Goá O̍h Khiā Tâi 
 Tı̄ chiong-hoà koān-chêng-kháu kap chhı̄-tiûⁿ, á-sı̄ chng--nı̍h ê tiàm-á-thâu kap chhiū-kha, goá kóng tāi-seng, sı̄ kúi-hun cheng-kú; tńg-lâi pún só͘-chāi, Jı̄-lūn-á Hok-im-tn̂g ê hoē-iú, kiò goá Chú-jı̍t tio̍h chhoā lé-pài kóng tō-lí; goá kóng, goá 13 hoè gín-ná, thái-ē khiā tâi? In kóng, Lán chia sı̄ jı̍p-kàu-hoē ê lâng teh lûn--ê, iā lí í-keng jı̍p kàu-hoē; só͘-í tio̍h kap lâng lûn chiah ē ēng--tit! Goá chiū kéng Si kap Má-thài 20 chiuⁿ, í-kı̍p tê-ba̍k: “Chhiàⁿ kang jı̍p phû-tô-hn̂g;” chóng-sı̄ chı̍t-ē chiūⁿ tâi, thâu-khak gông-liáu-liáu, lóng loān-khı̀, m̄ chai beh kóng sím-mı̍h? Tē jı̄ pái khí chiū chū-chāi! 
 Goá Pài-Tio̍h Hó Sian-Seⁿ 
 Goá 14 hoè ê nı̂-thâu, Kàu-sū-hoē phài chı̍t-ê tha̍k 3 nı̂ liáu ê Lí Chiong Toā-o̍h ha̍k-seng khı̀ Chúi-boé Hok-im-tn̂g kà Sió-o̍h: goe̍h-hōng 6 kho͘, sı̄ tı̄ Sió-thian-tông Sèng-jı̂n Thoân-tō, N̂g Chok-pang sian-siⁿ só͘ kà ê Sió-o̍h tha̍k koè--ê. Sui-jiân sı̄ 24 hoè ê chheng-liân, lâng sı̄ chin ló-sêng khı̂n-khiām, m̄-bat thiaⁿ--tio̍h i chı̍t-kù ê hı̀-hiauh sit-giân! Chheh chin gâu kà! tō-lí chin gâu kóng! I tı̄ Toā-o̍h ê sêng-chek, sı̄ iu-téng-seng, thâu-jı̄-miâ. 
 Mûi bo̍k-su chān goá kap í-goā 5 ê tông-chhong kiōng 6 lâng kap i tha̍k. Sian-seⁿ chhut-la̍t kà, goán iā chı̄n-la̍t tha̍k; bô lūn khoàⁿ-liām, oa̍t-liām sı̄ chhin-chhiūⁿ hui-hêng-ki teh poe. Chin sim-sek! 
 Sian-seⁿ kap ha̍k-seng kiōng 7 lâng, tâng chē chı̍t-tè pat-sian-toh, kà kap tha̍k; chı̍t-nı̂ kú, sian-seⁿ tùi ha̍k-seng, m̄-bat phah, m̄-bat mē, iā m̄-bat gı̂n; ha̍k-seng nā ū chhò, sian-seⁿ chí-ū ēng khoàⁿ, ha̍k-seng chiū chin kiaⁿ! 
 Goá Ê Chı̀-khı̀ Chhı̀-giām 
 Pè Ka-tang-á Tông-hoē ū chhut chı̍t-ê chin châi-tiāu, toā kong-lô ê siū bián-chit ê Hàn-ha̍k-ka Thoân-tō, i ū tù chē-chē khoán chin chhut-miâ ê koa, i ū khı̀ Phêⁿ-ô͘ thoân-tō. Iā siū ke phài khı̀ Āu-soaⁿ: Chheng-tiâu thâi-su ê sı̂, i tı̄ hia kap hoē-iú chhàng soaⁿ, bih tı̄ nge̍h-lāi kúi-nā goe̍h-jı̍t kú, suh tek-á phut-tn̄g lâu-chhut ê chúi koè-jı̍t. I chò kui-pún ê koa teh kóng hit sı̂ ê chhám-kéng; thâu-chat, “Āu-soaⁿ ê lō͘ chin pháiⁿ kiâⁿ, Cha̍p-ê Thoân-tō káu-ê kiaⁿ; Goá khò Siōng-tè ê pó-hō͘, Chiah ē lâi kàu kùi Pêⁿ-po͘ !!!” 
 Liáu-āu phài tńg-lâi Táu-la̍k kàu-hoē, tı̄ hia ū pō͘-peng-iâⁿ ê chhı̀n-pn̄g thang khioh, ka-cho̍k chiâⁿ cha̍p lâng, tit-tio̍h khah ē tàng koè-jı̍t. Bô phah-sǹg Kàu-sū-hoē hut-jiân koh phoe kàu, beh kā i oāⁿ khı̀ Siā-thâu-lūn-á. I chı̀n-thè lióng-lân! bó͘-kiáⁿ chò-hoé khı̀, oh seⁿ-oa̍h! bô chò-hoé khı̀, ta̍k lé-pài nā beh óng-óng lâi-lâi, Lô-chúi khe-po͘ iū chhiâng-chāi teh chhiúⁿ-lâng, chin gûi-hiám! Kàu-sū-hoē ê phoe, chài-saⁿ tı̍t-tı̍t pek. I siūⁿ kóng, koàn-lē khı̀ Phêⁿ-ô͘, chiū bô khı̀ Āu-soaⁿ; khı̀ Āu-soaⁿ chiū bô khı̀ Phêⁿ-ô͘: taⁿ 2 ūi lóng khı̀ chhám--koè; chài-saⁿ khı̀ kiû khoan-hān, to kiû bô chêng; só͘-í choè-āu chiū siá phoe kóng,“Lín bô goá, bô iàu-kín! Goá ê bó͘-kiáⁿ, bô goá bē ēng--tit !!!” Kàu-sū-hoē chiū hoê phoe kā i kóng, “Goán m̄ chhiàⁿ--lí !!!” Chū án-ne Thoân-tō bián-chit. 
 I tú-tio̍h “Iú-kong bô siúⁿ, phah-phoà tio̍h poê” ê thāi-gū, kap siū-tio̍h “Chio̍h-to khiā-boâ, Chio̍h-gû tham-koà” ê bô thé-thiap, í-kı̍p “Noā-thô͘ chhim-ku̍t” ê khi-hū. Sim-koaⁿ kek kàu cha̍t thóng-thóng, ū oē bô tàng kóng; só͘-í kı̀ⁿ-nā i kap goá chò-hoé, bô-lūn êng-oē káng-tō, lóng thiaⁿ-tio̍h i teh kóng i tùi Se-kàu-sū só͘ siū ê ap-pek, jı̄m-chit-chiá ê khek-po̍k, hoē-iú ê bô lé: Sèng-keng ta̍k-pái tha̍k Sù-tô͘ 7 chiuⁿ. Tê-ba̍k lóng kóng “Hó-lâng siū hām-hāi.” 
 Goá 14 hoè nı̂-thâu thiaⁿ--tio̍h i teh kóng, sim-lāi siūⁿ--tio̍h Kiù-chú chhut-sı̀ tı̄ Bé-tiâu! Thoân-tō ê sı̂, jı̍t bô chia̍h, mê bô khùn!! Choè-āu iáu-siū, ko͘-khu̍t bô-hó-sí!!! Iā Sù-tô͘ Pó-lô ê thoân-tō: Sı̄ siū phah! siū koaiⁿ!! siū iau-koâⁿ!!! Choè-āu kóng hō͘ lâng thâi-thâu. Nā-sı̄ Tâi-oân Thoân-tō ê kan-khó͘, bān-hūn sı̄ bô in chı̍t-hūn!!! Nā lūn goán ê ka-têng, tùi tı̄ sè-kan ta̍k khoán ê kan-khó͘, khah chē lóng ū thoàn-liān koè. Koh goá ê lāu-bó ê iúⁿ-pē 4 pâng-thâu, lóng bô lâng! Goá ê lāu-pē 4 hiaⁿ-tı̄, iā chí-ū chhun goá chı̍t-lâng. Tng goá 10 hoè khı̀ lé-pài ê sı̂, goá ê lāu-bó chiū hoat chhùi-kháu-goān, kóng beh hō͘ goá chò Thoân-tō liáu, kan-khó͘ khoàⁿ-oa̍h taⁿ sı̄ bô būn-tê. Siat-sú goá nā ē toè Chú lâi siū-khó͘, sı̄ chin êng-kng! Siat-sú nā ē ūi-tio̍h Chú lâi sí, sı̄ koh khah hok-khı̀!! Phah-sǹg goá nā bô hō͘ Chú kiù, káⁿ í-keng chhám-sí liáu !!! 
 Khí-thâu thiaⁿ liáu sı̀n-sim bô iô-tāng, thiaⁿ kàu nı̂-boé, sim-koaⁿ soà siūⁿ kóng, Ū chò Thoân-tō hó! Nā bô, chò Tng chit--ê iā sio-siāng chò Chú ê kang !!! Chū án-ni sim-chı̀ piàn-hoà. 
 Tı̄ Sin-le̍k 12 goe̍h, Mûi bo̍k-su kàu Ka-tang-á sûn kàu-hoē ê sı̂, soà mn̄g thok teh hō͘ goá the̍h ha̍k-hùi ê tông-chek chip-sū khoàⁿ chān goá tha̍k-chheh án-choáⁿ? Pè tông-chek ı̀n i kóng, Bô lō͘-ēng! 
 Liáu-āu Chúi-boé Kàu-hoē ê Lāu-ông chek, kah goá tio̍h kín-kín khı̀ Chiong-hoà chhoē Mûi bo̍k-su; goá kóng, Thèng-hāu boé-gê liáu, sió-o̍h hioh-khùn chiah khı̀; i kóng, Bē ēng-tit! Tio̍h kín-kín khı̀!! Ū iàu-kín tāi-chı̀ !!! Goá chiū thiaⁿ i ê chhùi, khı̀ Chiong-hoà chhoē Mûi bo̍k-su. I tı̄ thiaⁿ--nı̍h teh siá-jı̄, khoàⁿ--tio̍h goá kàu, gông-ngia̍h mn̄g kóng, Ouh-ah kiám hioh-khùn ah? Goá kóng, Boē! I kóng, Boē hioh-khùn, lí án-choáⁿ lâi? Goá kóng, Lāu-ông chek kiò goá lâi! Goá kā i kóng, Pàng-o̍h chiah lâi! I kóng, Bē ēng-tit!! Ū iàu-kín tāi-chı̀, tio̍h kín-kín lâi chhoē--lí!!! Mûi bo̍k-su kóng, Lí bô ài tha̍k-chheh ho͘hN? Goá kóng, Ài! Goán sian-seⁿ tńg-khı̀ Hái-kı̂ⁿ-chhù, tú--tio̍h toā-chúi, bē tàng koè Lô-chúi-khe, goá sui-jiân lo̍h-hō͘ bô chhâ thang khioh, bô chia̍h-pn̄g, goá iā sı̄ chı̍t-lâng toà tı̄ pài-tn̂g teh tha̍k!!! Mûi bo̍k-su kóng, Lí ài koh tha̍k chhı̀-khoàⁿ bô? Goá kóng, Chhut-chāi Siōng-tè ê chí-ı̀ !!! 
 Liáu-āu tāi-ke tiām-tiām, goá khiā-khiā--teh, chiū lı̄-khui Mûi bo̍k-su tńg-kàu Chúi-boé sió-o̍h. Chı̍t-ê lâng kiâⁿ koè Sai-lê, Pó-táu, 2 tiâu toā-khe, óng-hoê kiâⁿ koè koâⁿ-chhı̀n ê 12 phò͘-lō͘. 
 Mûi bo̍k-su beh chān goá tha̍k 10 nı̂ kú ê chheh, chò chı̍t-nı̂ tha̍k; it-seng ê ha̍k-hùi, tit--tio̍h i chān goá cha̍p-goā kho͘. 
 Tùi chit-tia̍p khí, Siōng-tè ka-kı̄ kā goá kàu-io̍k !!! 
 Lōng-ká Sêng-chin 
 Tı̄ chêng-nı̂ ū chı̍t-tı̄n ê Se-kàu-sū kàu Tâi-lâm, chhiáⁿ lâng káng-ián Mûi bo̍k-su ê Thoân-tō-hoat, ài chai i heng-khí Kàu-hoē ê pı̀-koat. 
 Mûi bo̍k-su i ê heng-khí Kàu-hoē, sı̄ tùi i sı̄ sin ióng, thâu gâu, sim hó, oân-choân ê lâng! I “sek sı̂-bū,” i “ti chı̀n-thè,” i “Sı̀n hó, ǹg-bāng lâng ē hó!” I só͘ chò--ê, chiàu lâng khoàⁿ, sı̄ chin lōng-hiám; chóng-sı̄ i sı̄ teh “Lōng-ká sêng-chin!” 
 1. I beh khı̀ tó-ūi siat-kàu, hia bô lâng sı̀n, tio̍h tı̍t-tı̍t thoân kàu ū lâng sı̀n; nā ū saⁿ kúi hō͘ sı̀n, i chiū chiong “Thian-kok ê só-sı̂” kau-tài--in: Tı̂m-lûn tit-kiù, lóng sı̄ beh hō͘ hit saⁿ kúi hō͘ hū-chek! 
 2. Nā khoàⁿ--tio̍h hó khí pài-tn̂g ê tiōng-tē, chek-sı̂ ēng su-hùi bé; bián hoē-gı̄, bián khó-lū. 
 3. Nā khoàⁿ--tio̍h lâng teh kan-khó͘, chek-sı̂ thè Chú lâi kái-koat hit ê sū; Tú--tio̍h i, sı̄ chhin-chhiūⁿ tú--tio̍h Chú: “Oa̍h Iâ-so͘” 
 4. I iā siat-lı̍p chē-chē hit hō tē kúi ê ı̂-thài-thài chò chip-sū. 
 5. I iā siat-lı̍p boē kiat-hun ê 19 hoè gín-ná chò Chiong-hoà Tiúⁿ-ló: Niû Siù-tek bo̍k-su ê lāu-pē, Niû Tı̂m Thoân-tō. 
 6. I iā kó͘-bú Tâi-oân lâng chò Bo̍k-su: Ēng kang, ēng chı̂ⁿ, ài-hō͘ oān-chō͘. 
 7. I iā kó͘-bú i ê khu-he̍k lāi (Tāi-kah khe kàu Hó͘-boé khe), ê kàu-hoē to̍k-lı̍p: Lâm-hū ló-iù, hù-kùi pı̂n chiān; múi-lâng ta̍k goe̍h-jı̍t chı̀-chió tùi hiàn 5 chiam khí, kiò-chò Pó͘-chō͘-hoē. 
 Goá Tha̍k-chheh, Kap Khioh Be̍h-seh 
 Goá 15 hoè ê sı̂, toā-o̍h koh phài chı̍t-ê tha̍k 3 liân liáu ê ha̍k-seng, kiò chò Lô Chhàn sian-seⁿ, khı̀ Chúi-boé kà sió-o̍h. 
 Hit nı̂ ê ha̍k-seng khah-chē; goá koh kiâⁿ kū-lō͘, khaiⁿ tı̂-thâu-nâ-á khioh han-chı̂, kap pa̍t-mı̍h chéng-chí; êng ê sı̂, khı̀ tha̍k-chheh. 
 Goá Chò Tiàm-oân 
 15 hoè nı̂-boé, Iû-chhia Khu-tiúⁿ chhiàⁿ goá kap i toà seng-lí-tiàm, Chú-jı̍t hō͘ goá khı̀ Chúi-boé lé-pài, chia̍h--i chı̍t goe̍h-jı̍t kho͘-poàⁿ gı̂n. Thàu-chá khí-lâi sàu-tē taⁿ-chúi, jı̍t--sı̂ chhut-chng phah-chhek kap kò͘-tiàm, poàⁿ-mê koaiⁿ tiàm-mn̂g khùn. Ū sı̂-chūn thâu-chhiú ê tiàm-oân bô tı̄-teh, tio̍h the̍h thè-sin pe̍h-hó͘ kap kim-hiuⁿ choá-chek bē--lâng, chin m̄ koàn-sı̀; kàu chı̍t-pái tı̄ chhia-téng teh thoa chhek-pau ê sı̂, hō͘ gû chhoah siak tı̄ tiâⁿ--nı̍h, ka-chiah-kut hām-chhàm, chiū sı̂ thâu-lō͘. Hit-sı̂ hit keng tiàm, ah-nn̄g chı̍t kho͘-gı̂n kā lâng koah 96 lia̍p; iā sió-bē sı̄ chı̍t-kak gı̂n 10 lia̍p: che kiò-chò seng-lí-hoat. 
 Goá Tham-sim 
 Ū chı̍t-jı̍t khı̀ Lūn-poè bé chhài, ū chı̍t-ê se̍k-sāi ê Hok-chiu lâng, ka-la̍uh chı̍t-kak gı̂n tı̄ chhài-kè-á-kha, goá bô kā i kóng; kàu i bô tı̄ hia ê sı̂, goá chiū kā i khioh-lâi. 
 Lēng-jı̍t Tiuⁿ thoân-tō-niû, thok goá koh khı̀ Lūn-poè, kā i bé-chhài. Bé liáu, hit ê té khioh ê chı̍t-kak gı̂n ê gı̂n-tē-á kap kho͘-goā gı̂n, lóng bô khı̀! 
 Goá Chò Siáu-sú 
 Goá 16 hoè ê sı̂, hō͘ pè chhin-chhek ín-chı̀n khı̀ Iû-chhia phài-chhut-só͘ chò siáu-sú kap chú-chia̍h. Chú-jı̍t hō͘ goá khı̀ Chúi-boé lé-pài; múi-goe̍h 2 kho͘-gı̂n, ū pn̄g thang-chia̍h, bô chhài thang phoè. Khí-thâu phoè kún-chúi, āu-lâi chèng ū kú-chhài ê sı̂, ta̍k-tǹg phoè kú-chhài-thng; tı̀-kàu kū-té ê hā-siau-chèng koh khí: “Iau-chhan pá-lán, chia̍h-pá kiò kan-lân!” tio̍h--tio̍h “toā-chia̍h-pēⁿ.” 
 Goá Poa̍h-kiáu 
 Tı̄ chiaⁿ-goe̍h chhe-it, ūi-tio̍h gê-mn̂g bô êng, beh khı̀ Chúi-boé hù chheng-siā-hoē siuⁿ oàⁿ soà bô khı̀; chiū tı̄ chng tiong thit-thô. Tú-hó goá ê kū thâu-ke (khu-tiúⁿ), teh chò lián-pó hō͘ lâng teh; tāi-seng goá khoàⁿ bē-hiáu, āu-lâi ná khoàⁿ soà bat, kı̀ⁿ-ioh kı̀ⁿ-tio̍h, chiū the̍h chı̂ⁿ kā i teh, tı̍t-tı̍t iâⁿ kho͘-goā gı̂n; kàu boé; tı̍t-tı̍t su, liân gê-mn̂g koè-nı̂ só͘ siúⁿ--ê, iā su liáu-liáu! Gı̂n-tē-á bô chhun poàⁿ chiam. 
 Goá Hoé-sio Chhù 
 Ta̍k goe̍h-jı̍t tı̄ gê-mn̂g só͘ niá 2 kho͘-gı̂n ê goe̍h-kip, lóng the̍h hō͘ goá ê lāu-bó chek-chū thang hō͘ goá tha̍k tiong-o̍h. Bô phah-sǹg chı̍t-ê ē-tàu, goá ê chháu-liâu-á hō͘ hoé sio-khı̀, iā goá ê 10 goe̍h-jı̍t ê goe̍h-kip 20 kho͘ gı̂n-phiò, iā pı̀ⁿ-chò choá-hu. Goá 8 hoè ê sı̂, tı̄ Jı̄-lūn-á chò toā-chúi, tó hiā-chhù; goá 14 hoè, tı̄ Iû-chhia chò toā-chúi, tó chháu-chhù; taⁿ 17 hoè, tı̄ Chúi-boé koh hoé-sio-liâu. 
 Chêng 2 pái ê chúi-chai, noā bô-liáu, kòng-phoà bô liáu--ê; chit pái ê hoé-sio, lóng liáu! Liân kúi-tiâu han-chı̂-á, iā pû kàu se̍k-se̍k! Hoē-goā ê lâng, khoàⁿ-tio̍h goá, chiū kóng, “Taⁿ tio̍h Siōng-tè tio̍h!” Hoē-lāi ê lâng kóng goán ē poē-kàu! Goá nn̄g-ê toā-chí, chı̍t-ê kè hō͘ chò pó-chèng--ê chò sim-pū, chı̍t-ê kè hō͘ chò chòng-teng ê chò hiaⁿ-só; nn̄g-ūi lóng sı̄ toā choh-chhân ê lâng. Chı̍t-ē hoé-sio chhù, nn̄g-ūi lóng tú--tio̍h ka-têng put-hô; nn̄g-ê toā-chí lóng tńg-lâi tàu chia̍h hiah ê hoé-sio han-chı̂. 
 Hit sı̂ tú-hó ū kúi-nā ūi chá tián--lâng ê chó͘-kong-gia̍p, lâi beh chān khè-boé (chı̄n); goán ǹg-bāng ē tit-tio̍h tām-po̍h chı̂ⁿ, thang koh chhòng chı̍t-ê siū. Bô phah-sǹg chioh-chı̂ⁿ khı̀ khek ı̀n-á, kàu tǹg-liáu ê sı̂; cho̍k-chhin chhiáⁿ-chiú mn̄g lāu-toā, khoàⁿ lâng lâi chāu khè-boé ê chı̂ⁿ, goán ē pun-tit bē? Lāu-toā chia̍h soah, chiū kóng, goán khı̀ jı̍p-kàu bē pun-tit, hó-tit in bó-á-kiáⁿ; nā bô, chiū kong-má lóng tio̍h phak káu-sái! Tùi án-ne, goá ê cho̍k-chhin chiū the̍h 2 kho͘-gı̂n, beh thiap goá ê lāu-bó chò khek ı̀n-á kap tiám-sim chı̂ⁿ. 
 Hit sı̂ goán chiū kā lâng chioh 4 kho͘ gı̂n, lâi bé 2 keng phoà chhù-tháng-á: “Hō͘ lo̍h tin-tong-kó͘, jı̍t chhut hó phah hó͘!” 
 Goán Thoat-lı̄ Sí-ı̀m Soaⁿ-kok 
 Tı̄ hit ê gê-mn̂g lāi ê lâng, êng ê sı̂, kı̀ⁿ kóng lóng sı̄ ı̂m-sû. Tāi-seng goá m̄ koàn-sı̀, thiaⁿ--tio̍h chiū cháu; thiaⁿ kú, “koàn-sı̀ sêng chū-jiân.” Lō͘-boé thiaⁿ liáu soà ē sim-sek! 
 Tùi tı̄ Chúi-boé hoé-sio chhù liáu, tò-tńg toà Iû-chhia, tùi án-ne Chú-jı̍t chiū khah bô ki-hoē thang khı̀ Chúi-boé lé-pài; koh kı̀ⁿ-nā ka-tı̄ teh tha̍k Sèng-keng, á-sı̄ teh kı̂-tó ê sı̂, lâng chiū teh kiò. Goá ê sim-sı̂n chiām-chiām soe-lám! Jio̍k-io̍k tı̍t-tı̍t chhiòng-kông!! Goā-iú jı̍t-jı̍t cheng-kiông!!! Hit sı̂ soà teh siūⁿ, sin-le̍k koè-nı̂ ū êng ê sı̂, beh kap hiah ê lāi-bı̄n teh hòng-tōng ê lâng, khı̀ gû-chàu thit-thô. 
 Tı̄ chit ê gûi-hiám bān-hun ê sı̂! Chú choân-lêng chín-kiù ê Sèng-chhiú lı̂m-kàu!! Kai-sí ê goá, chiū thoat-lı̄ bān-lêng mô͘-chhiú, kap hit ê bia̍t-bô ê hoé-kheⁿ !!! 
 Goá Sak Thih-ki 
 Āu-lâi kap lâng khı̀ Táu-lâm sak thih-ki, kng bô hoat, sak bē kiâⁿ; chhut-la̍t kng, bián-kióng sak, chhùi-ta iân-lō͘ chia̍h chhân-chúi; sak kàu Hó͘-boé, thàn 4 kak-gı̂n. Tńg kàu Iû-chhia, pēⁿ 3 jı̍t bē lo̍h bı̂n-chhn̂g-kha; goā-sı̄n pháiⁿ chı̍t-pêng. 
 Goá Giâu-gı̂ Sèng-keng 
 Hit sı̂ tha̍k-tio̍h chı̍t-pún Sèng-chheh chin-sı̍t ê chheh, teh chèng-bêng Sèng-keng sı̄ Siōng-tè khé-sı̄, m̄-sı̄ lâng chò--ê; lāi-bı̄n só͘ kóng--ê, chē-chē hāng kap lâng chò--ê bô sio-siāng. 
 Goá tı̄ Táu-la̍k Gû-taⁿ-oan teh kā lâng koah-chháu, ta̍k jı̍t ka-tı̄ teh chò-kang ê sı̂, iā sim-lāi teh siūⁿ, lâng kiám bē tiâu-tı̂ siá hō͘ i bô sio-siāng? 
 Ta̍k-jı̍t chı̍t-bı̄n giâu-gı̂; iā chı̍t-bı̄n kı̂-tó kóng, “Kiû Chú chiong khak-sı̍t ê chèng-kù hō͘--goá.” Keng-koè chin-kú, tı̄ chı̍t-mê bı̂n-bāng 2 ê bāng: 
 (1) Kúi lâi teh kā goá chhı̍h! Goá chin kiaⁿ, lóng bô pān-hoat; chiū tı̄ bı̂n-bāng tiong kı̂-tó kóng, “Chú ah! kiù--goá !!!” Kúi chiū cháu--khı̀; goá tit-tio̍h pêng-an hó-khùn bô chhéⁿ. 
 (2) Khı̀ tı̄ chı̍t-ê biō-kháu teh pò͘-tō; ná kóng, sim ná hoaⁿ-hí! 
 Thiⁿ-kng teh siūⁿ khí goá 14 hoè, goá ê lāu-bó khı̀ lé-pài liáu-āu, teh kā goá kóng, I boē pài Siōng-tè ê sı̂, kı̀ⁿ-nā bı̂n-bāng tio̍h kúi, sı̄ kiaⁿ kàu chhéⁿ, sim-koaⁿ-kó͘ pho̍k-pho̍k-chhèng, lâu-koāⁿ, tio̍h kiò sin-piⁿ khùn ê lâng chhéⁿ thang kóng-oē; tùi lé-pài liáu, kı̀ⁿ-nā bı̂n-bāng tio̍h kúi, chiū tı̄ bı̂n-bāng tiong kı̂-tó kóng, “Chú ah! kiù--goá!!!” iā kúi chiū cháu-khı̀, pêng-an hó-khùn bô chhéⁿ! Taⁿ pún-sin iā keng-giām--tio̍h!! Ké--ê kiám ē án-ni? !!! 
 Koh pò͘-tō bô chı̂ⁿ thàn, bô lâng o-ló! Án-choáⁿ thoân-tō ē hoaⁿ-hí? Lâng chò--ê kiám ē án-ne? !!! 
 Tùi án-ni, goá ê giâu-gı̂ chiū kái-siau !!!