A-kong kap a-má ê kò͘-sū 03

Koh ū chı̍t-hāng tāi-chı̀ a-kong tiāⁿ-tiāⁿ ē kóng--tio̍h, tō-sı̄ khan gû chhut-khı̀ chhı̄. A-kong sè-hàn ê sı̂ chhù--nih sàn-chhiah, i ài khı̀ Gû-po͘ (『擎天崗』) kā lâng chhı̄-gû thàn só͘-hùi, i ná kóng chhiú ná kí Chu Bêng ê chhâ-khek----bō͘-tông hō͘ goá khoàⁿ, kóng i í-chá mā tiāⁿ-tiāⁿ chhiūⁿ hit-ê gín-á án-ne, tó tı̄ gû ê ka-chiah-phiaⁿ teh pûn phín-á. Goá ē kı̀-tit ū chı̍t-pái, i ū-iāⁿ the̍h chhit-lí-phang kap koaⁿ-chin ê hio̍h-á pûn hō͘ goá khoàⁿ. Ìn-sióng lāi-té chit nn̄g-chióng hio̍h-á ê pûn-hoat bô-kâng: chhit-lí-phang sı̄ kā kui-phı̀ⁿ hio̍h-á tah tı̄ chhùi-tûn pûn, goá chin siūⁿ bē kàu; koaⁿ-chin tō khah ha̍h goá ê phoāⁿ-toān, iōng chhùi pûn hio̍h-á kı̂ⁿ. Chhit-lí-phang ê hio̍h-á pûn--chhut-lâi ê siaⁿ khah hiáng, koaⁿ-chin tō bô hiah toā-siaⁿ--a, siaⁿ khah chiam khah sè-siaⁿ. Koaⁿ-chin ē koah--lâng, a-kong hit-chūn mā m̄-chún goá chhı̀ pûn khoàⁿ māi. M̄-koh āu--lâi goá ū thau-pûn--koè, koaⁿ-chin ê hio̍h-á khah kāu, khah oh pûn chhut-siaⁿ, chhut-la̍t kā pûn, pûn kah chhùi-phoé joā sng--leh. Chit nn̄g-hāng lóng ē-tàng lı̄-iōng hio̍h-á peⁿ ân ê thêng-tō͘, pûn chhut koân-kē bô-kâng ê siaⁿ. A-kong boé--á liān-sêng kang-hu, ū châi-tiāu tı̄ gû-á ka-chiah-phiaⁿ khùn neh! M̄-koh che sı̄ ū kò͘-sū--ê. Gû-po͘ tiāⁿ ē tà-bâng, soaⁿ-téng ê hong chóng--sı̄ ū chin phong-phài ê chúi-khı̀, chhoe--lâi lóng sip-sip liâng-liâng chiâⁿ sóng-khoài, tó tı̄ nńg-sı̀m-sı̀m ê chháu-po͘, thâu koh tı̀ leh-á cha̍h jı̍t-thâu koh hông báng-thâng, siūⁿ--tio̍h tō siūⁿ beh án-ne it-tı̍t khùn, khùn kah m̄-chai lâng lóng bián cheng-sı̂n siōng hó. (thiaⁿ kóng ū chı̍t-chióng khióng-pò͘ ê thâng kiò-chò “gû-pi”, mài kóng sı̄ lâng, hām gû hō͘ kā--tio̍h mā chih-chài bē tiâu, ē thiàⁿ kah mà-mà-háu koh o͘-pe̍h chông o͘-pe̍h lòng) Ū chı̍t-pái a-kong tō in-ūi khùn koè-thâu, chhíⁿ--lâi thiⁿ to o͘--a, ba̍k-chiu khoàⁿ--khı̀, hām chı̍t-chiah kúi-iáⁿ to bô, koh khah bô khoàⁿ-tio̍h gû--a, i sim-koaⁿ-té kiaⁿ chı̍t-ē m̄-chai beh án-choáⁿ, soah háu--chhut-lâi, mā m̄-chai ka-tı̄ chit-ê sàn-chhiah gín-á beh sa siáⁿ-mih poê hō͘ thâu-ke, kàu poàⁿ-mê iáu chhoē bô poàⁿ-chiah gû chiah sí-sim, ta̍h tı̂m-tāng ê kha-pō͘ kiâⁿ-khı̀ gû-thâu-ke in chhù, tng beh khui-chhùi, thâu-ke soah chhiò-chhiò, kí gû-tiâu kiò i khoàⁿ hō͘ siông-sè, a-kong chiah hiông-hiông hoat-hiān gû-á chá tō ka-tı̄ koai-koai tńg-kàu chhù--a. Ū-iáⁿ sı̄ “hó-lih ka-chài”. Liáu-āu, a-kong tō m̄-káⁿ koh toā-pān toā-pān khùn tı̄ chháu-po͘, bô-lūn án-choáⁿ mā beh hō͘ ka-tı̄ tiâu tı̄ gû ê ka-chiap-phiaⁿ, chı̍t-sut-á to m̄-káⁿ kap in hun--khui. A-kong kóng chiah-ê kò͘-sū ê piáu-chêng, goá chı̍t-sı̀-lâng to bē kā pàng bē kı̀--tit, i choân sı̄ jiâu-hûn ê bı̄n--nih, ū chı̍t-chióng ná gín-á ê kong-chhái kap cheng-sı̂n, ná-chhiūⁿ teh kóng chin-kú chin-kú chı̀n-chêng hit-toāⁿ jı̍t-chí, jı̍t-chí sui-bóng kan-khó͘, mā sǹg put-chí-á chhù-bı̄. (TGB Thong-sı̀n tē 48 kı̂, 2003 nı̂ 9 goe̍h)