Goá Ê Hun-in 
 Goá 12 hoè ê sı̂, ín-chhoā goá sı̀n Chú ê pè tông-chím, kó͘-bú goán bó-á, khı̀ tùi lâng pē-á: goán m̄-káⁿ tah-èng. 
 Iā goá 20 hoè, beh khı̀ tha̍k Tiong-o̍h ê sı̂, Chúi-boé chin thiàⁿ--goá ê Lāu-ông chek, kiò Chiu sian-siⁿ kā goá kóng, I soah-boé cha-bó͘-kiáⁿ beh phoè--goá; nā hó, beh hō͘ i khı̀ tha̍k Lú-o̍h. Goá siūⁿ-tio̍h nı̂-kú goe̍h-chhim, sū-kiú to-piàn; ha̍k-gia̍p nā bô sêng-kong, ē ko͘-hū--tio̍h i ê hó-ı̀: Sio̍k-gú kóng, “Chhoā-liáu chheh bô ài tha̍k! Kè-liáu kha bô ài pa̍k !!!” Chhin-sū nā koat-tēng liáu, kiaⁿ-liáu ē éng-hióng--tio̍h lióng-hong ê chiân-tô͘! M̄-káⁿ sêng-lo̍k. 
 Goá 22 hoè, Sı̂n-ha̍k it-liân ê sı̂, ū chı̍t-ê sió-chiá, kā pè tông-ko͘ kóng, I beh phoè--goá! Goá thiaⁿ-tio̍h chin kám-kek!!! Chóng-sı̄ goá siūⁿ chò thoân-tō lâng, cha-po͘-ê sı̄ “Kng koaⁿ-chhâ, kiam ba̍uh khàu!” Cha-bó͘-ê sı̄ “Chò niû kiò, chò kán sái !!!” Iā kàu-hoē sı̄ “Chı̍t-poâⁿ hı̂-á choan-choan thâu!” Chò-kang sı̄ “Ū kong bô siúⁿ, phah-phoà tio̍h poê!” Thāi-gū sı̄ chia̍h-chhēng bô, phah-mē ū!
 Chóng-sı̄ sió-chiá chū-sè tha̍k-chheh, “kha-chiam chhiú-iù,” siū pē-bó hiaⁿ-tı̄ ê tı̀-ı̀m, tùi kàu-hoē ê kang-chok bô hùn-liān, kap ka-tı̄ ê seⁿ-oa̍h boē-bat chia̍h khó͘, í-kı̍p chiong-lâi tùi goā-ke ê hó-pháiⁿ-sū poê-toè bē kàu !!! 
 Goá chiū chhiáⁿ pè tông-ko͘ thè goá kám-siā sió-chiá ê hó-ı̀; soà kā i kóng, goá beh chhoā bô tha̍k-chheh-ê, goá chò lô͘-po̍k, kè goá ê lâng chò lú-pi. 
 Tı̄ goá 23 hoè, jı̄-liân ê sı̂, Sió-thian-tông ê Lı̂m tiúⁿ-ló-niû, chhoā i nn̄g ê cha-bó͘-kiáⁿ, khı̀ Táu-la̍k hù pài-tn̂g hiàn-tông-sek kap thàm-chhin. Chú-jı̍t tiong-tàu, hō͘ pè tông-ko͘ Khó͘ chip-sū-niû chhiáⁿ, chia̍h-pá liáu teh hân-tâm ê sı̂, pè tông-ko͘ mn̄g Lı̂m tiúⁿ-ló-niû kúi ê chú-lú? Tiúⁿ-ló-niû kā i kóng, jı̄-lâm jı̄-lú! Pè tông-ko͘ mn̄g Lı̂m tiúⁿ-ló-niû, nn̄g ê cha-bó͘-kiáⁿ kúi hoè? Beh phoè siáⁿ khoán lâng? Lı̂m tiúⁿ-ló-niû kóng, Toā-ê 20, sè-ê 17. Beh kè i-seng, nā bô, thoân-tō iā hó! Pè tông-ko͘ kóng, goá chı̍t ê tông sun-á teh tha̍k Toā-o̍h, sı̄ sán-sán-á; beh bô, lí hit ê tē-jı̄ cha-bó͘-kiáⁿ kiám 6 hoè, mā lâi chò goán tông sun-á! Lı̂m tiúⁿ-ló-niû kóng, Nā ū ha̍h! bián chı̂ⁿ!! Goán boē ū kiáⁿ-jı̂ ê sı̂, chiū hē-goān, nā Siōng-tè siúⁿ-sù goán kiáⁿ-jı̂, lâm-lú lóng beh hiàn chò Chú ê kang!!! Nā ē sêng, chhut-gia̍p ê sı̂, chiah toà Tâi-lâm Bo̍k-su-lâu, á-sı̄ Ko͘-niû-lâu hia ha̍p-hun, soah chiah chhiáⁿ tê-piáⁿ, séⁿ-séⁿ-á. Pè tông-ko͘ kóng, Án-ne, lán tāi-ke chiah lâi kı̂-tó chim-chiok khoàⁿ māi! 
 Lı̂m tiúⁿ-ló-niû kóng, cheng-chha goán tē-jı̄ cha-bó͘-kiáⁿ la̍k-chhit hoè-á, tı̄ sió-o̍h-á teh tha̍k Tāi-ha̍k-á, liáu-āu lóng teh choh-sit, jı̍t-sı̂ khı̀ hn̂g-nih tok-kang, mê-sı̂ e-lâng cheng-bí. Ko͘-niû kiò i tio̍h khı̀ tha̍k Lú-o̍h, kúi-nā nı̂ kú kā i lâu-ūi; khó-sioh kàu sı̂ lóng tú-tio̍h chó͘-tòng, bô khı̀ tha̍k! Pè tông-ko͘ kóng, Án-ni kài tú-hó !!! Goán tông sun-á kóng ài chhoā bú-sin-ê! kóng thoân-tō lâng bô sı̂-kan thang kò͘-bó͘ kò͘-kiáⁿ!! Chò Chú ê lô͘-po̍k, bô ki-hoē thang koh chò bó͘-lô͘ kiáⁿ-lô͘ !!! 
 Lı̂m tiúⁿ-ló-niû kóng, Nā án-ne, goán tē-jı̄ cha-bó͘-kiáⁿ, bûn-ê sı̄ bē hiáu! bú-ê liān kui-cha̍p-nı̂ lah! Tāi-ke nā ū ha̍h, goán chiah hō͘ i khı̀ tha̍k chı̍t-nı̂-á Lú-o̍h. Pè tông-ko͘ kóng, Án-ne hó! tāi-ke chiah lâi kı̂-tó chim-chiok, goá chiah lâi kā goán tông sun-á kóng. 
 Jı̄-liân hioh-joa̍h ê sı̂, pè tông-ko͘ teh siāu-kài chit ê chhin-sū: goá siūⁿ hit ê Lı̂m tiúⁿ-ló khı̀ Tāi-hoē ê sı̂, tı̄ Toā-o̍h kap goá kóng-oē ē tâu-ki ê khoán. Koh in ê chhù tı̄ pài-tn̂g piⁿ, hia só͘ phài ê thoân-tō-niû, lóng sı̄ khah iu-siù--ê, iā hit ê Sèng-jı̂n thoân-tō, tı̄ hia bo̍k-hoē oá 10 nı̂ kú, Kam Bo̍k-su hō hit só͘-chāi chò Sió-thian-tông. Koh pè tông-ko͘ kóng, i khoàⁿ hit ê cha-bó͘ gín-ná, kiâⁿ-lō͘ ū liú-lia̍h-seⁿ. Án-ne toā-pō͘-hūn ū ha̍h tı̄ goá só͘ iau-kiû ê tiâu-kiāⁿ. Chóng-sı̄ m̄ chai Siōng-tè ê chí-ı̀ choáⁿ-iūⁿ? 
 Goán 3 liân ê hioh-joa̍h, N̂g sian-seⁿ-niû chhoā i ê tióng-lú khı̀ Hoan-oah thit-thô, soà kā i ha̍k-seng Âng Tek-sin kóng,beh chiong i ê su-moē phoè--i. Chit ê Sı̂n-ha̍k-seng, i chêng teh chò Lı̂m tiúⁿ-ló ê tióng-lú ê chhin-sū, soà kóng beh tiong-chí. Lı̂m tiúⁿ-ló-niû chı̍t sı̂ toā chheⁿ-cho̍h, kín khı̀ chhoē Chiu thoân-tō, thok i kap goá chham-siâng, piàn-keng chhoā i ê tióng-lú. Chiu thoân-tō kā goá kóng, Toā-ê khah hó! ta̍k-jı̍t lóng teh hoāⁿ tiáⁿ-chàu; nā i, lóng beh chhoā toā-ê. Iā sè-ê lóng teh chò hn̂g-nı̍h khang-khoè, put-sı̂ ài thâu-khak thiàⁿ! Goá siūⁿ toā-ê khah hó, m̄-kú khí-thâu kóng pa̍t-lâng, nā khah hó, m̄ chai goá ki ē-tiâu bē? Sè-ê khah m̄-hó m̄-kú khí-thâu kóng-ê; khah m̄ hó, nā-sı̄ goá ê khó͘-poe, goá bô lim, kiám ē soah-tit? teh gı̄-lūn !!! 
 Chı̍t ê ē-tàu-sı̂, Chiu thoân-tō-niû kā goá kóng, Lı̂m tiúⁿ-ló hit nn̄g ê cha-bó͘-kiáⁿ, lóng tı̄ iū-á-kha teh thı̄ⁿ, lí khı̀ pài-tn̂g-lāi ê po-lê-thang hia, lóng ū khoàⁿ-tio̍h! Goá siūⁿ “Chı̍t ê lâng, káu ê boé; ı̂ⁿ-ê ē píⁿ, píⁿ-ê ē ı̂ⁿ!” Goá kā i kóng, goá bián khoàⁿ! Thoân-tō-niû kóng, Lâng khah hn̄g mā tiâu-kang beh khı̀ khoàⁿ! iā lí í-keng lâi lah, sūn-soà kā i khoàⁿ!! Tı̄ pài-tn̂g-lāi khoàⁿ, bô lâng chai !!!” Goá chiū toè thoân-tō-niû chhut-khı̀; kàu tiâⁿ-nı̍h, goá siūⁿ pài-tn̂g sı̄ sèng-só͘, khı̀ hia thau-khoàⁿ lâng, sı̄ siat-to̍k!!! Goá chiū kiâⁿ tò-tńg khı̀ siok-sià: thoân-tō-niû m̄-chai goá bô khı̀ khoàⁿ. 
 Liáu-āu Lı̂m tiúⁿ-ló-niû chiū kā Chiu thoân-tō kóng, Kiò goá kā i ê tióng-lú the̍h àm-tiāⁿ, bô, āu-lâi pa̍t-ūi nā ū lâng koh pò chhin-chiâⁿ, káⁿ ē chhin-chhiūⁿ í-chêng ê lâng koh hoán-khı̀ !!! Goá kóng, Lán Sı̂n-ha̍k-seng jı̍p-o̍h ê sı̂ ū sè-iok: (1) Tio̍h 4 liân chiah thang chò-chhin, (2) Tio̍h pín Kàu-sū-hoē hú-khó, (3) Iā lán kàu-hoē lióng-pêng tio̍h chhiàng 3 lé-pài koè, bô chó͘-tòng, chiah thang the̍h-tiāⁿ: taⁿ nā the̍h àm-tiāⁿ, sı̄ chhin-chhiūⁿ poâⁿ-chhiûⁿ iah-piah hoān-hoat!!! Nā-sı̄ Siōng-tè ê chí-ı̀; koh tit-tio̍h Lı̂m tiúⁿ-ló kùi-hú ê thiàⁿ-thàng bô khı̀-hiâm, beh hiàn in ê chhian-kim lâi kap goá hia̍p-le̍k, giâ Chú ê Sı̍p-jı̄-kè ê sı̂; chiah chiàu kui-kí lâi chı̀n-hêng !!! 
 Kàu goán tı̄ Hêng-chhun beh tńg-lâi tha̍k 4 liân ê sı̂, Chiu thoân-tō siá-phoe kóng, Lı̂m tiúⁿ-ló-niû kóng chhin-sū beh, m̄, tio̍h kín koat-tēng, kiaⁿ-liáu iân-chhiân--tio̍h cha-bó͘ gín-ná ê nı̂-hoè! Goá chiū siá Lı̂m tiúⁿ-ló ê tióng-lú ê lâng-miâ kap nı̂-hoè, khı̀ pín-pò Kàu-sū-hoē. Keh-jı̍t koh chiap-tio̍h Chiu thoân-tō ê phoe kóng, Siōng-tè ê chí-ı̀, lâng bē-ē ké-oāⁿ-tit! Toā-o̍h ê chhong-iú kap chia ê lâng, lóng kóng lí chò sè-ê!! Taⁿ Âng kun lâi kóng, Chêng ê chhin-sū beh koh-oa̍h!! Chóng-sı̄ beh chò toā, á-sı̄ sè-ê, lóng iû chāi lí !!! Goá chiū koh siá-phoe khı̀ Kàu-sū-hoē tèng-chèng lâng-miâ kap nı̂-hoè: Kàu-sū-hoē thong-ti chún. Lióng-hong kàu-hoē chhiàng 3 lé-pài, bô chó͘-tòng. 
 Âng chhong-iú kā Lı̂m tiúⁿ-ló tióng-lú koāⁿ-tiāⁿ ê sı̂, pin-nn̂g-piáⁿ kap gı̂n-khı̀, lóng-chóng khai 20 goā kho͘. Goá tı̄ Hêng-chhun múi-goe̍h niá 9 kho͘, hoé-sı̍t 2 kho͘ kak-poàⁿ, liân chián-hoat kap cha̍p-hùi, kiōng 3 kho͘: Poàⁿ-nı̂ kú chhun 30 goā kho͘. Goá chiū bé gı̂n chhiú-chí, gı̂n hı̄ⁿ-kau, gı̂n chiam-á kià-khı̀ hō͘ Chiu thoân-tō, thok i siat-hoat pin-nn̂g-piáⁿ, chiàu Lı̂m tiúⁿ-ló tióng-lú ê hong-hoat koāⁿ-tiāⁿ: 20 goā kho͘, iáu chhun cha̍p-goā kho͘, thang chò kiat-hun-sek ê tê-piáⁿ-hoē hùi-iōng. 
 Chóng-sı̄ Chiu thoân-tō hoê-phoe kóng, Lı̂m tiúⁿ-ló kóng, pin-nn̂g-piáⁿ kap gı̂n-khı̀ lóng m̄ bián! Kan-ta bé chı̍t-tùi kim chhiú-chí lâi chò tiāⁿ chiū hó!! Kóng pin-nn̂g-piáⁿ chia̍h-chia̍h bô-bô-khı̀! Chı̍t tùi kim chhiú-chí iā sı̄ tiāⁿ!!! Koh chiong-lâi chò thoân-tō ê sı̂, nā sin-khó͘ pēⁿ-thiàn m̄ tú-hó ê sı̂, thang bē khı̀ kiù-kip! Āu-lâi tı̄ Ka-lí ê sı̂, ū chiong hit tùi tiāⁿ-thâu chhiú-chí kap lóng-chóng ê kim-gı̂n-khı̀, bē khı̀ chò bo̍k-su-pún. 
 Tı̄ goá 25 hoè, 4 goe̍h chhe, Lı̂m tiúⁿ-ló nn̄g ê cha-bó͘-kiáⁿ kap Chiu thoân-tō-niû, lóng kàu Sin-lâu beh tha̍k-chheh. Bān ko͘-niû kóng, sı̂-kan chı̍t nı̂ kú nā-tiāⁿ, 3 lâng tio̍h lóng tha̍k Hū-o̍h khah ū tō-lí. 
 Goá chiong gı̂n chhiú-chí téng, oāⁿ kim chhiú-chí, thok pè toā-hàn kū-á the̍h khı̀ hō͘ i ê jı̄-ché. Āu-lâi thiaⁿ-tio̍h tông-chhong, kóng ū lâng mn̄g bı̄-hun-chhe ê toā-chí, khoàⁿ i ê sió-moē sı̄ chò--goá m̄ sı̄? I ê toā-chí ı̀n liáu ū gı̂-ngái. Goá chiū kah pè loē-tē khı̀ tùi i ê jı̄-ché, chiong tiāⁿ-thâu chhiú-chí the̍h tò-tńg; chiah siá phoe thok lú thoân-tō Gû-chím choán-kau: Lē-koaⁿ siu-phoe pêng-an! Tit-tio̍h lí ê pē-bó ê thiàⁿ-thàng, hoaⁿ-hí chiong lí beh phit-phoè--goá! Chóng-sı̄ goá sı̄ bô ha̍k-būn, sàn-hiong koh lám-sin; āu-lâi sin-súi koh chió; chiong-lâi lí toè--goá, sı̄ chin kan-khó͘! Chāi-lâi lán m̄-bat thong-sı̀n kap hoē-bı̄n; m̄ chai lí ê sim-chı̀ siáⁿ khoán? Só͘-í ài hùi-sı̂n lí, chiong beh kap goá kiat-hun ê sim-kéng, siá kúi-jı̄ chí-sı̄! Liāu Tit siá-ê. 
 Gû-chím the̍h phoe lâi: Siá kúi-jı̄ hō͘ lí siu-chai. M̄ chai lí ê chiān-thé ū pêng-an bô? Lūn lán beh kiat-hun ê sū, khiok sı̄ goá ê pē-bó chú-ı̀; chóng-sı̄ goá iā hoaⁿ-hí pang-chān lí! Siá chit kúi-jı̄ hoê-hok. Lı̂m--sı̄ Lē siá-ê. 
 Goá chiap-tio̍h phoe liáu, teh siūⁿ m̄-chai sı̄ i pún-lâng siá, á-sı̄ lâng thè hoê-ê? Goá thok Gû-chím kā i kóng, Ē-hng chhiáⁿ i khı̀ tı̄ Hū-o̍h āu-piah ê lı̂-pa-lāi, goá tı̄ lı̂-pa-goā lō͘-piⁿ, beh kap i kóng-oē. Hit mê tāi-ke ı̀n-tap, toā-pō͘-hūn sı̄ chiàu só͘ siá ê phoe-oē; chiàu só͘ thiaⁿ, sı̄ ū sêng-ı̀! Goá chiū koh chiong chhiú-chí, thok i ê sió-tı̄, the̍h hō͘ i hioh-joa̍h toà tńg-khı̀. 
 Tē-jı̄ ha̍k-kı̂, bı̄-hun-chhe siū phài khı̀ Khoàⁿ-sai-ke chò pài-jı̄ chú-lí, thok lâng the̍h phoe lâi kiò goá siá tō-lí lūn, hō͘ i pı̄-pān: goá chiong kı̂-tó ê kong-hāu chò tê-ba̍k, káng-lūn Pí-tek chhut kaⁿ ê lūn hō͘--i. Lô͘ Ko͘-niû thiaⁿ liáu, o-ló i kóng liáu chin hó! 
 Ū chı̍t pái pè bı̄-hun-chhe thiaⁿ-kı̀ⁿ lâng kā i kóng goá phoà-pēⁿ, chiū siá phoe lâi mn̄g-an, kap chiong i ka-tı̄ ê só͘-hùi, the̍h nn̄g kho͘ beh hō͘ goá sio-thiⁿ chò tiau-ióng ê lō͘-ēng. 
 Pè bı̄-hun-chhe tı̄ sin-le̍k koè-nı̂ tńg-khı̀, pàng chı̍t-niá kū-saⁿ tı̄ Hū-o̍h, Gû-chím the̍h lâi kià-goá; in-ūi goán 3 goe̍h-boé, chut-gia̍p chiū beh kiat-hun; chóng-sı̄ goá m̄-káⁿ bong, bô ài khoàⁿ, kiaⁿ-liáu ū choâ toà tı̄ hit niá saⁿ-nı̍h: chāi-lâi bô lú-hong ê tiāⁿ-thâu-mı̍h, tı̄ goá ê só͘-chāi. Chin chheng-chēng !!! 
 Goá kiat-hun-sek ê tiûⁿ-só͘, khí-ki chiū-sı̄ iok-sok tı̄ Sin-lâu ê Bo̍k-su-lâu, á-sı̄ Ko͘-niû-lâu; sek āu tê-piáⁿ-hoē. Sı̂ kàu, pè ga̍k-bó kóng in ū khı̀ Chiong-hoà chhiáⁿ Lı̂m bo̍k-su lâi kā i ê tióng-lú ha̍p-hun; iā kiò goá tio̍h khı̀ in ê só͘-chāi ha̍p-hun, Lı̂m bo̍k-su beh toà hia tán, in beh thâi-ti lāu-jia̍t: kóng tı̄ Tâi-lâm ha̍p-hun, i bô khoàⁿ-tio̍h! Chiàu tē-hng ê hong-sio̍k, tı̄ tiūⁿ-lâng ê só͘-chāi kiat-hun, sı̄ hō-chò “Chio--“ ê. Goán ê hun-in, khiok m̄ sı̄ chhoā! iā m̄ sı̄ kè!! Sı̄ ūi-tio̍h tāi-ke hiàn-sin, hia̍p-le̍k beh kng Chú ê sı̍p-jı̄-kè !!! 
 Goá 26 hoè ê 3 goe̍h boé, Toā-o̍h chut-gia̍p. Kū-le̍k 2 goe̍h 13 jı̍t pè toā-ı̂-á kiat-hun-sek liáu, chiū chhoā khı̀ Hoan-oah. Goá 14 jı̍t beh khı̀ hù 15 jı̍t ê kiat-hun-sek. Put-hēng pè ga̍k-bó, ūi-tio̍h chún-pı̄ 3 jı̍t, beh chhiâⁿ nn̄g ê cha-bó͘-kiáⁿ, koè-lô lâng hūn-khı̀ tó-chhn̂g. Pè ga̍k-hū put-tek-í piàn-keng 2 goe̍h 14 mê, tı̄ pài-tn̂g kā goán kiat-hun: khó-sioh pè ga̍k-bó tó tı̄ bı̂n-chhn̂g m̄ chai lâng, iû-goân bô khoàⁿ-tio̍h goán ê ha̍p-hun. Ti bô thâi, lâng-kheh bô chhiáⁿ! Chí-ū Lı̂m bo̍k-su, Chiu thoân-tō, pè ga̍k-hū kap goá, kiōng 4 ê lâng chē chı̍t-tè toh. Chin chū-iû !!! 
 Kiat-hun-sek ê sı̂, goá chhēng chı̍t-niá eng hái-kháu-soa ê kū sng-kàng-pò͘-saⁿ, kap chhēng chı̍t siang kū n̂g-phâng-pò͘-ê; ài-chhe chhēng chı̍t-niá phó͘-thong saⁿ, kap ka-tı̄ chhiah ê pò͘-ê! Chin khin-sang !!! 
 Hit mê-hng kiat-hun-sek liáu, pè ga̍k-hū chhoā goá jı̍p-khı̀ i ê cha-bó͘-kiáⁿ ê pâng-keng. I ê cha-bó͘-kiáⁿ mn̄g goá kóng, Lí kin-á-jı̍t lâi! Goá ı̀n, Sı̄! goá kin-á-jı̍t tùi Chúi-boé lâi! Hit sı̂ khí-thâu khoàⁿ-tio̍h ài-chhe ê thâu-bı̄n! tē 2 piàn thiaⁿ-tio̍h ài-chhe ê siaⁿ-im!! Koè goá jı̂n-seng tē-jı̄ hí !!! 
 O-ló Thiⁿ-pē ê liap-lí! Chhin-sū kóng-khí saⁿ sı̀ nı̂! Khiok-chiat oan-khiau chin ı̂ⁿ-tı̂ⁿ! Chheng-phoà bān-kóng koah bē lı̄! 
 To-siā Ko͘-bó (hiān-jı̄m Tāi-lí Khó͘ Liāu Sin tiúⁿ-ló) gâu pâi-pí! ang sı̄ thih-kut-á-seⁿ! bó͘ iū sió-lia̍p-chí! Bó͘ choh-sit,ang chò ku-lí! bó͘ 60 goā kin tāng, ang iā 70 kin m̄ khí! bó͘ 5 chhioh it koân, ang sı̄ 5 chhioh 4. 
 Kám-kek ga̍k-hū ga̍k-bó ê chhiân-tı̂! Hō͘ goán chit ê oân-hun ê jı̍t-chí! Ū lō͘ bô chhù tit thoân-ı̂ⁿ! Chiâⁿ-ang chiâⁿ-bó͘ bô khai chı̂ⁿ! 
 Siàu-liām su-iú ê hû-chhı̂! Kiat-hun û-kim 43 nı̂! kiōng-seⁿ 3 lâm 5 lú-jı̂, 7 ê í-keng oân-hun liáu! 3 lâm tēng-hun boē chia̍h-ı̂ⁿ! 
 1. Goá siá í-siōng kiàn-siàu sū, 
Bo̍k-tek ūi-tio̍h êng-kng êng-kng Chú!
Ū lâng chhi-chhám kiâⁿ bô lō͘,
Koáⁿ-kín o̍h goá khò Iâ-so͘! 2. Goá kiâⁿ ê lō͘ lâng hoah khong!
Koè liáu lâng-lâng o-ló thong!
Jı̂n-seng chhit-sı̍p kó͘-lâi-hi,
Goá taⁿ khoài-khoài koh chı̍t nı̂! 3. Siā-hoē kóng goá sió hù-hō͘,
Kı̂-sı̍t Thian-chō͘ kap chū-chō͘!
Ū sı̂ chı̍t mê chò kàu kng,
Siông-siông chı̍t jı̍t chia̍h nn̄g-tǹg! 4. Kiaⁿ-liáu kong-im ē bô kàu,
Chhut-jı̍p kiâⁿ-lō͘ poàⁿ-káu-cháu!
Jı̍t-mê sı̂-kan sı̄ chin té,
Tiàm tı̄ piān-só͘ tio̍h tha̍k-chheh! 5. Jı̂n-seng chhit-sı̍p kó͘-lâi-hi,
Goá taⁿ khoài-khoài koh chı̍t-nı̂!
Thiⁿ-pē nā lâu goá sèⁿ-miā,
Só͘ ū kang-tiâⁿ chı̄n-phâng-piàn !!!