A-kong goá beh chhiùⁿ-koa

Ū chı̍t-ê a-kong chhoā sun-á chhut-khı̀ kong-hn̂g thit-thô, sun-á kā a-kong kóng:“A-kong, goá beh pàng-jiō! ” A-kong kā i èng kóng: “Gōng gín-á, sı̀-piⁿ chiah choē lâng, kóng pàng-jiō pháiⁿ thiaⁿ neh!” “A-kong, a̍h bô beh án-choáⁿ kóng khah hó--ah! ” Sun-á mn̄g i .