A-pa sı̀ⁿ Gân miâ Khim-piān, chhut-sı̀ tı̄ Phêⁿ-ô͘ ê Hoe-the̍h, chū-jiân it-seng khò hái lâi seng-oa̍h, siàu-liân ê sı̂, toaⁿ-sin lı̄-hiong-poē-chíⁿ lâi Ko-hiông, khiā ke Kı̂-āu, Ha-má-seng, ūi-tio̍h m̄ khéng khut-ho̍k miā-ūn, pı̂n chı̍t-kó͘ kian-tēng ê ı̀-chı̀, piàⁿ-sı̀ o̍h, piàⁿ-sı̀ tha̍k, tùi kā Tâi-oân-lâng têng-têng siat hān ê Jı̍t-pún chèng-hú khó tio̍h chûn-tiúⁿ ê chip-chiàu, put-hēng Tē-jı̄ chhù sè-kài-tāi-chiàn po̍k-hoat, pâi iáu boē the̍h tio̍h, tō hō͘ Jı̍t-pún chèng-hú tiàu khı̀ Lâm-iûⁿ chò kun-hu, Jı̍t-pún chiàn pāi, a-pa chhian-sin-bān-khó͘ tô jı̍p Hui-lu̍t-pin ê soaⁿ lāi, siám koè pı̄ pek chū-sat ê kiap-sò͘, khioh tio̍h sı̀ⁿ-miā tò tńg-lâi, í-keng oāⁿ tiâu-tāi. Phō tio̍h hoê-kui chó͘-kok ê hoaⁿ-hí kap ǹg-bāng, a-pa ǹg Kok-bı̂n chèng-hú sin-chhéng chûn-tiúⁿ-chèng, siáⁿ chai tng-sı̂ ê chèng-hú koaⁿ-oân khiok chhun tn̂g-chhiú beh the̍h chı̂ⁿ, m̄ bián kóng tio̍h chiàn āu ê pı̂n-khùn, chún-kóng lak-tē-á ū chı̂ⁿ, ēng a-pa chı̍t-sı̀-lâng kiâⁿ tı̍t-lō͘ ê phı̂-khı̀, mā bô-khó-lêng the̍h chı̂ⁿ khı̀ oāⁿ chûn-tiúⁿ pâi, tùi án-ni kui-sı̀-lâng oàn-thàn chit-ê chèng-hú, kū-choa̍t chia̍h kong-ka ê thâu-lō͘, chı̍t-sı̀-lâng khut tiàm bı̂n-kan kong-si ê hı̂-chûn, hoè-chûn lâi thó-thàn, chı̍t lō͘ iô-iô-pái-pái, chiong a-ché kap goán saⁿ-ê hiaⁿ-tı̄-á chhı̄ toā-hàn. Tâi-oân chiàn āu lâi chiap-koán ê soe-boé chèng-koân, tùi lāi choân pō͘-sò͘, tùi goā khioh bô poàⁿ-pō͘, chûn chhut khı̀ goā-hái siông-siông siū lia̍h, siū khàu-liû, liâm-piⁿ-á Ìn-nı̂ saⁿ-kò-goe̍h, liâm-piⁿ-á Hui-lu̍t-pin poàⁿ-tang, khàu-liû ê kı̂-kan, a-bú niá bô sin-súi bô táⁿ-kín, tō koh kâm tio̍h ba̍k-sái, ūi a-pa ê tāi-chı̀ sı̀-koè khı̀ cháu-chông, chı̍t-khoán thàn chı̍t-tang, hioh poàⁿ-tang, á beh siám-hong pı̄-éng, á tō khoàⁿ lâng bı̄n-sek ê jı̍t-chí, kiò lâng beh choáⁿ-iūⁿ koè, oē hiáu piàn-khiàu ê chûn-oân, mō͘ hong-hiám khò cháu-su lâi thàn chı̍t-koá goā-lō͘-á pó͘-thiap, ngē-tı̍t ê a-pa sí tō m̄ chò, jı̄ saⁿ-cha̍p tang ê thó-hái seng-oa̍h, kàu goá tha̍k ko-tiong it-nı̂ ê sı̂ chhut phâng sit-sū, it-khı̀ put-hoê-thâu, chhù-nih bô lâu poàⁿ-sián-chı̂ⁿ thang hō͘ a-bú. A-pa ê chûn sit-sū liáu-āu, a-bú ēng i nńg-chiáⁿ ê siang-chhiú, ta̍k-jı̍t thè lâng sé-saⁿ, á-sı̄ khı̀ léng-tòng chhiúⁿ chò soàⁿ-kang peh hê-á, hō͘ goá tha̍k kàu ko-tiong pit-gia̍p, goá thoa chı̍t-tang ê saⁿ-lián-chhia khiām koá chı̂ⁿ jı̍p khı̀ Sı̂n-ha̍k-ı̄ⁿ tha̍k-chheh, chhut-lâi liáu-āu teh chò bo̍k-su, chiàⁿ-pêng khoàⁿ, tò-pêng khoàⁿ, bô-lūn án-choáⁿ khoàⁿ mā m̄-sı̄ thàn ū chı̂ⁿ ê thâu-lō͘, a-pa siang-chhiú hò͘-hı̂ lâi kàu sè-kan, kàu boé mā chhiah-sin-kui-lêng tò-tńg-khı̀ sı̀ⁿ-miā ê goân-thâu, goá siūⁿ goá bô pí i khah gâu, chı̍t-sı̀-lâng tāi-khài kap “sàn” kiat-iân kiat tiāⁿ lè, siūⁿ beh pak tō pak boē lı̄. Chit kúi tang lâi, poê-phoāⁿ chiām-chiām ke-thiⁿ ê nı̂-hoè, sim-lāi tiāⁿ-tiāⁿ tō oē khı̀ siūⁿ, goá nā sí liáu-āu oē-tàng lâu siáⁿ-hoè hō͘ goá ê gín-á, lūn chı̂ⁿ bô chı̂ⁿ, lūn ke-hoé bô ke-hoé, chia̍h kah gō͘-cha̍p goā hoè, sin-piⁿ ê châi-sán kan-taⁿ chı̍t-tâi sái cha̍p-nı̂ ê kū-chhia, kap chı̍t-keng kàu taⁿ iáu teh la̍p hun-kı̂-tāi-khoán ê kok-the̍h, chit-khoán sêng-chiū hē tiàm chı̂ⁿ-im-kha-ba̍k, keng-chè-koà-soè ê Tâi-oân siā-hoē chhı̀n-thûi-á téng lâi chhı̀n, sı̍t-chāi sı̄ chhı̀n bô nn̄g-niú-gı̂n, m̄-kú hoan-thâu siūⁿ tò-tńg-lâi, a-pa iā bô lâu poàⁿ-sián-chı̂ⁿ hō͘ goá, goá tō siāng-khoán oa̍h kah chiah chū-chāi, chiah chiâⁿ-lâng, sı̄ leh chhau-hoân siáⁿ-mı̍h. Sı̀-goe̍h té a-bú koè-sin, tò-tńg-khı̀ Ha-má-seng chò-sek, lō͘ tiong keng-koè káng-chhùi khoàⁿ-tio̍h lâi-lâi-khı̀-khı̀ ê chûn-chiah, hiông-hiông náu-hái lāi phû chhut chı̍t-kù kú-kú tı̂n-hong tı̄ sim-lêng ê kak-lo̍h, a-pa chāi-seⁿ ê sı̂ bat tùi goán kóng koè ê oē: “Kiáⁿ-ê-à! goá chit-sı̀-lâng tāi-khài bô thang hó lâu siáⁿ-mı̍h hō͘ lín hiaⁿ-tı̄-á, chóng-sı̄ hái-nih ta̍k-hāng ū, ū châi-tiāu lín ka-kı̄ khı̀ the̍h!” Tùi hit chūn khai-sí, ta̍k-pái nā khoàⁿ-tio̍h hái, goá tō siūⁿ-tio̍h a-pa ê hit kù oē: “Hái-nih ta̍k-hāng ū, ū châi-tiāu lín ka-kı̄ khı̀ the̍h!”

(Gân Sı̀n-seng Tâi-gí Bûn-ha̍k soán, 2002 nı̂ Chin-pêng Khı̀-gia̍p Chhut-pán)