7 
 “A-chí!” A-eng tek-chhn̂g iô kah sı̍h-soaiⁿ8--kiò, A-lêng iáu-sı̄ peh boē--khí-lâi: “Goá kan-khó͘ kah, lí ka-tı̄ khı̀--lah.” Khoàⁿ a-chí kiu tı̄ mı̂-phoē-té, kui-ê ba̍k-kho͘ o͘-heng--khı̀, ba̍k-chiu-jı̂n lap--lo̍h-khı̀, ná-chhiūⁿ khong chı̍t-liàn táu-kho͘. Bô a-chí tàu-tı̄n, A-eng m̄ chêng-goān sàu-se, tek-lâng thoa--leh, oat tùi chhài-kè-á--khı̀. Chū sè-hàn kap a-bú Chhun-ki, a-chí Chhiu-lêng siong-i ûi-miā. A-bú put-sı̂ bô tı̄--leh, A-eng lóng sı̄ A-lêng chhoā toā--ê. Boē-hiáu siūⁿ ê A-eng ioh sı̄ a-chí pı̄n-toāⁿ..., m̄-chai A-lêng phoà-pēⁿ kúi-lō kang, a-bú kông kah beh sí. A-eng kan-taⁿ siūⁿ tō kín khı̀ sàu chhài-chhı̄, a-peh, a-ḿ in tō ē ni chhun ê chhài, bah-kut, bah-phoê hō͘ i. Ū tang-sı̂ iáu ū bah-iù-á kap hı̂-á. Boē siu-chhı̄ chá sàu ē hō͘ lâng hiâm, oàⁿ khı̀ lâng tō sàu liáu--khı̀, A-eng iáu-sı̄ m̄-káⁿ siuⁿ iân-chhiân. 
 Chhài-chhı̄-á lāi m̄-koán bah-tiam, hı̂-chhı̄, chhài-kè-á, thàu-chá thún kàu àm, kui-tiâu thong-lō͘ la̍p kah siûⁿ-leh-leh, A-eng tō-sı̄ sàu lâng-kheh thún--koè ê thong-lō͘. I kap chı̀n-chêng kāng-khoán tùi chhài-kè-á sàu khí. M̄-sı̄ bô-ài tùi bah-tiam sàu khí, A-eng chai-iáⁿ, in ché--á chhoā i án-ne chò, sı̄ kap toā-lâng bô piàⁿ, bô cheⁿ--lah. Tán kàu beh sàu bah-tiam, hı̂-chhı̄ sı̂, í-keng pa̍t-lâng sàu hó leh sé tiam--a. A-eng ka-tı̄ chı̍t-lâng sàu tō chiâⁿ bān bô iàu-kín, pùn-sò bô a-chí tàu thoa, sı̍t-chāi thoa boē kiâⁿ. Té pùn-sò ê tek-lâng kiōng beh kap i pêⁿ-koân, nn̄g-lâng thoa to chin chia̍h-la̍t, A-eng chı̍t-lâng kan-taⁿ té poàⁿ-lâng, mā tio̍h-ài phāiⁿ leh thoa. M̄-nā án-ne, chı̍t-lâng sàu bān, chhài-hoàn-á soà--lo̍h sûi hò͘-chúi sé chhài-kè-á, chhiâng thô͘-kha. A-eng sàu boē lı̄ hō͘ phùn kah kui seng-khu, tán sàu hó, kui-ê lâng tâm koh siûⁿ, ná-chhiūⁿ thô͘-kha ê lo̍k-kô͘-á-moâi siûⁿ, lóng tiâu lâi i sin--lí. Sui-jiân chin oàⁿ, A-eng iáu-sı̄ oat tùi bah-tiam, hı̂-chhı̄, khoàⁿ ū lâng pùn-sò piàⁿ làu-kau--bô. Pùn-sò bián piàⁿ--a, koh hó-ūn lâng hō͘ i chı̍t-tè pûi-bah, hı̂-hoàn-á mā hō͘ i chı̍t-boé phàⁿ-thâu-á. Hı̂, bah, chhài lóng ū--a, sàu-se, tek-lâng iōng chúi thoā-thoā chheng-khı̀, A-eng thoa--leh hoaⁿ-hoaⁿ hí-hí lōng--tńg-khı̀. 
 Chhun-ki soè tı̄ chhài-chhı̄-á lāi chı̍t-keng beh tó beh tó ê tek-kóng-á-chhù. Sı̄ tūn-á-kha toā-tē-tāng chùn khi--khı̀-ê. Pín-á-piah chio̍h-hui lak kúi-lō jiah, kui-ê piah-thô͘ lak kah khoàⁿ-tio̍h tek-pín-á. Tek-chhn̂g téng ê A-lêng bô khoàⁿ-kı̀ⁿ lâng--a, soah boē-tàng kā a-chí tián lâng sàng ê hı̂, bah. A-eng saⁿ-á-khò͘ oāⁿ tiāu, tō tiàm hāng-á-kháu liân-táng [mûi-kiû] ín to̍h. Pûi-bah chhiat chı̍t-kak chı̍t-kak tàn lo̍h tiáⁿ choàⁿ-iû, ti-iû kiáu pn̄g, chhá chhài, ti-iû-phoh-á phoè pn̄g siōng-hó chia̍h. Ti-iû choàⁿ hó, soà--lo̍h chian hı̂-á, chhá-chhài. Sui-jiân chiah chhit-hoè, ta̍k-jı̍t toè a-chí chú saⁿ-tǹg, bô joā se̍k-chhiú mā chin ē tō͘--li-a-lah.
 Kap éng-koè kāng-khoán, A-eng ka-tı̄ chú, ka-tı̄ chia̍h, ka-tı̄ sé tn̄g. Àm--lâi ka-tı̄ cháu khı̀ ia̍h-chhı̄-á khoàⁿ lâng phah kûn-thâu bē ko-io̍h, chı̍t-ē bô a-chí chò-phoāⁿ, ta̍k-hāng to bô hó-sńg. Tńg--lâi kàu chhù, a-bú, a-chí iáu bô khoàⁿ-kı̀ⁿ lâng. Chı̍t-lâng bô-liâu, tó lo̍h bı̂n-chhn̂g, hoan lâi chhia khı̀ khùn boē lo̍h bı̂n...... “A-chí!” Hiông-hiông khoàⁿ A-lêng thiàu--jı̍p-lâi, chiah siūⁿ beh tián-pó kin-á-jı̍t ū hı̂ ū bah. “Kín lâi kong-ke chia̍h, bô, ē léng--khı̀!” Goân-lâi A-lêng chhiú phâng chı̍t-oáⁿ mı̄, oáⁿ-téng pho͘ chı̍t-phı̀ⁿ sán-bah, mı̄ iáu sio-hut-hut. Chek-sı̂ nn̄g-chí-moāi lí chı̍t-chhùi, goá chı̍t-tı̄, bô kúi-ē chhiú tō sà kah chhun hit-tè sán-bah. “A-eng chia̍h--khı̀-lah.” “A-chí lí chia̍h--lah.” Nn̄g-chí-moāi niū lâi niū khı̀, kui-boé A-lêng kā chı̍t-poàⁿ. A-eng chiong A-lêng kā chhun hit chı̍t-phı̀ⁿ-phı̀ⁿ-á sán-bah ngeh jı̍p âu. Jú pō͘ jú tiⁿ jú hó-chia̍h, lún boē tiâu thó͘ chı̍t kháu-khùi: “Chiok hó-chia̍h--ê neh, .... siáⁿ-lâng hō͘--lán-ê?” “A-chí chhı̄-á-kháu sé-oáⁿ thàn--lâi-ê-lah.” “Goán mā beh lâi sé-oáⁿ.” “Lí siuⁿ sè-hàn, lâng bô ài--lah.” “Goá mā ē-hiáu sé--a.” “Lâng kiaⁿ lí lòng-phoà oáⁿ--leh.” “Aih, ....sı̍t-chāi chiok hó-chia̍h--ê ko̍h.” Kóng--leh kóng--leh chhùi-noā soah tı̍t-tı̍t tin--lo̍h-lâi. Lâu kah moá-bı̄n lóng sı̄, A-eng siūⁿ beh iōng chhiú-ńg khı̀ hoê-tiāu, soah ná-chhiūⁿ chhiú hō͘ lâng kho͘-tiâu--leh, liòng kui-po͘-kú liòng boē khui, goân-lâi sı̄ hō͘ a-bú ê chhiú kho͘--leh.
 A-eng ba̍k-chiu joê-joê--leh, ioh sı̄ teh bı̂n-bāng, thiaⁿ a-bú khàu-khàu thı̂-thı̂: “Beh chai to sàng khı̀ kā lâng chú-pn̄g.” Ba̍k-sái koh chha̍p-chha̍p-tih: “Beh chai mā bô-ài hō͘ i khı̀ tha̍k-chheh.” A-eng chhéⁿ--lâi kui-bı̄n lóng sı̄ a-bú liàn--lo̍h ê chheng-lūi. “A-chí--leh?” Sió-sió ê sim-lêng chı̄ⁿ-toı̍h kiâm-kiâm ê ba̍k-sái, sûi kám-siū tio̍h tāi-chı̀ m̄-hó--lo͘h: “A-chí--leh? A-bú, a-chí--leh? A-chí--leh....?” M̄-koán i án-choáⁿ hoah-hiu, A-eng hoah boē tńg--lâi in a-chí--lah. Eng-oán tiâu tı̄ A-eng sim-thâu--ê sı̄ a-chí lap kah chhim-chhim o͘-heng ê ba̍k-chiu-khut-á, kap sio-hut-hut pho͘ chı̍t-phı̀ⁿ sán-bah, kong-ke chia̍h ê chhe̍k-á-mı̄--lah.