A-jia̍t-tāi Hoe-lúi Hō͘ Pek-hāi Tâi-gí ê Àu Tiong-kok-á

 Lín kóng 
Goá sı̄ chı̍t-phō bô-kàu-khoàⁿ ê hoe-châng,
N̂g-sng phú-phú ê hoe-lúi boē phang,
Chhàng-chhàng lian-lian ê hio̍h bô chhiⁿ-chhùi, Tı̄ A-jia̍t-tāi iām-mé ê jı̍t-thâu-kha,
Tı̄ ta-khok-khok ê chio̍h-thâu-phāng,
Goá tiām-tiām kā thâu tàm--lo̍h,
Khiam-pi kā hio̍h-á sûi--lo̍h,
Ūi-tio̍h beh khı̂ⁿ-tiâu
Thô͘-kha-té múi-chı̍t-tih chúi-hūn,
Ūi-tio̍h beh oa̍h--lo̍h-khı̀,
Kut-la̍t thoàⁿ--chhut-khı̀. M̄-kú
Lín nā khoàⁿ goá lám-lám,
Siàu-siūⁿ beh kha̍p--goá, chiān--goá, bán--goá,
Lín chiū ē chhoah-chı̍t-tiô,
Sûi kā chhiú kiu--tńg-khı̀,
In-ūi lín m̄-bat khoàⁿ-tio̍h goá ê seng-khu,
Moá-moá-sı̄ kāu-kāu ê àm-chhı̀,
Pí mûi-kùi--ê khah lāi, khah tēng, khah chha̍k. Lín nā beh kā goá chhoah-tn̄g,
Hoán-tńg ka-kı̄ seng tò-siàng.
In-ūi goá sı̄ chı̍t-châng
Tèng-kin tı̄ A-jia̍t-tāi hái-tó ê hoe-lúi,
Goá ê kha khiā-chāi-chāi,
Tı̄ lín khoàⁿ-boē-tio̍h ê thô͘-kha-té,
Keng-koè jı̍t-pha̍k, hong-thai kap toā-chúi,
Iû-goân m̄-goān pàng-lı̄. Liáu-āu
Lín ē kóng
Goá sı̄ chı̍t-khoán m̄-chai hó-pháiⁿ
A-jia̍t-tāi goân-seng sin hoe-chéng,
Ū áu-boē-chı̍h ê hoe-m̂,
Jūn-pó͘-pó͘ ê kin,
Ngē-khiak-khiak ê chhı̀.

(Tâi-bûn Thong-sı̀n Tē 115 kı̂, 2003 nı̂ 9 goe̍h)