1 A-eng kin-á-jı̍t chin hoaⁿ-hí, in Éng-siông beh chhut-kok liû-ha̍k--a. Tâi-pak tiān-oē khà--lâi, chhiú-sio̍k í-keng pān hó-sè, khah oàⁿ beh tńg--lâi. A-eng iā hoaⁿ-hí iā kám-siong, hoaⁿ-hí in kiáⁿ chhut-kok, the̍h phok-sū ha̍k-ūi. Kám-siong Éng-siông koh tio̍h-ài lı̄-khui, boē-tàng chhiūⁿ khı̀ tı̄ Tâi-pak án-ne, put-sám-sı̂ ē-sái tńg--lâi. Tiān-oē thong liáu, i oat chhut-lâi goā-kháu. In ta-koaⁿ Jı̍t-seng kap ta̍k éng-koè kāng-khoán, tı̄ chhêng-á-kha hâm lāu-hoè-á-pan phò-tāu. Thiaⁿ A-eng teh kóng, kui-tı̄n lâng sûi oē tùi Éng-siông khı̀. A-eng koāⁿ tiān-chû-lô͘ téng ê tê-kó͘, jı̍p-lâi thı̂n chúi, chúi jı̍p tı̄ⁿ koh khǹg lo̍h-khı̀ choaⁿ. Khoàⁿ in chin ū thang hoē ê khoán, chū án-ne oat jı̍p-khı̀ lāi-té khoàⁿ in ta-ke chhíⁿ--lâi-boē. Siù-tin chū poa̍h-tó liáu, hip tiān-kong kóng kha-chiah-phiaⁿ khı̀ hâm-sau--khı̀, i-seng kóng tio̍h-ài chhēng thih-kah-saⁿ. Chit kúi nı̂ lâi kiâⁿ-kiâⁿ--leh tō ài tó--chı̍t-khùn, chē-chē--leh mā tio̍h theⁿ--chı̍t-ē. Ah bô, kha-chiah-phiaⁿ boē kham--khı̀. A-eng thàm-thâu khoàⁿ in ta-ke khùn-tàu khùn kah chin ka-choē, kiaⁿ phah chhíⁿ--i, khin-khin-á liam jı̍p-khı̀ ka-tı̄ ê pâng-keng.

 Chiah choē nı̂ lâi, A-eng hōng-thāi ta-ke-koaⁿ, í-keng sı̄ seng-oa̍h ê chı̍t-pō͘-hūn--lo͘h. Phāiⁿ choân-ke ê tàⁿ-thâu, hō͘ i pek-kám kau-chı̍p. “Tio̍h kā lán kiáⁿ chhiâⁿ toā--oh. A-eng, hó-hó-á kà, mài lı̄-khui in--lah hohN?” In ang Sin-thiam beh sí sı̂ kau-tài ê gí-giân, koh ná-chhiūⁿ châng cho̍h-jı̍t-á hoat-seng--ê-leh. Jı̍t-chí koè-tio̍h chiâⁿ kín, hit-chūn A-eng khàu kah hiah chhi-chhám, jı̄-cha̍p goā nı̂ to koè-khı̀--a. Chit jı̄-cha̍p goā nı̂ lâi, A-eng sı̀n-siú kau-tiāng, kiáⁿ chò kiáⁿ, seng-lí chò seng-lí, ta̍k-hāng to hoa̍t-lo̍h kah chin sù-sı̄. M̄-nā ke-hoé kò͘ tiâu, iáu phêng seng-lí-lâng ê gán-kong, chı̍t-chı̂ⁿ pı̀ⁿ nn̄g-ı̂ⁿ. Tû-liáu kā Éng-siông Tâi-pak hak-chhù, in cha-bó͘-kiáⁿ A-koan kè ê sı̂, mā kah chı̍t-keng kong-ú. Tùi in ang, in ta-ke-koaⁿ, ah, tùi in Tân--ka lâi kóng, sı̄ chò kah chin ū-kàu--lah. Hit-chūn Jı̍t-seng ē khı̀ pun i tńg--lâi, koh lâu loài (lo̍h-lâi) chò sin-piū, sı̍t-chāi ū gán-kong, ū hok-khı̀.
 Jı̍t-seng chhoā A-eng tńg--lâi ê sı̂, A-eng chiah cha̍p-hoè. “Sán koh po̍h-pán, kui-ki kha choân lia̍p-á jiah.” Siù-tin khoàⁿ--tio̍h toā-kiaⁿ sió-koài: “Thâu-mn̂g sat-bú liāu-liāu-sı̄!” “Kā sé-sé--leh-lah, lán iā bô chha kah chı̍t-chhùi pn̄g, bô mā khoàⁿ ē khan-khioh seⁿ sió-tı̄--bô.” Goân-lâi Jı̍t-seng taⁿ seⁿ ko͘-kiáⁿ Sin-thiam, Siù-tin pak-tó͘ tō bô koh toā. Ǹg-bāng pun A-eng lâi, khoàⁿ ē khan-khioh in ē koh seⁿ--bô. Sui-jiân thiⁿ bô sūn in, m̄-koh, chū A-eng jı̍p-mn̂g, cha̍p-hoè-á-tiàm jú khui jú hoat, kiam chò tiong-phoâⁿ ke thàn chiok choē chı̂ⁿ. Jı̍t-seng kā tòng-chò cha-bó͘-kiáⁿ kāng-khoán thiàⁿ-sioh, chai-poê hō͘ tha̍k iā-pó͘. Jı̍t--sı̂ tiàm-kháu tàu-kha-chhiú, soaⁿ-hoè hái-sán jı̍p-chhut siàu-bo̍k, kai-tong pó͘ ê hoè, tio̍h chiat ê chı̂ⁿ, lóng sǹg kah chin sù-sı̄. Liân téng-chhiú thâu-ke ê kò-sèng, ē-chhiú lâng-kheh ê iân, mā lia̍h kah chin chún. Khí-thâu i hō͘ chit-keng tiàm bú kah chin bô-êng, kàu i ko-tiong pit-gia̍p, chit-keng tiàm í-keng hō͘ tı̄ kah chiâⁿ chiu-chı̀. Jı̍t-seng toā-toā sè-sè ê tāi-chı̀ mā pàng hō͘ hoa̍t-lo̍h--a. Chit-khoán ê kái-piàn, chhiūⁿ in tau hit-chō o͘-sô-sô, oeh khang lok chı̂ⁿ ê siàu-kūi, oāⁿ chò siu-gı̂n-ki. Li-li-la̍k-la̍k ê sǹg-poâⁿ-siaⁿ bô thiaⁿ-kı̀ⁿ--a. Siu chı̂ⁿ chāu chı̂ⁿ “tang”...chı̍t-ē ê im-ga̍k-siaⁿ. Sı̀-pêng piah boah kah pe̍h-siak-siak, jı̍t-kong-teng chiò--tio̍h kng-iàⁿ-iàⁿ, hō͘ lâng jı̍p-khı̀ kàu tè, khí-mo͘ ke chiok hó--ê.
 A-eng ē hiah kín hō͘ Jı̍t-seng lâu chò sin-pū, kap toā-poâⁿ o͘-káu Tân chiâⁿ ū koan-hē. Sı̀-cha̍p-hoè--a iáu m̄-chhoā, kóng-tio̍h oē ài o̍h『秀場』hit-khoán tài ba-lih, ài phiⁿ lâng ê gia̍t-thiok-oē. Sui-jiân A-eng seng-lí o̍h liáu sǹg lāu-tàu, chóng--sı̄ nı̂-kı̀ khin, keng-giām chhián, ke-kiám lóng ē hō͘ hit chiah lāu-chiáu chia̍h tāu-hū--khı̀. Jı̍t-seng thiaⁿ tı̄ hı̄ⁿ-lāi, khoàⁿ tı̄ gán-lāi, iā bô khǹg tı̄ sim-lāi. Chò seng-lí kap téng-chhiú, lâng-kheh tap-chhùi-kó͘, phah-la̍h-liâng sı̄ lân-bián--ê. Toàn-liān jı̂n-chè koan-hē, cheng-ka chò sū ê keng-giām--ma. Iû-kı̂ kau-oāⁿ NEWS, siau-sit ū thang kng, seng-lí chiah boē chia̍h-tio̍h-kiⁿ. M̄-koh, o͘-káu Tân gâu tı̂n, gâu sı̂ⁿ, boē kóng-tio̍h oē tō lāng A-eng chhiò kah kı̍h-kia̍k-kiò. “Che bêng-bêng o͘-káu teh siáu niau, chá-bān ē khı̀ hō͘ hap--khı̀!” Jı̍t-seng kèng-kak A-eng tńg toā-lâng lo͘h: “Lú tāi put tiōng liû, kín choā-bān ē khı̀ hō͘ lâng lia̍h--khı̀.” Siūⁿ-tio̍h kò͘-tiàm--nih ê toā-chhiú-kut, i-lāi chhim koh thiàⁿ lo̍h pak: “Seng-lí-kiáⁿ to oh seⁿ, bô mā chhoā seng-lí sin-pū……Khoàⁿ Sin-thiam ê iân-hūn--lah.” Siūⁿ-siūⁿ--leh tō beh kā sak chò-tui.