A-bó leh khùn ê thó͘-tē

 Kiâⁿ-koè 
Hái-ka-tang ô-khak-á ê sió-lō͘
Kiâⁿ-koè
Lô͘-tek-á chhan-chheⁿ-á
Hoat moá-moá ê un-á-hoāⁿ
Lâi kàu goán a-bó
Chit-sı̀-lâng ı̂-it ê thó͘-tē Goán a-bó chı̍t-sı̀-lâng
M̄-chai siáⁿ-mı̍h sı̄ sò͘-iú-koân
M̄-chai siáⁿ-mı̍h sı̄ pâng-tē-sán
M̄-chai siáⁿ-mı̍h sı̄ thó͘-tē cheng-ta̍t Goán a-bó leh khùn ê thò͘-tē
Chhiⁿ-chhiⁿ ê chháu-po͘
Kiâm-kiâm ê hái-hong
Bô-mê bô-jı̍t
Liām-tio̍h bô-thâu bô-boé ê si Goán a-bó ê thó͘-tē
Bô tē-kè-soè
Bô pâng-koan-soè
Bô chēng-ta̍t-soè
Chí-ū àm-sı̂
I siōng-ài koan-chheⁿ bāng-táu ê thiⁿ
I ū chı̍t-phı̀ⁿ
Hái-kháu hong-hûn bô-thêng ê thiⁿ