Ū chı̍t-ê ta-koaⁿ tùi sin-pū kāu khiau-khi, múi-jı̍t 3 tǹg, siuⁿ-chá chú mā liām, siuⁿ-bān chú tiō bô hoaⁿ-hí, hāi chit-ê chò sim-pū--ê, m̄-chai beh án-choáⁿ chiah-hó, ta̍k-jı̍t lóng chiâⁿ ut-chut chiâⁿ kín-tiuⁿ. Chiah ē-po͘ 4 tiám goā niā-tiāⁿ, ta-koaⁿ tō tńg-lâi tı̄ kheh-thiaⁿ, tán beh chia̍h-pn̄g, sin-pū tı̄ chàu-kha piàⁿ-miā chú, chú kah sim-koaⁿ-thâu phı̍h-pho̍k-chháiⁿ, kan-na kiaⁿ ta-koaⁿ iû-koh bô hoaⁿ-hí. 1 tǹg àm-tǹg, chóng--sı̄ pâi-tı̄ chàu-kha toh-téng, ûi-su-kûn-á khah-meh thǹg-tiāu, chhiú sé-sé chhit-chhit--leh, khah-kín kiâⁿ kàu kheh-thiaⁿ : ‘A-pa khit-chia̍h !’ Hit-ê ta-koaⁿ thiaⁿ 1-ē, chha 1-sut-á tiō kiāu--chhut-lâi.