14 
 Nā kóng ē chhek-kı̄n kap khiú-khui A-eng, Khèng-tông nn̄g-lâng ê hun-hun ha̍p-ha̍p, A-koan tú khiā koan-kiàn ê kak-sek. Che sı̍t-chāi chin ò-miāu, A-eng mā siūⁿ bô, kám-chêng ê pho-tōng ē siū gín-á hiah toā ê éng-hióng, sı̄ m̄-sı̄ kap lán bûn-hoà poē-kéng ū koan? Kui-ê “chhù-tau” pí lāi-bı̄n jı̄n-hô sêng-oân khah iàu-kín, tio̍h khah tin-sioh? A-koan chū soè-chhù Tâi-tiong tha̍k-chheh, só͘-hùi jú the̍h jú siong, khai-chı̂ⁿ lóng boē sioh lio̍h, hō͘ A-eng chin hoân-ló. Chı̍t-ê tha̍k-chheh cha-bó͘ gín-á, chı̍t-goe̍h-jı̍t tio̍h khai chiūⁿ bān, sı̍t-chāi siuⁿ chhia-hoâ. Liâm-mi chham-khó-chheh, liâm-mi CD. M̄-sı̄ ha̍k-hāu tio̍h kiáu-chı̂ⁿ, tō-sı̄ beh kap tông-o̍h pān siáⁿ-mih oa̍h-tāng. Phēng Éng-siông ke chiok gâu khai.
 Tâu hō͘ Jı̍t-seng thiaⁿ, Jı̍t-seng kóng pí Tân lí-sū in i-su-juh, hó chiok chē--leh-lo͘h: “A-gím chı̍t-goe̍h-jı̍t bô nn̄g-bān-kho͘ bô-kàu iōng.” “Thài tio̍h hiah chē?” A-eng m̄ siong-sı̀n: “Sı̄ án-choáⁿ khai--ê?” “Iáu m̄-sı̄ ū lō͘ iōng bô lō͘ iōng io̍h-á bé chı̍t-toā-tui.” Êng-chı̀n ang-bó͘ thiàⁿ-kiáⁿ, koh bê-sı̀n pó͘-io̍h, khai-chı̂ⁿ tō siong--lo͘h. “Lán Éng-siông, A-koan sı̄ m̄-sı̄ tio̍h pó͘-pó͘--leh?” A-eng chiâⁿ koan-sim: “Chı̀n-chêng liān ke-ka, in iā m̄-chia̍h.” “M̄-chia̍h mài bián-kióng, saⁿ-tǹg moâi pn̄g chia̍h ē lo̍h--khı̀, bián kiaⁿ khı̀ koè-lô.” Jı̍t-seng an-ùi A-eng bián chhau-sim: “Lí khoàⁿ Éng-siông chia̍h-pn̄g iōng oáⁿ-kong, toā piah a̍h-sái kiaⁿ.” A-eng thiaⁿ-tio̍h pháiⁿ-sè: “Soah m̄-chai i hiâm té-pn̄g hùi-khı̀. Siuⁿ siâⁿ-sēng--khı̀-a-lah.” “Ē chia̍h sı̄ hok,” Jı̍t-seng chiâⁿ chheng-sim: “Khoàⁿ i chia̍h, pí lán ka-tı̄ khah hó-chia̍h.” A-eng tı̀m-thâu piáu-sı̄ tông-kám. M̄-koh, A-koan tiàm Tâi-tiong seng-oa̍h khí-ki, chóng hō͘ lâng kám-kak boē hòng-sim. Sui-jiân Jı̍t-seng kóng i oa̍h-kioh, khóng-kau, pêng-iú chē, tong-jiân khai-chı̂ⁿ ē khah siong, A-eng kan-taⁿ kám-kak put-an. Chheh i tha̍k koè-thâu, hit-chūn thong-ha̍k, hā-khò tńg-lâi chhù--nih tàu-kha-chhiú. Kui-kui kí-kí, tan-tan sûn-sûn. Bô chhiūⁿ A-koan tha̍k-chheh, iā beh kâⁿ leh chhit-thô.
 Goân-pún kóng-tio̍h beh piàⁿ tāi-ha̍k, āu--lâi kóng nā jı̍t-kan khó boē tio̍h, iā-kan mā hó. Jú kóng jú bô chı̀-khı̀, sêng-chek mā jú lâi jú chha. M̄-chai teh tha̍k siáⁿ chheh, phēng éng-koè-á ke chin bô-kâng--lo͘h. A-eng bat khı̀ A-koan soè-chhù sok-siā kā khoàⁿ-māi--leh. Sè-sè keng-á, toà sı̀-ê lâng. Chheh-toh-á, bı̂n-chhn̂g kheh chò-hoé. Mı̍h-kiāⁿ tàn chı̍t sı̀-kè, sek-lāi ūi-seng bái, chéng-kò khoân-kéng mā bô hó. Lūn-chin-kóng, m̄-sı̄ tha̍k-chheh ê hó só͘-chāi. Tông-o̍h sui-jiân hó-chhùi, mā chin oa̍h-phoat, a-ı̂, a-ı̂ kiò kah chhin-hò͘-hò͘, chóng--sı̄ hō͘ A-eng kám-kak bô chin-sı̍t, mā chhâ boē chhut siáⁿ-mih. A-eng chiong A-koan gâu khai, ná chı̍t-chiah lı̂-bé, hō͘ chhau-hoân ê khó͘-náu kap Khèng-tông chham-siông. “Bô tı̄ lí seng-khu-piⁿ ê koan-hē--lah.” Khèng-tông an-ùi A-eng: “A-koan hiah khiáu, bat-sū, èng-kài boē hō͘ lâng thoa pháiⁿ chiah tio̍h.” Oē sui-jiân án-ne kóng, kàu tāi-chı̀ oá--lâi ê sı̂-chūn, Khèng-tông piáu-hiān chhut--lâi ê koan-sim kap jia̍t-sêng, hō͘ A-eng chhim-chhim kám-siū un-loán.
 “Chhù-lāi nā ū chı̍t-ê cha-po͘-lâng tháⁿ tiâu, sim ke joā chāi, ke joā an--leh!” A-eng chin kám-khài, gín-á toā-hàn, sı̍t-chāi su-iàu tio̍h lāu-pē ê koán-kà. M̄-nā lāu-pē ê ui-giâm, tú-tio̍h tāi-chı̀ tong-ki lı̍p-toān, boē thoa-thoa soa-soa, he chò ma-ma--ê tō chò boē kàu. A-koan jiá chhut chı̍t-koá tāi-chı̀, nā bô Khèng-tông kèng-kak-sèng koân, beh piàn kah án-choáⁿ iáu chin pháiⁿ kóng. Tâi-oân tı̄ teh piàn, A-eng chò seng-lí mā kám-kak siā-hoē, keng-chè khoân-kéng lóng teh piàn-chhian. Bêng-kı̂ “thiaⁿ-tiúⁿ” bô chò--a, kóng beh khı̀ Thài-kok chò ê-á. “Kang-lâng jú lâi jú pháiⁿ chhiàⁿ, bô soá khı̀ hái-goā, bô châi-tiāu chiap-toaⁿ, ka-têng tāi-kang toaⁿ-kè bái, toè bu̍t-kè boē tio̍h, tāi-kang ê lâng mā chió--khı̀-a.” Kı̂-sı̍t A-eng ê kám-chhiok, iáu bô khoàⁿ-tio̍h siàu-liân gín-á khı̀ kha̍p-tio̍h hit chı̍t-bı̄n. Chhiūⁿ 『電動玩具』, kha-la OK, lo̍k-iáⁿ-toà, tē-sı̀-tâi, KTV téng siaⁿ-sek gû-lo̍k ta̍uh-ta̍uh-á heng--khí-lâi, liân-tài bô chèng-siông ê poa̍h-kiáu, bê-hoàn-io̍h téng, mā toè chhim-jı̍p gû-lo̍k tiûⁿ-só͘, ha̍k-hāu. Chı̍t-koá bû-ti, hò͘ⁿ-kı̂ ê siàu-liân gín-á, soah lâi lop-lo̍h i ê khut-á! Êng-chı̀n in A-gím tō-sı̄ chı̍t-ê sı̍t-lē. Ū lâng teh kóng, 『愛之適足以害之』. Sı̄ án-choáⁿ ài chı̍t-ê lâng, tian-tò ē khı̀ hāi-tio̍h i--ne? Êng-chı̀n ang-á-bó͘ thiàⁿ-kiáⁿ, sioh-kiáⁿ chit-kiāⁿ tāi-chı̀, tú ē-tàng ı̀n-chèng chit-kù oē. Tâi-oân-lâng chı̍t-hāng seng-oa̍h te̍k-sek, tō-sı̄ “chia̍h io̍h bûn-hoà”.
 Iû-kı̂ tı̄ chng-kha, seng-oa̍h khah ē-tit koè liáu-āu. Múi-jı̍t siū pò-choá, tiān-sı̄, tiān-tâi kóng-kò éng-hióng, bé io̍h, chia̍h io̍h í-keng sı̄ chı̍t-chióng seng-oa̍h hong-sek. Lô-khó͘ it-seng, sin-thé kám m̄-bián pó͘-pó͘--leh? Chng-kha chū-chá liû-hêng kià io̍h-pau-á. Pı̄n nā làu-sái, kám-mō͘, thâu-khak thiàⁿ, sı̂-kiâⁿ io̍h-pau-á chia̍h-chia̍h--leh, bián khoàⁿ i-seng. Tı̄ chit-khoán koan-liām hā, chı̍t sı̀-kè to siâⁿ lí bé io̍h-á. Chhut-mn̂g iû-lám-chhia lāi teh bē, hong-kéng-khu teh bē. Chhut-kok, kóng-tio̍h Tâi-oân chhái-káng-thoân lâi--a, bē-io̍h-á--ê sûi kui toā-tı̄n ha̍p-oá--lâi! Liân lí-siā to khı̀ hō͘ kiaⁿ--tio̍h. M̄-chai io̍h-á ē kiù--lâng, mā ē hāi--lâng. Io̍h-á ū i ê chiàⁿ-bı̄n chok-iōng, mā ū hù-chok-iōng. Êng-chı̀n thiaⁿ in i-su-juh hoah thâu-khak thiàⁿ, bô cheng-sı̂n. Kóng-tio̍h thiàⁿ-kiáⁿ, pó͘ náu, pó͘ cheng-sı̂n ê io̍h-á, tō bé chı̍t toā-tui hō͘ chia̍h. A-gím tuh-ku chheh tha̍k boē lo̍h, chin chū-jiân mā ka-tı̄ khı̀ chhoē io̍h-á. Thiaⁿ tông-o̍h pò--leh tō bé, put-ti put-kak io̍h-á soah khı̀ chia̍h tiâu--leh. Khó-thàn Tâi-oân chiâⁿ chē kı̀m-io̍h, chhiūⁿ Amphetamine, chho͘-chho͘ thoân jı̍p ha̍k-hāu, ē khı̀ kiat--tio̍h chin chē iu-siù ê gín-á-chai, tō siū thê-sı̂n, chhéⁿ-náu, tı̄-thiàⁿ ê liâu-hāu moâ-phiàn. M̄-chai an-hui-tha-bēng kap má-hui kāng-khoán, ē tı̄ lí ê pēⁿ, hoán tò tńg-lâi mā ē lêng-tı̄ lí. Beh tı̍h lí ê chı̂ⁿ, ài lí ê miā! Lı̄ chi só͘-chāi, koh siū o͘-siā-hoē kún-ká--chı̍t-ē, ha̍k-hāu, siàu-liân gín-á ê chhut-jı̍p tiûⁿ-só͘, tō liû-hêng--khí-lâi-lo͘h.
 An-hui-tha-bēng siong-hāi sin sim ê chu-sı̀n, tı̄ mûi-thé ta̍uh-ta̍uh-á thoân-pò--chhut-lâi ê sı̂, A-gím í-keng chia̍h tiâu--khı̀-a. Kàu chhun bô saⁿ-kò goā goe̍h tō beh tāi-choan liân-khó, A-gím chheh soah bô châi-tiāu tha̍k--lo̍h-khı̀. Kín-tiuⁿ, khùn boē khı̀, nā khùn--khı̀ koh ná teh siak toā-bı̂n--leh, jú khùn jú thiám. Bı̄n-sek chhong-pe̍h, sán kàu ná chı̍t-ki tek-ko--leh, 175 kong-hun ê sin-koân, chiah 49 kong-kin tāng niâ. Siōng khó͘-liân sı̄ Êng-chin ang-bó͘, kak-chhat--tio̍h in A-gím chia̍h an-hui-tha-bēng, soah piàn kah lio̍k-sı̂n bû-chú. M̄-chai sàng i i-tı̄, sı̄ pang-chō͘ gín-á ê siōng hó pān-hoat. Tian-tò am-khàm--khí-lâi, kiaⁿ lâng chai-iáⁿ, pháiⁿ-miâ pháiⁿ-siaⁿ. Siūⁿ tán liân-khó liáu, chiah siūⁿ pān-hoat khoàⁿ-māi. Thài chai an-hui-tha-bēng jú chia̍h jú tāng, chhim-hāi lán lâng cheng-sı̂n, bah-thé jú giâm-tiōng, jú pháiⁿ kài-tn̄g. Êng-chı̀n ang-bó͘ chı̍t-ē thı̂-thû, A-gím chı̍t-tiâu miā, hiám-hiám-á khı̀ hō͘ bé-siu--khı̀! Só͘-í kóng “ài”, ài tit hoat, thiàⁿ-kiáⁿ tio̍h-ài thiàⁿ ū tih-á lāi, ah bô, sı̄ ē khı̀ gō͘-tio̍h gín-á. A-gím suh an ê tāi-chı̀, Êng-chı̀n khàm kah chin ân, liân in oāⁿ-thiap Jı̍t-seng to m̄-chai.
 It-kiú-pat-lio̍k-nı̂ khai-ha̍k bô joā kú ê chı̍t-ê lé-pài-jı̍t, A-eng àm-sı̂ kám-á-tiàm khêng siàu ê sı̂, hoat-kak chı̍t-chheng-kho͘ kiám nn̄g-tiuⁿ. I ē kı̀-tit siu saⁿ-tiuⁿ, chhâ mn̄g A-nai siu nn̄g-tiuⁿ, Siù-tin siu chı̍t-tiuⁿ bô m̄-tio̍h. Koh mn̄g ta-ke-koaⁿ lóng bô ni, sı̄ siáⁿ-lâng the̍h--ê? Kám ē goā-chha̍t? Nā goā-chha̍t thài bô chóng the̍h? Ah iah-sı̄ A-nai? To chò-hoé hiah chē nı̂--a....? A-eng moá-pak gı̂-hûn, siūⁿ chêng siūⁿ āu siūⁿ boē thong. Chū án-ne liáu, tùi kim-chı̂ⁿ siàu-ba̍k ke chin sió-sim. Tı̄ chhài-kè-á khang-khoè siu soah, tàu āu chiap-chhiú kám-á-tiàm, chı̂ⁿ tō seng khêng--chı̍t-piàn. Kui-tiâu--ê siu--khí-lâi, lân-san--ê sǹg hó, chai lâu joā chē. Án-ne chò, tı̄ làng lé-pài-jı̍t, hoat-kak kiám chheng-goā-kho͘ sı̂, sûi chhâ sûi cháng--tio̍h, goân-lâi sı̄ in A-koan the̍h--ê! “The̍h chı̂ⁿ án-choáⁿ bián kóng!” A-eng khı̀ in cha-bó͘-kiáⁿ, piàn kah hiah sûi-piān. Siáⁿ chai A-koan kiàn-siàu hoán siū-khı̀: “To bô-kàu chhiáⁿ tông-o̍h in chia̍h gû-pâi--leh, ....chò-tı̄n khoàⁿ tiān-iáⁿ, siau-iā kám bián khai-chı̂ⁿ?” “Ah tio̍h-ài joā chē chiah khai ū-kàu?” A-eng chin hoán-kám: “Gín-á-lâng m̄ hó-hó tha̍k-chheh, kan-taⁿ siūⁿ beh khai-chı̂ⁿ, lí chai lí chı̂ⁿ khai joā siong--bô?” “Khai joā siong?” A-koan chò chha̍t-á khah béng koè lâng: “Goán tông-o̍h chı̍t-pái ni tio̍h gō͘, la̍k-chheng, chhiūⁿ lí oh!...”
 Oē koh ná-chhiūⁿ tùi phı̄ⁿ-khang chhèng--chhut-lâi, A-eng sı̍t-chāi boē kham-tit khı̀: “Chı̍t-goe̍h-jı̍t the̍h-tio̍h kui-bān-kho͘, iáu hoah bô-kàu!” Kui-pak-hoé kiōng beh to̍h--khí-lâi: “Bô--a, lí sı̄ teh tha̍k-chheh iah-sı̄ teh chhit-thô?” “Tha̍k, tha̍k, tha̍k, chı̍t-jı̍t kàu àm tha̍k-chheh, kám bián 『輕鬆、輕鬆』?” A-koan soah pí in ma-ma khah toā-siaⁿ: “Chhiūⁿ A-gím án-ne, ta̍k-àm tha̍k kàu hoan-tiám, hoah thâu-khak thiàⁿ chiah kam-goān sı̄--bô?” A-gím sêng-chek pí in Éng-siông khah hó sı̄ sū-sı̍t, ūi-tio̍h án-ne, A-eng chin hiō-hoé bô hō͘ khı̀ tha̍k Tâi-tiong. M̄-koh, khoàⁿ-tio̍h A-gím chheh tha̍k kàu sán-pi-pa, mā-sı̄ m̄-ta̍t. Chit-má thiaⁿ A-koan án-ne kóng, chı̍t-sı̂ soah m̄-chai beh án-choáⁿ ı̀n. Iū koh khı̀ i gâu piān: “Siūⁿ ma-ma sè-hàn sı̂, àm-sı̂ tha̍k-chheh jı̍t-sı̂ tio̍h kò͘-tiàm, nah ū thang chhiūⁿ lí chit-má án-ne?” “Ah bô, kui-khı̀ goán mài tha̍k, tńg-lâi kò͘-tiàm m̄ tō hó--a?” Tı̄ A-eng sı̄ kám-khài in A-koan sin chāi hok tiong m̄-chai hok, kan-taⁿ ē-hiáu sái sèng-tē, lún boē-tiâu siaⁿ-âu toā--khí-lâi: “Chū lí tha̍k kàu ko-jı̄, chhù-lāi khang-khoè chò joā chē lí mā chai. Iáu koh teh kap ma-ma sāi-thái, m̄-chai hó-miā! Ah nā beh chhiūⁿ A-nai in án-ne...” “Bián kóng--a-lah, soah m̄-chai pa̍t-lâng ê cha-bó͘-kiáⁿ khah hó.” A-koan koh teh sái kiau-sèng: “Chò lí khı̀ thiàⁿ--in sioh--in hó--lah.” “Lí leh kóng siáⁿ? Ma-ma kóng án-ne kám m̄-tio̍h?” “Kha̍p-tio̍h tō lia̍h A-nai in lâi pí, goán kám hiah kò͘ lí oàn!” A-koan sèng-tē koh chiâⁿ jia̍t: “Kui-khı̀ goán lâi o̍h in kò͘-tiàm, án-ne lí ū hoaⁿ-hí--bô?” “Mài gín-á siūⁿ--a-lah,” Khoàⁿ A-koan chhı̀-giâ-giâ ê kò-sèng kiōng-kiōng beh koh hoat--khí-lâi.
 Chóng--sı̄ chin chai ka-tı̄ cha-bó͘-kiáⁿ khut-kiông ê kò-sèng, i kiōng lún tiâu, siaⁿ chı̄n-liōng pàng lo̍h nńg: “Gín-á-lâng chheh tha̍k hō͘ hó khah iàu-kín,” Oē chı̍t-ē khoaⁿ-khoaⁿ-á kóng, kháu-khı̀ toè ta̍uh-ta̍uh-á chhē--lo̍h-lâi, iáu-sı̄ lı̄ boē khui soeh-kàu: “Kai tong ài iōng ê chı̂ⁿ, ma-ma it-tēng the̍h hō͘ lí, boē-sái ka-tı̄ o͘-pe̍h ni. Bô, ioh sı̄ phàng-kı̀ⁿ--leh.....Lí kóng lín tông-o̍h, siáⁿ-lâng chı̍t-pái ni tio̍h gō͘, la̍k-chheng, sı̄ án-choáⁿ khai--ê?” “Bêng-chu--a, bat lâi lán tau kóng tio̍h oē kia̍t-kia̍t-kiò hit-ê Bêng-chu--a. In pa-pa, ma-ma joā thiàⁿ--leh, put-sı̂ the̍h chı̂ⁿ kiò i chhiáⁿ goán chia̍h『大餐』--ne.” Chı̍t-ē thiaⁿ án-ne kóng, A-eng koh liām--lo̍h mā ke kóng--ê-a. Chı̍t-tiûⁿ phàng-kı̀ⁿ chı̂ⁿ ê hong-pho chū án-ne soah--khı̀.