68 Hoê-ek-lio̍k 03

 Goá Hō͘ Liâu Teh--tio̍h 
 Goá kap chı̍t-ê Jı̄-chúi lâng, tı̄ Táu-la̍k pak-pêng ê khe-té, teh chèng han-chı̂. Tı̄ ē-po͘-sı̂ kông-hong tāi-chok, goán teh bih-hō͘ ê chháu-liâu, soà tó--lo̍h-khı̀; pa̍t-lâng cháu-lı̄, goá hō͘ i teh tı̄ lāi-bı̄n hūn--khı̀. Āu-lâi goá cheng-sı̂n chhut-siaⁿ, tâng-phoāⁿ thiah chhù-téng, kā goá thoa chhut. Goá chiū àⁿ-àⁿ pái kàu Táu-la̍k ke 5 lí-lō͘, tùi Ông i-seng bé chı̍t-kak-gı̂n chhat-io̍h, chat siong-jia̍h; tùi án-ne, sin-siong ín kū-siong, chêng ka-chiah siak hām-chhàm ê ūi, soà hó--khı̀. 
 Goá Hōng-hiàn 
 Goá keh-jı̍t koh kàu hō͘ liâu teh--tio̍h hit khu hn̂g chèng han-chı̂, goá chiū kūi-lo̍h kı̂-tó kóng, Thiⁿ-pē ah! Goá beh oân-choân hōng-hiàn hō͘ Lí!! Kiû Lí kā goá an-pâi thâu-chêng ê lō͘ !!! 
 Goá Chò Ku-Lí Kam-tok 
 Goá 18 hoè ê sı̂, ū hō͘ Sai-lê Po͘-sim ê ku-lí-thâu, chhoā Khı̀ Tek-san khí kong-ha̍k-hāu. 
 Àm-sı̂ goá khı̀ thàm chı̍t-ke sèⁿ Khó͘ ê hiaⁿ-tı̄, i chhiáⁿ goá chú-lí ka-têng lé-pài. Hit ke sı̄ Ka-tang-á hoē-iú, Chhiū-á-kha lâng; tùi in poaⁿ khı̀ liáu, chiah ín-chhoā lâng kap siat kàu-hoē. Hit-sı̂ tú-hó in ang-bó͘ kú-kú bô kóng-oē; lé-pài soah, put-bo̍k ê só-liān tháu-pàng! Thong-ke toā hoaⁿ-hí!! Thian-kok lı̂m-kàu !!! 
 Chú-jı̍t chá-khí, goá tı̄ kang-tiûⁿ chú chia̍h-pá, chiū koáⁿ-kín khı̀ chio hoē-iú lé-pài; chū-hoē soah tńg-khı̀, Jı̍t-jı̂n kam-tok mn̄g goá, “Thái bô chò-kang?” Goá kóng, “Khı̀ lé-pài!” I mn̄g kóng, “Lí sı̄ Iâ-so͘ lâng mah? Goá kóng, “Tio̍h !!!” 
 Ū chı̍t jı̍t teh chò kang ê sı̂, iû-piān the̍h goá ê lāu-bó kià ê phoe kàu, goá chāi tiûⁿ thiah-khui tha̍k, sı̄ ēng kńg-choá siá--ê, kúi-nā chhioh tn̂g, tùi Táu-la̍k khı̀ ê Jı̍t-jı̂n ba̍uh-thâu khoàⁿ--tio̍h sı̄ siá goā-kok jı̄--ê, mn̄g goá kóng, “Lí bat mah?” Goá kóng,“Bat!” I tio̍h chı̍t-kiaⁿ !!! 
 Ū chı̍t-àm nn̄g-ê Jı̍t-jı̂n kam-tok kiò goá khı̀ chhiáⁿ, chı̍t-ê khui-chéⁿ kam-tok, hiahN i ê saⁿ-á-khò͘ hō͘--goá, kiò goá thè i chò kam-tok. Goá kóng, “Lí toā-lâng to koán bô hoat, goá sı̄ gín-ná thái koán ū hoat?” Hit ê chhù-téng kam-tok kóng, “Goá ta̍k-jı̍t khoàⁿ lí chı̄n-la̍t chò kang! m̄ bat chhin-chhiūⁿ pa̍t-lâng put-sı̂ thau chhiâu sı̂-cheng !!!” Í-chêng hō͘ ku-lí-thâu thiu-liáu, chı̍t kang thàn jı̄-kak-sı̀; hit-tia̍p khí kàu oân-kang chí, chı̍t-jı̍t thàn 5 kak, bián hō͘ ku-lí-thâu thiu. 
 Láu-sı̍t Hó Chò Pún 
 Āu-lâi khı̀ Táu-la̍k Chu-tan-oan, Tân tiúⁿ-ló chhiáⁿ goá chú-lí in àm-sı̂ ê ka-têng lé-pài; lé-pài soah, in ang-bó͘ ê put-hô, lóng hó--khı̀! 
 Soà thiaⁿ Tân tiúⁿ-ló kóng hù Lâm-pō͘ Tiong-hoē, ē-hng-sı̂ teh khùn ê sı̂, só͘ thiaⁿ ê sı̀n-gióng bí-tâm: 
 Ū chı̍t-ê sèⁿ Lí ê Ē-mn̂g gín-ná, lâi Tâi-pak beh kap lâng toà tiàm. Thâu-ke mn̄g i ê tiâu-kiāⁿ. I kóng, “Lé-pài-jı̍t hō͘ goá lé-pài! Chı̂ⁿ chē-chió bô iàu-kín !!!” 
 Thâu-ke Chú-jı̍t chiū hō͘ i khı̀ lé-pài. 
 Chit ê gín-ná, mê-sı̂ àm-àm khùn, chá-khí-sı̂ chá-chá khí. Chin kut-la̍t! Ta̍k jı̍t chiap-thāi lâng-kheh chin chhin-chhiat!! Kap lâng bé-bē sı̄ hoè-chin kè-sı̍t: “Tông-só͘ bû khi !!!” 
 Tùi án-ne hit keng tiàm, jı̍t-jı̍t jı̂n-khı̀ ná hó, nı̂-boé kiat-siàu toā thàn-chı̂ⁿ. Pa̍t-keng tiàm chai-iáⁿ, chiū tha̍h kè chhiàⁿ--khı̀; kū-té hit keng ê chú-kò͘, iā chē-chē toè i koè-khı̀ sin-toà ê só͘-chāi bé-bē: nı̂-boé kiat-siàu, sin chhiàⁿ--i hit keng iā toā thàn-chı̂ⁿ. Sin-nı̂ pa̍t-keng iû-goân koh tha̍h kè chhiàⁿ--khı̀: hit keng chhiàⁿ liáu teh khoà-lū sin-nı̂ káⁿ ē koh hō͘ pa̍t-keng chhoâⁿ--khı̀; só͘-í chiū kap i iok-sok, nı̂-boé thàn-chı̂ⁿ beh hō͘ i thiu-hun. 
 Āu-lâi ū kúi chiah iûⁿ-chûn lâi! Beh bē, beh bé, chhoē bô sı̀n-iōng ê lâng thang kau-thok. Chin lô-hoân!! Teh sı̀-kè tiau-cha ê sı̂, ū lâng kā i kóng, “Jı̍p-kàu Lí--ê, kài ū sı̀n-iōng !!!” Hiah ê chûn ê bé-bē, chū án-ne thok i tāi-pān: Bián pún-chı̂ⁿ chò toā thâu-lō͘ !!! 
 Goán Tit Sèng-Sı̂n Chhiong-moá 
 Tı̄ goá 18 hoè ê chhiu-thiⁿ sı̂, ū chı̍t-ê Chú-jı̍t, kap Táu-la̍k chı̍t-ê sèⁿ Liāu, bı̄-hun bō͘-tō-iú chheng-liân; í-kı̍p Iû-chhia Káng-āu sèⁿ Lí, kiat-hun liáu, jı̍p kàu-hoē 6 nı̂ kú, 32 hoè ê tiong-liân lâng; chò tı̄n khı̀ Chúi-boé lé-pài, goán téng ē-po͘ soà tı̄ hia chú-lí lé-pài: in-ūi hit sı̂ hia bô sian-seⁿ. 
 Hit keng pài-tn̂g sı̄ thô͘-kat khàm-chháu--ê, joa̍h-thiⁿ mê-sı̂, siông-siông ū lâng tı̄ pài-tn̂g í-tiâu khùn; goán 3 lâng hit mê toà Chúi-boé keh-mê, soà tı̄ pài-tn̂g lāi khùn í-tiâu. 
 Tó--teh boē khùn ê sı̂, tāi-ke teh hoē kàu-hoē lāi chē-chē hāng ê sū; hoē liáu chiū peh khí-lâi kūi teh kı̂-tó; kı̂-tó liáu, chiū koh tó teh hoē; hoē liáu, chiū koh peh khí-lâi kı̂-tó. Ná hoē, ná kı̂-tó, sim ná jia̍t; kı̂-tó kàu iok poàⁿ-mê koè; hut-jiân kám-kak chhù tín-tāng, thiaⁿ-kı̀ⁿ chhù-lāi ū siaⁿ, khoàⁿ-kı̀ⁿ chhù-téng ū kng; 3 lâng tâng-chê ba̍k-sái lâu-chhut, kám-kak ka-tı̄ ê choē siāng-tāng !!! 
 1. Boē sı̀n ê lâng teh tı̂m-lûn, bô khı̀ pò--i! 
 2. Léng-sim bô lé-pài ê hoē-iú, bô khı̀ chio--i! 
 3. Hoān-choē ê sı̀n-tô͘, bô khı̀ kiù--i! 
 Che (1) Bô thé-thiap Pē ê thiàⁿ-sim! Put-hàu !!! 
 (2) Bô tông-chêng Chú sı̍p-kè ê khó͘-sim! Put-tiong !!! 
 (3) Bô hia̍p-le̍k Pó-hūi-su ê chû-sim! Put-gı̄ !!! 
 Hit sı̂ 3 lâng chiū lı̍p-chı̀, beh kàu Tâi-oân ta̍k-chng ta̍k-siā, thàn-chia̍h kap thoân-tō: chhin-chhiūⁿ Pó-lô-sek. Bô-lūn sí-oa̍h, ū chia̍h bô chia̍h, he̍k-sı̄ chhēng pò͘-tē, khùn nâ-tâu-kha, lóng bô būn-tê. 
 Kui-mê bô khùn, thiⁿ-kng ba̍k-chiu chéng-chéng; chóng-sı̄ sim-koaⁿ chin chheng! Sim-sı̂n chin pêng-an!!! Tùi chit-tia̍p khí, sı̂-sı̂ khek-khek chhoē ki-hoē thoân-tō. 
 Kiù-lâng Chiū-sı̄ Kiù Ka-tı̄ 
 Chá-nı̂ Ìn-tō͘ ê Sat-hu Sun-tāi sian-seⁿ, khı̀ Se-chōng thoân-tō. Ū chı̍t-jı̍t teh lo̍h seh-soaⁿ ê sı̂, tú--tio̍h ū lâng koâⁿ tó tı̄ lō͘--nı̍h, i beh kā i kiù; chóng-sı̄ āiⁿ bô hoat--tit! Tú-hó ū chı̍t-lâng, tùi soaⁿ-téng teh cháu lo̍h--lâi. Sun-tāi sian-seⁿ, chiū chio--i kóng, “Pêng-iú ah! lâi tàu kha-chhiú--teh !!!” Hit ê lâng kóng, “Ka-tı̄ kò͘-miā, to kò͘ bē-lı̄ ah! Soà ē kò͘ pa̍t-lâng? !!!” chò i cháu-khı̀. 
 Sun-tāi sian-seⁿ chiū chhut-la̍t piàⁿ-miā, chiong hit ê lâng thoa khí-lâi phāiⁿ tı̄ ka-chiah-phiaⁿ, iô-iô pái-pái lo̍h soaⁿ. Kiâⁿ bô loā-hn̄g, khoàⁿ-kı̀ⁿ chı̍t-lâng koâⁿ tó tı̄ thâu-chêng ê lō͘-piⁿ; chim-chiok kā i khoàⁿ, to sı̄ tú-á hit ê beh kiù ka-tı̄ ê sèⁿ-miā ê, soà sit-lo̍h sèⁿ-miā!!! Iā Sun-tāi sian-seⁿ ūi-tio̍h beh kiù lâng, soà bú kàu chı̍t-sin tāng-koāⁿ. 
 Kiù lâng soà kiù tio̍h ka-tı̄ !!! 
 Chhut-chı̂ⁿ Khí-biō, Iâ-So͘ M̄ Hoaⁿ-hí 
 Saⁿ-lâng hiàn-sin āu, Táu-la̍k pè tông--ê, ūi-tio̍h lāu-pē ê seⁿ-oa̍h, tio̍h koh chún-pı̄; sèⁿ Lí--ê, ūi-tio̍h gû-iûⁿ kap chhân-hn̂g kau-tài lâng keng-êng liáu, lâng koh sı̂-hêng, tùi án-ne 3 lâng tio̍h sûi-lâng kiâⁿ. 
 Hit sı̂ Iû-chhia gê-mn̂g lı̂m-sı̂ kiò goá khı̀ tàu kha-chhiú. 
 Tú--tio̍h Be̍h-liâu beh khí-biō, kóng ū tùi chóng-tok-hú hí-khó liáu, Be̍h-liâu khu-tiúⁿ chiū toà chı̍t-tàⁿ be̍h-á-chiú lâi gê-mn̂g pài-thok. Jı̍t-jı̂n 處堤 chiū tah-èng koán-lāi 5 pó beh khioh chı̂ⁿ hō͘--i; chiū lı̂m-sı̂ khui pó-kah hoē-gı̄. 
 Tú-hó Chúi-boé ū 2 kah ê hoē-iú, iā pó-chèng Cheng Tek-hí, kah-tiúⁿ Lí Lāu-ông, 2 lâng sı̄ Ki-tok-tô͘, m̄-khéng tah-èng. 處堤 mn̄g in án-choáⁿ m̄ tah-èng. In kóng, “Chhut-chı̂ⁿ khí biō, Iâ-so͘ m̄ hoaⁿ-hí!” 處堤 kóng, “Án-ne lín jı̍p Ki-tok-kàu soà ū bê-sı̀n! Taⁿ lín 2 lâng ê pó-chèng kah-tiúⁿ, lóng tio̍h bián-chit oāⁿ pa̍t-lâng !!!” 
 Kàu ū chı̍t mê-hng, chit ê 處堤, chiū chhiáⁿ thong-e̍k lâi i ê siok-sià. Kiò goá khı̀ mn̄g kóng, “Lín Chúi-boé kàu-hoē, chò kah-tiúⁿ pó-chèng ê lâng, tı̄ pó-kah hoē-gı̄ ê sı̂, kóng chhut-chı̂ⁿ khí-biō, Iâ-so͘ m̄ hoaⁿ-hí! Án-choáⁿ hiah bê-sı̀n?!!!” Goá ı̀n kóng, “Ki-tok-kàu ê lâng sı̄ siūⁿ bô siāng-kàu, sı̄ chhin-chhiūⁿ bô siāng-kok. Kin-á-jı̍t nā ū pa̍t-kok ê lâng, beh tùi lán tê-chı̂ⁿ khı̀ khí gê-mn̂g, á-sı̄ peng-iâⁿ, lán tek-khak m̄; in-ūi lán nā ū chı̂ⁿ thang chhut, ka-tı̄ ê kok-ka khah chē to ū khiàm! Siat-sú lâng nā the̍h chı̂ⁿ hō͘ pa̍t-kok khí gê-mn̂g, á-sı̄ peng-iâⁿ, goá siūⁿ kok-ka nā chai, tek-khak ē m̄ hoaⁿ-hí !!!”
 Goán Ki-tok-kàu khí lé-pài-tn̂g, chhiáⁿ sian-seⁿ, lóng-sı̄ sı̀n-tô͘ ka-tı̄ chhut, bô tùi pa̍t-kàu ê lâng tê; goán nā ū chı̂ⁿ, kàu-hoē khah chē to ū khiàm-ēng! Só͘-í goán bô ài chhut-chı̂ⁿ khı̀ khí-biō, sı̄ kap jı̂n-bı̂n chhut-chı̂ⁿ hō͘ pa̍t-kok khí chèng-hú sio-siāng sim-lí !!! 
 處堤 ê tiūⁿ-ḿ sı̄ jia̍t-sim ê hu̍t-kàu-tô͘, thiaⁿ liáu kóng, “Án-ne ū lí!” 處堤 ê ok-sàng thiaⁿ liáu, iā chin hoaⁿ-hí! 處堤 kóng, “Án-ne chin-hó !!! M̄-tio̍h kóng lí-khı̀, chı̍t-kù iā kóng, “Iâ-so͘ m̄ hoaⁿ-hí” 2 kù iā “Iâ-so͘ m̄ hoaⁿ-hí!!” “Án-ne to pı̀ⁿ chò bê-sı̀n khı̀ ah !!!” 
 處堤 í-goā koh mn̄g 3 hāng: 1. Hun-chiú án-choáⁿ m̄-thang chia̍h? Chia̍h-liáu, án-choáⁿ ū choē? 
 Goá ı̀n: Ki-tok-kàu kóng, Bô lı̄-ek ê mı̍h lóng m̄-thang chia̍h! Nā chia̍h bô lı̄-ek, ū hāi ê mı̍h, lóng sı̄ choē !!! 
 2. Lín sı̀n Ki-tok-kàu, sı̄ ǹg-bāng beh tit-tio̍h sià-choē mah? 
 Goá ı̀n: Sı̄! M̄ chai kap chò bē kàu--ê, chiah ē sià--tit! Nā-sı̄ chai, kap chò ē kàu--ê, bē sià--tit !!! 
 I kóng: Tio̍h! Kok-ka ê lu̍t-hoat: m̄ chai kap chò bē kàu--ê, kiò-chò “Koè-sit!” Chit-khoán choē ē kiám-khin, á-sı̄ sià-bián! Nā-sı̄ chai kap chò ē kàu--ê, che kiò-chò “Bêng-ti kò͘-hoān!” Chit-khoán ê choē hêng-hoa̍t khah tāng, ū sı̂ sı̄ “sí-hêng!” á-sı̄ “bû-kı̂-tô͘-hêng,” kap koaiⁿ khah kú. 
 3. Lín Ki-tok-kàu-tô͘ án-choáⁿ bô hàu chó͘-sian? 
 Goá ı̀n: Sı̄! Ki-tok-kàu sı̄ kà sêng-sı̍t!!! Chāi-seⁿ tio̍h choa̍t-tùi iú-hàu hōng-iōng: Chhin-chhiūⁿ Ki-tok tı̄ sı̍p-jı̄-kè-téng beh lı̂m-chiong ê sı̂, ū chiong i ê lāu-bó Má-lı̄-a kau-tài i só͘ thiàⁿ ê ha̍k-seng Iok-hān hū-chek hōng-iōng kàu 60 hoè 12 nı̂ kú pia̍t-sè liáu-āu Iok-hān chiah chhut-goā thoân-tō. 
 Nā lūn sí-āu, Ki-tok-kàu-tô͘ sı̄ siūⁿ chè-sū miâ “chè-chó͘”, kı̂-sı̍t sı̄ “hàu ka-tı̄ ê pak-tó͘.” Chit-khoán ké-chò, Ki-tok-kàu sı̄ khoàⁿ chò toā-choē; só͘-í sı̄ ài sêng-sı̍t chiàu pē-bó chó͘-kong chāi-seⁿ só͘ ài, só͘ kà-sı̄ lâi sı̍t-hêng, thang êng-hián chêng-tāi,kap heng-ōng hō͘-è. 
 處堤 kóng, “Lí í-keng gián-kiù kàu án-ne, tio̍h koh khı̀ ha̍k-sı̍p chò thoân-tō!” 
 Goá ı̀n kóng, “Bô tek-khak! Chhin-chhiūⁿ jı̂n-bı̂n eng-kai bat hoat-lu̍t, m̄-sı̄ bat hoat-lu̍t, chiū tio̍h khı̀ chò kéng-chhat!” 
 處堤 kóng, “Ū iáⁿ! Chóng-sı̄ nā bô lâng thoân, lí thái ū thang thiaⁿ-tio̍h!” 
 Āu-lâi goá 22 hoè teh tha̍k Sı̂n-ha̍k ê sı̂, i ū siá-phoe kiò goá nā khiàm ha̍k-hùi ê sı̂ tio̍h kā i kóng, i beh kià hō͘--goá; goá kap bó͘-kiáⁿ ta̍k-pái khı̀ kàu i ê só͘-chāi, choân-ke lāu-chíⁿ hoaⁿ-hí hoan-gêng: ná chhiūⁿ “Thiⁿ poa̍h--lo̍h goe̍h!” Kúi-cha̍p-nı̂ kú, kap pêng-iú hân-tâm ê sı̂, ta̍uh-ta̍uh teh giân-khí goá ê tāi-chı̀!! 
 Tı̄ chit ê 23 nı̂ kú, goá ê ‘Chū-iû Thoân-tō!’ iā sı̄ Chú ēng chit ê ap-pek Ki-tok-tô͘ ê 處堤, sı̄ tı̄ Phêⁿ-ô͘ kap Bí-kok Ka-chiu chò hoê-siūⁿ--ê ê tiūⁿ-lâng ê Tó-tiân Sûn-cha, kā goá tàu kha-chhiú só͘-hùi--ê !!! 
 Goá Choh-sit 
 Goá 19 hoè ê sı̂, Chú an-pâi 7 hun chhân hō͘ goá choh. Hit ê chhân sı̄ tı̄ chhân-iûⁿ ê tiong-ng, lı̄ sı̀-bı̄n ê chng-siā lóng chin hn̄g; chhân-piⁿ ū chı̍t-tè khui-khoah, koân-thiàu, chheⁿ-chhùi, chheng-chēng ê chháu-po͘. Goá 6 jı̍t kan, tı̄ hia choh-sit; bô-lūn lê-chhân, so-chháu, phoà-chúi ê sı̂; chū-iû gı̂m-si kap sim-lāi kı̂-tó; ná chhin-chhiūⁿ A-tong toà tı̄ Ai-tiân. Chin hoaⁿ-hí! 
 Tiong-tàu toà tı̄ nâ-tâu kha ı̀m-ńg ê só͘-chāi hioh-khùn, tha̍k Chin-keng Chiàⁿ-chhàm; lâi kap Chú í-kı̍p sù-tô͘, kap le̍k-tāi sian-ti sèng-tô͘ kau-thong: ná chhin-chhiūⁿ Chú kap ha̍k-seng tı̄ Hek-bûn soaⁿ-téng ê chêng-kéng. Chin khoài-lo̍k! 
 Àm ê sı̂, tńg-khı̀ chhù--nı̍h chia̍h-pá, sé-kha liáu, kap lāu-bó lé-pài chheng-chhó, chiū tha̍k-chheh; khah siông tha̍k kàu 3 keⁿ, mê-poàⁿ, lāu-bó khùn kúi-nā chhéⁿ, kiò kúi-nā piàn; goá to sı̄ kap chheh pun bē lı̄. Chin sim-sek! 
 Chú-jı̍t chá-chá chia̍h-pá, chiū khı̀ 5 lí lō͘ hn̄g ê Chúi-boé lé-pài-tn̂g, kà lâng tha̍k jı̄-bó kap gı̂m-si. Chı̍t-nı̂ 52 lé-pài lóng choan-siú; bô chò-kang, bô ak-chhài, bô sûn chhân-chúi. Sim chin chheng! 
 Jı̍t-sı̂ beh khı̀ káng-piⁿ khioh-chhâ, á-sı̄ àm-sı̂ beh khı̀ kiò kang, kap mı̂-sı̂ beh khı̀ pàng chhân-chúi ê sı̂; lóng chio chhù-piⁿ ti-kí ê pêng-iú chò phoāⁿ; kiaⁿ-liáu chhin-chhiūⁿ Hā-oa, ko͘-toaⁿ khı̀ tú-tio̍h choâ ê gûi-hiám! 
 Chhân khí-lo̍h tang ê sı̂, tú-tio̍h lo̍h kú-tn̂g hō͘, sim-koaⁿ siūⁿ chhài bé--ê, bí tia̍h--ê, chı̂ⁿ chioh--ê, nā hō͘ lâng chia̍h hō͘-pn̄g--khı̀ chiū hāi! Thàu-chá khı̀ beh kiò-lâng chia̍h-pn̄g ê sı̂,thiⁿ chheng, chheⁿ bêng. Kai-chài! 
 Boá-tang chháu hoan-liáu, lâng êng, ka-têng bô só͘-hùi; chiū kiû Chú khui-lō͘ siúⁿ-sù. Gê-mn̂g liâm-piⁿ lâi teh kiò goá khı̀ chò siáu-sú; kóng in só͘ chhiàⁿ ê lâng, chia̍h-pá pha-pha-cháu, put-sı̂ kiò bô lâng; koh sı̀-kè beh kā lâng sia-mı̍h; khò gê-mn̂g-sè, téng-ē beh kap lâng oan-ke, bē ēng--tit. Kiò goá tio̍h poah-khı̀ tàu kha-chhiú; goá kóng, Bē ēng--tit! Goá toà gê-mn̂g, lé-pài-jı̍t bô thang choan-siú! Gê-mn̂g ê lâng kóng, Bô iàu-kín! Lé-pài-jı̍t chiah hō͘ lí lóng hioh-khùn! 
 Āu-lâi goá koh khı̀ toà gê-mn̂g, Chú-jı̍t chá-khí, thâu-ke boē khí-chhn̂g, thâu-ke-niû chiū seng thiⁿ chhài hō͘--goá, kiò goá seng chia̍h thang khı̀ lé-pài. Beh àm, lé-pài tńg-lâi, thâu-ke-niû kóng, E̍k-tháng-chúi hiâⁿ sio lah, kín khı̀ sé-sé thang chia̍h-pn̄g! Àm-sı̂ thâu-ke siông-siông hó-ı̀ kiò goá kóng, Tek-ku chiú sio-sio lim chı̍t-chhùi ah! 
 Tùi án-ne Chú-jı̍t m̄-bián chò pó-kah kang, ū thang siú lé-pài, ū pn̄g thang chia̍h, ū chı̂ⁿ thang the̍h! 
 Kàu siu-tang liáu, chı̍t ê sèⁿ Lí ê chhù-piⁿ, put-pêng kóng, In ang-bó͘ lóng siàu-liân ióng-kiāⁿ, kui-nı̂ chò kàu bô mê bô jı̍t; iā goá sı̄ gín-ná, lāu-bó gō͘-la̍k-cha̍p hoè, chit-nı̂ koh ke thêng 52 lé-pài-jı̍t; iā só͘ thàn ê chhek-á kap han-chı̂, tāi-ke chha-put-to pêⁿ chē! In chin m̄-ta̍t!! Goá ı̀n kóng, He sı̄ Siōng-tè in-tián siúⁿ-sù--ê !!! 
 Lé-pài-jı̍t Hioh-khùn Ū Thàn-chı̂ⁿ 
 Chá-nı̂ Bí-kok lâm-pak ê ūn-poaⁿ, lóng sı̄ oá-khò bé-chhia teh kau-thong. 
 Ū chı̍t ê sái bé-chhia--ê kiò chò Tâm, i chı̍t-pái tı̄ lé-pài-jı̍t tú-tio̍h pak-tó͘ thiàⁿ chin siong-tiōng. Tùi án-ne hit jı̍t chiū thêng-khùn bô kiâⁿ. Kàu pài-it pēⁿ hó, chiū koh khí kiâⁿ. Pài-la̍k chiū jiok-tio̍h i hiah ê lé-pài-jı̍t bô hioh-khùn ê sái bé-chhia pêng-iú. I kı̂-koài, chiū mn̄g i ê phoāⁿ kóng, Lín tı̄ lō͘-tiong ū hioh-khùn chı̍t-jı̍t bô? In kóng, Bô! Goán ta̍k-jı̍t mā lóng chiàu-siông teh kiâⁿ! 
 Kàu koh kàu ê lé-pài-jı̍t, chit ê sái bé-chhia Tâm--à chiū koh chiong ka-tı̄ só͘ sái ê bé-chhia thêng-khùn; pài-it koh khí-kiâⁿ, kàu pài-la̍k mê, koh jiok-tio̍h in hiah ê lé-pài-jı̍t bô hioh-khùn ê bé-chhia-tūi. 
 Tùi án-ni, chit ê Tâm--à, chiū koat-sim lé-pài-jı̍t beh lóng hioh-khùn !!! Hit sı̂ khí, in lâng khah cheng-eng ióng-kiāⁿ! Bé khah oa̍h-tāng gâu kiâⁿ!! Chhia-āu bián koh toà bé thè-oāⁿ!! Iā bô koh sái-sí bé !!! 
 Tâm--à keng-giām tio̍h lé-pài-jı̍t hioh-khùn sı̄ toā thàn-chı̂ⁿ! Āu-lâi lé-pài-jı̍t, lâng beh khah chē chı̂ⁿ chhiàⁿ--i, i to bô ài thàn!! I kóng, Lé-pài-jı̍t chò kang sı̄ sit-pún !!!