A-gı̄ só͘ hiàn ê lé-mı̍h

Chit ê Kám-siā-cheh ê kò͘-sū sı̄ tı̄ tē jı̄ chhù sè-kài tāi-chiàn tiong, tùi Tiong-kok thoân--lâi ê. A-gı̄ sı̄ chı̍t ê cha̍p-sı̀-gō͘ hoè ê gín-á. Ū chı̍t jı̍t, teh kiâⁿ lō͘ ê sı̂ chin siong-sim, in-ūi i bô pē-bú, bô hiaⁿ-ché, bô chhin-lâng, chí-ū lâu i ka-kı̄ chı̍t ê nā-tiāⁿ. Só͘-í ná kiâⁿ ná siūⁿ i só͘ tú-tio̍h ê kéng-gū. Tú chı̍t lé-pài chêng, A-gı̄ tı̄ ha̍k-hāu teh tha̍k-chheh, ka-têng, chhù-lāi lóng an-choân, bô sím-mı̍h thang hó khoà-lū. Chóng-sı̄ taⁿ kan-ta chhun i chı̍t-ê, sı̄ ūi-tio̍h tùi-te̍k ê chà-tân chà-liáu i ê chhù, it-chı̄n siū hoé sio bia̍t. A-gı̄ ê ka-cho̍k lóng sı̀-soàⁿ, A-gı̄ nn̄g jı̍t kú tı̄ ke-lō͘ sı̀-koè kiâⁿ, sı̀-koè chhoē, chhoē lóng bô i ê chhin-lâng. Peh-sèⁿ iā lóng sı̀-soàⁿ tô-cháu kàu sai-pêng ê soaⁿ khı̀. A-gı̄ iā toè lâng cháu, kiâⁿ 4 jı̍t kú, jı̍t--sı̂ tio̍h it-tı̍t kiâⁿ, àm-sı̂ tio̍h khùn tı̄ lō͘-piⁿ. Pak-tó͘ nā iau, A-gı̄ tio̍h tùi lâng thó mı̍h lâi chia̍h, piàn chò chı̍t ê chhin-chhiūⁿ khit-chia̍h ê khoán, sı̍t-chāi chin khó-liân. A-gı̄ boē tú-tio̍h chit ê chhi-chhám ê sı̂, tı̄ i ê sim-lāi ū khǹg chı̍t ê ǹg-bāng, chiū-sı̄ ǹg-bāng i ū chı̍t jı̍t beh keng-koè tāi-ha̍k tit-tio̍h ha̍k-ūi. Taⁿ bô hoat-tō͘, in-ūi bô chhù, iā bô chı̂ⁿ, bô ha̍k-hāu, liân ka-cho̍k iā bô--khı̀ lah. I kám-kak chin loé-chı̀, chin bô pō͘. Hut-jiân tı̄ lō͘ ê oat-kak ū khoàⁿ-kı̀ⁿ chı̍t tūi peng tı̄ lō͘-piⁿ teh hioh-khùn. A-gı̄ chin kiaⁿ, ài siám-pı̄, chiū cháu tùi chhiū-á-kha khı̀, in-ūi m̄-chai peng sı̄ sio̍k tı̄ tó-chı̍t pêng ê. Chóng-sı̄ siám bô lō͘, kun-tiúⁿ í-keng khoàⁿ-tio̍h A-gı̄, ēng toā siaⁿ hoah i kóng, “Khit-chia̍h gín-á, thêng chı̍t-ē; lí khoàⁿ tùi-bı̄n soaⁿ-kha ū tê-hn̂g, cháu khı̀ kā tē-chú kóng, peng, kun-tiúⁿ beh hioh-mê tı̄ in tau, tio̍h pı̄-pān só͘-chāi kap chú chheⁿ-chhau hō͘ 8 ê lâng thang chia̍h kàu pá. Pháiⁿ-miā gín-á...... lí káⁿ thau-cháu.” A-gı̄ thiaⁿ án-ni, tı̄ sim-lāi teh kám-siā. I teh siūⁿ, bô tek-khak i iā oē tit-tio̍h tē-chú ê hó khoán-thāi thang tō͘-pá, in-ūi i chin iau. Koh chı̍t hāng, A-gı̄ hoaⁿ-hí pang-chān kok-ka ê peng, só͘-í toā-pō͘ cháu, cháu kàu tē-chú ê toā-mn̂g-kháu phah-mn̂g. Kò͘-mn̂g ê khí-thâu khoàⁿ chit ê phoà-làm ê gín-á m̄-chún i jı̍p. Chóng-sı̄ A-gı̄ it-tı̍t kóng ū iàu-kín ê sū ài pò chú-lâng chai; kàu bé, kò͘-mn̂g ê chiah chhoā i jı̍p chú-lâng ê kheh-thiaⁿ. Chú-lâng mn̄g A-gı̄ kóng, “Lí ū sím-mı̍h siau-sit thang pò?” A-gı̄ ēng chin hó-lé ê oē kóng-bêng. Chú-lâng thiaⁿ-liáu tio̍h-kiaⁿ kóng, “Taⁿ, chhám-ah! Tú-hó chit sı̂ lāi-bı̄n toā khiàm kang, Lâm--ê chhut-khı̀ chò peng, lú--ê teh bán tê, tê teh-beh siu-sêng, tāi-ke hui-siông ê bô êng......” A-gı̄ sûi-sı̂ ı̀n kóng , “Tāi-jı̂n! Lí nā khéng, goá chiū hoaⁿ-hí tàu pang-bâng, goá oē koāⁿ chúi, tàu chò-kang, tang-sai, chhiáⁿ hō͘ goá chò.” It-tàn tı̄ mn̂g-kháu í-keng ū thiaⁿ-kı̀ⁿ peng teh phah-mn̂g ê siaⁿ, só͘-í chú-lâng chiū ı̀n kóng, “Hó lah, hó lah,chhiáⁿ toà chia; kín-kín khı̀ chàu-kha,tio̍h gâu thiaⁿ chú-pn̄g ê oē.” Tē-chú chiū kín khı̀ mn̂g-kháu hoan-gêng 8 miâ ê peng-tūi jı̍p-lâi. Peng-tūi ū siū tē-chú ê hó khoán-thāi, keh-jı̍t thàu-chá chiū lı̄-khui khı̀ pa̍t só͘-chāi. A-gı̄ chin hoaⁿ-hí i ū só͘-chāi thang khùn, ū pn̄g thang chia̍h, ū kang thang chò, he̍k-sı̄ taⁿ chúi, phâng pn̄g, he̍k-sı̄ sàu-tè, bán tê, bô-lūn siáⁿ khoán ê kang, i chin kut-la̍t jı̄n-chin chò. Só͘-í chı̍t jı̍t koè chı̍t jı̍t, A-gı̄ ê sim hoaⁿ-hí khoài-lo̍k, chiām-chiām-boē-kı̀-tit i í-chêng ê kan-khó͘. Chí-ū chı̍t hāng i ê chú-lâng hō͘ A-gı̄ chin kı̂-koài ê, chiū-sı̄ tı̄ 6 jı̍t lāi ka-jı̂n kap chhiàⁿ-kang lâng lóng chhut-la̍t chò kang, kàu tē 7 jı̍t, tāi-ke lóng hioh-khùn. Tı̄ hit jı̍t choân ka-cho̍k lóng chhēng súi saⁿ, kiâⁿ saⁿ eng-lí ê lō͘ khı̀ chı̍t keng soat-kàu-só͘ choè lé-pài. A-gı̄ thâu chı̍t pái thiaⁿ tō-lí, thiaⁿ lóng bô; chóng-sı̄ I chin ài gı̂m-si, ài thiaⁿ gín-á kò͘-sū. I kám-kak hù-hoē ê lâng lóng chin hoaⁿ-hí koh chhin-chhiat. A-gı̄ sı̍t-chāi iáu m̄-bat tú-tio̍h chhin-chhiūⁿ chit khoán! Liân kò͘-mn̂g ê lâng iā tùi i piáu-sı̄ hó-ı̀. Só͘-í A-gı̄ múi lé-pài m̄-bat khiàm-se̍k, ná khı̀, ná ài khı̀. Chú-lâng ū sı̂ kóng Iâ-so͘ ê kò͘-sū á-sı̄ soat-bêng tō-lí hō͘ A-gı̄ thiaⁿ. Tùi án-ni A-gı̄ chiām-chiām-bat Thiⁿ-pē ê thiàⁿ. Ū chı̍t jı̍t, bo̍k-su pò-kò beh siú Kám-siā-cheh (Siu-tang-cheh), ū chhiáⁿ lia̍t-ūi lâi chún-pı̄. A-gı̄ thiaⁿ liáu chin hoaⁿ-hí teh siūⁿ, “M̄-chai goá ū sím-mı̍h thang hiàn hō͘ Thiⁿ-pē.” Chú-lâng iā sı̄ teh chún-pı̄ lé-mı̍h; in-ūi i ê soaⁿ lóng sı̄ tê-hn̂g, só͘-í teh chún-pı̄ sin-tê thang chò i ê lé-mı̍h. Ta̍k jı̍t kang-lâng ū bán iù-iù ê tê-hio̍h lēng-goā hē tı̄ chı̍t kha nâ, sı̄ te̍k-pia̍t kéng tē-it hó ê tê-sim tê beh chò Kám-siā-cheh ê lé-mı̍h. In-ūi Kám-siā-cheh teh-beh kàu, só͘-í múi chı̍t ê toā lâng á-sı̄ gín-á lóng teh liām i beh hiàn sím-mı̍h, i beh hiàn sím-mı̍h. Ū-ê kóng,“Goá beh hiàn chı̍t chiah iûⁿ-á,” “Goá beh hiàn ke-nn̄g,” “Goá beh hiàn chı̍t chiah ah,” ū-ê kóng, “Goá beh hiàn chı̍t-koá chhài,” téng. A-gı̄ ná thiaⁿ sim ná hoân-ló, in-ūi i bô sím-mı̍h thang hiàn hō͘ Thiⁿ-pē. Hut-jiân-kan siūⁿ-tio̍h chı̍t hāng, chiū kín-kín cháu khı̀ kàu chı̍t ê ô͘-piⁿ koah lô͘-tek, koah liáu tńg-khı̀ chhù-nı̍h beh tı̄ chı̍t só͘-chāi àm-chēⁿ chò chı̍t kha nâ-á. Kám-siā-cheh lé-pài-jı̍t kàu. Tāi-ke teh chún-pı̄ lé-mı̍h. A-gı̄ iā sı̄ teh chún-pı̄ i ê lé-mı̍h. A-gı̄ jı̍p-khı̀ tê-hâng ka-kı̄ liām kóng, “Goá beh chiong goá ê chú-lâng só͘ beh hiàn ê tê-sim piàⁿ tı̄ goá chit kha súi-súi koh sin ê nâ-á, in-ūi sin ê tê-sim tio̍h té tı̄ sin ê nâ khah ha̍h!” Tú-tú hit sı̂ chú-lâng khui-mn̂g jı̍p-lâi beh the̍h i só͘ pı̄-pān ê tê-sim khı̀ lé-pài-tn̂g. A-gı̄ khoàⁿ-kı̀ⁿ chú-lâng, tio̍h chı̍t-kiaⁿ, soà chhia-tó tê-sim, koh tê-sim hō͘ hong chhoe-soàⁿ. Chú-lâng khoàⁿ-kı̀ⁿ án-ni chin bô hoaⁿ-hí kóng, “Sím-mı̍h lâng bong goá pó-poè ê lé-mı̍h?” A-gı̄ chin kiaⁿ, chek-sı̂ tı̄ chú-lâng ê bı̄n-chêng phak-teh, m̄-káⁿ khui chhùi, sim-koaⁿ pho̍k-pho̍k-chhéng. Chú-lâng oa̍t-thâu khoàⁿ-tio̍h chı̍t kha súi-súi ê nâ, chiū chhiò-iông tùi A-gı̄ kóng, “Kiáⁿ ah!taⁿ goá bêng-pe̍k lí ê ı̀-sù. Chit sı̂ kín khı̀ tê-hn̂g koh bán sin ê tê, lō͘-chúi iáu-boē hō͘ jı̍t pha̍k ta, hio̍h-á iáu chheⁿ-chheⁿ, súi-súi. Che sı̄ Thiⁿ-pē ê ı̀-sù. Sin ê tê tio̍h ài té tı̄ sin ê nâ chiah tio̍h. Lí pí goá ū pı̄-pān khah hó, khah ha̍h ê lé-mı̍h!” A-gı̄ thiaⁿ chit kù boē kóng-tit ê hoaⁿ-hí, chiū cháu kàu tê-hn̂g bán súi-súi sin-sin ê tê-hio̍h hē tı̄ sin ê nâ, koāⁿ kàu lé-pài-tn̂g. Tı̄ lé-pài-tn̂g lâng chē kàu tı̄ⁿ-tı̄ⁿ, tāi-ke hui-siông ê hoaⁿ-hí. Lé-mı̍h lóng pâi tı̄ thâu-chêng, chin nāu-jia̍t, chin hó khoàⁿ. A-gı̄ khoàⁿ i só͘ chò ê nâ té i ê chú-lâng só͘ hiàn ê tê, sim-koaⁿ hoaⁿ-hí tiô-thiàu, kám-siā Thiⁿ-pē ê thiàⁿ-thàng kap I ê khoàⁿ-kò͘. Bo̍k-su kı̂-tó ê sı̂ teh kám-siā Thiⁿ-pē só͘ siúⁿ-sù ê hó nı̂-tang, A-gı̄ iā sı̄ teh kı̂-tó kóng, “Thiⁿ-pē ah, tùi chit sı̂ goá ài chò Lí só͘ hoaⁿ-hí ê kiáⁿ-jı̂, ài chı̍t-sı̀-lâng ho̍k-sāi Lí.” (Tâi-oân Kàu-hoē-kong-pò tē 791 hō, 1954 nı̂ 11 ge̍h)