20 
 “Kā lí sǹg liáu, tû-tû khàu-khàu, sı̍t the̍h chı̍t-chheng-bān cháu boē--khı̀.” Gio̍k-bí hoê A-eng ê siau-sit: “Khan-kau-á, chiah chhím pàng--chhut-khı̀ niâ, tō ū lâng chhut-kè. Nā mài kip, iáu ū lâng tha̍h--leh.” Gio̍k-bí kiông-tiāu: “Chit-má bē-chhiú tng kiông, lí hit-tè chhân chin sio-lo̍h--leh.” “Ta̍uh-ta̍uh-á lâi, bô leh koáⁿ.” A-eng sim-thâu tō-sı̄ put-an. Tō chiong hit-mê thâu-boé, kóng hō͘ Gio̍k-bí thiaⁿ. “Lí í-keng cháng-tio̍h kiat-thâu--a, sı̄ án-choáⁿ lín a-pa kóng hō͘ lí ê chhân-khè koat chı̍t-ē? Lí siūⁿ khoàⁿ-māi--leh.” “In kháu-kháu siaⁿ-siaⁿ iōng m̄-kam chiong tāi-chı̀ hân--leh....” “Sı̄--a, bô-chhái lí hiah khiáu, chin-chin sı̄ tong-kio̍k-chiá bê. Bô siūⁿ lín a-i sı̄ án-choáⁿ it-chài hiâm Khèng-tông sàn, bô-ài lí kè? Būn-tê lóng chhut tı̄ chit-tè chhân, lí kám khoàⁿ boē--chhut-lâi? Hit-chūn in bé chhân koè hō͘ lí, kin-sio̍k ku-thâu ku lāi-bah, pûi-chúi bô lâu goā-lâng chhân, koh kó͘-lē lí phah-piàⁿ chò seng-lí. Thài ū liāu-tio̍h Sin-thiam ē koè-sin--khı̀?” Gio̍k-bí--á chiong in chhin-chêng, un-chêng téng kám-chêng lóng thiah-thiah-tiāu, taⁿ lâu chı̂ⁿ-chêng, hō͘ A-eng thiaⁿ-tio̍h chiok m̄-hó.
 “Cha̍p goā nı̂ chêng, ká-sú lí chài kè hit-ê pah-hoè thâu-ke, lín a-i ē chiong chit-tè chhân sàng hō͘ lí chò kè-chng--bô...? He chin piàⁿ--leh-lah heh! Lín a-i siáⁿ-khoán lâng lí iā m̄-sı̄ m̄-chai. Chı̍t-ê chı̂ⁿ phah jı̄-sı̀-kat, siáu jı̍p bô siáu chhut, chhut-miâ ê chı̂ⁿ-kǹg. Hit-chūn nā kè, kin-sio̍k cha-po͘ hit-pêng sàng lâu-á-chhù--a, i kám boē kiò lí chiong chhân lâu hō͘ gín-á? M̄-chiah kóng i chûn--lí, bô tòng--lí. Chit-má lí chiong chhân-khè sàng-hêng, chiàⁿ-chiàⁿ tùi tiong kiat--tio̍h in sim-thâu. Sim-lāi m̄-goān lí kah-chhân--khı̀, mā pháiⁿ-sè siu tńg--lâi. Siu--leh, tú hō͘ lí liāu--tio̍h, hêng chhân pàng lâng. Koh hō͘ chng--nih ê lâng keng-thé, tùi chhiâⁿ-sun toā-hàn ê sin-pū siuⁿ khok-hêng. Bô hoat-tō͘ ê tō͘, chí ū seng hân--leh-lah.” Gio̍k-bí--á chı̍t-hāng chı̍t-hāng thiah hō͘ A-eng thiaⁿ, hō͘ A-eng jú thiaⁿ jú pi-ai. Toà kāng chhù-hiā, chhiūⁿ án-ne tak sim-ki, nà ū sêng chhù-tau--leh? Oē kóng tò-tńg--lâi, A-eng i iáu m̄-sı̄ hùi chı̄n sim-ki, beh chı̀ⁿ-thoat in ta-ke-koaⁿ, poe khı̀ Khèng-tông hia.
 “Lí iáu-sı̄ chiàu kè-oē kiâⁿ, pó-chèng lí sı̄n-sı̄ sūn-sı̄, ta̍t-tio̍h bo̍k-tek--lah.” Gio̍k-bí chiâⁿ lo̍k-koan kā kó͘-lē. Bē-chhân sı̄ kong-khai chı̀n-hêng, sûi thoân kàu in ta-ke-koaⁿ hia. Sı̍t-chāi khiàng, tiau-kang tèⁿ-chheⁿ, tùi chit-kiāⁿ tāi-chı̀ put-bûn put-būn, ná-chhiūⁿ bô hoat-seng kāng-khoán. Án-ne iā hó, A-eng kè-siàu khui koân-koân, ta̍h chin ân, chin ngē. Khan-kau-á beh at-kè, tio̍h bé-chhiú tha̍h cha̍p-bān, i chiah ı̀-sù ı̀-sù kiám nn̄g, saⁿ-bān. Khan-kau-á chhoh kah: “Sı̄ chin beh bē iah ké beh bē? Thài ū hit-lō sí-ti-á-kè--ê.” “Hiô, tiong-lâng hiah hó-chò, kiò bé-chhiú ke tha̍h--chı̍t-ē-lah.” A-eng lāu-sı̂n chāi-chāi, hō͘ bé-chú chiâⁿ chhoh. Iû-kı̂ khan-kau-á khoàⁿ chı̍t-tè bah tiàu bı̄n-chêng, kian-kian-á kheh boē tio̍h, chiah kiàn-sek tio̍h A-eng ê lı̄-hāi. Kı̂-sı̍t A-eng kám ta̍h hiah ngē, khoàⁿ chhut chhı̄-chháu oá bē-hong, siōng-chhiáⁿ iáu ē koh khí--leh, bián kiaⁿ bô bé-chú. Koh chı̍t-hāng, iang Lı̂m chú-jı̄m Tâi-pak chhoē chhù. Thiaⁿ lâi thiaⁿ khı̀ soah m̄-chai ài bé siáⁿ-khoán, chiah chai bé-chhù tio̍h ha̍k-būn. Kah-a̍h chhù beh bé hō͘ gín-á, sui-jiân A-eng chú-tō, iáu-sı̄ tio̍h hō͘ gín-á choân-têng chham-ú. Tı̄ cha̍p-goe̍h choan-kang khı̀ Tâi-pak, kau-tài Éng-siông kap A-koan hó-hó khoàⁿ chhù. “Í chı̍t-chheng-bān kha-tau-á bé nn̄g-keng kong-ú, chı̍t-lâng chı̍t-keng, siōng-hó oá chò-hoé, hó-hó chiàu-kò͘.” A-eng hun-sek i án-ne chò ê goân-in, chhân-hn̂g keng-chè hāu-ek pí Tâi-pak hak-chhù chha chin chē. Koh nn̄g-hiaⁿ-moāi tı̄ Tâi-pak tēng-ki ê ki-hoē chin toā, “Beh chò Tâi-pak-lâng oh?” Lı̂m chú-jı̄m kóng--ê: “Soè chhù-khiā sı̄ chin kan-khó͘--neh.” Chhù bé ē pó-chit, chún bô ka-tı̄ toà, soè--lâng mā pí choh-sit khah ē hô.
 A-eng am-khàm chhú-lí chhân-hn̂g, tán chhù bé liáu beh chài kè ê siau-sit. Pēng it-chài kau-tài: “Bé-chhù ê tāi-chı̀, chiām-chhiáⁿ mài hō͘ a-kong, a-má chai. Lāu-hoè-á-lâng tùi thó͘-tē ê kám-chêng kap lán bô-kâng. Tán chhù bé liáu, hō͘ in lâi khoàⁿ, lâi toà, in tō hoaⁿ-hí--lah.” “In kám m̄-chai lí teh bē-chhân?” A-koan sûi mn̄g: “Ná ē boē tòng?” “Chit-kiāⁿ tāi-chı̀ hō͘ ma-ma ûn-ûn-á chhú-lí, siong-sı̀n in thiaⁿ-tio̍h bē-chhân hak-chhù, koh hō͘ a-sun, it-tēng hoaⁿ-hí--ê-lah.” Sı̍t-chāi A-eng bô chek-kek chı̀n-hêng, oan-ná teh tán ta-ke-koaⁿ ê hoán-èng: “Lín seng khı̀ liáu-kái hoàn-chhù chhı̄-chháu, tán in tap-èng, kè-siàu ē ha̍h, goá sûi liân-lo̍k lín.” Jı̍t-seng, Siù-tin tùi A-eng bē-chhân, it-tı̍t tı̄ chi tō͘ goā. Liân khan-kau-á khoàⁿ A-eng ta̍h hiah ngē, oa̍t koè-lâi chhoē Jı̍t-seng. Jı̍t-seng the kah lı̄-lı̄: “Chhân sı̄ i ê, lín tio̍h chhoē i.” Siù-tin mā kóng kah sng gı̀m-gı̀m: “Goán sin-pū ê châi-sán, siáⁿ káⁿ chú-ı̀? Lín chhoē m̄-tio̍h lâng--a-lah.”
 Oē thoân kàu A-eng hia, bô-hêng-tiong chō-sêng chin toā ê ap-le̍k. “Lí seng léng-chēng--chı̍t-ē, Khèng-tông goán ē chim-chiok khoàⁿ-māi.” Che sı̄ hit-àm in ta-koaⁿ choè-āu chı̍t-kù oē: “Tán lín a-i khı̀ khah chhē lo̍h--khı̀, chiah koh chham-siông--lah.” “A-i khı̀ kám iáu-boē chhē--lo̍h? Iáu teh siū-khı̀? Hoān-sè liân a-pa to khı̀ chham? Ah bô....” Siūⁿ-tio̍h án-ne, sim ná to koah. Chū sè-hàn, A-eng m̄-bat hoán-poē sı̄-toā, jiá kah chhiūⁿ chit-chūn án-ne lóng m̄-chhap--i! “Goá sı̄ m̄-sı̄ chò m̄-tio̍h--lah?” I it-chài mn̄g ka-tı̄: “Goá án-ne chò kám m̄-tio̍h? Bô, thài lóng tiām-tiām m̄-chhap--leh?” A-eng sı̍t-chāi chin khó͘-náu, kám-siong..... Siūⁿ-khí sè-hàn, khoàⁿ-tio̍h “a-peh” lâi ê sı̂, bı̂n-chhn̂g-kha tō ū han-chı̂, bí-àng mā ū bí--a. Thiaⁿ-tio̍h “A-eng, lâi-khı̀ chia̍h khok-á-te.” Chhùi-noā tō kiōng beh tin--lo̍h-lâi. Ē kı̀-tit tē it pái chia̍h khok-á-te, Jı̍t-seng hoan-hù mài chhiat. Nn̄g-phiat phâng kàu bı̄n-chêng, A-eng khoàⁿ khok-á-te hē tò-péng, kha-chhng ó͘ chı̍t-khang, jı̍p tāu-iû kap ko-ko ê tiⁿ-chiùⁿ.
 I chhùi-noā liân thun nn̄g, saⁿ-chhùi, tı̄ ngeh--leh chhùi sûi oá--khı̀.... “Aih, aih, aih..., sio--lah!” Jı̍t-seng hoah-siaⁿ jiok boē tio̍h A-eng toā-chhùi sop8, khok-á-te tiàm chhùi-khang kho̍k-kho̍k-soan, thǹg-tio̍h ba̍k-sái to liàn--lo̍h-lâi. Jı̍t-seng chhùi-khang tùi chhùi-khang it-tı̍t pûn-hong: “Gōng gín-á, sio-hut-hut tō kiat--lo̍h, ē thǹg--sí-oh.” Jı̍t-seng iā chhiò iā sioh, goân-lâi chia̍h khok-á-te tio̍h ha̍k-būn, ài sı̂m--poàⁿ-hun-cheng-á, tán tāu-iû, tiⁿ, hiam-chiùⁿ, tı̄ khok-á-te lāi-té kiâⁿ hō͘ thàu, chiah tú-hó sio, tú-hó chia̍h. Toè Jı̍t-seng tńg--lâi, chú-pn̄g, sé-saⁿ, kò͘-tiàm, piàⁿ chhù-lāi, ta̍k-hāng khang-khoè to chò. Chia--ê khang-khoè A-eng chū sè-hàn chò koàn-sı̀, ká-ná seng-oa̍h ê chı̍t pō͘-hūn. Khoàⁿ tı̄ toā-lâng gán-lāi, sı̄ thiàⁿ-tiuh-tiuh koh sioh-miā-miā. Jı̍t-seng tio̍h piàⁿ goā, sı̀-kè pun-pho hoàn-bē.
 Siù-tin sui-jiân kò͘ lāi, put-sı̂ kâⁿ Sin-thiàm, chng-thâu chng-boé siu-hoè, hō͘ Jı̍t-seng ū mı̍h thang bē. Saⁿ-lâng goā-kháu cháu-chông, kám-á-tiàm keng-siông pàng hō͘ A-eng. Tio̍h kò͘ tiàm-kháu èng-hù lâng-kheh, iā beh piàⁿ chhù-lāi cha̍p-tih. Tùi m̄-bat poàⁿ-hāng kàu bān-sū-thong, sió-sió nı̂-kí ióng-sêng ı̀-chı̀ kian-kiông, kut-la̍t phah-piàⁿ, khek-hok khùn-kéng ê seng-lí kha-siàu, sı̀-lâng kiōng-tông kēng chhut chit-phı̀ⁿ sán-gia̍p. Khó-sioh siōng-thiⁿ oàn-tō͘, Sin-thiam chá koè-sin, pàng i ko͘-toaⁿ bı̄-bông-jı̂n.... “Ah! ‘bı̄-bông-jı̂n’, ‘bı̄-bông-jı̂n’! A-eng lín A-thiam kah a̍h sí--khı̀, ná m̄ toè khı̀ sí--leh? Kah a̍h kai sí boē sí? A̍h-sái ai-ai-cha̍p-cha̍p, sí hó--lah!” Koh siūⁿ tò-tńg--lâi, “M̄-tio̍h, m̄-tio̍h!” A-eng sim-lāi hán-hoah: “Sè-kan kám ū pun chú, chiông, toā, sè, si-sià kap siu-siū ê chha-piat? Chı̍t-ki chháu chı̍t-tiám lō͘, lō͘-chúi chiâu-ûn. Án-ne, lâng thài ū koân-kē gám? Múi ê lâng èng-kai ū kong-pêⁿ seng-chûn kap seng-oa̍h ê khong-kan. Chit-ê sı̂-khong, èng-kai hō͘ to̍k-lı̍p, chū-chú chū-sı̀n, m̄-siū sok-pak, khéng chhiong khéng piàⁿ ê lâng, ē-tàng tńg-se̍h, hoat-hui ê ki-hoē. Tı̄ jı̂n-chè bāng-lō͘ chhoē-tio̍h pêng-hêng ê lı̍p-chiok-tiám, ta̍h chhut khui-khoah ê lō͘--chhut-lâi....”
 A-eng chin oàn-thàn, “A-i oan-ná cha-bó͘-lâng, pêⁿ-pêⁿ cha-bó͘-lâng, ná boē thè goán siat-sióng--leh.....” Bē-chhân soah chū án-ne thoa--leh. M̄-koh, sin puh nn̄g-chân tāi-chı̀ hō͘ A-eng sim hoân. Chı̍t-hāng sı̄ A-hoe siu-tàⁿ--a, A-chiong kap in sin-pū khó͘-kiû tńg-khı̀ toà chò-hoé. Chhù khang--chhut-lâi, in a-i mā ke chiok bô phoāⁿ. Lēng-goā chı̍t-hāng, A-tián chhài-kè-á bô-ài chò--a, siūⁿ koè-nı̂-á koè, Chiang-hoà chhoē chhù bē chū-chō͘-chhan. Chhù kāng-khoán bô lâng soè--a. A-hoe poaⁿ-soá, éng-hióng siōng toā iáu-sı̄ Siù-tin, pâng-thâu lāi tâng-sāi-á in nn̄g-lâng siōng hó, siōng ū oē kóng. A-eng sui-jiân khı̀ A-hoe gâu poaⁿ-oē, m̄-koh, khoàⁿ Siù-tin chı̍t-ē bô phoāⁿ, put-sı̂ gām-khuh-gām-khuh, soah thè i khó͘-liân. Jı̍t-seng chū Sin-thiam koè-sin, kám-á-tiàm pàng hō͘ A-eng, liân khui chhài-kè-á, kāng-khoán pàng hō͘ ta-ke sin-pū. Ka-tı̄ chı̍t-lâng tê-iú, lông-iú, soaⁿ-iú, tiò-iú, tō-iú..., sio-chio--leh sı̀-kè khı̀. Siù-tin chı̍t-ē kóng--i, tō ı̀n kóng i iáu teh choh-sit--leh, iā bô leh chhit-thô. Kı̂-sı̍t chhân-hn̂g khang-khoè lóng chhiàⁿ lâng. Sı̄ kóng Jı̍t-seng sim-chōng hoeh-iû that liáu-āu, Siù-tin kiaⁿ--tio̍h, m̄-káⁿ siuⁿ hō͘ chò, tō sûi-chāi i liu-liu khı̀--lah. Ah nā chhài-kè-á siu--khí-lâi, A-eng siūⁿ, che tāi-chı̀ toā--lo͘h.
 A-tián chhài-kè-á m̄-chò beh kái-tô͘, A-eng liáu-kái. Chò boē koè kang, thàn bô-kàu kang-chı̂ⁿ, koh chı̀m--lo̍h-khı̀ mā bô chiân-tô͘. M̄-koh, kin-á-jı̍t kám-á-tiàm ē chûn-chāi, ke-kiám khò chhài-kè-á tháⁿ--leh. Chhài-kè-á nā siu, bô tàu sio-kēng, kheh-mn̂g iáu ē liû-sit. Goân-pún siū kong-kàu hok-lı̄ tiong-sim chhiúⁿ boē-chió kheh-hō͘, chhiau-siong, pah-hoè, jı̄-sı̀ sió-sı̂ piān-lı̄ siong-tiàm koh tı̍t-tı̍t khui, kám-á-tiàm í-keng chiâⁿ pháiⁿ seng-chûn--lo͘h. Chhiūⁿ A-mûi, tiàm kám bô khui tı̄ chhı̄-á-kháu, “Chia̍h-chhı̄ sı̄ chia̍h-chhı̄, lâng toā-bē-tiûⁿ, beh hō͘ lâng chò táiⁿ! Chit-má liû-hêng toā-hı̂ chia̍h sió-hı̂, sè-boé--ê nā chhiúⁿ bô chia̍h, kian-kian-á tio̍h chia̍h thô͘-soa-hún-á ko̍h.” A-mûi téng-ı̂ soan-kò chı̍t-ê sı̂-tāi ê kiat-sok. Kan-taⁿ khoàⁿ chhài-chhı̄-á sı̀-kho͘-liàn-tńg, saⁿ kha-pō͘ chı̍t khám, gō͘ kha-pō͘ chı̍t-keng ê cha̍p-hoè-á-tiàm, hō͘ toā-bē-tiûⁿ kiat kah boē chhoán-khùi. Bô siu tio̍h kái-tô͘, chhun--ê neh--leh neh--leh, iā bô leh joā hó koè. Chit-khoán sè-bı̄n, hō͘ A-eng sim kiaⁿ. Chí-sı̄ chit kúi kò goe̍h lâi, in ta-ke beh chhap ná m̄-chhap--leh, hō͘ i pháiⁿ khui-chhùi. Iáu-sı̄ A-koan tńg--lâi, thiaⁿ-tio̍h A-tián beh poaⁿ-soá, chhù làng nn̄g-keng chhut--lâi, kóng ài sūn-soà kái-piàn keng-êng hêng-thài. A-eng kó͘-lē i kā a-má kóng, bêng--ê piáu-sı̄ in a-má thiaⁿ i ê oē, chit-kiāⁿ tāi-chı̀ i m̄-káⁿ chò-chú. Àm--ê leh, chhù-kéng gāi-gio̍h, m̄-káⁿ chhun-kha chhut-chhiú. “Lán chit-keng bē-tiûⁿ, tio̍h tēng-ūi siā-khu-sèng ê sió-bē-tiûⁿ.”
 A-koan kóng-tio̍h chiâⁿ ū-pān: “Lán bô châi-tiāu kap toā-bē-tiûⁿ piàⁿ, mā bô beh kap in piàⁿ, chú-iàu èng-kai hū-kı̄n lı̄-piān. Tē jı̄, khak-tēng beh bē siáⁿ? Seng koat-tēng beh bē chheⁿ-sian sı̍t-phín--bô? Nā beh, tio̍h chhiáⁿ tōng-le̍k, ko͘-kè kui-bô͘ kap siat-pı̄. Tē saⁿ, thong-poâⁿ kiám-thó chı̀n-chhut-hoè liû-têng kap sêng-pún. Bu̍t-liû tiān-náu koán-chè, iû-kı̂ jı̂n-le̍k sêng-pún ài kàng kàu chhun chı̍t-lâng, lâng-kheh mā tio̍h chū-chō͘-sek.” A-koan phoe-phêng chit nn̄g-khám tiàm, choân bô hāu-lu̍t: “Lín khoàⁿ kám-á-tiàm hâm chhài-kè-á iōng saⁿ-lâng, tong-jiân chò bô-kàu kang-chı̂ⁿ--a.” Siūⁿ boē kàu A-eng sin-khó͘ cha̍p goā nı̂, soah hō͘ A-koan tòng-chò bô hāu-lu̍t: “Ah nā beh bē ti-bah, hı̂-á, cheng-seⁿ-á, chı̍t-lâng án-choáⁿ chò? Kám bú ē--khı̀?” “Thài bú boē--khı̀!” A-koan ı̀n-tio̍h chiâⁿ sáng-sè: “Kiò téng-chhiú chhú-lí hó, lán bē hiān-sêng--ê-a. Chit-má siáⁿ sı̂-tāi, káng-kiù hun-kang ha̍p-chok, kiōng-tông chhòng-chō lı̄-sûn. Ha̍p leh chò, ha̍p leh thàn.....” “Ah sı̄ beh án-choáⁿ ha̍p leh chò?” Siù-tin thiaⁿ liáu chiâⁿ ū hèng-chhù: “Ē khı̀ hō͘ lâng chia̍h--khı̀-bô?” “Kóng-tio̍h án-choáⁿ ha̍p-chok, che chiâⁿ ū thang hoē--leh.” A-koan hèng-chhih-chhih: “Án-ne--lah, goá tńg-lâi mn̄g kong-si ū hèng-chhù--bô, phài lâng lo̍h--lâi. Ta̍k-ê tio̍h seng siūⁿ hō͘ hó, nā kóng ē hó-sè, Tián-chek--á in poaⁿ-soá, chhù sûi chéng-lí. Nn̄g-khám tiàm-bı̄n phah thong, saⁿ-cha̍p goā phêng chin hó-iōng--lah.” A-koan kóng-tio̍h ū tiâu ū lí, A-eng soah khim-ho̍k--khí-lâi. Siù-tin mā thiaⁿ chin jı̍p hı̄ⁿ: “Khah oàⁿ lín a-kong tńg--lâi, lí kóng khah siông-sè--leh. Lán chit-khám tiàm lí bat hoāⁿ--koè,” Siù-tin ná-chhiūⁿ teh ko͘-chiâⁿ: “Lí tńg-lâi kui-oē, tńg-lâi hoāⁿ, hó--m̄?” “Goán iáu-sı̄ beh tiàm Tâi-pak, ...koh bián kúi-nı̂-á, goán tō seng tiàm-tiúⁿ--a-neh.”
 Ka-bêng ê sè-chiat, Jı̍t-seng iáu-sı̄ hoan-hù A-eng chhú-lí, ná-chhiūⁿ tùi i beh chài kè ê tāi-chı̀, pàng boē kı̀--tit-a. A-eng kāng-khoán chı̄n-sim chı̄n-le̍k, chò-hoat khah oá soè-chhù--chhut-khı̀. Iú-koan tiàm-tiúⁿ it-chit phah oa̍h-khàu, kı̀ bêng lán chhiàⁿ, nā chhiàⁿ bô, iû tùi-hong bô tiâu-kiāⁿ chi-oân. Keng-koè chit-chân tāi-chı̀, A-eng hoaⁿ-hí in A-koan ke chin bat chin liù--a, iû-kı̂ tùi khang-khoè ê jia̍t-chêng tâu-jı̍p, hō͘ i kám-siū chiâⁿ chhim. Lâng kóng kèng-gia̍p lo̍k-kûn, tāi-khài chí chhiūⁿ A-koan án-ne ê khoán. M̄-koh, hō͘ A-koan chhiò i bô hāu-lu̍t, sı̍t-chāi chhı̀n-sim né-chı̀. It-sı̂ put-pí it-sı̂, hit-chūn liân siūⁿ to siūⁿ boē kàu. Khoàⁿ-tio̍h A-koan piàn kah toā-lâng toā-chéng, chò-tio̍h tāi-chı̀ chū-sı̀n boán-boán. Aih, m̄-lāu mā hō͘ jiok kah lāu!