A-bú! Sı̄ lí ê siang-chhiú, 
kam-goān pàng hē sè-kan ê hióng-siū;
tı̄ bû-ti ê soè-goa̍t,
chhoā goán keng-koè jı̂n-seng têng-têng ê àm-liû. A-bú! Sı̄ lí ê chheng-chhun,
kam-goān oāⁿ lâi moá-bı̄n ê jiâu-hûn;
tı̄ sûn-bāng ê lō͘-tiong,
chān goán pèng-chhut ná hông chhit-chhái ê pin-hun. Jı̍t-chí koáⁿ jı̍t-chí,
loā-choē hoaⁿ-hí, koè-gán hûn-ian.
Teng-lêng koh teng-lêng,
loā-choē iu-khó͘, chhim bâi sim-tiân. Seng-oa̍h chhin-chhiūⁿ chı̍t-tiâu bû-hêng ê só-liān,
chiong lí ê ba̍k-sái kap goán ê sêng-chiū kat sio-liân.
A-bú! Goán bô la̍t thang chiong kong-im se̍h tò-tńg,
têng-sin ūi lí phah-khui soè-goa̍t ê toā-mn̂g. Chí-ū khún-kiû Siōng-tè,
hō͘ lí ê thiàⁿ,
chhin-chhiūⁿ chèng-chí iā tò thó͘-tē;
chı̍t-lō͘ lâi khui-hoe. (Tâi-oân Kàu-hoē Kong-pò tē 2097 kı̂, 1992 nı̂, 5 goe̍h) (Gân Sı̀n-seng Tâi-gí Bûn-ha̍k soán, 2002 nı̂ Chin-pêng Khı̀-gia̍p Chhut-pán)