Goá Chò Bo̍k-su I. Kó͘-bú Hō͘-kè-chiá Ū chı̍t-jı̍t kā pè ga̍k-bó kóng, “Goán kū-á kin-nı̂ Tiong-o̍h 4 nı̂ lah! Mê-nı̂ tio̍h tha̍k Toā-o̍h--ah !!!” Goán tiūⁿ-ḿ kóng, “Chò Thoân-tō beh sí! bô chı̂ⁿ !!!” In-ūi i ê toā cha-bó͘-kiáⁿ kè Âng Thoân-tō, sı̄ chia̍h ám-moê-á-long, I ê sè cha-bó͘-kiáⁿ kè goá, pēⁿ-kiáⁿ bô thang bé ông-lâi-liām hō͘ i chia̍h, i kā goá kóng, “Āu-pái Lē-á nā pēⁿ-kiáⁿ, ài chia̍h kiâm-sng-tiⁿ, lí tio̍h bé hō͘ i chia̍h! Nā bô chı̂ⁿ thang bé, chiah siá-phoe lâi kóng, goá chiah kià--khı̀ !!!” Goá sim-lāi siūⁿ, sio̍k-gú kóng, “Kè hō͘ ke, toè ke poe! kè hō͘ káu, toè káu cháu! kè hō͘ khit-chia̍h, phāiⁿ ka-chù-táu !!!” ka-tı̄ bô châi-tiāu thang bé hō͘ bó͘ chia̍h, khı̀ tùi tiūⁿ-ḿ thó-chı̂ⁿ, kiám chia̍h ū soà? Kàu tē 3 ha̍k-kı̂ boé, goá koh tùi pè ga̍k-hū-bó kóng, “Goán kū-á Tiong-o̍h teh beh chut-gia̍p--ah! taⁿ m̄-tio̍h lâi tùi kàu-sū-hoē pín-chhéng jı̍p Toā-o̍h!” pè ga̍k-hū chàn-sêng!! Pè ga̍k-bó bô hoán-tùi !!! Goá chiū khı̀ Tâi-lâm tùi pè loē-tē, thoân-ta̍t pē-bó ê ı̀-kiàn, ài hō͘ i tha̍k Toā-o̍h. Loē-tē kóng, “Goá ê sèng chin ngē! bē ēng-tit!!!” Goá kóng, “Thoân-kàu-ka sı̄ léng-tō-chiá! iā tio̍h chò bō-á-sim!!! kiám ū chhin-chhiūⁿ Mô͘-se hiah ngē! hit jı̍t hiān chhut-mn̂g, hiān phah-sí lâng!!! Chóng-sı̄ chai-iáⁿ ngē, tio̍h ài siu-ióng! nā ū siu-ióng!! Ná ngē, ná hó !!! Chhin-chhiūⁿ Mô͘-se, Kiâⁿ sé-lé Iok-hān, Pó-lô: “Pı̂n-chiān put-ı̂! ui-bú put-khut!! hù-kùi put-ı̂m !!!” I koh kóng, “M̄ kú goá ê giân-sû chin toán! Mā sı̄ bô ha̍h !!!Goá kóng, “Thoân-kàu-ka sı̄ Siōng-tè ê Tāi-giân-chiá! Sı̄ Sèng-chí-chhùi!! Kóng-oē tio̍h chhin-chhiūⁿ chio̍h-chām-jı̄ !!! Iā “giân-to pit-sit! Giân-sû toán chiah hó !!! It-giân it-tiòng, chhian-giân bû-iōng.” Kóng liáu loē-tē sêng-lo̍k, goá chiū khı̀ tùi Sòng Bo̍k-su the̍h goān-su hō͘ i siá. II. Hoán-tùi bô chı̂ⁿ kiám-oân Ū chı̍t-nı̂ Thoân-tō-kio̍k hoat-piáu kàu-hoē bô kàu keng-hùi, Thoân-tō-kio̍k koat-tēng beh chhâi thoân-tō-su 6 miâ. Goá chiap-tio̍h chit ê siau-sit bô pêng-an: pài-la̍k khı̀ sûn hoē-iú, pài-la̍k mê lóng bô khùn! Chú-jı̍t káng-tō, Chú-jı̍t àm iā-sı̄ bô khùn!! pài-it mê tı̄ Tâi-tiong iû-goân bē khùn--tit. Pài-jı̄ Tiong-hoē ê sı̂, Thoân-tō-kio̍k teh pò-kò ê sı̂, goá kiàn-gı̄: 1.Choân Lâm-pō͘ Tiong-hoē ê Thoân-tō sin-kim nā-sı̄ bô kàu, tio̍h pêng-kin kiám-hōng, m̄-thang kiám-oân chiah ū kong-tō: “Tâng-tiⁿ tâng-khó͘ !!!” chiah bē hō͘ bô chhâi--tio̍h ê lâng iô-tāng cheng-sı̂n tiuⁿ āu-kha, kap chāi Toā, Tiong, Lú, teh chún-pı̄ hiàn-sin ê chheng-liân hoán-sim, í-kı̍p hō͘ ài hiàn kiáⁿ-jı̂ chò Chú ê kang ê that-gāi. 2.Nā-sı̄ thoân-kàu ê lâng, it-seng lóng teh toà tó kàu-hoē, chiū Thoân-tō-kio̍k tio̍h thè i khui-lō͘,chiàu i ê te̍k-tiông, pang-chān i khı̀ chò i só͘ ē chò ê kang, tit-tio̍h seⁿ-oa̍h lâi êng-kng Chú, bô ko͘-hū i ê hiàn-sin !!! Án-ne ē thang kó͘-bú choân kàu-hoē kéng-séng kap hōng-hiàn. 3.Thè hit 6 miâ khui-lō͘, hō͘ bô thoân-tō ê kàu-hoē su-chhiáⁿ--in. Ǹg-bāng in chı̍t-nı̂ kú tı̄ su-chhiáⁿ ê kàu-hoē hùn-hoat, āu-nı̂ ē thang koh jı̍p kio̍k: sı̄m-chı̀ ē thang chún-pı̄ khó kàu-su, thang hō͘ lâng chhiáⁿ chò bo̍k-su, sı̄ koh-khah bān-hēng !!! III. Hoán-tùi kā sı̂-chit Thoân-tō thó poê-siông. Ū chı̍t-ê siàu-liân ê N̂g Thoân-tō, kóng hō͘ i jı̄m-tē ê Tiúⁿ-ló khi-hū liáu, tòng bē tiâu; tùi Thoân-tō-kio̍k chhéng sı̂-chit, kóng beh khı̀ Jı̍t-pún tha̍k pa̍t-khoán chheh. Thoân-tō-kio̍k teh chham-siông kā i thó poê-siông ê sū: goá thê-gı̄ tio̍h phài tāi-piáu khı̀ kā i ùi-bú,kap thè i kı̂-tó! ǹg-bāng i ê chiân-tô͘ kng-bêng!! chiong-lâi sêng-kong tńg-lâi, ē tùi kàu-hoē toā kòng-hiàn!!! Kúi pah kho͘ m̄-chiâⁿ-mı̍h! koh iā ún-tàng thó bô!! sı̄ thó ke phah pháiⁿ kám-chêng, kap hāi--tio̍h sı̀n-gióng nā-tiāⁿ !!! IV. Táⁿ-chah Hō͘-poè Ū chı̍t-ê siàu-liân tông-liâu, kā goá kóng, Bó͘ kàu-khu beh chhiáⁿ i khı̀ chò sûn-hoê Thoân-tō, goá kā i kóng, M̄-thang! (1) Lí sı̄ sin chut-gia̍p ê lâng, ū-tēng beh khı̀ tı̄ hó-gia̍h kàu-hoē khiā-ke, āu-lâi chē-chió ē o̍h hó-gia̍h-phài. (2) Chò iû-hoē sian-seⁿ ê lâng, khah bô ki-hoē thang pı̄-pān tō-lí, chı̍t-phiⁿ tō-lí kóng chē-chē ūi, tō-lí ài pı̀ⁿ khah bô sin sián. (3) Khı̀ ta̍k-ūi khah siông ē hō͘ lâng chhiáⁿ, ta̍k-tǹg chia̍h chhe-chhau: “Tı̄-á lâi, oáⁿ-á khı̀”. (4)Ta̍k-jı̍t chhut-jı̍p, lóng sı̄ hō͘ lâng chhoā. Āu-lâi lí chē-chió ē piàn-chit, beh koh tńg-khı̀ goân-ūi chò bo̍k-su, bē sêng-kong !!! V. Tō͘-châi khui-hoe Tı̄ goá 35 hoè ê 3 goe̍h, ū chı̍t-ê Ông Tiúⁿ-ló kā goá kóng, goán ê kàu-hoē tı̄ chit kúi-nı̂ lâi, tı̍t-tı̍t tò-thè!!! Goán teh chham-siông, ài chhiáⁿ lí lâi kā goán keng-êng! m̄ chai chun-ı̀ án-choáⁿ? Goá kóng, goá ê tiâu-kiāⁿ: 1. Kàu-hoē tio̍h ū khiàm-ēng--goá! 2. Hoē-iú tio̍h ū ài ēng--goá! 3. Chú tio̍h ū bēng-lēng--goá!! 4. Goá sı̄ chı̄n só͘ ē--ê !!! Ông Tiúⁿ-ló kóng, sin-súi tio̍h loā-chē? Goá kóng, Bo̍k-su sı̄ chhiáⁿ! M̄ sı̄ chhiàⁿ!! sı̄ tāi-ke ha̍p-chok, teh heng-khı̀ Thian-kok!!! Chē-chió lóng ē ēng--tit! chiàu kàu-hoē ê le̍k-liōng kap sı̀n-sim!! Tāi-ke tâng-tiⁿ tâng-khó͘ !!! Ông Tiúⁿ-ló kóng, Phó͘-thong ê phiau-chún án-choáⁿ? Goá kóng, Lâm-pō͘ phó͘-thong ê lē, Thoân-tō kap Bo̍k-su ê sin-súi múi goe̍h cheng-chha 6 kho͘; chóng-sı̄ goá ê, nā kàu-hoē beh chiàu pêng-siông ê lē, chiàu thoân-tō sǹg chiū hó! Ông Tiúⁿ-ló kóng, Siáu-sú án-choáⁿ? Goá kóng, Thang chiàu hoē-iú ê to͘-ha̍p! Ū chhiàⁿ bô chhiàⁿ lóng ē ēng--tit!! nā kàu-hoē ū la̍t, sı̄ chhiàⁿ “chho͘-kang oāⁿ iù-kang;” nā bô, nā goá chho͘ iù kiam-ēng iā khó-í. Ông Tiúⁿ-ló kóng, Nā án-ni, goá lâi--khı̀ chio keh-piah kàu-hoē ha̍p-chhiáⁿ. Goá kóng, Chiàu Chú ê chí-ı̀! M̄-thang bián-kióng !!! Ông Tiúⁿ-ló khı̀ chio liáu, pún-hoē ê jı̄m-chit-chiá chiū tōng-oân khı̀ lâm-pak chhoē chhut-goā ê hoē-iú tê-iân. Āu-lâi Tiong-hoē phài lâng khı̀ tiau-cha kiam kam-soán. Tiau-cha-oân kiám-iat iân-kim-phō͘ ū 500 kho͘ ê gia̍h: jı̄m-tēng ū chu-keh thang chhiáⁿ bo̍k-su, chiū tâu-phiò soán-kí. Sı̀-goe̍h chhe goá kàu sin jı̄m-tē, tú-tio̍h chiân-jı̄m-chiá ê hū-jı̂n-lâng goe̍h-lāi, chiū khı̀ toà tı̄ piⁿ-á ê phoà-chhù-tháng-á, àm-sı̂ bô thang kah, chiân-jı̄m-chiá ê Chiu Thoân-tō, chiū khı̀ hiahN khàm koan-bo̍k ê thán-á hō͘ goán kah. Chiū-jı̄m liáu, chiū chai-iáⁿ hit 500 kho͘ m̄-sı̄ sin-súi chı̂ⁿ, goán ê lú-hùi, chiū-jı̄m-sek hùi, pài-tn̂g kap sió-chhù ê siu-lí-hùi, í-kı̍p kàu-hoē kong-hùi it-chhè ê hū-tam-kim lóng chāi-lāi. Koh Chú-jı̍t lâi lé-pài--ê, lóng sı̄ gín-ná, hū-jı̂n-Lâng, lāu-lâng; chòng-sek ê sı̂ chin khiàm lâng kng-pán, ū sı̂ pún-sin tio̍h oá khı̀ tàu choè pí chêng jı̄m-tē ê chı̂ⁿ kap lâng, lóng iáu khah khiàm. Iā chi-hoē cha̍p-goā hō͘, lé-pài cha̍p-goā lâng; iau-kiû beh chhiáⁿ Thoân-tō kap khí pài-tn̂g. Koh ha̍p-chhiáⁿ ê tông-hoē, hūn 100 kho͘ sı̄ chia̍h--ê, goá khoàⁿ in ê pài-tn̂g kap sió-chhù, lóng tio̍h toā siu-lí; iā pı̄-phín chin khiàm; koh khiàm in ê thoân-tō, 2 nı̂ kú ê siàu-boé, hit sı̂ goá kó͘-bú in jı̄m-chit-hoē, siat-hoat hêng in sian-seⁿ ê siàu-boé, kap hêng 2 ê tiúⁿ-ló chip-sū, khı̀ tāi-chioh hit 100 kho͘ ê bo̍k-su sin-kim. Liáu-āu lóng m̄-bián koh chhut goá ê sin-kim kap só͘-hùi!!! Goá kan-ta lâi pe̍h sûn chiū hó. Thoân-thé bô thé-thiap hit ê kàu-hoē ê loán-jio̍k! Chı̂ⁿ tı̍t thoa!! kang tı̍t phài!!! Ta̍k goe̍h-jı̍t tio̍h khı̀ chi-hoē kap ha̍p-chhiáⁿ ê Tông-hoē, kok chı̍t lé-pài Chú-jı̍t bô tı̄-teh, kàu-hoē ê tia̍t-sū chiū song-soàⁿ. Thâu-nı̂ phài chhut khı̀ Lâm-pō͘, tiau-cha kàu-hoē chı̀n-thè. Tē-jı̄ nı̂ phài chò Lâm-pō͘ Tiong-hoē ê chiàⁿ su-kı̀, kap khı̀ tiau-cha Tâi-oân boé, í-kı̍p Tang-pō͘ kàu-hoē ê chı̀n-thè, soà sûn choân Tang-pō͘ kàu-hoē; í-kı̍p kap Tang-pō͘ Lâm-pō͘ sio̍k ê kàu-hoē, chham-siông kui pak ê sū: thâu boé goe̍h goā jı̍t kú. Tē 4 nı̂ soà tio̍h tam-tng Lâm-pō͘ Tiong-hoē gı̄-tiúⁿ. Hit nı̂ choân Lâm-pō͘ kàu-hoē hun chò 4 ê Khu-gı̄-hoē: iā Thài-pêng-kéng, Tâi-tiong, Ou-gû-lân, lóng tio̍h siat-hoat Bo̍k-su; chiū-sı̄ múi khu-hoē chı̀ chió tio̍h 4 ê Bo̍k-su. Hit nı̂ tio̍h èng-hù tùi Tn̂g-soaⁿ kap Jı̍t-pún lâi ê sin kàu-phài. Hit sı̂ pè loē-tē chū-chiàn beh lâi chiap goá ê kang; ài goá tùi Lâm-pō͘ Tiong-hoē khah ū kang thang tùi-hù: ūi-tio̍h hia ê hoē-iú hiâm i siuⁿ siàu-liân, bô jia̍t-ı̀ chiap-siū; koh Tiong-pō͘ ê tông-liâu bô thé-thiap, tı̀-kàu goá sı̂-chit soà bô lâng chiap. Bô chhái hit ê kàu-hoē chhun chheng-goā kho͘ soà bô lı̄-ek. Nı̂-thâu khı̀ Tiong-pō͘ chhoā chı̍t ê koè pa̍t phài ê Tiúⁿ-ló, tńg-lâi i goân-pún ê kàu-hoē; hit chá-khí chē tı̄ pài-tn̂g ê jı̍p-kháu, thiaⁿ goá kóng, “Têng-thâu-seⁿ,” hit ē-po͘ khı̀ chē tı̄ tâi-á-piⁿ, tiong-chām goá chhiáⁿ i kı̂-tó lóng sūn-sū, liáu-āu thiaⁿ goá kóng “chiâⁿ-sèng.” Tı̄ Chhiu-hoē liáu, 9 goe̍h poàⁿ, goá chhoā bó͘-kiáⁿ 5 lâng khı̀ Tang-kiaⁿ. Hit pái tú-hó Hoh-li-ne-suh teh kéng kam-tok, goá khı̀ hù 5 jı̍t mê, 14 pái ê toā chū-hoē, í-kı̍p tı̄ Sı̂n-tiân hù in Chú-jı̍t, kam-tok ê soat-kàu; iā khı̀ hù tı̄ in hia chı̀n-siu ê Tâi-oân lâng chū-hoē, kap tı̄ hia soat-kàu. Āu-lâi ū kau-sia̍p tı̄ Tang-kiaⁿ bû-ha̍k ê chheng-liân, chò Thài-pêng-kéng ê hāu-pó͘ Bo̍k-su, í-kı̍p chò Sı̂n-ha̍k ê sian-seⁿ, soà chhoā ı̂-che̍k koè pa̍t phài ê Bo̍k-su, tńg-lâi hù Chhun-hoē. Kám-siā Thiⁿ-pē siúⁿ-sù goá hiah hó bú-tâi! O-ló Chú chān goá 4 nı̂ kú, tan-sin to̍k-má, chū-pı̄ hêng-niû, phah chhut bān-têng-ûi !!! (Oa̍h-miā ê Bí-niû 1957nı̂ 1-6,8-9,11-12ge̍h;1958 nı̂ 1,4-5,8,11 ge̍h;1959 nı̂ 8 ge̍h)