A-kong kiat nn̄g-pái hun, goán a-pà ê hiaⁿ-tı̄ chí-moē chin ho̍k-cha̍p, a-pà ū chı̍t-ê kāng-bú kò͘-pē ê a-hiaⁿ, mā ū saⁿ-ê kāng-pē kò͘-bú ê sió-tı̄, koh ū nn̄g-ê bô kāng pē-bú ê sió-tı̄ kap sió-moē, goán nn̄g-ê a-má kè hō͘ a-kong chı̀n-chêng lóng ū kè koè ang, chhin-a-má sí-ang, súi a-má lı̄-iân, in ê gín-á kap a-pà kāng-khoán iōng hiaⁿ-tı̄ chí-moē hō͘-siong chheng-ho͘. A-pà sı̄ a-kong chhin-siⁿ ê toā-kiáⁿ, a-má koè-sin ê sı̂ a-pà chiah chhit-hoè, m̄-koh toè a-má lâi ê hāu-seⁿ í-keng 20 hoè, goá kiò I “A-píⁿ peh--á”. A-píⁿ peh--á sı̄ a-kong chı̍t-sı̀-lâng to chin bô hoat-tō͘ liōng-kái ê lâng, a-kong kóng i chhiâⁿ-ióng A-píⁿ peh--á 10 nı̂, sui-bóng m̄ sı̄ chhin-siⁿ--ê, m̄-koh a̍h bô hō͘ iau--tio̍h léng--tio̍h, siáng chai, lāu-bú sí liáu-āu, I tō chū-lı̍p mn̂g-hō͘, oân-choân bô tài-liām pē-á-kiáⁿ 10 nı̂ ê chêng. A-kong kóng, hit-chūn chhù--nih bô cha-bó͘-lâng, chı̍t-ke-hoé-á loān-chhau-chhau, A-píⁿ peh--á sûi lı̄-khui chhù, a-kong chin bē-tàng liōng-kái. boé--á a-kong chiah chai-iáⁿ, sı̄ A-píⁿ peh--á ê a-kū kiò i tio̍h-ài chū-lı̍p mn̂g-hō͘, kap a-kong thoat-lı̄ koan-hē. A-píⁿ peh--á lı̄-khui liáu-āu, miā-ūn iû-goân chiâⁿ khám-khek, lı̄-khui a-kong ê chhù, A-píⁿ peh--á phah-piàⁿ thàn-chı̂ⁿ, bé-tē khí-chhù, kiàn-lı̍p ka-tı̄ ê ka-têng. Chin put-hēng, A-píⁿ peh--á tē-it-pái ê hun-in choân-sı̄ pi-kio̍k kap thòng-khó͘, i ê khan-chhiú sin-thé bô hó, tiāⁿ-tiāⁿ phoà-pēⁿ, seⁿ ê gín-á mā lóng iáu-boē toā-hàn tō phah-sńg--khı̀, boé--á liân A-píⁿ ḿ--á mā koè-sin--khı̀, A-píⁿ peh--á soah ka-phò jı̂n-bông. Lı̄-khui siong-sim ê kò͘-hiong, A-píⁿ peh--á bat khı̀ āu-soaⁿ Hoa-lian ó͘ tāi-lí-chio̍h thàn-chı̂ⁿ, āu--lâi koh chhoā-bó͘, seⁿ saⁿ-ê hāu-seⁿ, boé--á poaⁿ tńg-lâi goán keh-piah-chng----Un-té, seⁿ-kin thoàⁿ-hio̍h. Pêng-hoân tiām-chēng koè 20 nı̂ ê seng-oa̍h, toā-hàn hāu-seⁿ----A-chúi--á kiat-hun seⁿ-kiáⁿ, 50 hoè tō chò a-kong, A-píⁿ peh--á chiok hoaⁿ-hí, chiok boán-chiok--ê, kui-sı̀-lâng khám-khám khek-khek, khí-khí lo̍h-lo̍h, chóng-sǹg koè--khı̀-loh, I bián thoa lāu-miā--a. M̄-koh, a-kong kóng, A-píⁿ peh--á pháiⁿ-miā-keh, beh hiáng-siū ê sı̂, soah tio̍h kan-gâm boé-kı̂. Goán jı̄-chí hō͘ A-píⁿ peh--á koāⁿ-chúi-bí (khè-cha-bó͘-kiáⁿ), A-píⁿ peh--á toà-ı̄ⁿ ê sı̂, goá bat kap jı̄-chí chò-hoé khı̀ kā khoàⁿ, A-píⁿ peh--á it-tı̍t kóng i m̄ kam-goān, kan-khó͘ chı̍t-sı̀-lâng, kàu-boé soah chı̍t-tiûⁿ khang, lâi chit-ê sè-kan sı̄ lâi siū thoa-boâ ke kan-khó͘--ê, I kóng kah chin ke̍k-tōng, koh toā-siaⁿ háu--chhut-lâi. Goá kap jı̄-chí khiā tı̄ piⁿ--á tiām-tiām lâu-ba̍k-sái, m̄-chai beh án-choáⁿ kā an-ùi. Kúi goe̍h-jı̍t liáu-āu, A-píⁿ peh--á tō tit-tio̍h kái-thoat, lı̄-khui sè-kan. (TGB Thong-sı̀n tē 39 kı̂, 2002 nı̂ 12 goe̍h)