A-pa-cheh hit-kang, lāu-su kiò ha̍k-seng siāu-kài A-pa ê úi-tāi kap sin-khó͘. A-kiat--a kóng: “Goán a-pa chiok úi-tāi, ta̍k-kang lóng chin phah-piàⁿ leh giâ chheh-pau, thàn-chı̂ⁿ hō͘ goá tha̍k-chheh, goá chiok-ài goá ê a-pa.” Lāu-su mn̄g: “A-kiat--a, lín a-pa tı̄ chheh-tiàm leh chia̍h thâu-lō͘ sı̄—bô?” A-kiat--a: “M̄-sı̄--lah, i tı̄ lông-hoē leh sái tho͘-lak-khuh.”