A-chó͘ ê miâ kiò-chò “Thian-sù”, a-kong ê miâ kiò-chò “Chū-lâi”, siā-lāi ê lâng kiò i “Hoé-lô͘”. A-chó͘ tı̄ goán a-pà chı̍t-hoè ê sı̂ tō koè-sin--loh, a-kong kóng a-chó͘ ài lim-chiú, siā-lāi ū chhut-miâ, keh-piah pêⁿ-po͘ siā-kûn “choh-chhân”(toā-pài-pài), a-chó͘ lóng chē toā-ūi. Jı̍t-pún-lâng beh lâi chiàm Tâi-oân ê sı̂, a-chó͘ bat tı̄ Iâm-liâu tùi-khòng Jı̍t-pún-lâng, m̄-koh a-kong ta̍k-pái lóng kā che tòng-chò chhiò-khoe teh kóng: “Lín a-chó͘ giâ ‘píⁿ-tàⁿ’ beh kap Jı̍t-pún-lâng piàⁿ-miā, to bô nn̄g-ē-á, tō cháu kah chhin-chhiūⁿ leh poe--leh......” A-kong piān-nā kóng-tio̍h chit-toāⁿ tō ē chhiò kah chiâⁿ toā-siaⁿ. A-chó͘ 50 goā hoè koè-sin, a-kong bô-chı̂ⁿ, sı̀-koè chioh-chı̂ⁿ lâi pān song-sū. A-kong teh chò tn̂g-kang, āu--lâi tē-chú chioh I koaⁿ-chhâ-chı̂ⁿ, a-pà hit-chūn chı̍t-hoè, éng-koè a-kong sı̄ ko͘-kiáⁿ, I kám-kak a-pà ê chhut-sı̀, ē-tàng kā a-chó͘ sàng chiūⁿ soaⁿ-thâu, sı̄ chin an-ùi ê tāi-chı̀. A-kong 78 hoè koè-sin ê sı̂, goán toā-hàn ti-ti ê toā-hàn kiáⁿ mā tú-hó tō͘-chè, goá siūⁿ, a-kong kap a-pà eng-kai ē chin an-ùi. A-chó͘ ū saⁿ-ê bó͘, toā-bó͘ koè-mn̂g bô joā kú tō phoà-pēⁿ koè-sin--khı̀, tē-jı̄-ê bó͘ ū seⁿ cha-bó͘-kiáⁿ, m̄-koh bô seⁿ hāu-seⁿ, tē-saⁿ--ê bô koè-mn̂g, tō-sı̄ goán cha-bó͘-chó͘, I sı̄ siā-lāi chiú-koá--ê, a-chó͘ bô hāu-seⁿ, tō te̍k-pia̍t an-pâi kap chit-ê chiú-koá--ê seⁿ goán a-kong chhut--lâi, a-kong sè-hàn tō chai-iáⁿ ka-tı̄ ê lāu-bú sı̄ siáng, tùi I chin iú-hàu, siang-hong chin-chiâⁿ pêng-siông-sı̂ mā lóng ū teh kiâⁿ-ta̍h, a-pà kóng cha-bó͘-chó͘ āu--lâi chhiⁿ-mı̂, lóng sı̄ I khı̀ khan cha-bó͘-chó͘ lâi chhù--nih chē. A-kong chin sàn-chia̍h, chhoā bô bó͘, 30 chhut-thâu chiah chhoā-tio̍h keh-piah-chng chı̍t-ê chiú-koá--ê, jı̍p-mn̂g ê sı̂, sin-khu-piⁿ koh toè chı̍t-ê 10 hoè ê cha-po͘ gín-á. A-má kè hō͘ a-kong liáu-āu, 11 nı̂ lāi seⁿ saⁿ-ê hāu-seⁿ saⁿ-ê cha-bó͘-kiáⁿ, liáu-āu, tō tài “he-ku” koè-sin, a-kong bat kā goá kóng, a-má koè-sin chiân chı̍t-mê, sin-thé chin hi, khùi chhoán bē lı̄, i siūⁿ beh āiⁿ a-má khı̀ hō͘ I-seng khoàⁿ, m̄-koh sin-khu bô chı̂ⁿ, chia̍h-pn̄g to ū būn-tê--a, nah ū chı̂ⁿ thang chhoē sian-siⁿ? Tang-boé-sı̂-thiⁿ hit-kang poàⁿ-mê, goán a-má tō lı̄-khui sè-kan, lâu chhit-ê gín-á, iáu-boē 40 hoè. Ta̍k-nı̂ “gō͘-jı̍t-chiat”, a-kong lóng ē kóng-tio̍h koè-sin ê a-má, ta̍k-pái goán a-bú teh pa̍k-chàng, a-kong tō ē kiâⁿ--koè-khı̀: “A-sêng ê lāu-bú chin gâu pa̍k-chàng, pa̍k kah chin súi-khoán......” kóng liáu, tiām-tiām kiâⁿ--khui. A-sêng, sı̄ goán pâ-á ê miâ. A-kong ū koh chhoā, chit-ê a-má sı̄ goán tı̀n--nih bí-tiàm ê thâu-ke-niû, m̄-chai án-choáⁿ hông lı̂--khı̀, kè hō͘ a-kong ê sı̂ tō toā-pak-tó͘--a. A-má seⁿ-chò chin súi, phê-hu chiâⁿ pe̍h, thé-keh koh hó. I koè-mn̂g liáu-āu lóng-chóng seⁿ sı̀-ê gín-á, ū saⁿ-ê sı̄ cha-po͘--ê. Súi a-má sı̄ a-pà ê āu-bú, a-pà ê hiaⁿ-tı̄ chí-moē lóng siū-tio̍h bô kong-pêⁿ ê thāi-gū, chhiūⁿ goán a-ko͘ tō hông sàng-khı̀ chò ióng-lú. A-kong kóng, ū chı̍t-pái i thau-thau khı̀ khoàⁿ saⁿ-ko͘, khoàⁿ i khı̀ pa̍t-lâng tau ē koàn-sı̀--boē, soah tı̄ mn̂g-kha-kháu tō hō͘ tùi-hong chhiàng-siaⁿ: “Mài lâi khoàⁿ gín-á--lah, bô, ē chhá beh tńg-khı̀ chhù......” A-kong chiâⁿ siūⁿ-khı̀, tō kā saⁿ-ko͘ chhoā--tńg, lō͘--nih, a-kong khiâ kha-ta̍h-chhia, saⁿ-ko͘ hit-chūn chiah sı̀-hoè, chē tı̄ kha-ta̍h-chhia thâu-chêng, i hiông-hiông mn̄g a-kong: “Chhù--nih kám koh ū bí?” A-kong kóng i hit-tang-chūn sim-chêng chin kan-khó͘, ba̍k-sái kiōng beh tih--lo̍h-lâi. (TGB Thong-sı̀n tē 39 kı̂, 2002 nı̂ 12 goe̍h)