Iáu ē kı̀-tit 2000 nı̂ hit 1-tang, Tâi-oân siā-hoē ūi-tio̍h soán chóng-thóng ê tāi-chı̀ lāu-jia̍t kún-kún, hit tong-sı̂-á goán tau mā án-ne, ta̍k-ê lâng lóng ū ka-tı̄ ê siūⁿ-hoat, chhù--nih tiāⁿ-tiāⁿ lóng ē ū chin choē thó-lūn. Hit-chūn, goá tú teh chún-pı̄ khó tāi-ha̍k, sim-chêng chin bái, tú-tio̍h soán-kí ê tāi-chı̀ hoé-khı̀ tō chin toā, a-pà kap a-bú lóng sı̄ chi-chhı̂ A-píⁿ--á-ê, goá sı̄ bô siáⁿ-mih chhù-bı̄, kan-taⁿ khoàⁿ in teh Crazy. Hit tang-chūn, goá ē kı̀-tit a-bú sı̀-koè khà tiān-oē hō͘--lâng, kiò in tio̍h-ài chi-chhı̂ Tân Chúi-píⁿ. Goá bô hoat-tō͘ kóng chhut hit-chūn a-bú sı̄ ū joā hoaⁿ-hí. Ū 1-kang àm-sı̂-á, goá àn ha̍k-hāu tò-tńg--lâi, tı̄ koe-á-téng khoàⁿ-tio̍h Tân Chúi-píⁿ ê thoân-toaⁿ sı̀-koè poe, tú-á-hó goá sim-chêng bô kài hó, tńg kàu chhù--nih tō kap a-bú sio-mā, chhá kah kui chhù-piⁿ lóng chai-iáⁿ, goá kā a-bú kóng ài khı̀ Tân Chúi-píⁿ ê kēng-soán chóng-pō͘ kiò in chhú-lí, siōng bô, mā ài kiò in kā thoân-toaⁿ khioh hō͘ chheng-khı̀. Boé--á, a-bú 1-ê lâng bô kóng siáⁿ tō cháu--chhut-khı̀-a, chiâⁿ kú lóng bô khoàⁿ-tio̍h i tńg--lâi, sió-tı̄ chin hoân-ló, kín toè chhut-khı̀ khoàⁿ, chiah chai-iáⁿ a-bú 1-ê lâng ta̍uh-ta̍uh-á tı̄ koe-á khioh thoân-toaⁿ. Chit-má Tân Chúi-píⁿ tòng-soán--a, a-bú soah bô koh khah hoaⁿ-hí, i tı̄ chhài-chhı̄-á boē mı̍h-kiāⁿ, seng-lí soah jú lâi jú bái, m̄-koh iû-goân m̄-bat thiaⁿ-tio̍h a-bú leh mā Tân Chúi-píⁿ, i kan-taⁿ tiām-tiām bô beh koh kóng chèng-tı̄ ê tāi-chı̀, goá siūⁿ, i èng-kai tùi sin chèng-hú koh ū 1-koá hi-bāng, m̄-koh chit-ê hi-bāng m̄-chai tang-sı̂ chiah ē-tàng oân-sêng. (TGB Thong-sı̀n tē 40 kı̂, 2003 nı̂ 1 goe̍h)