22 
 “Tang, tang, tang” Sı̂-cheng khiang saⁿ-siaⁿ, hō͘ A-eng kèng-kak. “Ah, í-keng saⁿ-tiám--a.” Ta̍k éng-koè-á, Siù-tin lóng tı̄ saⁿ-tiám-goā-á khí-chhn̂g. I khin-siaⁿ oat chhut pâng-keng-á-mn̂g, beh thàm-khoàⁿ chhéⁿ--lâi-boē, thang kā Éng-siông beh tńg--lâi ê siau-sit pò hō͘ a-má chai..... Chhím ta̍h chhut mn̂g, A-eng ē kı̀-tit, tō-sı̄ hn̄g-hn̄g chı̍t-siaⁿ “Ma...” hiu--lâi, A-koan tùi kháu--á chhiⁿ-chhiⁿ kông-kông chông jı̍p--lâi. Koân-kiā-á khok, khok, khok, pō͘-pō͘ khok i ê sim-koaⁿ khut-á. A-eng chı̍t-àm khoàⁿ-kò͘ pēⁿ-lâng, tńg--lâi chhù--nih, hoa̍t-lo̍h tiàm-bı̄n chō-chok, kui-ê-lâng thiám kah siān kah. Koh ūi châ-jı̍t kià chhut ê phoe tng-teh àu-náu..... Hiông-hiông thiaⁿ-tio̍h A-koan chǹg--jı̍p-lâi ê chùn-im, chhiūⁿ chò m̄-tio̍h ê cha-bó͘ gín-á, sim-thâu phı̍h-pho̍k-chhái, beh siám mā siám bô lō͘.... “Ma..., goán bô-ài lí ko͘-toaⁿ, goán ài lí kè hō͘ Khèng-á-chek--lah.” A-eng hông-hông iô-iô ê sim, hō͘ A-koan lòng oá--lâi, tian-tò hoán chāi--khı̀. Chit-má thiaⁿ “goán ài lí khoài-khoài lo̍k-lo̍k, bô-ài lí lōng-hùi chheng-chhun--a-lah.....” It-sı̂-tek kiâm-sng-khó͘-siap, ngó͘-bı̄-chhah-cha̍p. Chiong chông oá--lâi ê A-koan hē sèⁿ-miā lám-tiâu.
 “Sı̄ án-choáⁿ siōng pháiⁿ-miā sı̄ lán cha-bó͘? Chhù--nih chhut tāi-chı̀ tio̍h lán cha-bó͘ úi-khut, hi-seng? ....a-kong siōng chū-su, ta̍k-hāng phiaⁿ--leh chò i khı̀..... Goán beh lí kè..., ah! Goán mā ài a-má ū lâng thang kò͘ neh.....” A-koan ê put-phêng, ná-chhiūⁿ teh iah chhut tāi-tāi tı̂m-chek ê pi-chêng: “Goá kā a-kong kóng, a-má tio̍h kò͘ hō͘ sù-sı̄! A-kong beh chò, chò ē kàu--lah..... Ah bô, ma, chò lí kè! A-má tó bı̂n-chhn̂g chı̍t-goe̍h, chı̍t-nı̂, a-kong chı̍t-goe̍h, chı̍t-nı̂ pēⁿ-chhn̂g tio̍h kò͘-tiâu, ....bián siūⁿ beh cháu-siám--lah.” A-koan ná kóng ná chhngh, siaⁿ-siaⁿ kù-kù beh i kè. Bú-lú liân-sim, bô ko͘-hū i chhiâⁿ-toā ê sim-hoeh. A-eng iā kám-siong iā an-ùi, khin-khin hoê-tiāu A-koan ê ba̍k-tái. “A-kong siūⁿ boē chhut lióng-choân-kı̂-bí ê pān-hoat, bián siūⁿ beh hó-koè. Lóng a-má siuⁿ siâⁿ-sēng, bô hō͘ chò khang-khoè..... Ah! Ma, goán joā-á ài--lí neh!” Chı̍t-kù “Ma, goán joā-á ài--lí neh!” hō͘ A-eng sim-thâu un-loán, cha̍t-chiⁿ. Ah, ūi kiáⁿ ūi chhù lâi hi-seng, hù-chhut, i sı̄ sim-kam chêng-goān--lah. 
 Thàm-thâu khoàⁿ tùi chhêng-á-kha, hit-tı̄n lāu-hoè-á-pan í-keng soaⁿ-kó͘, chhun Jı̍t-seng kap Êng-chı̀n tı̄ kı̂-poâⁿ téng teh chiàn. “A-pa tō-sı̄ chit-khoán lo̍k-thiòng-sèng, bô-hoân bô-ló, chı̍t-sı̀-lâng tài chia̍h-lo̍k, iû-lo̍k, pêng-iú moá sı̀-kè. Kap Êng-chı̀n tú chı̍t-tàⁿ. Sai-kong-á sı̂n-poe, hi-hi hoā-hoā, bô-kı̀m bô-kı̀.” “Hô͘, khoàⁿ lí ē kâiⁿ iah boē kâiⁿ,” Ūi-tio̍h A-eng, Êng-chı̀n gí tài siang-koan, chhiò poa̍h-tó chāi-chhn̂g ê Siù-tin: “Bián siūⁿ bı̂n-chhn̂g téng teh chhia-poa̍h-péng--a ho͘ⁿ?” “Chhiūⁿ lín--leh, chiah khoàⁿ só--á kha-boé that--leh that--leh, koh that chı̍t-ê chhut--lâi ko̍h?” Siù-tin sui-jiân tó tı̄ pēⁿ-chhn̂g, oan-ná m̄-niū chhùi: “Nā ē kâiⁿ, that chı̍t-ê chhit-cha̍p-lêng lâi khoàⁿ-māi--leh.” Goā-lâng tāi-khài thiaⁿ bô in teh kóng siáⁿ, A-eng tō chin chheng-chhó. Goân-lâi tı̄ i-su-juh chò moá-goe̍h sı̂, Êng-chı̀n tāi-hoat miāu-lūn: “Ta̍k-ê kan-taⁿ hò͘ⁿ-hiân, mn̄g goá gō͘-cha̍p-hoè án-choáⁿ tit-chú. M̄-kiaⁿ lín thau-o̍h, .... hō͘ lín só--a that--chhut-lâi-ê-lah.”
 Oē to boē soah, chia̍h-toh sûi ū lâng toā-siaⁿ ngā: “Ou-pe̍h kóng--a, gín-á sı̄ beh án-choáⁿ hō͘ hiaⁿ-só-lâng-á that--chhut-lâi?” “Bô kóng lín m̄-chai,” Êng-chı̀n kek kah joā sı̂n-pı̀: “Lín chai-iáⁿ àm--a bı̂n-chhn̂g tó--lo̍h, lín hiaⁿ-só-lâng-á kha-boé ngiauh--leh ngiauh--leh tō that--koè-lâi. ‘Phah bô-soàⁿ-tiān chhòng siáⁿ?’ ‘Hiô, hn̂g boē lê, chí boē iā, khang-khoè boē chò beh khùn siáⁿ?’ Goán i-su-juh tō án-ne hō͘ lín só--á that--chhut-lâi-lah.” Êng-chı̀n liâm-mi tèⁿ-khong, liâm-mi kek-siáu, chāi-chō ê lâng í-keng chhiò kah tang-tó sai-oai. “Chú iok:『食色性也』,” Êng-chı̀n chı̍t-ē hoaⁿ-hí, ke chin hèng-thı̍h: “Āu-tāi ê cha-po͘-lâng, kóng-tio̍h in joā chhı̂-ko, joā ióng--leh, kı̂-sı̍t chit-kù oē sı̄ hō͘ Khóng-chú-má that--chhut-lâi-ê.”
 Êng-chı̀n ná kóng ná gâu chhàu-kài: “Lín siūⁿ khoàⁿ-māi--leh, hit-chūn Khóng-chú-kong it-sim it-ı̀, thui-siau keng-sè chè-bı̂n ê jû-ha̍k, thiám kah liân ‘tāi-chı̀’ to boē kı̀-tit thang pān. Nā mài Khóng-chú-má kha-boé that--leh that--leh phah sı̀n-hō, kui toā-phāiⁿ Khóng-chú-sun beh toh--lâi? Khóng-chú-má kha-boé chı̍t-ē chia̍p that, bú kah Khóng-chú-kong chhoán-phı̄ⁿ-phēⁿ, chiah ē toā-siaⁿ hoah sı̍t-sek sèng iā, sı̍t-sek sèng iā....!” Êng-chı̀n tō-sı̄ chit-khoán kam-chháu jı̂n-bu̍t. A-eng kap Khèng-tông ê tāi-chı̀, hō͘ i so-ı̂ⁿ tēⁿ-píⁿ, chin kín tō ū thò-siān ê hong-àn. Tāi-khài chun-tiōng jı̂n-sèng, thong-chêng ta̍t-lí, sè-kan kám ū hit-hō boē kái-koat ê tāi-chı̀? Tàu-té Êng-chı̂n án-choáⁿ kā Siù-tin kóng? Kúi-kang āu, “A-eng--a, Êng-chı̀n beh iang lí tàu-saⁿ-kāng--neh.” Tı̄ pēⁿ-chhn̂g piⁿ, Jı̍t-seng iau-kiû A-eng: “A-lo̍k ū-hoè beh thè-hiu--a, Êng-chı̀n 5 hhı̄-ke-tiûⁿ tng teh chhoē bô kha-siàu. Thiaⁿ kóng hoàn-chhù siu-sok, Khèng-tông bô beh toà--a. Choan-kang iang chhiáⁿ i tàu-kha-chhiú, m̄-koh i bô tap-èng. Lí khǹg i lâu--lo̍h-lâi-lah ho͘ⁿ?” Pēⁿ-chhn̂g téng ê Siù-tin mā chham leh khǹg i: “Êng-chı̀n m̄-sı̄ pa̍t-lâng, lí kiò i toà--leh tàu-saⁿ-kāng--lah.”
 A-eng nâ-âu-kóng it-tı̍t tı̄ⁿ--khí-lâi, A-koan ê put-phêng í-keng hoat-kàⁿ. Chioh sàng Jı̍t-seng, lı̄-khui pēⁿ-chhn̂g. A-pa chò tāi-chı̀ tō-sı̄ án-ne, kā lí thok--chı̍t-ē, lí tō ài chai--a. Jı̍t-seng ná-chhiūⁿ bô hoat-kak A-eng loē-sim ê pho-tōng, kò͘ leh chū-giân chū-gí: “Aih, lāu--lo͘h, chin-chiàⁿ boē kâⁿ--a-lah.” Jı̍t-seng kóng--a kóng, chhun chhiú pà tiàm A-eng keng-kah-thâu, hō͘ A-eng siong-tong ke̍k-tōng. “Lūn kò͘-ke, a-pa m̄-ta̍t-tit lín a-i, ūi-tio̍h án-ne soah lâi kap goā-ke tn̄g lâi-óng. Lí iáu ē kı̀-tit goā-kong, a-kū--bô?” Hō͘ Jı̍t-seng thê-khí, A-eng siūⁿ-khí cha̍p-goā-hoè-á, bat lâi ê goā-kong, a-kū, soah m̄-bat khoàⁿ--kı̀ⁿ-a. “Lín a-kū lâi chioh nn̄g-chheng-kin chhek-á chò pún, beh chò tiong-poâⁿ, pàng ian-á-pêng hō͘ kám-á-tiàm. Nn̄g-chheng-kin chhek-á, tio̍h joā sin-khó͘ lia̍p-chek neh. Nā chioh i, lán tú bián lián. Hō͘ a-i kı̄-choa̍t. Lín goā-kong khı̀ a-i bô thang, phoà-pēⁿ koè-sin.
 Lō͘-boé a-kū mā thó-hái lâi sí, chū án-ne tó-pâng. Lâu lo̍h a-i it-seng choè-toā ê hàn-sū.” Jı̍t-seng ná kóng, A-eng kám-siū pà tı̄ keng-kah-thâu ê chhiú-kut jú tāng jú khó-chhin. “Hit-chūn oan-ná sàn kah kiaⁿ--a, kan-khó͘--koè-lâi ê lâng, tùi chı̂ⁿ tō khoàⁿ khah tāng--tām-po̍h-á. Lí mài koài a-i--lah ho͘ⁿ?” “Ah, a-pa, thài ē--leh?” Pà--lâi ê chhiú-kut, hiah kāu, hiah tāng. Ín-khí A-eng tiám-tiám tih-tih ê kı̀-ek. I chin siūⁿ soè-goa̍t tò-liû, chháu-bo̍k hoê-ho̍k hun-hong. Tńg-lâi chò gín-á sı̂-tāi, un tiàm Jı̍t-seng ê chhiú-tó͘..... 
 “Mài khàu--a-lah, toè a-peh tńg--lâi-lah.” A-eng kiu tiàm Jı̍t-seng ê chhiú-tó͘-oan. Bı̄-lâi ê miā-ūn chhiūⁿ án-choáⁿ? Chı̍t-ê cha̍p-hoè gín-á, sı̄ gōng-gōng tám-tám. Chı̀n-chêng a-chí, chit-má a-bú, chı̍t-ê chı̍t-ê pàng--leh chò in cháu. Bông-bông jı̂n-hái, chí ū a-peh hō͘ khı̍p--leh..... Ka-chài tı̄ i ê chhiú-tó͘-oan, tı̄ i ê heng-khám-á lāi, A-eng sûi kám-siū tio̍h un-loán koh an-choân. Sui-jiân sin-thiam ē kā chhòng-tı̄, lia̍h chhi-loâ-á-thâng kā loah. Thàn lâng bô khoàⁿ--kı̀ⁿ, han-chı̂-kho͘ lóng pheⁿ hō͘ chia̍h. Kai tong chò ê khang-khoè, mā lóng the hō͘ chò..... M̄-koh, Jı̍t-seng kiàn khoàⁿ--tio̍h, lóng ē ūi i.
 Kóng--khí-lâi phēng éng-koè-á, ū chı̍t-tǹg bô chı̍t-tǹg, ko͘-ko͘ toaⁿ-toaⁿ, a-a-cha-cha, ke hó joā chē--leh. Bô joā kú, sûi hō͘ ta̍k-ê chiap-la̍p, thiàⁿ-thàng. Toè ta̍k-ê phah-piàⁿ, hâm kám-á-tiàm kiōng sêng-tióng..... Sǹg-sǹg--leh, oan-ná chiok-chiok koè saⁿ-cha̍p-gō͘-tang--a. Chit-ki chhiú-kut, khan i, chhiâⁿ i, tō͘ koè hong-song, soah teh hoah boē kâiⁿ--a..... Kám-siong chhoā-toā ê sı̄-toā-lâng, tio̍h i lāi i. “Ah! A-pa,” A-eng chêng-put-chū-kı̀m, hoan-sin chiong Jı̍t-seng lám-tiâu: “Goán joā-á ài--lí-leh neh.” A-koan kā A-eng kóng i joā ài i--leh, A-eng kā Jı̍t-seng mā kóng kāng-khoán ê oē. Kám ē che ài, thiah-tiāu tō-ha̍k ê hi-bı̂? Kám ē che ài, hō͘ chhin-chêng chin-sêng siong-thāi? Hō͘ sio̍k-hoà ê jı̂n-sèng seng-hoâ, thê-seng kèng-kài? Ē-tàng khak-tēng sı̄, che ài hō͘ A-eng kam-sim úi-khut, put-kiû miâ-hūn--lah. Sui-jiân Gio̍k-bí kóng sin kái hoat-lu̍t, ang-á-bó͘ châi-sán ē-tàng pun chheng-chhó. M̄-koh, châi-sán pun hiah chheng, A-eng mā kám-kak gāi-gio̍h. Siōng-chhiáⁿ, kò͘-lū Siù-tin khoàⁿ chı̂ⁿ hiah tāng, nn̄g-ke-hoé ê chı̂ⁿ, mài kau-chhap khah tio̍h.
 Kui-boé, Khèng-tông bô iōng o͘-thâu-á lâi chài. “Ū ang-bó͘-kiâⁿ, bô ang-bó͘-miâ”, soah piàn siōng hó ê an-pâi. Sui-jiân iáu ū ûi-hām, A-eng oan-ná tit-tio̍h kui-chng-lâng ê chiok-hok--lah. “A-eng--a,” oat chı̍t-liàn tńg, Siù-tin í-keng khí-chhn̂g. Thiaⁿ-tio̍h siaⁿ, A-eng oat jı̍p-khı̀ pâng-keng. “Iā bô-ài hoah chı̍t-siaⁿ, peh khí-chhn̂g chhiú khı̀ náu--tio̍h beh án-choáⁿ?” Sio̍k-gí kóng sı̄-toā ê kiān-khong, sı̄ sı̄-sè ê hēng-hok. Chit kúi nı̂, Siù-tin peh khí tó lo̍h, chı̄n-liōng bô-ài i-lāi lâng. “Chhái-gio̍k kám sı̄ kóng kin-á-jı̍t beh tńg--lâi?” Iā m̄-chhap A-eng ê bâi-oàn: “Kàu-boé-á tio̍h ē kı̀-tit khau tńg--lâi, A-hiân ài ke tı̄m hō͘ chia̍h. Bô, lóng chhı̄ kah bái-bái--khı̀.” “Goá ē koh kā Khèng-tông thê-chhéⁿ--lah, a-i, Éng-siông khah oàⁿ beh tńg--lâi neh.” “Án-ne siōng hó, án-ne siōng hó,” Siù-tin hoaⁿ-hí kah: “Tiān-oē kā goá khà-khà--leh, A-nai mā kā kiò-kiò--tńg-lâi, kui-ke-hoé chin kú m̄-bat chò-tı̄n--a.” Tāi-khài hoaⁿ-hí koè-thâu: “A-nai in hit-ê kiò siáⁿ? Soà kiò chhoā tńg--lâi.” “Kám hó? Chiah pêng-iú niâ....” “Â, kín--a-lah, kín--a-lah, soah khoàⁿ boē--chhut? Bô, mā hō͘ chai in a-haiⁿ beh tha̍k phok-sū.” Siù-tin kóng-tio̍h hiâu-pai kah, A-eng mā kám-kak chiâⁿ kong-chhái: “Nā án-ne, Êng-chı̀n tı̄ goā-kháu, mā chhiáⁿ i lâi.” “I lâi siōng hó, Chhái-gio̍k in ang kap i siōng ū oē kóng.” Ná-chhiūⁿ hō͘ siūⁿ--tio̍h: “Tio̍h--lah, kā Êng-chı̀n kóng, beh khà-iû nn̄g-chiah-ke, hō͘ Chhái-gio̍k the̍h tńg-khı̀ chò tán-lō͘.” Kau-tài ê tāi-chı̀, it-it hoa̍t-lo̍h khı̀ chò. Chhêng-á-kha nn̄g-lāu iáu leh tāi-chiàn, chı̍t-chūn-chūn loán-liû, lâu koè A-eng choân-sin, lâng kóng hok, lo̍k, siū sam-seng-kióng-chiàu, sı̄ jı̂n-seng lân-tit ê hok-pò, a-pa, a-i, oan-ná beh oá--a-lah. 

1995.12.04. chho͘-kó oân-kó. 1996.1.26. siu-chèng kó. Tán lo̍k-im kap Tēⁿ kàu-siū sû-tián tùi-chiàu āu tēng-kó. 1996.2.29. pí-tùi lo̍k-im siu-chèng. 1996.12.1. choè-āu kàu-chèng.