Goá Thoân-tō Ê Chhı̀-liān 
 Tı̄ Sı̂n-ha̍k teh beh chut-gia̍p ê chı̍t chá-khí, tı̄ piān-só͘ teh siūⁿ: Taⁿ beh chhut o̍h khı̀ thoân-tō, iā tàu-té ē thoân loā-kú? Ū thang toà kúi ūi kàu-hoē chò-kang? 
 Nā thoân saⁿ kúi nı̂ kú, toà chı̍t-poàⁿ ūi kàu-hoē; sı̄ bô chhái pē-bó ê kan-khó͘ seng-io̍k! Kap phah-sńg chē-chē sian-seⁿ ê lô-sim kàu-io̍k!! Í-kı̍p ka-tı̄ jı̍t-mê ê khang-khang khó͘-kang ha̍k-būn !!! 
 Siat-sú nā thoân chin kú, toà chē-chē ūi kàu-hoē; iū kiaⁿ-liáu thoân-tō pı̀ⁿ thoân-tō͘: chhin-chhiūⁿ sio̍k-gú kóng, “Tâng-ki chò kú, ē pı̀ⁿ chiⁿ! Lāu-toā chò kú, ē chia̍h chı̂ⁿ !!!” 
 Nā Thiⁿ-pē hō͘ goá tı̄ sè-kan, mài-tn̂g mài-té oa̍h teh cha̍p nı̂ kú; siúⁿ-sù goá ē kàu ta̍k só͘-chāi chhut-la̍t chò Chú ê kang! m̄ kài hó !!! 
 Liáu-āu goá chiū chio chêng nı̂ khı̀ Hêng-chhun thoân-tō ê tâng-kang, Tân Tiâu-bêng chhong-iú, khı̀ pín Kàu-sū-hoē, chhéng goán 2 lâng beh chò-tı̄n bē-chheh kiam pò͘-tō: Kàu-sū-hoē chún. 
 1. Pak-káng Thoân-tō: Goán 2 lâng khı̀ Pak-káng khí-kang: tāi-seng tı̄ iân-hái pò͘-tō; ū chı̍t-mê, chı̍t ê lâng thiaⁿ-liáu, siū kám-tōng kóng, “Nā kàu ū chit hō ê Siōng-tè, goá tek-khak beh pài!” 
 Lō͘-boé àm, goá tı̄ Pak-káng ke-bı̄n, bē Hok-im-toān pò͘-tō: tāi-seng ū tiàm-thâu ê lâng kā goá kóng,“Pak-káng-má m̄-thang kóng! Í-goā chò lí kóng, bô iàu-kín !!!” Goá tı̍t-tı̍t bē tùi chhı̄-tiûⁿ-lāi, chò kâu-hı̀ ê pêⁿ-piⁿ khı̀, tı̄ hia teh kóng ê sı̂, chē-chē lâng kā goá pau-ûi--leh; ū chı̍t ê kóng sı̄ Sam-kài-thâu, thâu-chang-boé tı̂ⁿ tı̄ ām-kún--nı̍h, kap chèng-lâng tùi goá toā kong-kek; chóng-sı̄ thèng-chiòng siū-khı̀ pháiⁿ-chhùi, iā goá hoaⁿ-hí hó-chhùi: goá hit mê liân-liân hō͘ chèng lâng ûi 3 piàn; chóng-sı̄ 3 chām, lóng tit-tio̍h bô sū kái-ûi: sio̍k-gú kóng, “Ok-kûn bô phah chhiò-bı̄n!” á-sı̄ kóng, “Un-jiû ē soah lâng ê siū-khı̀!” 
 Hit mê ko͘-kun hùn-tò͘! Khò Chú koè liáu it-seng choè-toā ê khún-tio̍k!! hoaⁿ-hí hó-khùn !!! 
 2. Phêⁿ-ô͘ Thoân-tō: Goá soà chhoā ke-āu chò-hoé khı̀ Má-keng. Hia ê chú-jı̄m thoân-tō chhoā goán khı̀ Sai-sū biō-nı̍h pò͘-tō: I ê khai-hoē-sû kóng, “Jı̍t-pún goân-lâi sı̄ chı̀n-kòng lán Tiong-goân; kàu Ki-tok-kàu thoân khı̀, in tit-tio̍h se-hoat kiông khí-lâi, chiah ē thâi-iâⁿ Chheng-tiâu, lâi chiàm lán Tâi-oân!” Biō-lāi chı̍t ê kia̍h tn̂g-hun-chhoe ê lāu-lâng, thiaⁿ liáu peh khí--lâi kóng, “Án-ne Ki-tok-kàu sı̄ ok-kàu! ài pà-chiàm lâng ê thó͘-tē !!!” 
 Saⁿ ê thoân-tō chiū siu-peng, koà bián-chiàn-pâi hoê iâⁿ: Che sı̄ goá it-seng só͘ tú-tio̍h choè toā ê sit-pāi !!! 
 Āu-lâi goá chhoā ke-āu khı̀ Téng-soaⁿ kàu-hoē kang-chok. 
 3.Lông-kiau Thoân-tō: Liáu-āu goá chhoā ke-āu khı̀ Pang-liâu, Ka-lo̍k-tông, Pang-soaⁿ téng tē-hng, bē chheh, pò͘-tō, chhoā lé-pài. 
 4.Goán ang-bó͘ tio̍h un-e̍k: Put-hēng goán nn̄g-lâng lóng jiám-tio̍h thian-káu-jia̍t; put-tek-í beh cháu-khı̀ pè ga̍k-hū ê só͘-chāi tô-seⁿ. 
 Tùi Tâi-lâm keng-koè, soà khı̀ Sin-lâu beh tùi Kàu-sū-hoē niá koè liáu ê goe̍h-kip: Koè-kè kóng,“Thoân-tō-kio̍k lóng-chóng chhun gō͘-la̍k-pah kho͘ nā-tiāⁿ, bô kàu thang hoat thoân-tō sin-kim; nā hō͘ lí niá,bô hō͘ pa̍t-lâng niá, sı̄ bô kong-tō !!!” 
 Nn̄g lâng chiū koh chē chhia cháu khı̀ Sió-thian-tông; kàu-ūi, nn̄g ang-bó͘ lóng jia̍t kàu put-ti thian-tē: hū-jı̂n-lâng ê jia̍t tāi-seng thè: goá pēⁿ chin-kú, bē lo̍h bı̂n-chhn̂g-kha. 
 Āu-lâi tit-tio̍h pè ga̍k-bó tı̄m sió-pó͘ kā goá thiāⁿ, chiah ē kiâⁿ kàu tiâⁿ--nı̍h; sim-koaⁿ chin hoaⁿ-hí! Chhin-chhiūⁿ têng chhut-sı̀ !!! 
 Goá ê seng-khu sió-khoá ū goân-khı̀, chiū thǹg chhiah-kha, hâ kha-kin, tı̀ le̍h-á, khaiⁿ tı̂-thâu pùn-ki, khı̀ khioh gû-pǹg poé thô͘-tāu, bán chhài-tāu, kap chò ta̍k khoán ê kang. 
 Tùi-bı̄n ê sió-ha̍k-hāu lú kàu-oân lâi thàm--goá; i sı̄ goân Tâi-pak Cho͘-ha̍p kàu-hoē ê lú thoân-tō. I kā goá kóng, in ê hāu-tiúⁿ chin kám-sim--goá! Kóng sè-chiūⁿ ê tha̍k-chheh lâng, m̄-khéng kiâⁿ goá hit khoán ê lō͘ !!! Soà the̍h chı̍t pún San-tiân În-chi-chō͘ tù ê Ki-tok-toān sàng--goá, hit-pún chheh pí kū-té pe̍h-oē Sin-kū-iok iáu khah toā pún; chhâi-liāu chin-chē! Chin sin !! Chin hó !!! 
 5. Goá sı̀n-sim thoat-soàⁿ: Goá ê sin-thé khah ióng ê sı̂, ū chı̍t-jı̍t chiap-tio̍h Kàu-sū-hoē Koè-kè ê phoe, kiò goá thong-ti chū-só͘, i beh kià sin-súi hō͘--goá. 
 Hit sı̂ goá teh siūⁿ, chit ê bû-hoat bû-thian put-kı̄n jı̂n-chêng ê lâng! Ang-bó͘ ê goe̍h-kip 11 kho͘; nn̄g-lâng tio̍h tāng-pı̄ⁿ, bô chı̍t lia̍p bí, bô chı̍t tih iâm, bô chı̍t ki chhâ; goe̍h-boé-chı̂ⁿ iáu bô thang niá; sin-kim liân-liân kā goán khòng kúi-nā goe̍h-jı̍t kú! Nā tán lí kià chı̂ⁿ lâi seⁿ-oa̍h! Goá bô pēⁿ sí, iā gō-sí! phah-sǹg bah noā liáu, kut iā sı̀-soàⁿ lah! Taⁿ Tō tio̍h thoân! Chı̂ⁿ iā tio̍h thàn !!! 
 Kàu ióng-kiāⁿ ê sı̂, koh tı̄ tiong-pō͘ ê Kheⁿ-kháu, Lâm-tâu téng tē-hng kang-chok; chóng-sı̄ sim-koaⁿ ho̍k-sāi 2 ê chú-lâng! 
 6. Goá ê sı̀n-sim koh-oa̍h. Hit nı̂ ê 12 goe̍h-boé,chiap-tio̍h Pa phok-sū ê phoe, kóng chı̍t keng choè lāu ê kàu-hoē, khí sin pài-tn̂g liáu, ū ke kúi-nā hō͘ sin-thiaⁿ--ê, khó-sioh hia ê thoân-tō soà koè-óng khı̀! Kàu-sū-hoē ài phài goá khı̀ chiap-jı̄m: soà kiò goá tio̍h thàn sin-le̍k koè-nı̂, hoé-chhia lo̍h-kè ê sı̂ hù-jı̄m! Iā goān Chú chān goá khı̀ hia toā heng-khí I ê Sèng-hoē !!! 
 Goán thàn bēng-lēng hù-jı̄m. Kàu-ūi hit àm, thiaⁿ Gô͘ thoân-tō-niû (Ke-bó-chím--á) ê sı̀n-gióng keng-giām-tâm: kóng in it-seng toà kàu-hoē, ta̍k-pái nā“chhı̄-ti iàm-káu, in-chhâ la̍k-chháu”; chhun kúi-pah--gı̂n-á, chiū tio̍h-pēⁿ pháiⁿ-ūn khı̀ i-koán khai liáu-liáu! Āu-lâi tı̄ lō͘-tiong, chhâ khioh tı̄ chhiú--nı̍h; siūⁿ--tio̍h Chú nā m̄ sı̄ sù-hok, kè-bô͘ sı̄ khang-khang; chiū koh chiong chhâ hiat-ka̍k. Tı̄ chit ê boé-chām, choan-sim chò Chú ê kang; kàu chit-pang cha-po͘-lâng lâi bêng-pe̍k, iáu chhun la̍k-pah kho͘! 
 Goá thiaⁿ liáu, sı̀n-sim koh-oa̍h !!! Teh siūⁿ goá sı̀n Chú ê sı̂, í-keng kap Chú tâng sí; kū-té ê goá, í-keng bô khı̀! Hiān-kim kap Chú tâng-oa̍h; sı̄ Chú tiàm tı̄ goá teh oa̍h! Chiong-lâi beh kap Chú éng-oán tâng chê thiⁿ; chı̍t jı̍t chı̍t-pah-goā chı̂ⁿ, kap saⁿ-kúi-cha̍p gı̂n khah bān the̍h, bô būn-tê !!! 
 (khiàm 1958 nı̂ 2-3 ge̍h) 
 Goá Khı̀ Jı̍t-pún Chong-kàu Kiàn-ha̍k 
 1. Pín-pò in-su kap in-jı̂n: Goá siá phoe khı̀ hō͘ hāu-tiúⁿ Pa Phok-sū khoàⁿ; soà chhiáⁿ i, thè choán kià hō͘ Mûi Bo̍k-su. Āu-lâi Mûi Phok-sū tı̄ Eng-kok, hoê phoe lâi kóng: Lūn lí só͘ siá ê sū, sı̄ chin oh phah-sǹg; chóng-sı̄ goá kiû Siōng-tè chhoā lí só͘ tio̍h kiâⁿ ê lō͘! 
 2. Pín-chhéng Kàu-sū-hoē: Pa Phok-sū khı̀ sûn kàu-hoē, soà siū-thok kap goá táⁿ-ha̍p 3 mê-hng, àm-thâu sı̄ hoē kàu-hoē kong ê tāi-chı̀, keⁿ-chhim lóng chham-siâng goá khı̀ Jı̍t-pún ê su-sū: Pa Phok-sū kóng, Lí bē-hiáu Jı̍t-pún oē, khı̀ Jı̍t-pún bô lō͘-ēng! Goá ı̀n kóng, Goá bē-hiáu Jı̍t-pún oē, khı̀ Jı̍t-pún khah khoài bat! Pa Phok-sū kóng, Goá m̄-káⁿ chı̂ⁿ chān--lí; in-ūi chêng chān ha̍k-seng khı̀ Jı̍t-pún tha̍k-chheh, lâng lóng hoán-tùi, kóng ē hāi i khı̀ hoān-choē!!! Āu-lâi chin-chiàⁿ ū iáⁿ!! Lâng hiâm goá kóng, kā lí kóng, lí tō m̄ thiaⁿ hò͘ⁿ!!! Liáu chı̂ⁿ, soà hō͘ lâng hiâm! goá taⁿ m̄-káⁿ !!! Goá kóng, Goá m̄-bián hō͘ lí pang-chān! Pa Phok-sū kóng, M̄-kú lí nā tı̄ Jı̍t-pún, phoà-pēⁿ bô só͘-hùi; lâng ē hiâm--goán, án-choáⁿ chún lí khı̀?! 
 Goá kóng, Goá kap choat-loē ê sai-khia chı̂ⁿ, lóng-chóng ê châi-sán 85 kho͘, í-keng tı̄ Chóng-tok-hú hiān-chāi-kho chèng-bêng liáu! Khı̀ kàu Jı̍t-pún tó-ūi ê iû-piān-kio̍k to ē niá--tit !!! 
 3 mê-hng khah kóng to bē kái-koat. Āu-lâi 2 lâng beh khı̀ Kong-san hù Thoân-kàu-su-hoē, goá tı̄ chhia-tiong tùi seng-khu the̍h chı̍t tiuⁿ bêng-chhı̀ siá kóng,chı̍t-nı̂ kú Kàu-sū-hoē mài kā goá phài-kang, iā goá bô kā Kàu-hoē niá sin-súi; goá pha-chhe lı̄-chú, kheng-ka tōng-sán, nā bô khah ū lı̄-ek kàu-hoē, goá tek-khak bô ài koh kè-sio̍k; siat-sú kàu-hoē nā khah ū lı̄-ek, lín ún-tàng ē chàn-sêng, hō͘ goá chū-iû. 
 Āu-lâi Kàu-sū-hoē thong-koè, soà tı̄ Tâi-tiong pò-kò Lâm-pō͘ Tiong-hoē; Tiong-hoē chiap-la̍p liáu, ū chı̍t ê pún-tē goân-ló bo̍k-su khiā khí-lâi kóng, Hān chı̍t-nı̂, sı̄ ū lō͘ beh khı̀ lō͘, bô lō͘ chiah beh tńg-lâi chhoē chú-kò͘ !!! 
 Tiong-hoē soah, Lâm-lō͘ ê tāi-gı̄ tiúⁿ-ló, tı̄ goá toà ê só͘-chāi lo̍h-chhia; chai-iáⁿ goá ê sū-chêng, tāi-ke tit-tio̍h an-ùi. 
 3. Se-kàu-sū toā hoán-tùi: Kàu-sū-hoē ê Koè-kè, siá phoe kiò goá kàu Tâi-lâm tio̍h lo̍h-chhia, khı̀ kā i the̍h ı̂-choán-hùi. Goá āu-lâi kàu Tâi-lâm ê sı̂, sı̄ tùi Sin-lâu āu-mn̂g jı̍p--khı̀, tú-hó ū Se-kàu-sū chı̍t ê lâm kap 2 ê lú, teh kóng-oē. Goá kā in chhéng-an. Hia ê lāu lú--ê pháiⁿ siaⁿ-sàu, mn̄g goá tı̄-sı̂ beh khı̀ Jı̍t-pún? Goá ı̀n, Gō͘-goe̍h chhe beh khı̀! I chiū tùi hit ê siàu-liân lú ê chhiú, kháiⁿ teh cháu! 
 Hit àm khı̀ chhoē Koè-kè in-su, kı̀ⁿ--tio̍h bı̄n siū-khı̀ tı̍t-tı̍t hiâm. Goá ı̀n, Sio̍k-gú kóng, “Ū iūⁿ khoàⁿ iūⁿ! Bô iūⁿ khoàⁿ sè-chiūⁿ!” á-sı̄ kóng, “Chı̍t pah-pái thiaⁿ! m̄-ta̍t-tio̍h chı̍t pái khoàⁿ!” í-kı̍p “Keng it-sū, tióng it-tı̀!” Thoân-tō lâng m̄-sı̄ tâng-ki! Nā tâng-ki sı̄ “Cha̍p-tâng Káu-im!” phiàn gōng-lâng, kóng bô lâng bat--ê! 
 Lín lâi Tâi-oân ê Se-kàu-sū, lóng sı̄ ha̍k-sū, se̍k-sū, phok-sū liáu-liáu; chheh sı̄ toā-tû sè-tû, hē kàu kui lāi-bı̄n, sè-kài put-sı̂ chhin-chhiūⁿ kiâⁿ chàu-kha; toà tı̄ sin-lâu lāi-kak ná chhin-chhiūⁿ tı̄ saⁿ chàn thiⁿ, hō͘ lâng chhim-hoān bē tio̍h, tō-lí chı̍t nı̂ kóng bô kúi phiⁿ! Chhâi-liāu ēng bô lō͘ !!! 
 Nā-sı̄ goá !!! Sió-o̍h tha̍k nı̂-goā! Tiong-o̍h tha̍k chı̍t nı̂ khah chiok!! Toā-o̍h tha̍k 3 nı̂-poàⁿ !!! Nā beh chò pò͘-tō-ka, chı̍t phiⁿ khó-í kóng thong Tâi-oân! Nā sı̄ chò hùn-heng-ka, kúi phiⁿ khó-í iû sè-kài !!! Chóng-sı̄ chò kò͘-tn̂g, khiā-tn̂g, kiam thoân-tō ê lâng; jı̍t-mê só͘ tú--tio̍h--ê, sı̄ ‘kun koaⁿ bı̂n’ “Kiú-liû sam-kàu”,lâm-hū ló-iù, sin-kū tı̀-sek, ióng-lám kap hó-pháiⁿ lâng!!! Tō-lí chı̍t nı̂ tio̍h kóng kúi pah phiⁿ; nā chhin-chhiūⁿ goá chit khoán àng-té bô tāu-chhài, só͘ ū ê chheh to taⁿ bô chı̍t tàⁿ! Chá sı̄ “Ko͘-hâng to̍k-chhı̄!” “Koaiⁿ-mn̂g bē thái-ko-io̍h!” bóng tō͘, hiān-kim bûn-bêng jı̍t chı̀n! Bı̂n-tı̀ toā khui! Goá chit khoán chéⁿ-té chúi-ke, beh án-choáⁿ èng-sè?! Teh siūⁿ bô thang iû sè-kài, chı̀-chió tio̍h kàu Jı̍t-pún; chhin-chhiūⁿ chúi-ke peh chiūⁿ chéⁿ-téng, lâi khoàⁿ chı̍t ê thiⁿ loā-toā! 
 Chit ê sū í-keng koat-tēng liáu, goân-ló toà Tiong-hoē kā goá hē ‘hó͘-thâu-cha̍h’! Lāu ko͘-niû toà poàⁿ-lō͘ kā goá biáu-sı̄! Ê-hng lāu sian-siⁿ kı̀ⁿ-bı̄n tı̍t pâi-thek! Án-ne kiám ū ha̍p-lí? 
 Lāu-su kóng, goá só͘ thiàⁿ--e, lóng bô ài hō͘ i khı̀ Jı̍t-pún! Nā goá só͘ oàn--ê, ài hō͘ i khı̀ hoān-choē--ê, chiah ài hō͘ i khı̀ Jı̍t-pún!!! Goá kóng, Nā án-ne Bó-hoē phài lâng lâi Tâi-oân, lóng seng khı̀ Jı̍t-pún 2 nı̂ kú; he m̄ seng khı̀ hoān-hoān chiah lâi! Iā lín ta̍k-nı̂ hioh-joa̍h, lóng chhoā khı̀ Jı̍t-pún! Iā lóng khı̀ Jı̍t-pún teh hoān-choē! 
 Sèng-chheh kiám m̄ sı̄ kóng, “Têng-thâu-seⁿ ê lâng bô hoān-choē; in-ūi Siōng-tè ê chéng tn̂g-tn̂g tiàm tı̄ i; i iā bē hoān-choē!” 
 Bô têng-thâu-seⁿ ê lâng, toà tó-ūi to ū choē thang hoān! Bô têng-thâu-seⁿ ê lâng, bô chu-keh thang chò thoân-tō; in-ūi só͘ thoân sı̄ bô têng-thâu-seⁿ ê tō-lí; ē hoān-choē ê lâng, sı̄ teh thoân hoān-choē ê chéng; hit khoán lâng lêng-khó͘ kín-kín hō͘ i khı̀ Jı̍t-pún hoān-choē! m̄ thang lâu--teh hāi Tâi-oân Kàu-hoē !!! 
 Koh kı̀ⁿ-nā khı̀ Jı̍t-pún chiū lóng hoān-choē, chiū lán Tâi-oân hiān-sı̂ chē-chē sı̀n-tô͘, chhut-goā tı̄ hia, beh án-choáⁿ? Iā hia ū kúi cha̍p bān ê Jı̍t-pún Ki-tok-tô͘, kap kúi chheng ê Se-kàu-sū tı̄ hia, koh beh án-choáⁿ? 
 Hit sı̂ lāu su-bó phâng-tê lâi hoē kóng, Liāu Sian-seⁿ m̄ thang siū-khı̀! Lín sian-seⁿ chin thiàⁿ--lí! Hit-tia̍p lāu su-hū iā chiap teh kóng, goá tú-á chhiú-su̍t lāi-tı̄, m̄ thang tín-tāng; chóng-sı̄ thiaⁿ--tio̍h lí ê siaⁿ chin hoaⁿ-hí! Koáⁿ-kín tùi lâu-téng lo̍h--lâi!! m̄ sı̄ pháiⁿ ı̀-sù !!! 
 Goá kóng, Tio̍h! Lín sı̄ siūⁿ goá mài khı̀ Jı̍t-pún, goá khah ū lı̄-ek!!! Iā goá sı̄ siūⁿ goá khı̀ Jı̍t-pún, kàu-hoē khah ū lı̄-ek!!! Kin-tú tāi-ke lóng sı̄ siūⁿ beh lı̄-ek kàu-hoē! Siūⁿ-hoat bô siāng!! Taⁿ tio̍h tán kàu goá khı̀ liáu, lióng-pêng ê sı̄-hui chiah ē hun-bêng !!! 
 4. Kiù-chheⁿ kàu: Su-heng Lı̂m Bō͘-seng ha̍k-sū an-ùi goá kóng, M̄ thang loé-chı̀! nā-sı̄ chhut tùi liông-sim, kàu boé tek-khak tek-sèng! Tio̍h ài chò hō͘ lâng khoàⁿ !!! Sio̍k-gú kóng, “Hò͘ ta chiah lâi khoàⁿ khah!” Sèng-hiân, Tiong-sı̂n, Sian-ti, Kiù-chú; tāi-seng lóng sı̄ kan-khó͘: “Sū siu jı̂ pòng heng! Tek ko jı̂ húi lâi!” Bô iàu-kín !!! Goá chhoā lí lâi khı̀ pài-hāu Hô-iá Bo̍k-su (Sı̂n-ha̍k-hāu ê kàu-siū)! 
 Hô-iá Sian-seⁿ thiaⁿ liáu chin hoaⁿ-hí! tah-èng kóng, Lí bô-lūn beh kàu Jı̍t-pún choân-kok; á-sı̄ Boán-chiu, Tiau-sian! Goá lóng kā lí siāu-kài !!! 
 Siāu-kài-chn̄g: Pài-khé! Tâi-oân iú-chı̀ thoân-tō-chiá Liāu Tit kun, beh lâi Loē-tē Chong-kàu kiàn-ha̍k! Nā kàu kím-tē ê sı̂, khún-chhéng chí-tō oān-chō͘!!! Chéng-chhim Sian-seⁿ Tāi-chèng 6 nı̂ 4 goe̍h 15 jı̍t. Tâi-lâm Sı̂n-ha̍k-hāu. Hô-iá Chèng-hí. 
 Tit-tio̍h Hô-iá Sian-seⁿ, seng siá hō͘ 6 toā to͘-chhı̄ ê bo̍k-tióng, í-kı̍p hāu-tiúⁿ ê kài-siāu-chn̄g; kap Lı̂m su-heng só͘ siá hō͘ Tang-kiaⁿ kok-kài iân-kò͘-chiá ê chiàn-phoe. 
 5. Tâi-oân Pa-ná-pa ê khan-sêng: Kàu-heng Ko (Hui-le̍k) Thoân-tō, (1) tùi Lí (Tiōng-gı̄) Tiúⁿ-ló the̍h 20 kho͘, kā goá sūn-hong; (2) kiò choat-loē tio̍h chhoā sè-kiáⁿ, khı̀ i ê kàu-hoē tàu pang-chān; (3) soà kap in-su Lı̂m (Iàn-sı̂n) Bo̍k-su, chù-bûn goá kui Tâi ê sı̂ tio̍h seng khı̀ in ê kàu-hoē choè-kang; (4) iā kó͘-bú goá, tio̍h kín pı̄-pān kap i ê lēng tē-hū, í-kı̍p i ê kàu-hoē ê Tiúⁿ-ló-niû; tâng-chê khı̀ Jı̍t-pún. 
 6. Chûn-tiong ê Bián-lē: Ko Chài-tek Sian-seⁿ-niû kā goá kóng, Liāu Sı̀n-sèⁿ !!! Lí m̄ thang siūⁿ-tang siūⁿ-sai! Lán Tâi-oân Kàu-hoē, chı̂ⁿ kap lâng lóng ū!! Lán chit pang khı̀ Jı̍t-pún, lí tio̍h káng-kiù khoàⁿ án-choáⁿ, ē hō͘ hoē-iú jia̍t-sim !!! 
 Goá 28 hoè ê 5 goe̍h 9 hō chá-khí, 6 tiám kàu Tang-kiaⁿ; iah Chhoà Poê-hoé Sian-seⁿ tı̄ hia tán-chih:“ Īⁿ-hiong gū kò͘-ti”! sim-koaⁿ chin hoaⁿ-hí !!! 
 7. Hó kùi-jı̂n: Hit jı̍t goán 4 ê lâng, tı̄ lō͘--nı̍h teh kiâⁿ ê sı̂; ū chı̍t ê chêng siū Jı̍t Ki Thoân-tō-kio̍k, phài khı̀ Pak-pêng (Pak-kiaⁿ), tùi Tiong-kok lâng thoân-tō ê Oân-san Thoân-thài-lông Bo̍k-su, oá-lâi mn̄g--goán, tùi hit sı̂ khí, in lēng hu-hū chò goá khı̀ tang-kiaⁿ 4 piàn ê chí-tō-chiá; liáu-kang, liáu-chı̂ⁿ kap só͘-chāi, bô pò-siû; hē-miā teh kā goá thê-poa̍t khan-sêng. 
 Kám-siā Thiⁿ-pē !!! Pı̄-pān 2 ūi lêng-ché, chhin-chhiūⁿ Tâi-oân ê lú Thiⁿ-sài-tiúⁿ: chiū-sı̄ hiān-chāi ê Ko Hâu Chheng-liân Tiúⁿ-ló, kap Lí Chio̍h Sùn-eng Tiúⁿ-ló; hō͘-sàng goá pêng-an kàu Tang-kiaⁿ; kap sàng jı̄-téng chûn, kap saⁿ-téng chhia ê toaⁿ !!! 
 Kám-siā Kiù-chú!!! Chhe i lô͘-po̍k: chhin-chhiūⁿ Tang-kiaⁿ Jı̍t-pún ê lâm Thiⁿ-sài-tiúⁿ, Oân-san Bo̍k-su, Kàu poàⁿ-lō͘ ngiâ-chih! “khan-kau koè-khiah !!!” 
 Kám-siā Pó-hūi-su!!! Ín-chhoā goá thâu-pái 4 goe̍h jı̍t-kú, tı̄ Jı̍t-pún 6 toā to͘-chhı̄ kap pa̍t-ê tē-hng, m̄-bat toà chı̍t-mê ê lú-koán! Lóng chhin-chhiūⁿ toà tı̄ Thian-kok lāi!! Pí toà tı̄ ka-tı̄ ê ka-têng, iáu khah hó !!! A-men.