M̄-thang Hòng-sù 
 Tı̄ goán ê chhù-piⁿ, ū chı̍t-ê sèⁿ Lí--ê, miâ kiò Khám. Chit ê lâng chin ióng! Chin pún-sū !!! 
 Pò͘-chhân sai-hū, bô-lūn loā-chē lâng, teh pò͘-chhân, iā i tı̄ siāng lō͘-boé, ē jiok koè lóng-chóng tāi-seng--ê, chò i tı̍t-tı̍t phoà-choā khı̀, bô khah-su khan soh-á ê tı̍t. Iā koah tiū-á ê sı̂, bô-lūn tāi-seng loā-chē lâng, i tı̄ lō͘-boé, to ē kā i jiok-koè, sui-jiân liâm-le̍k-á pháiⁿ-khı̀, i ēng chhiú iā beh chhoah iâⁿ lâng. I nā taⁿ chhek-tàⁿ, sı̄ beh siang-tàⁿ sio-tha̍h, lâng kiâⁿ chhân-hoāⁿ, i sı̄ kiâⁿ chhân-té, beh taⁿ chiūⁿ chhia-téng ê sı̂, i taⁿ chhek-tàⁿ, chhiú bián hoāⁿ. 
 I kap lâng sio-su chia̍h kui poa̍h-tháng chúi, kui pn̄g-lē ê bah, i kā lâng pò͘-chhân koah-tiū, nā beh chhòng-tı̄ āu-tiûⁿ ê cha-bó͘ lâng, i chiū chiong só͘ ū ê pn̄g, kā i chia̍h liáu-liáu! 
 Chit ê lâng āu-lâi tài kha-hong, chhiú-hong. Só͘ seⁿ ê hāu-seⁿ, cha-bó͘-kiáⁿ lóng bô oa̍h! 
 (khiàm 1957 nı̂ 7 ge̍h) 
 Goá Jı̍p Toā-o̍h 
 Goá 22 hoè ê 4 goe̍h chhe, kap 8 ê pêng-iú, chı̀-goān jı̍p Toā-o̍h: pâi-pián sı̄ koà Hok-im-su-ı̄ⁿ, āu-lâi oāⁿ siá Sı̂n-ha̍k-hāu. 
 Káu-ê lâng hō͘ Má i-seng kiám-cha sin-thé: 7 lâng thong-koè; chí-ū Phoaⁿ A-hoé hiaⁿ, kap goá koh hō͘ Lân i-seng giām tē-jı̄ piàn; liáu-āu Má i-seng koh kā goá kiám-cha tē 3 piàn. 
 Káu lâng tiong, Ông Tiông-sèng hiaⁿ 40 goā hoè, i sı̄ chia̍h-chhài lâng, teh bē pò͘: goân tē 1 siú si “Siōng-tè chhòng-chō thiⁿ kap tē” ê tiāu, bô siáⁿ ē hiáu gı̂m; pe̍h-oē-jı̄ Sèng-keng iā chheⁿ-chheⁿ; chóng-sı̄ i koat-ı̀ beh chò thoân-tō; só͘-í goá chiū kà i gı̂m, tha̍k, khó: chhin-chhiūⁿ goá tı̄ Tiong-o̍h, hō͘ Âng Sù hiaⁿ tâng-kı̍p-seng, kà soàn-su̍t sù-chek ê khoán. I tı̄ hioh-joa̍h koè, koh jı̍p o̍h ê sı̂, kan-khó͘ tòng bē-tiâu, chē tı̄ chàu-kha āu-piah mn̂g teh kiû sí! Goá an-ùi--i, pò i ê chhut-lō͘; āu-lâi i tha̍k 2 nı̂ kú, phài khı̀ toà Hong-oán (Hoan-oah):thoân-tō chē-chē nı̂, tı̄ kàu-hoē jia̍t-sim kàu sí! 
 Tē jı̄ ê Lí Khun-gio̍k hiaⁿ, i 30 goā hoè, kúi-nā ê kiáⁿ; tha̍k 2 nı̂ kú, phài khı̀ toà kàu-hoē. Í-goā Lı̂m Kùi-sūn hiaⁿ 24 hoè; Phoaⁿ A-hoé hiaⁿ kap goá pêⁿ-chē hoè; Âng Tek-sin, Gı̂ Tiâu-chheng, Tân Tiâu-bêng, Ô͘ Chài-heng, chit 4 lâng lóng 20 chó-iū hoè: hiān-sı̂ 9 lâng tiong, chhun Lı̂m Kùi-sūn sian-seⁿ, Tân Tiâu-bêng sian-seⁿ kap goá, 3 lâng toà tı̄ sè-kan. 
 Hit sı̂ jı̍p o̍h ê khó-tê:
 1. Ngá-kok chêng-āu 3 tāi ê lâng miâ? 
 2. Chú ê phı̀-jū kap sı̂n-jiah? 
 3. Sù-tô͘ Pó-lô só͘ siá ê phoe miâ; siá ê nı̂-hō kap só͘-chāi? 
 4. Au-chiu ê toā kok kap kiaⁿ-siâⁿ ê miâ? Goá ê chóng tiám-sò͘ 154. 
 Hit nı̂ choân o̍h ê ha̍k-seng, liân Iûⁿ Sè-chù bo̍k-su teh pó͘-sı̍p--ê, kiōng 22 lâng; lóng ha̍p chò-hoé tha̍k Lô-má Jı̂n-su, thâu pái chhı̀-giām, sı̀-liân saⁿ-liân kap goá it-liân, 3 lâng pêⁿ-chē tiám:132. 
 Goá teh mn̄g hāu-tiúⁿ Pa phok-sū, káng-tō ê hong-hoat. Pa phok-sū kóng, “Káng-tō bē kà--tit!” Āu-lâi ē-po͘ sı̂ tı̄ kiû-tiâⁿ-nı̍h, goá mn̄g káng-su Ko Kim-seng bo̍k-su, káng-tō ê hong-hoat. Ko bo̍k-su kóng, “Bat--ê kóng, m̄-bat--ê m̄-thang kóng !!!” 
 Pa phok-sū mn̄g goá beh siá sím-mı̍h tê-ba̍k ê lūn-bûn? Goá kóng, “Thian-tông Tē-ge̍k! ” Pa phok-sū kóng, “Thian-tông Tē-ge̍k ê tê-ba̍k, goá m̄ káⁿ kóng! Kóng ná bêng, ná m̄ tio̍h !!!” Āu-lâi goá tha̍k goá siá ê “Thian-tông Tē-ge̍k” ê lūn-bûn liáu, Pa phok-sū kóng, “Thian-tông Tē-ge̍k lí siá án-ne ò͘!” 
 Hit sı̂ goán ū kúi-nā ê ha̍k-seng, khı̀ tùi Pa hāu-tiúⁿ chhéng beh tha̍k Eng-gú. Pa phok-sū ı̀n-kóng, “Lín iā m̄ sı̄ beh thoân hō͘ Eng-kok lâng thiaⁿ! o̍h Eng-gú beh chhòng-siáⁿ hoè? Eng-bûn ê chheh iā chin kùi! lín kiám ū chı̂ⁿ thang bé?” bô hú-khó. 
 Ē-po͘ sı̂ Ia-ga-oá tiúⁿ-ló lâi kà Jı̍t-gú, chē-chē ha̍k-seng sı̄ siūⁿ kóng, “Lán iā m̄ sı̄ beh khı̀ chia̍h Jı̍t-pún thâu-lō͘! o̍h Jı̍t-pún oē, beh chhòng siáⁿ hoè? ”Khah siông gō͘ la̍k lâng teh tha̍k. 
 Hit nı̂ tú-hó chèng-hú teh kah Jı̂n-bı̂n chián thâu-chang;Goán 22 ê ha̍k-seng chiū lóng chián; Sòng Tiong-kian Se kàu-sū khoàⁿ--tio̍h chin bô hoaⁿ-hí kóng, “Toā-o̍h Í-ka-pok lah!” Kúi jı̍t āu ê chı̍t chá-khí chū-hoē ê sı̂, Pa hāu-tiúⁿ teh mn̄g,“Goā-bı̄n ū lâng chián thâu-chang bô?”Ha̍k-seng ı̀n kóng, “Ke-bı̄n tı̍t-tı̍t chē lah!” Hāu-tiúⁿ kóng, “Án-ne chin hó! lán chò bô͘-iūⁿ !!!” Sòng bo̍k-su kóng, “Pháiⁿ bô͘-iūⁿ !!!” Hāu-tiúⁿ kóng, “Hó-pháiⁿ lóng bô͘-iūⁿ !!!” 
 Ū chı̍t ê ē-po͘, choân-o̍h ê ha̍k-seng, lóng chhēng 6 kho͘-a-sah iûⁿ-ho̍k, kui-tı̄n beh khı̀ Sin-lâu kiû-tiâⁿ, beh kā Bān ko͘-niû sàng-pia̍t; Sòng bo̍k-su tı̄ Kam Bo̍k-su lâu-chêng sio siám-sin, khı̀-khı̀ kóng, “Chhēng kàu hiah súi !!!” Ha̍k-seng thiaⁿ-liáu chin kiàn-siàu m̄ kam-goān. 
 Siāng hit sı̂ Siōng-hái Kóng-ha̍k-hoē, teh bē te̍k-kè chheh;chı̍t cho͘ toā-sió oá 60 pún, 6 kho͘-gı̂n; sı̄ iàu-kín ê chheh. Toā-o̍h hō͘ goán múi-goe̍h ê kip-hùi sı̀-kho͘ poàⁿ, beh bé iū bô chı̂ⁿ, m̄ bé iū phah-sńg! Teh siūⁿ thoân-kàu ê lâng, só͘ tio̍h kau-chiap-ê, sı̄ hoē lāi goā, lâm-hū ló-iù, hù-kùi pı̂n-chiān, tı̀-gû hiân-hó, kiú-liû sam-kàu, sin kū su-siúⁿ, ta̍k-khoán lâng lóng ū; nā m̄ sı̄ ū siong-tong ê ha̍k-būn, sı̄ oh-tit tùi-hù!!! Só͘-í chē-chē jı̍t kek-sim kı̂-tó, āu-lâi siūⁿ--tio̍h chı̍t hoat: chiū-sı̄ chhéng-kiû hāu-tiúⁿ, chiong goán tı̄ chheh-pâng chı̍t-nı̂ kú ê choá-pit chı̂ⁿ, 4 kho͘-gı̂n seng the̍h khı̀ pān chheh, choá-pit chiah ēng hiān-chı̂ⁿ bé; chheh nā kàu, put-chiok ê 2 kho͘-gı̂n, chiah the̍h khı̀ la̍p chheng-chhó. Hāu-tiúⁿ ín-chún: āu-lâi chē-chē tông-chhong toè-iūⁿ khı̀ chù-bûn. 
 Goá Tı̄ Toā-o̍h Ê Kang-chok 
 1. Ha̍k-kı̂ tiong: Goán chiah ê sin ê ha̍k-seng, jı̍p o̍h ê sı̂, tû-khı̀ lı̂m-sı̂ chham-ka tı̄ siâⁿ-lāi-goā ê pò͘-tō, chò kı̂-tó-hoē chú-lí, Chú-jı̍t káng-tō í-goā; ta̍k lé-pài lóng tio̍h kap kū ha̍k-seng siū phài, múi-lâng lûn-liû khı̀ hū-tam chı̍t-keng bô thoân-kàu-ka ê kàu-hoē kang-chok: Chá-khí-sı̂ liāu-lí Chú-jı̍t-o̍h, chhoā lé-pài, káng-tō; ē-tàu-sı̂ kà si-tiāu, chhoā lé-pài, káng-tō; ū sı̂ pài-la̍k mê, seng khı̀ hit ê kàu-hoē hoē-iú ê ka-têng chò-kang; iā ū-sı̂ ē-po͘ lé-pài soah, hoē-iú koh chhiáⁿ khı̀ in ê só͘-chāi kı̂-tó, á-sı̄ pò͘-tō; pài-it chá-chá tńg-khı̀ ha̍k-hāu, hù 8 tiám ê kang-chok pò-kò. Iā lé-pài-jı̍t khı̀ kàu-hoē chò-kang, óng-hoê lóng pō͘-kiâⁿ bô chē chhia; bô-lūn Sin-chhı̄, Sin-hoà, Koan-biō, Tiong-lō͘, Hái-po͘, kap í-goā hn̄g kı̄n ê só͘-chāi lóng án-ni. 
 2. Hioh-joa̍h tiong:Hioh-joa̍h ê sı̂, goán chia ê ha̍k-seng, bô-lūn sin kū, lóng phài khı̀ toà tı̄ bô thoân-kàu-ka ê kàu-hoē, 6 lé-pài chó-iū kú; hū-chek chhoā lé-pài, kà-o̍h, pò͘-tō, hóng-būn hoē-iú; chı̍t goe̍h-jı̍t sin-súi 6 kho͘. 
 Goá it-liân ê sı̂, koh hō͘ Sin-chhı̄ kàu-hoē chhiáⁿ--khı̀. Kàu boé lé-pài ê pài-gō͘ ē-tàu, ū chı̍t ê sin hoē-iú lâi chhoē--goá; kóng, Sian-seⁿ! goá kı̂-tó chin ū kong-hāu !!! Hiān-chāi goá ū chı̍t ê cha-bó͘ sun-á, 22 hoè kè-lâng liáu; chit-pang ūi-tio̍h phah-m̄-kı̀ⁿ kim-khı̀, soà sit-sim, hiān-sı̂ koaiⁿ-tı̄ lo̍k-tû-á lāi, bô chhēng saⁿ-á-khò͘; in chhù ê lâng kā i mn̄g sı̂n, kóng sı̄ hoān--tio̍h “Tiong-goân!” Goá kā in chú-ka kóng, “Lí 7 goe̍h-poàⁿ hàu hó-hiaⁿ-tı̄-á, chò-hı̀, chı̂ⁿ khai bô kàu, koh kā lâng chioh lâi tàu! taⁿ hó-hiaⁿ-tı̄-á koh lâi kā lín kı̄m-á chok-lōng kàu bē chhēng saⁿ-á-khò͘, tio̍h koaiⁿ toà lo̍k-tû-á lāi, lí thái m̄ lâi khı̀ sı̀n Iâ-so͘, pài he beh nı̂?! In ko͘-tiūⁿ ı̀n goá kóng, “Iâ-so͘ nā ē hō͘ goá ê kı̄m-á hó! goá chek-sı̂ mā beh lâi khı̀ sı̀n--I !!!” 
 Taⁿ lán lâi kiò khah chē hoē-iú, khı̀ kā i lé-pài koáⁿ-kúi! Goán cha-bó͘ sun-á nā ē-tàng hó, Sin-chhı̄ ke chha-put-to ē chı̍t-poàⁿ ê lâng lâi lé-pài !!! 
 Goá ı̀n i kóng, “Bô tek-khak! Lán ê Chú hō͘ tâi 4 jı̍t ê Lia̍p-sat-lō͘, koh-oa̍h chhut-bōng; ūi-tio̍h án-ne Iû-thài kok-hoē koat-gı̄ beh hāi-sí Chú, kap beh thâi Lia̍p-sat-lō͘! Put-kò lán tio̍h chı̄n pún-hūn !!! Iā lán nā ū sı̀n, 2 lâng khı̀ chiū kàu-gia̍h! Taⁿ lán kūi-teh lâi kı̂-tó! Kiû Chú chí-sı̄ lán só͘ tio̍h kiâⁿ ê lō͘ !!! 
 Kı̂-tó liáu, goá kap hit ê sin hoē-iú, chiū khı̀ tı̄ ke-bı̄n khui tháng-tiàm ê koh chı̍t ê sin hoē-iú ê só͘-chāi táⁿ-thèng. Hut-jiân hit ê sit-sim--ê ê ko͘-tiūⁿ, tı̄ tùi-bı̄n tiàm koè lâi. Sit-sim--ê ê a-peh chiū mn̄g i kóng, “Kiong-á! Lín kı̄m-á, goán lâi kā i kı̂-tó, nā hó, lín kiám ū iáⁿ beh pài Siōng-tè ?!” I ı̀n kóng,“Boeh nò͘! Nā ē hó, cha̍p-ke mā beh lâi khı̀ pài Siōng-tè, bô kóng chı̍t-ke !!!” 
 Hit ê chú-ka chek-sı̂ chhoā goán khı̀, kiò lâng khui tiàm-mn̂g, khui pâng-mn̂g, khui tek-kang-á ēng iân-soàⁿ pa̍k ê lo̍k-tû-á mn̂g. Hit ê cha-bó͘ gín-ná, ba̍k-chiu âng-âng, thâu-mn̂g sàm-sàm, bô pa̍k-kha, saⁿ-á-khò͘ lóng lı̍h-phoà. Goá khoàⁿ-liáu chin kiaⁿ! Goán 2 lâng chiū kı̂-tó; kı̂-tó liáu, goá lā chin-chē hoe-hiù (chhàu-pak) hō͘ i chia̍h; i lim-liáu, soà chiong au-á, chı̍t ē kā phoà chò loā-chē tè. 
 Āu-lâi goá kā hit ê chú-ka kóng, “Lí ê kı̄m-á chit-tia̍p m̄ chai lâng, bē hiáu sı̀n! Lí tio̍h thè i sı̀n chiah ē hó!” I ı̀n kóng,“Ū lah! ū lah!! goá ū sı̀n !!!” Goá kóng, “Lí nā ū sı̀n, āu--jı̍t tio̍h chhoā i lâi khı̀ lé-pài-tn̂g lé-pài !!!” Hit ê chú-ka ı̀n kóng,“Hó-lah! hó-lah! Nā ū khah hó, goá lé-pài-jı̍t chiah chhoā i khı̀ lé-pài !!!” 
 Kàu Chú-jı̍t, goán teh lé-pài ê sı̂-chūn, sit-sim ê cha-bó͘ gín-ná chē gû-chhia lâi lé-pài; thâu se kng-kng, ū chhēng saⁿ-á-khò͘. Ke-nı̍h toè chin-chē lâng lâi, pài-tn̂g ê chêng-āu-mn̂g kap thang-á, lâng lóng ûi tı̄ⁿ-tı̄ⁿ! Lé-pài soah, i ê toā-niû-ko͘ kap i ê tiōng-hu, kā i chhı̍h toà the-í, chı̍t lâng lia̍h chı̍t-chhiú; i nā chhut-siaⁿ kún-liòng, i ê tiōng-hu chiū kā i siàn chhùi-phoé; goá kā i kóng m̄-thang siàn, hó khoán-thāi--i chiah ē hó! I ê tiōng-hu kap kui ke lâng, soà lóng cháu liáu-liáu. 
 Āu-lâi i chiū lo̍h khı̀ tó tı̄ pài-tn̂g-thiaⁿ ê thô͘-kha-nı̍h, seng-khu káu-hiā ngia̍uh-ngia̍uh-sô; goá chiū koh lā chin chē hoe-hiù hō͘ i chia̍h, i lim-liáu chiū koh chiong hit tè chho͘-kāu ê hûi-oáⁿ chı̍t-ē koh kā phoà chò kúi-nā tè. 
 Ē-po͘ beh lé-pài ê sı̂, i chiū peh khí-lâi chē tı̄ thô͘-kha--nı̍h, ba̍k-chiu peh kim teh khoàⁿ lâng, khoàⁿ-tio̍h ka-tı̄ bô pa̍k-kha, chiū khan saⁿ khı̀ am. Lé-pài soah koh chē gû-chhia tńg-khı̀, tı̄ koaiⁿ i hit keng lo̍k-tû-á mn̂g-āu pàng chin-chē jiō, âng kàu chhin-chhiūⁿ hoeh-chúi. 
 In-ūi hit ē-po͘ lé-pài soah, goá tio̍h tńg-khı̀ hù khui-o̍h; chiū thok hoē-iú Lí Poa̍t hiaⁿ hū-chek chiàu-kò͘, kap ín-chhoā i lé-pài. Kàu sit-sim oân-choân hó ê sı̂, chit ê cha-bó͘ gín-ná kap in kui-ke lóng bô lâi sı̀n Chú. Goá koh khı̀ kó͘-bú in, hit ê chú-ka ēng chéng-chéng ê oē oán-choán the-thok! 
 Goá jı̄-liân phài tı̄ pún tông-hoē. 
 Goá saⁿ-liân phài tı̄ Chóng-thâu-liâu. 
 Goá sı̀-liân phài tı̄ Chiong-hoà. 
 Hit-sı̂ Chiong-hoà sı̄ chhiáⁿ Lı̂m Ha̍k-kiong bo̍k-su, sió-o̍h chhiáⁿ N̂g Sū-bēng thoân-tō, pài-tn̂g sı̄ chhiáⁿ Khó͘ Chı̀n-hong pò͘-tō-su (Thài-pêng-kéng Ko Kim-seng bo̍k-su, 4 ê 40 o̍h ha̍k-seng ê chı̍t ê); kap sin chı̀n-kàu ê Lı̂m Keⁿ-ché tiúⁿ-ló, tāi-ke hia̍p-le̍k ha̍p-chok. Kàu-hoē ū cho͘-chit pò͘-tō-tūi, khı̀ sı̀-bı̄n ê chng-siā, kap chi-hoē ê só͘-chāi kang-chok. Tı̄ pún-tông iā khui Ki-tok-kàu toā káng-ián-hoē chin sēng-hóng, pài-tn̂g lāi-goā lâng tı̄ⁿ-that-that, pài-tn̂g ê lâu-téng; iā chin-choē lâng, siā-hoē ê bêng-sū iā lâi chhut-se̍k; goá ê káng-tê: “Ki-tok-kàu sam-tāi-koan”, “Ki-tok-kàu kap Hàu-tō”, “Ki-tok-kàu kap Oē-seng”, “Ki-tok-kàu ê Hok-jı̍t”; “Lı̂m Hiàn-tông sian-seⁿ thiaⁿ-liáu chhut-khı̀, kā lâng kóng goá bô cháu-tê. 
 Goán khı̀ Hô-bí hóng-būn hoē-iú ê sı̂, ū chı̍t ê thèng-tō-chiá, tùi goán kóng, “Ki-tok-kàu i ū gı̂-būn! M̄-nā i ū gı̂-būn, i Chó-tiū-tiân Tāi-ha̍k ê sian-seⁿ iā gı̂-būn!! Liân i Bí-kok ê sian-seⁿ-kong iā gı̂-būn!!!? Chiū-sı̄ Siōng-tè nā choân-tı̀! thái beh chhòng-chō Mô͘-kúi? Siōng-tè nā choân-lêng! thái bē chiong Mô͘-kúi kā i tû-khı̀?” 
 Goá ı̀n i kóng, Hò͘! Án-ne ò͘ !!! He nā chiàu lán Chóng-thâu-liâu chí-moē sı̄ kóng, “Mô͘-kúi pek lâng chiūⁿ Thian-tông !!!” āu-lâi chit ê hoē-iú khı̀ chò pa̍t kong-hoē ê ki-koan-pò chú-pit; kap chò hit ê thoân-thé ê hū-chek kàu-taⁿ oá 30 nı̂ kú. 
 ( khiàm 1957 nı̂ 10 goe̍h ) 
 Hêng-chhun Ka-lé 
 1. Ka-lé ê ı̀-gı̄: Ka-lé ê ı̀-sù chiū-sı̄ hiaⁿ-tı̄: chhin-chhiūⁿ i nā beh kā lán thó iâm, i chiū beh tùi lán kóng, Ka-leh! Ka-tia̍h (iâm) chi-bih chi-bih (chı̍t-sut-á) phuh-sáng (hō͘ goá)! Lán nā kiò i, Hiaⁿ-tı̄ ah! lâi khı̀ !!! Chiū tio̍h kóng, Ka-leh! Ho͘-leh !!! Ka-lé sı̄ hó ı̀-sù, sio tú--tio̍h saⁿ chheng-ho͘, tāi-ke lóng sio kiò Ka-leh: lán kiò i Ka-leh, i iā kiò lán Ka-leh. 
 2. Ka-lé ê chhù-the̍h: In ê tiâⁿ-táu lóng sàu kàu chheng-khı̀ liu-liu, chhù-lāi thô͘-kha kim-tang-tang; lâng-kheh khı̀, in tùi piah--nı̍h the̍h tiām-thâu-á lo̍h lâi hō͘ lâng chē, lâng tńg-khı̀, chiū koh siu khí-lâi tiàu tı̄ piah--nı̍h, thô͘-kha lóng koh koè-sàu(in àm-sı̂ lóng khùn thô͘-kha; goán khı̀ pò͘-tō in iā sı̄ ēng thô͘-kha hō͘ goán khùn). In pn̄g chú-liáu, chàu-bâi lóng koh chhòng chúi so, in ê chàu-thâu put-sı̂ chhin-chhiūⁿ sin choh--ê. 
 3. Ka-lé ê lâng-chéng thoân-soat: In kóng, khí-thâu ū chı̍t tè toā chio̍h, tùi pak lâu kàu Lông-kiau, tōng--tio̍h Hêng-chhun ê hái-hoāⁿ, hit tè chio̍h-thâu piak-khui, cháu chhut chı̍t-tùi ê lâm-lú lâi chò in ê chó͘-sian. 
 4. Ka-lé ê hun-in: Ka-lé siā, toh chı̍t kháu-chàu nā ū cha-bó͘ gín-ná, ta̍k-mê to chin chē lâm chheng-liân khı̀ hia boê, chhiùⁿ-koa lāng-khek, thit-thô kàu saⁿ-keⁿ poàⁿ-mê; pē-bó hiaⁿ-tı̄, kı̂-û ê lâng chò in àm chiū khı̀ khùn. Kàu nn̄g-saⁿ nı̂ kú, cha-bó͘ gín-ná khoàⁿ toh chı̍t ê siāng sı̍t-sim teh ı̀-ài--i, chiah kap su-hun; thiⁿ-kng hit ê lâm chheng-liân, chiah taⁿ-chhâ taⁿ-chúi khı̀ hō͘ lú-ka chò phèng-lé: tiūⁿ-lâng tiūⁿ-ḿ khoàⁿ liáu nā koè-ba̍k, chhâ-chúi chiū kā i siu khí-lâi; khoàⁿ-liáu nā bô moá-ı̀, chhâ-chúi chiū kā i hiat-ka̍k, iā chit ê sin kiáⁿ-sài chiū lia̍h khí-lâi koaiⁿ, kā i hoa̍t toān-chúi-ngó͘ chı̍t lé-pài kú: sin-niû ē thau the̍h khı̀ hō͘ i chia̍h. 
 Siā lāi ê lâm-lú nā su-thong lâi ū sin--ê, i ê hiaⁿ-tı̄ ē chiong pak-tó͘ lāi ê thai-jı̂ noá chhut--lâi, kap kia̍h to khı̀ thâi kan-hu: Hoan-siā bô ı̂m-loān, kap chá ê Phêⁿ-ô͘ Hāng-káng siā sio-siâng. 
 5. Ka-lé iû sè-kài: 50 chó-iū nı̂ chêng, chèng-hú beh khı̀ Ka-lé siā siat ha̍k-hāu, Ka-lé m̄-khéng; koaⁿ-hú kā in kóng, Lín tio̍h tha̍k-chheh, chiah ē khai-hoà bûn-bêng! Ka-lé hoán-tùi kóng, goán chó͘-kong kàu taⁿ, to lóng m̄-bián tha̍k-chheh! Lí khoàⁿ!! goán phāiⁿ ê gı̂n-pâi chiah súi!!! Koaⁿ-hú kóng, Tek-khak tio̍h siat, lín chiah ē chı̀n-pō͘! In kóng, M̄! lín nā tek-khak beh lâi siat!! beh kap lín thâi kàu bô lâng!! 
 Chèng-hú bô pān-hoat! Hit-sı̂ tú-hó Lûn-tun beh khui “Lâng-chéng phok-lám-hoē,” chèng-hú chiū khı̀ chio-bō͘ 18 siā ê thâu-ba̍k, kā in kóng beh chhoā in khı̀ hái-bı̄n thit-thô, khı̀ ê lâng, chı̍t lâng beh sàng in chı̍t kiong sin lêng-á-gı̂n. Āu-lâi cha̍p-goā ê iú-le̍k lâm-lú chı̀-goān, chiū chhoā in tùi Ìn-tō͘ iûⁿ, keng-koè Tē-tiong-hái kàu Lûn-tun. Phok-lám-hoē soah, chiū chhoā in iû tùi Jı̍t-pún lâi. 
 Tńg kàu soaⁿ-nı̍h, bān-hāng m̄-koàn-sı̀, sin-thé thâu-náu lóng oāⁿ chò sin! Kū-té sı̄ chhin-chhiūⁿ chéⁿ-té chúi-ke, taⁿ sı̄ pı̀ⁿ-chò chéⁿ-téng ê chúi-ke! Chiong it-chhè keng-koè ê sū, pò-kò in soaⁿ-nı̍h ê lâng; tāi-ke chiū iau-kiû chèng-hú, tio̍h kín-kín khı̀ soaⁿ-nı̍h siat ha̍k-hāu, kā in kàu-io̍k!! chiah ē chhin-chhiūⁿ lâng !!! 
 Tı̄ 45 nı̂ chêng, Ko-sū-hu̍t siā ū kúi-nā lâng lâi Hêng-chhun pò͘-tō-só͘ chhoē--goán, kóng in chhēng ê saⁿ-khò͘, sı̄ Eng-kok sàng--ê, kiò goán tio̍h khı̀ in hia thoân-tō, iā pài-tn̂g in beh khí, soà hoah, Hip! Hip!! Phut-lé !!!