A-kong kap a-má ê kò͘-sū 02

Goán a-kong sı̄ 1909 nı̂ chhut-sı̀--ê, i keng-koè Chheng-kok chèng-hú, Jı̍t-pún chèng-hú kap Tiong-hoâ Bı̂n-kok chèng-hú saⁿ ê bô-kāng chèng-koân ê thóng-tı̄. (Choè-kı̄n kà Tâi-oân keng-chè hoat-tián-sú ê lāu-su kiò goán ài kā kóng “Jı̍t-kı̀ sı̂-tāi” chit-ê koàn-sı̀ kái--koe-lâi, i ǹg-bāng goán sêng-jı̄n jı̍t-pún hit-chūn khak-sı̍t ū thóng-tı̄ Tâi-oân ê hoat-lu̍t kin-kù kap chèng-tong-sèng, mài koh siū toā Tiong-kok su-sióng chit-ê pēⁿ-to̍k sé-náu) Goá iáu ē kı̀-tit i tiāⁿ-tiāⁿ kā goá kóng, i sè-hàn ê sı̂ ū lâu-koè Chheng-kok ê ti-boé-liu , thâu-chêng poàⁿ-pêng ê thâu-chang ài thı̀-kng-kng, āu-piah poàⁿ-pêng ài pa̍k-chò thâu-chang-boé, thâu-chang-boé nā seⁿ-kàu ē chō-chiâⁿ bô hong-piān ê sı̂, tio̍h-ài kā poâⁿ tı̄ thâu-khak-téng, chhiūⁿ kâu-chê-thiⁿ Sun Gō͘-khong ê kim-kho͘-á kāng-khoán. I ná kóng koh ē ná khiú goá ê nn̄g-sok thâu-chang-boé, tı̄ goá thâu-khak téng pí lâi pí khı̀. Goá siùⁿ kau4, a-kong chiok ài iōng “kâu” lâi kap goá kóng-sńg-chhiò, koh ē kā goá kà chiok chē kap kâu ū koan-hē ê sio̍k-gí, tiāⁿ kóng kah goán chó͘-sun-á nn̄g-ê chhiò kah chhia-pùn-táu. (TGB Thong-sı̀n tē 45 kı̂, 2003 nı̂ 6 goe̍h)