6

 Sin-thiam koè-sin āu tē-jı̄-nı̂, iā-sı̄ it-kiú-chhit-lio̍k-nı̂, ū-iáⁿ chng-kha piàn chin choē--a. Goân-pún chı̍t-keng chò ê-á kang-tiûⁿ, koh lâng lâi ke khui chı̍t-keng. Chit-toà kang-tiûⁿ mā khui chı̍t-keng. Tài-tōng kok-chióng sió-hêng ka-kang it-tı̍t puh--chhut-lâi. Iû-kı̂ kúi-lō tòng sin khí ê hoàn-chhù, hō͘ chng-kha lio̍h-lio̍h-á chhiūⁿ ke-á-bı̄n ê lāu-jia̍t-khoán. Chng--nih ê siàu-liân-ke-á boē goā-lâu--a, lóng khı̀ tı̄ Chiang-hoà, Tâi-tiong thong-khı̂n chia̍h thâu-lō͘, chò seng-lí. M̄-nā án-ne, goā-lâi jı̂n-kháu mā choē kah ū kám-kak--tio̍h-a. Kám-á-tiàm ê lâng-kheh, tû chng--nih ê chāi-tē-lâng kap koè-lō͘-kheh í-goā, poaⁿ lâi chı̍t-koá sin-chhù-piⁿ. Chhiūⁿ Tâi-pak lâi khí hoàn-chhù ê Lı̂m chú-jı̄m, ê-chhiúⁿ ê Tiuⁿ khò-tiúⁿ, chò ê-tâi ê Lâu sai-hū, choan cháu ka-têng tāi-kang ê Ko Bêng-kı̂.... Ín-khí A-eng hèng-chhù--ê, sı̄ jı̍t-sı̂ pâi tı̄ in tau mn̂g-kháu chhêng-á-kha, bē hı̂, bah, oân-á, chheⁿ-chhài téng-téng hia hoàn-á. Kui-tı̄n lâng, ū khiâ ki-chhia, thih-bé, ta̍h jı̂n-le̍k-chhia chài--lâi..., chı̍t-ūi bē koè chı̍t-ūi. Múi-jı̍t chin chún-sı̂, cha̍p-tiám jı̄-cha̍p-hun kàu chhêng-á-kha lâi bē. Kàu cha̍p-tiám sı̀-cha̍p tō saⁿ kah bô poàⁿ-tàⁿ--lo͘h. “Ū thàn sı̄ ū thàn, m̄-koh hoè-té oh lia̍h pháiⁿ siau.” A-tián-só án-ne tâu hō͘ A-eng thiaⁿ, ín-khí A-eng ê siong-ki.
 A-eng chiong siūⁿ-hoat kóng hō͘ Jı̍t-seng thiaⁿ, “Taⁿ kám-á-tiàm lóng lí teh hoa̍t-lo̍h, lí beh án-choáⁿ, tō án-choáⁿ--lah.” Jı̍t-seng choân-koân lóng pàng hō͘ A-eng. Kı̂-sı̍t A-eng ê chò-hoat chin kán-tan, lâng-bı̄n khoah goā-iân hó, toā-sè-keng ka-kang-chhiúⁿ sı̄ siōng toā ê kheh-hō͘, i chū-sı̀n phah ē jı̍p. Oa̍h-iōng chhun ê chı̍t-keng tiàm-bı̄n, sió-khoá kái-chong--chı̍t-ē, tō hâm A-tián ang-bó͘ kong-ke chò seng-lí. A-eng hoāⁿ-siàu, A-tián-só kò͘-tiàm, A-tián sàng-hoè. Sui-jiân sı̄ chı̍t-chái-á ê khang-khoè, saⁿ-lâng chò kah chiâⁿ bô-êng. Siūⁿ boē kàu tō-sı̄ êng-gia̍p-gia̍h pí kám-á-tiàm ke kúi-lō poē, A-eng chu-kim chiok bô būn-tê, A-tián in tō chin jiàu--lo͘h. Kui-boé chu-kim lóng A-eng lok--lo̍h, mā bô khui-thāi in ang-bó͘. “Nā m̄-sı̄ A-eng chiò-chı̂ⁿ hō͘ goán kap i kong-ke chò seng-lí,” lō͘-boé chū-lı̍p mn̂g-hō͘ ê A-tián-só, kóng chhut loē-sim ê kám-kek: “Goán bô hoat-tō͘ thàn ka-tı̄ khui-tiàm.” Hit-chūn A-eng khoàⁿ-tio̍h in ang-bó͘ liô-bah, thâi-hı̂, khau-lı̂n, hiah khı̂n-khoài kut-la̍t, boē hiâm chhàu-chho...... Siūⁿ khí Jı̍t-seng kóng ê oē: “Chı̂ⁿ sı̄ ka-tı̄ thàn hō͘ ka-tı̄....” In ang-bó͘ eng tit ê hūn-gia̍h A-eng lóng sǹg kah chin ū-kàu--lah. Iû-kı̂ po̍h-lı̄ to-siau, tiān-oē sàng-hoè.... Mài kóng chı̍t-ūi cháu-bē koè chı̍t-ūi hia ê hoàn-á pek kah tio̍h siu-tàⁿ, liân khah hn̄g ê ka-kang-chhiúⁿ to lâi hak-hoè.
 Hit-chūn A-eng iáu m̄-bat thiaⁿ-koè chhiau-chhı̄. Kı̂-sı̍t bû-hêng-tiong, in kiâⁿ tùi chhiau-chhı̄ chit-tiâu lō͘. Hoè-té sı̄ lân-bián--ê, chí-hó khǹg peng-siuⁿ léng-tòng, léng-chông. M̄-koh chng-kha-lâng bô-ài chia̍h léng-tòng-bah, A-tián tō siūⁿ pān-hoat ka-kang, o̍h koàn-chhiâng, sı̄ⁿ kiâm-bah ê ki-su̍t. Sin-sian, jı̍p-chhut-hoè sı̂-kan té, koán-chè khò͘-chûn, kè-siàu ha̍p-lí...., sı̄ A-eng múi-jı̍t hoa̍t-lo̍h ê khang-khoè, sui-jiân chò chı̍t-chái-khí, tio̍h iōng kui-kang ê cheng-sı̂n. In-ūi toā-chú-kò͘ lóng tio̍h-ài sàng-hoè, A-tián chı̍t-ê lâng iā beh lāi beh goā, sı̍t-chāi bú boē khı̀, m̄-chiah ke chhiàⁿ Ko Bêng-kı̂ sàng-hoè, thài ē chai chò-hoé kú--leh, Bêng-kı̂ ē tùi A-eng khò-sio̍k kah pí khò-sio̍k tham koè chı̍t-tiám-tiám-á.......
 Ko Bêng-kı̂ sı̄ goā-ūi-á-lâng, goân-pún toà ê-á-chhiúⁿ teh pàng-hoè tāi-kang. Kok chng-thâu chı̍t-ē se̍k--leh, kui-khı̀ thâu-lō͘ sı̂-tiāu, choan-bûn thè kang-tiûⁿ sı̀-kè pàng-hoè hō͘ lâng tāi-kang. Chng-kha ê lāu-hoè-á, tio̍h hoa̍t-lo̍h saⁿ-tǹg--ê, kò͘ gín-á kiâⁿ boē khui kha ê cha-bó͘-lâng....., ta̍k-ê thiaⁿ-thâu chē--leh, siang-chhiú ná pı̀ⁿ, chhùi ná hoē, hı̄ⁿ ná thiaⁿ tō ū chı̂ⁿ thang niá. Bo̍k-koài kóng “kheh-thiaⁿ sı̄ kang-tiûⁿ”, ta̍k-ê hong Ko Bêng-kı̂ chò thiaⁿ-tiúⁿ----tı̄ lâng tau thiaⁿ-thâu chhut-chhut jı̍p-jı̍p ê Ko thiaⁿ-tiúⁿ. A-eng chhiàⁿ Ko thiaⁿ-tiúⁿ sı̄ sǹg kan--ê, i hoat-kak Bêng-kı̂ chò khang-khoè téng-chin, khı̂n-khoài, kín koh ū hāu-lu̍t. Chin-chin sı̄ lán Tâi-oân ka-kang-gia̍p toàn-liān chhut--lâi ê chò-khang-khoè-lâng, nā bô hāu-lu̍t, kap lâng boē pí-pheng--lı̄, thàn chúi chia̍h to bô--oh.
 A-eng chı̍t-kiâⁿ-lâng chū bāu kang-tiûⁿ ê hoé-sı̍t-liāu, bô-êng koh cha̍p-tih. Hó lı̄ jú chò jú toā, í liōng chè kè, chı̀n-kè kē, lı̄-sûn ta̍uh-ta̍uh-á cháu--chhut-lâi. Ta̍k-ê sui-jiân bô-êng chhı̀-chhà, koh chò-tio̍h chiâⁿ jia̍t. Iû-kı̂ A-eng kám-á-tiàm hoè kâⁿ bē chhut chin choē, che sı̄ hit-chūn liāu bô-tio̍h--ê. Kı̂-sı̍t koh-khah liāu bô-tio̍h sı̄ khı̀ tn̄g-tio̍h Chhái-gio̍k, Chhái-song chit-tùi thn̂g-sng-oân, kái-piàn i ê it-seng!
 Kàu it-kiú-chhit-pat-nı̂, seng-lí í-keng chin lo̍h-ùn--a. Tē-it-pái khoàⁿ-tio̍h Chhái-gio̍k in chiá-moāi, sı̄ thiaⁿ A-koan hoah kóng: “Ma, ū lâng teh thau-ni chhài!” A-eng oat chhut-khı̀ khoàⁿ ê sı̂, khoàⁿ-tio̍h nn̄g-ê cha-bó͘ gín-á phí cháu leh lōng, “Bô chit-khoán tāi-chı̀--lah,” A-eng kiù-chèng tha̍k chı̍t-chái-á ê A-koan: “Chhài sio̍k kah, siáⁿ-lâng beh thau-the̍h?” Tē-jı̄-pái khoàⁿ-kı̀ⁿ sı̂, m̄-sı̄ leh thau-the̍h chhài, sı̄ leh khioh chhài-ha̍h-á. Khioh lak kah chı̍t sı̀-kè ê chhài-ha̍h-á. “Siáⁿ-mih sı̂-tāi--lah, iáu ū lâng teh khioh chhài-ha̍h-á!” A-eng sim-lāi hiau-gı̂, “Sı̄ khioh beh chhı̄ ke chhı̄ ti? Iah-sı̄ beh chò chhàu-tāu-hū?” Khoàⁿ in án-ne bih-bih chhih-chhih, “Sı̄ siáⁿ-lâng tau ê cha-bó͘ gín-á? Beh tı̍h kóng tō hó--a, a̍h-sái kiaⁿ lâng chai.” Chit-kho͘-ûi-á gín-á toā-sè, A-eng bat thàu-thàu, tō-sı̄ m̄-bat khoàⁿ-kı̀ⁿ chit nn̄g-ê. Toā-hàn--ê lóng chhēng kok-hāu-á chè-ho̍k, m̄-koh pe̍h-saⁿ hoán phú, o͘-kûn o͘ kah khoàⁿ ē tio̍h lah-sap. Tāi-khài tha̍k it, jı̄-nı̂. Sè-hàn--ê chha-put-to gō͘, la̍k-hoè, nn̄g-káng phı̄ⁿ-chúi put-sı̂ tin kàu chhùi--nih, jiân-āu sı̄ kín suh jı̍p-khı̀ phı̄ⁿ-khang-té. “Kap goá sè-hàn lóng kāng-khoán!” A-eng sı̍t-chāi chiâⁿ hòⁿ-hiân. Chhiūⁿ án-ne tn̄g--tio̍h kúi-lō pái, beh oá khı̀ mn̄g--leh, in tō cháu kah phùn-kha-keng.
 Chı̍t-pái bû-ı̀-tiong thiàⁿ-tio̍h, “Hó--a-lah, lán chia̍h ū-kàu tō hó--a-lah!” A-eng chông chhut-khı̀ toā-siaⁿ kiò: “A-chí!” Chı̍t-thâu chai lo̍h-khı̀ siau-sē ê tông-nı̂.