A-pa nā beh tı̄--leh, í-keng 99 hoè, i 57 hoè koè-sin, hoè-siū siuⁿ-té, bô-thang khoàⁿ-tio̍h kiáⁿ-jı̂-sun-á ê hoat-tián, ū-khah po̍h-hok. A-pa chhut-sı̀ tı̄ lông-chhoan sàn-phí-phí ê ka-têng, A-kong lâu hō͘ i ê châi-sán, kan-nā 5 keng phoà-chháu-chhù kap 3, 4 hun hòng-niá-tē--niâ. beh chhı̄ 5 ê hāu-seⁿ, 2 ê cha-bó͘-kiáⁿ, seng-oa̍h sı̍t-chāi chiâⁿ kan-lân. 39 hoè seⁿ goá chit-ê ban-á-kiáⁿ, 43 hoè tio̍h sí bó͘, hit-toāⁿ khó͘-būn thoa-boâ ê jı̍t-chí, chò ban-á-kiáⁿ ê goá, sı̍t-chāi kám-siū bē chhut--lâi. Ùi ū kı̀-tı̀ kàu-taⁿ, A-pa hō͘ goá siōng-chhim ê ı̀n-siōng, ká-ná sı̄ kan-nā it-tı̍t hoân-ló bô chı̂ⁿ ê khùn-jiáu. hó-ka-chài, chá-tong-sı̂ 15, 6 hoè 17, 8 hoè ê hāu-seⁿ-á lâng, lóng ē kā pē-bó tàu chò sit-thâu, A-pa koh sı̄ lio̍k-thiòng-lâng, i chí-iàu hū-chek kè-oē, piàⁿ khùi-la̍t ê khang-khoè, tio̍h pàng hō͘ i-ê hāu-seⁿ khı̀ bú khı̀ phah-piàⁿ, khah khin-khó--ê, i chiah bóng bong--leh bong--leh, m̄-chiah hō͘ chng--nı̍h ê chek-sun, lóng o-ló Chín-á chek-kong chin hó-miā. Han-bān, kó͘-ı̀, tiâu-tı̍t, it-seng hán-tit kap lâng oan-ke poé-hoē, tn̄g-tio̍h khı̀-náu tio̍h kap lâng kè-kàu ê tāi-chı̀, i ê hoê-èng lóng-sı̄ “che goá iā ū hoat-tō͘, che goá iā ū châi-tiāu?” Tiō-sı̄ i sū-sū bē kap lâng kè-kàu, bē kap lâng khe-khó ê tiong-hō͘ pún-sèng, hō͘ gún chò sı̄-sè--ê, mā o̍h tio̍h sêng-sı̍t chò-lâng ê pún-hūn. A-pa it-seng siōng-toā ê an-ùi, khó-lêng tiō-sı̄ i-ê hāu-seⁿ kô-kô lóng chiâⁿ siū-kà, 5 ê hāu-seⁿ, han-bān bóng han-bān, khiok-sı̄ chng-lāi ê hó bô͘-hoān, kó͘-ı̀, tiâu-tı̍t, bē-hiáu kap lâng oan-ke, bē kap lâng kè-kàu. ‘A-pa’ chit-ê miâ-sû, tùi goá lâi kóng, kap pa̍t-lâng chhùi-lāi ê A-pa ū bô kāng-khoán ê kám-siū, he chí-sı̄ 1 ê chheng-ho͘, pēng bô sı̍t-chāi ê chhin-chêng kám-siū, in-ūi gún hiaⁿ-tı̄ kiò gún lāu-pē, chāi-lâi lóng kiò ‘A-chek’, goân-in m̄-chai, tiō-sı̄ kap gún lāu-pē koè-sin hit-chūn leh khàu-song, mā bô kái-chhùi khàu A-pa. Ē-kı̀-tit A-pa tú tn̄g-khùi ê sı̂, goá sı̄ khàu ‘A-chek--ō ! A-chek--ō!’ Kiat-kó hō͘ A-ḿ mē kóng ài khàu ‘Niû-pē--ō ! Niû-pē--ō !’ chiah-tio̍h, siáⁿ-mı̍h goân-in, goá mā m̄-chai.