘-tēng-thâu teh chhiu-chhı̀n; goá chiū cháu-oá khı̀ khû tı̄ goá ê lāu-bó ê koh-ē-khang, kā i thǹg liú-á, bih teh thau-chia̍h leng. Hit sı̂ goá boē sı̀n Chú ê lāu-bó kóng Ki-tok-kàu hō͘ goá thiaⁿ: 
 1. Jı̍p-kàu chin hó ! Jı̍p-kàu ê lâng, cha-po͘ cha-bó͘ lóng bat-jı̄ !! 
2. Jı̍p-kàu chin hó ! Jı̍p-kàu ê lâng, cha-bó͘ gín-ná lóng bô pa̍k-kha !!
3. Jı̍p-kàu chin hó ! Jı̍p-kàu ê lâng, m̄ kiaⁿ sı̂n, m̄ kiaⁿ kúi !!
4. Jı̍p-kàu chin hó ! Jı̍p-kàu ê lâng, bē chò pháiⁿ !!
5. Jı̍p-kàu chin hó ! Jı̍p-kàu ê lâng, kóng sí liáu ē chiūⁿ Thian-tông !!! Goá 5 hoè thiaⁿ-tio̍h lāu-bó chit 5 hāng ê thoân-tō, chin kán-bêng khak-chhiat ! Goá chiong hiān-sı̂ ê oē kā i hō chò“Goân-chú ê chong-kàu kàu io̍k hoat !!!” Hō͘ goá it-seng ē kı̀-tit ! Goá Tit-tio̍h Kiù Goá 5 hoè ê joa̍h-thiⁿ, Jı̍t-pún peng phah kàu Lô-chúi khe; goán pē in khı̀ kap i tí-khòng, chiàn-kó͘ chı̍t-ē tân, hiah ê Jı̍t-pún bé tio̍h-kiaⁿ cháu tùi Pó-táu tò-tńg khı̀. Goán pē chiū tńg-khı̀ Jı̄-lūn-á kòng-lô kiò bı̂n-chiòng tio̍h chı̄n chhut; in-ūi Jı̍t-pún peng thâi-su lán. Tāi-ke toā-chhèng chiū kng-kng khı̀, beh khı̀ kā jiok; bô phah-sǹg Jı̍t-pún peng koh hoan-thâu lâi, chiàn-kó͘ ná phah, Jı̍t-pún bé soà m̄-kiaⁿ, tı̍t-tı̍t pha̍uh lâi, toā-chhèng tiám-hoé tiám bē hù, kek-chí-á chhèng kńg-kńg-kiò, ná teh lo̍h hō͘. Hiah ê Khòng-jı̍t-kun tú bē tiâu, Jı̍t-pún peng jı̍p Sai-lê ke, chiū pàng-hoé sio-chhù; Sai-lê ke-bı̂n chiū lóng cháu chhut hái-kháu, moá lō͘ lâng tı̄ⁿ-tı̄ⁿ, ū ê taⁿ, oāiⁿ, phō, ū ê chò káu-á pê ! Iā goá hit sı̂ bô chhēng saⁿ-á-khò͘, kia̍h thûi-á kap goán lāu-bó koáⁿ-ti teh cháu, koè chı̍t-ê khiah, soà poa̍h lo̍h-khı̀ chia̍h-chúi. Hoé sio koè-sin, Kam bo̍k-su chiū siat-hoat chı̂ⁿ lâi Sai-lê chín-chè, ke-nı̍h kap tē-hng-bı̂n chin hó-kám kóng, “Âng-mn̂g-hoan ūi lán lâng; iā Âng-mn̂g-hoan khah gâu, chı̍t-ê khah-iâⁿ Jı̍t-pún-hoan cha̍p-ê.” It-poaⁿ ê hong-phêng lóng kóng, “Iâ-so͘-kàu sı̄ siān-kàu !” iā kóng chêng lâi thoân--ê, ū pun chhèng hō͘ in kàu-iú, nā in ê kàu-iú hō͘ chèng-hú lia̍h--khı̀, in ê thoân-kàu-ka chiū chē sı̀-pha-chhiu ê kiō, khı̀ gê-mn̂g-té pàng in kàu-iú chhut-lâi; bı̂n-chiòng chheng chit-hō ū sè-thâu thang khò--ê, kiò-chò “Ok-kàu !!!” Kàu 12 goe̍h kan, goán lāu-bó taⁿ seng-lé, chhoā goá khı̀ Lūn-poè pài lâi chhut-sûn ê Pak-káng-má; óng-hoê hit sı̂ ê lō͘ oá 2 phò͘, kiâⁿ liáu hō͘ le̍k--tio̍h, hit sı̂ khí tı̍t-tı̍t pēⁿ, soà tı̀ chı̍t-ê chiong-sin ê pēⁿ-bó. Hit-tia̍p Khí Goá Teh Koáⁿ-ti Chhı̄-iûⁿ Goán Jı̄-lūn-á chng kúi-nā pah hō͘, chin chió lâng bat-jı̄; lâng lóng lia̍h bat-jı̄ chò pó-poè: gín-ná liām koa-á kóng, “Kè--tio̍h tha̍k-chheh ang, 3 jı̍t bô chia̍h iā khin-sang !” Goá chin ài tha̍k-chheh bat-jı̄; ū chı̍t pái goá the̍h chı̍t tiuⁿ choá, siá kàu tı̄ⁿ-tı̄ⁿ-tı̄ⁿ, goá ê lāu-bó the̍h khı̀ hō͘ lâng khoàⁿ, lâng kóng lóng bô jı̄. Goá chhit-peh-káu-hoè jı̍t--sı̂ teh chò bē sı̀-siù chia̍h-mı̍h ê sió seng-lí, mı̂-sı̂ kap lāu-pē khı̀ toè pêⁿ-kha bē, thiⁿ-kng hı̀ chò soah, tńg-khı̀ chhù--nı̍h sǹg-chı̂ⁿ. Ū sı̂ Khòng-jı̍t-kun kui toā-tı̄n lâi kā goá kau-koan, iā ū sı̂, Jı̍t-pún kau-thong hiàn-peng the̍h sin-sin ê lêng-á-gı̂n lâi kā goá bé. Lāu-bó ta̍k-jı̍t khı̀ Sai-lê ke pó͘-hoè. Ū chı̍t-pái, goá ê sè-hàn toā-chí lâi goá seng-lí-tàⁿ, beh oāⁿ goá jı̍p khı̀ chia̍h-tàu; i bô lé-sò͘ lâi, goá chiū bô lé-sò͘ khı̀, i chiū jı̍p khı̀ tâu goán lāu-bó, goán lāu-bó kia̍h chı̍t ki pùn-taⁿ, bô-hun bô-hoē, chiū kā goá phiaⁿ. Goá chin m̄ kam-goān ! Siūⁿ-tio̍h lāu-bó hiah bô kong-tō, nā ē-tàng cháu-jı̍p chhù, beh chiong chhâ-mn̂g chhoàⁿ--teh, beh chiong ông-lâi-to tùi ka-kı̄ ê ām-kún koah hō͘ tn̄g, hō͘ i khı̀ khàu bô kiáⁿ. Goá ê toā-hàn toā-chí kè hō͘ chı̍t-ê hó-gia̍h pó-chèng chò sim-pū, ūi-tio̍h goán sàn-hiong, hō͘ in chin chha-pia̍t thāi-gū; só͘-í goá chiū éng-oán m̄-káⁿ tı̄ in tau chia̍h-pn̄g. Goá 8 hoè tó hiā-chhù. Goá 9 hoè ê sı̂, lāu-pē phoà-pēⁿ kú-kú koè-óng, bô chı̂ⁿ thang hō͘ tō-sū, goá chiū phoà goá chı̂ⁿ tâng-á chı̂ⁿ hō͘--i; bô chı̂ⁿ thang hêng pán-tiàm, chiū khioh han-chı̂ kap cha̍p-chı̀ lâi khoaⁿ-khoaⁿ hêng. Lāu-pē koè-sin liáu, hō͘ lâng khiàm ê gō͘-la̍k-pah kho͘ ê seng-lí-chı̂ⁿ, lóng bô tàng thó. Ke hō͘ saⁿ-pâng ê lia̍h, tek hō͘ saⁿ-pâng ê lâng chhò; goá ê lāu-bó mn̄g--in, soà hō͘ in phah, goá ê lāu-pē beh koè-sin ê sı̂, hoan-hù kóng, I nā koè-óng, goán bó-kiáⁿ tio̍h poaⁿ-cháu khı̀ pa̍t só͘-chāi; só͘-í goá lāu-pē pia̍t-sè boē chò pah-jı̍t, goán chiū pàng-sak chhù-the̍h, cháu khı̀ lāu-bó ê goā-ke tô-seⁿ. Keh-nı̂ goán káu-pâng chek-sun ū lâng sı̀n Chú, teh khí Hok-im-tn̂g, kā goán bé kū sam-liāu, goán lāu-bó khı̀ kā in the̍h chı̂ⁿ ê sı̂, goán hit ê sı̀n Chú ê tông-ché, kā goán lāu-bó kóng, goán lāu-pē thok i ê bāng, kiò i chio goán bó-kiáⁿ khı̀ lé-pài. Goá thiaⁿ--tio̍h, Chú-jı̍t chiū thau-cháu khı̀ kap in tı̄ iū-á-kha chū-hoē. Hit jı̍t 18 jı̄ ê bān-lêng pe̍h-oē jı̄-bó, goá bat chı̍t-poàⁿ; 59 siú ê si, iā bat kúi-nā chat; āu ê Chú-jı̍t lé-pài ê siú-thâu, goá lóng ē ka-kı̄ hian. Chhian-kim-phó͘ kóng, “Jı̄ sı̄ sûi-sin-pó, châi sı̄ kok-ka-tin, chı̍t-jı̄ ta̍t chhian-kim, chhian-kim lân bé sèng-hiân-sim !” Iā goá tı̄ hit ê Chú-jı̍t, í-keng tit-tio̍h chheng-chheng bān-bān kim ! Koh tit Siōng-tè kim!!! Khah iâⁿ hô͘-lô͘ pó ! Seⁿ-chêng, sí-āu bián hoân-ló!!! Chiū chiong thâu-chang-boé kat ê hû, ām-kún koāⁿ ê kǹg, lóng hiat-ka̍k. Tit-tio̍h tháu-pàng ! Chū-iû ! Ko-seng ! Tit-kiù !!! Hoān-sū Kám-Siā Jı̄-lūn-á ê Hok-im-tn̂g khí hó, chiū tùi iū-á-kha soá jı̍p chhù-lāi. Chú-jı̍t ê chú-lí, lóng sı̄ jı̍p kàu-hoē ê hoē-iú teh lûn; kı̂-tiong ū chı̍t ê Lí Bêng-chu chek, chhiáⁿ lâng thè i tha̍k Thiap-sat-lô-nı̂-ka chiân-su 5:18. “Hoān-sū Kám-siā” Iā i kóng-khí chá-nı̂ ū chı̍t ê lú-hêng-ka, kàu tı̄ soaⁿ-kan ê chı̍t siā beh tâu-hioh; tùi siā-thâu chioh kàu siā-boé, lóng bô lâng beh chioh--i. Chāi-lâi i kàu tó-ūi, lâng to chin chhin-chhiat hoan-gêng! Kin-á-jı̍t án-choáⁿ kui chng ê lâng lóng kū-choa̍t? Chóng-sı̄ i siūⁿ--tio̍h Sèng-keng kóng, “Hoān-sū Kám-siā!” Só͘-í i chiū kóng,“Kám-siā Siōng-tè!” Āu-lâi i chiū khı̀ tı̄ siā-goā ê chhiū-nâ hioh-mê. Hut-jiân khí kông-hong, chiong i ê teng-hoé chhoe-tó kòng-phoà, i put-kái kı̂-ı̀; chóng-sı̄ Sèng-keng kóng, “Hoān-sū Kám-siā!” Só͘-í i chiū kóng, “Kám-siā Siōng-tè!” Bô loā-kú ū chı̍t chiah chhâi-lông lâi tùi i ê la̍h-káu kā sí, i chin kı̂-koài; chóng-sı̄ Sèng-keng kóng, “Hoān-sū Kám-siā!” Só͘-í i koh kóng, “Kám-siā Siōng-tè!” Khah thêng ū chı̍t chiah bâ-á, chiong i pò-keⁿ ê ke kā-khı̀,i iā bē hiáu--tit; chóng-sı̄ Sèng-keng kóng, “Hoān-sū Kám-siā!” Só͘-í i iā kóng, “Kám-siā Siōng-tè!” Taⁿ iā bô hoé thang chiò kng, bô káu thang pūi-mê, iā bô ke thang pò-keⁿ! Só͘-í chiū tiām-tiām hó-khùn kàu thiⁿ-kng. Khah oàⁿ ê sı̂, jı̍p khı̀ siā-lāi beh bé chia̍h-mı̍h; bô phah-sǹg tı̄ chā-mê chhut hiáng-bé, chiong kui chng ê lâng chóng châu, mı̍h chı̄n chhiúⁿ. Hit sı̂ i chiah hiáu-gō͘ i chā-mê ê gûi-hiám! Siat-sú hit chng ê lâng, nā chiàu siông chhin-chhiat chiap-la̍p--i; i chā-mê tek-khak bô sèⁿ-miā! Nā teng-hoé tiám kng-kng, iā sı̄ bô ún! nā ū káu ē pūi, iā ē chio chai-hō! nā-ū ke ē thı̂, iā-sı̄ bô thò-tòng! Chin-chiàⁿ sı̄ “Bān-hāng tāi-chı̀ ta̍uh-ta̍uh lâi, bô m̄ sı̄ beh lı̄-ek thiàⁿ Siōng-tè ê lâng!” Sı̍t-chāi “Hoān-sū Kám-siā!” Goá Sı̀n Chú Āu Ê Hó Kéng-gū Goá tùi khı̀ lé-pài liáu, hoē-goā ê chhin-chhek chhù-piⁿ iàm-chiān, goā-lâng keng-thé bān-jio̍k; chóng-sı̄ tâng sio̍k Chú ê lâng, bô lūn hù-kùi pı̂n-chiān, to lóng thiàⁿ-sioh chio-ho͘ khan-sêng. Goá 13 hoè ê nı̂-boé, ū khı̀ Ka-tang-á hō͘ Mûi Bo̍k-su mn̄g tō-lí; i iā hian Sèng-keng hō͘ goá tha̍k, kiò goá kı̂-tó: Tiúⁿ-ló-hoē chiap-la̍p goá jı̍p kàu-hoē. Chú-jı̍t goán cha̍p-goā lâng, khiā tı̄ tâi-chêng beh niá sé-lé; Mûi Bo̍k-su teh káng-tō ê sı̂, khoàⁿ--tio̍h goá ê ba̍k-chiu âng-âng, chiū mn̄g goá ba̍k-chiu thiàⁿ loā-kú ah? Hit ē-po͘ Sèng-chhan liáu, chiū kiò goá tńg-khı̀ mn̄g goá ê lāu-bó, khoàⁿ beh chhoā goá khı̀ Chiong-hoà I-koán i sin-miā hó m̄? Goá ê lāu-bó hoaⁿ-hí. Mûi Bo̍k-su chhoā goá kap Lí Choân-siù hiaⁿ, tāi-seng kià tı̄ Chiong-hoà Sai-mn̂g pài-tn̂g Lı̂m Ha̍k-kiong Kàu-su ê só͘-chāi; liáu-āu sı̄ chhoā khı̀ toà tı̄ i kap Lân I-seng ê chhù. Chı̍t goe̍h-jı̍t kú kap Mûi Bo̍k-su sı̍t-tē ha̍k-sı̍p pò͘-tō: bô lūn tı̄ ke-chhı̄ á chháu-tē, lóng hō͘ goá tāi-seng kóng. Pò͘-tō í-goā, Mûi Bo̍k-su, kā goá kóng kúi-nā hāng: 1. Beh jı̍p-chng káng tō-lí ê tāi-seng, tio̍h kı̂-tó pı̄-pān sim, m̄ thang kóng-oē. 2. Thoân-kàu ê lâng, m̄ thang kā lâng hoāⁿ kàu-hoē ê kong-chı̂ⁿ: chhin-chhiūⁿ bó͘ pún-tē chhut-miâ jia̍t-sim ê bo̍k-su, iā tó kàu-hoē ê kong-kim kúi-nā pah kho͘. 3. Goá mn̄g i khoàⁿ goá bé chı̍t pah kho͘ gı̂n ê chheh, ū kàu bô? I kóng i bé chı̍t chheng kho͘, iáu bô kàu! 4. Kiò goá mn̄g goá ê lāu-bó, khoàⁿ hō͘ goá chò thoân-tō hó bô? Nā hó, i beh hō͘ goá tha̍k 3 nı̂ sió-o̍h, 3 nı̂ tiong-o̍h, 4 nı̂ toā-o̍h: khah ū ha̍k-būn khah hó! 5. Thian-chú-kàu kap Iâ-so͘-kàu ê koh-iūⁿ. Thian-chú-kàu Tit-kiù ê hoat: (1) Tio̍h khò Iâ-so͘ Sı̍p-jı̄-kè ê Thè-sio̍k.
(2) Tio̍h khò Pí-tek teh koán Thian-kok ê Só-sı̂ khah ū sè.
(3) Tio̍h khò Sèng-bó Má-lı̄-a sı̄ cha-bó͘ lâng khah nńg-sim, thang thè tùi Chú kiû-chêng, lāu-bó khah ū koân.
(4) Tio̍h khò kó͘-chá hi-seng ê Sèng-tô͘ ê kong-tek ê tı̀-ı̀m.
(5) Tio̍h khò ka-kı̄ siu-hēng chiong kong pó͘-choē.
(6) Tio̍h khò tùi kò-kái, hō͘ sı̂n-hū sià-choē.
(7) Tio̍h khò sı̂n-hū chò lı̂m-chiong boah sèng-iû.
(8) Tio̍h khò Liān-ge̍k chiâⁿ-sèng.
(9)Tio̍h khò ka-cho̍k hiàn-kim, lâi chhiok-chı̀n Liān-ge̍k oân-sêng kín seng-thian !!! Iâ-so͘-kàu Tit-kiù ê hoat: (1) Khò Chú Sı̍p-jı̄-kè ê Thè-sio̍k. (2) Kap Pí-tek saⁿ-kap kia̍h Thian-kok ê Só-sı̂, ín-chhoā lâng jı̍p Thian-kok. (3) Lán thàn Thiⁿ-pē ê chí-ı̀, Chú beh khoán-thāi lán chò I ê hiaⁿ-tı̄ chí-moē kap lāu-bó. (4) Chú só͘ kiâⁿ--ê, sı̀n ê lâng iā beh kiâⁿ--i, chiū pí Chú só͘ kiâⁿ khah toā--ê, iā beh kiâⁿ--i. (5) Ki-tok-tô͘ chiong ka-kı̄ kap Chú saⁿ-kap tèng Sı̍p-jı̄-kè. Oa̍h--ê m̄ sı̄ ka-kı̄, sı̄ Chú teh oa̍h. (6) Têng-thâu-siⁿ ê lâng bô hoān-choē, i iā bē hoān-choē; in-ūi Siōng-tè ê chéng tn̂g-tn̂g tiàm tı̄ i. (7) Chú ah! goá chiong goá ê lêng-hûn kau-tài Lí! (8) Lín ê sim bo̍h-tit pé-pa̍k, lín tio̍h sı̀n Siōng-tè, iā tio̍h sı̀n goá, goá khı̀ kā lín pı̄-pān só͘-chāi, chiū beh koh lâi chiap-la̍p lín kui tı̄ goá, hō͘ goá só͘ tı̄--teh, lín iā tı̄ hia. (9) Lí kin-á-jı̍t tek-khak kap goá kàu Lo̍k-hn̂g. Tı̄ hia jı̍t bē pha̍k-tio̍h! Hoé bē sio-tio̍h! Siōng-tè beh kā sı̀n-khò Chú ê lâng, chhit-khı̀ lóng-chóng ê ba̍k-sái. Éng-oa̍h bô sí! Soà beh kap Chú saⁿ-kap chò ông, sím-phoàⁿ Sè-kan, sím-phoàⁿ Mô͘-kúi, iā sím-phoàⁿ Thiⁿ-sài! Chhin-chhiūⁿ Si kóng: “Kap Chú tâng sí! Tâng oa̍h!! Tâng chiūⁿ Thiⁿ !!!
Êng-kng! Chun-kùi!! Bān-bān-nı̂ !!!” Chı̍t goe̍h-jı̍t āu, goá lı̄-pia̍t Mûi Bo̍k-su, Lân I-seng, tńg kàu kò͘-hiong Iû-chhia, kàu tiâⁿ--nı̍h kiò lāu-bó, lāu-bó m̄-káⁿ jı̄n! Chı̍t goe̍h-jı̍t chêng, chhut-mn̂g ê sı̂, sı̄ chhàu-kha, n̂g-sng toā tó͘-tháng, âng-ba̍k, chhàu-thâu, noā-hı̄ⁿ; chhùn-pō͘ lân-hêng! Chı̍t goe̍h-āu tńg-lâi, pı̀ⁿ chò sin-lâng: taⁿ cha̍p-goā kin ê hêng-lí, chı̍t-jı̍t pō͘-kiâⁿ 6 phò͘-lō͘! Ū chı̍t ê ngı̄-sim m̄ sı̀n Siōng-tè ê lâng, kàu tı̄ lı̂m-chiong ê sı̂, hián-chhut hui-siông ê put-an kap kiaⁿ-hiâⁿ. I ê pêng-iú tı̄ chhn̂g-piⁿ tùi i kóng, “M̄-thang kiaⁿ! lí tio̍h kian-chhı̂ kàu lō͘-bé.” I thó͘-khùi ı̀n kóng, “Sı̄ lah, chóng-sı̄ ū sím-mı̍h thang hō͘ goá an-sim oá-khò, thang kian-chhı̂ kàu lō͘-bé nih?”