Tha̍k it-nı̂ ê cha-bó͘-kiáⁿ mn̄g in a-bú: “Lâng chia̍h-lāu chiah ē hoat pe̍h thâu-mo͘. Sı̄ án-choáⁿ lí chiah saⁿ-cha̍p thóng hoè chiū hoat pe̍h thâu-mo͘?” A-bú ı̀n kóng: “Gín-á lâng bô koai, hō͘ a-bú siūⁿ-khı̀, a-bú tio̍h ē hoat pe̍h thâu-mo͘.” Cha-bó͘-kiáⁿ thiaⁿ liáu, ná-chhiūⁿ khı̀ ngō͘ tio̍h sím-mı̍h toā tō-lí, ba̍k-chiu tián toā-lúi, chhùi-kak bı̂-bı̂-á chhiò, toā-la̍t phah chı̍t ē pho̍k-á, hoah kóng: “Án-ne goá chai--a. Goá chit-má chai-iáⁿ sı̄ án-choáⁿ a-má ê thâu-mo͘ nah ē lóng sı̄ pe̍h--ê !”