A-phiàn-kúi pı̀ⁿ-chò Sèng-tô͘

Lâng siông-siông chheng-ho͘ i chò lāu Mô͘-se, in-ūi i ê bı̄n hoat-chhut êng-kng, chhin-chhiūⁿ Sèng-keng só͘ kı̀ ê Mô͘-se. 
Chiông-chiân boē thiaⁿ-tio̍h Iâ-so͘ ê hok-im, i sı̄ tı̄ choē-ok tiong, hit-sı̂ bı̄n-māu lóng bô chiò-kng, hoán-tńg sı̄ n̂g-sng koh sán-giàn. I ê a-phiàn-hun-chhoe sı̄ thih choè--ê, i bô ài chhâ--ê, sı̄ ēng chit hō khah lı̄-piān thang kòng tùi-te̍k, in-ūi i put-sı̂ ài kap lâng oan-ke saⁿ-phah. I-hiàn chia̍h tiâu, sin-thé ná lám, soà liân-lūi-tio̍h i chı̍t-kha chı̍t-chhiú piàn-sūi; nā beh khı̀ khah hn̄g ê só͘-chāi, tio̍h chē chhia, á-sı̄ chē kiō chiah ē kàu. 
Tùi i sêng-siū tō-lí ê liáu-āu, Siōng-tè ê koân-lêng ū hián-bêng, kā i tháu-pàng, Mô͘-se chiū it-chı̄n piàn-oāⁿ, seng-khu chiām-chiām ióng-kiāⁿ, chiū ná gâu kiâⁿ. Ū chı̍t ūi ê bo̍k-su chò kan-chèng, kóng i bat chı̍t-pái khoàⁿ Mô͘-se kiâⁿ kàu phò͘ goā lō͘, kàu lé-pài-tn̂g. Kàu ūi ê sı̂, i ê kha-chhiú iáu chin oa̍h-tāng, bı̄n-māu ia̍h hoaⁿ-hoaⁿ hí-hí, lâi hián-chhut Chú ê êng-kng. 
Lāu Mô͘-se í-keng chò Ki-tok-tô͘, chek-sı̂ chhut pı̂n-kù. Tit-tio̍h kiù liáu-āu, chiū khı̀ chhoē i chiông-chiân só͘ hām-hāi ê cho̍k-tiúⁿ, kā in kóng, “Tek-choē lín ê lâng sı̄ goá, chhut-chāi lín hêng-hoa̍t, bô lūn ēng phah, koaiⁿ-lo̍h kaⁿ, á-sı̄ hō͘ goá sí ia̍h thang.” In hiah-ê lâng thiaⁿ i chiah láu-sı̍t jı̄n-i ê choē, tāi-ke kèng-tiōng, bô chı̍t ê káⁿ lia̍h i. I hêng-tōng kú-chí chin ū ha̍h tō-lí, ta̍k ê an-hioh-jı̍t óng-hoê kiâⁿ nn̄g-phò͘ lō͘ kàu chı̍t keng pài-tn̂g, teh liāu-lí hit lāi-bı̄n ê cha̍p-sū, iā piàn thoân tō-lí, ín-chhoā chē-chē lâng lâi bat Kiù-chú, tı̀-kàu siâⁿ-chhı̄ ê peh-sı̀ⁿ siū kám-kek.
Ū chı̍t-pái goā-kok ê Bo̍k-su kap Mô͘-se khı̀ hia sûn Sèng-hoē, hō͘ chit ê kū koaⁿ-hú chhiáⁿ, hù tê-piáⁿ-hoē. Kàu gê-mn̂g, chiū ū siâⁿ-nı̍h loā-chē ê hoē-tiúⁿ lâi hù, í-keng chia̍h tê, hit ê kū koaⁿ-hú khí-lâi tùi Bo̍k-su kóng, “Goán chhiáⁿ lí lâi chia, sı̄ in-ūi lí tı̄ chit siâⁿ lāi-goā só͘ chò ê kang, sı̍t-chāi chò goán ê toā iú-ek.” Chiah oa̍t-lı̀n-tńg tùi Mô͘-se kóng, “Kin-á-jı̍t koh khah te̍k-pia̍t chhiáⁿ lí, in-ūi goán khoàⁿ lí kó-jiân ū sı̀n ê pı̂n-kù. Goán put-chí chai-iáⁿ lí chêng ê pháiⁿ phín-hēng. Taⁿ ū kái-ok chiông-siān kap chá-sı̂ toā cheng-chha, chit hō ê chèng-kù tı̄ goán ê bı̄n-thâu-chêng. Thiaⁿ-kı̀ⁿ lín ài tı̄-chia khí sin ê pài-tn̂g, put-kò só͘ tê ê gı̂n bô kàu-gia̍h, goán koaⁿ-hú ū su-niû beh pó͘-chiok.” 
Bo̍k-su thiaⁿ in ê hó oē, chin ū kám-sim, chiū kóng kúi-kù kā in seh-siā, soà kóng, “Goán kàu lín chun-kùi ê siâⁿ-chhı̄, m̄-nā beh chín-kiù Mô͘-se nā-tiāⁿ, iā toā ǹg-bāng lâm-hū ló-iù pêⁿ-pêⁿ ē sı̀n Iâ-so͘, chhin-chhiūⁿ Mô͘-se chò sin-chhòng-chō ê lâng.” 
Hit nı̂ siâⁿ-chhı̄-nı̍h ê cho̍k-tiúⁿ chiàu kū-khoán ū siat iân-sia̍h; che sǹg-sı̄ nı̂-nı̂ toā lāu-jia̍t ê sū. Hit-tia̍p m̄-nā kiò Mô͘-se lâi hù, soà chhiáⁿ i chē toā-ūi. Chiàu-lē hit ê toā-ūi sı̄ tio̍h lâu hō͘ koaⁿ-hú á-sı̄ tē-it ê ha̍k-būn ê lâng. Taⁿ, in án-ni hó khoán-thāi chı̍t ê pêng-siông ê lāu lâng, lia̍h i chò chun-kùi, sı̄ hián-bêng in hit jı̍t tı̄ Bo̍k-su ê bı̄n-chêng só͘ o-ló ê oē sı̄ chin-sı̍t bô ké. 
Ū chı̍t-pái Bo̍k-su chhut-goā ê sı̂ bat tı̄ Mô͘-se ê chhù keh-mê, tú-teh khùn hit-tia̍p chiū khoàⁿ i chiong chı̍t ki khang-kan hē oá mn̂g-āu. Bo̍k-su mn̄g, “Siáⁿ-sū chhòng án-ni ?” I ı̀n kóng, “Lí kiám m̄-chai goá sı̄ chhàu-hı̄-lâng ? Siat-sú chha̍t lâi sak-khui mn̂g, chiū hit ki kan phah-ka-la̍uh; án-ni thang kiò goá chhíⁿ, bián-tit mı̍h-kiāⁿ hō͘ chha̍t chhiúⁿ.” Chóng-sı̄ Mô͘-se bô siūⁿ kàu chò chha̍t ê, sı̂-siông tùi chàu-kha iah khang nǹg-koè, khah khoài chhiúⁿ lāi-bı̄n ê mı̍h-kiāⁿ.
Bó͘ jı̍t Mô͘-se kā bo̍k-su kóng i só͘ tú-tio̍h ê sū. I kóng, Goá beh khùn ê sı̂-chūn, hut-jiân kha toā thiàⁿ, ná kú ná siong-tiōng, ko͘-put-chiong tio̍h khı̀ chàu-kha hiâⁿ sio-chúi; chı̀m-liáu chiū hó, koh tó teh khùn. Bı̂n-á-chài goá khı̀ chàu-kha chú-pn̄g, chiū khoàⁿ tı̄ piah-nı̍h ui chı̍t khang chin toā, liâm-piⁿ sı̀-kè sûn, ài chai chha̍t ū the̍h siáⁿ-hoè khı̀ á bô ? Í-keng khoàⁿ-liáu-bô khiàm poàⁿ-hāng, chiah chai Siōng-tè ê hó-ı̀, hō͘ goá ū kha-thiàⁿ ê kan-khó͘. Tú-hó hit-sı̂ chiū khı̀ chàu-kha, chha̍t tio̍h-kiaⁿ tô-siám.” 
Iū-koh chı̍t-pái i bat mn̄g bo̍k-su kóng, “Siōng-tè hō͘ goá bāng-kı̀ⁿ chı̍t ê bāng, chiū khoàⁿ-tio̍h gō͘ siang chháu-ê, chı̍t siang 30 chı̂ⁿ, lí phah-sǹg che sı̄ sím-mı̍h ê ı̀-sù ?” Bo̍k-su ı̀n kóng, “Goá bē hiáu oân-bāng, m̄-chai sı̄ sím-mı̍h tiāu-thâu.” Chóng-sı̄ Mô͘-se lō͘-boé tit-tio̍h be̍k-sı̄. Kàu gō͘ goe̍h 29 jı̍t i koh liām i ê bāng, gō͘-siang chháu-ê, chı̍t siang 30 chı̂ⁿ. Hit jı̍t lo̍h toā-hō͘, Mô͘-se chiū kā ke-lāi ê lâng kóng, “Taⁿ goá í-keng bêng-pe̍k hit ê tiāu-thâu ê ı̀-sù, chiū-sı̄ Siōng-tè beh pò goá chai, im-chúi ê chai-ē beh kàu, taⁿ tio̍h chún-pı̄, koáⁿ-kín chiong lán pó-poè ê mı̍h-kiāⁿ khǹg tı̄ lâu-téng.” Chhù-piⁿ thâu-boé bô sím-mı̍h sı̀n, só͘-í bô tāi-seng pı̄-pān. Bı̂n-á-chài kó-jiân ū-iáⁿ lo̍h-hō͘, toā-chúi kàu, chí-ū Mô͘-se kap i khah ū tùi-tiōng ê mı̍h tı̄ lâu-téng lóng bô siū-hāi. 
Tùi Chi-ná kek-bēng siat Bı̂n-chú-kok liáu peh-sı̀ⁿ chin chhi-chhám. Ha̍p-kai tng-peng tio̍h pó-hō͘ peh-sı̀ⁿ, chóng-sı̄ in hoán-tńg pı̀ⁿ-chò hoè-peng chin kiông-pō, sı̀-kè khı̀ chhiúⁿ-kiap, bô lūn sı̄ chu-pún-ka á-sı̄ khah pı̂n-chiān ê lâng, lóng siū toā siong-hāi. Nā-ū lâng chó͘-chí, in liâm-piⁿ khui-chhèng lâi phah. Bó͘ jı̍t ū khı̀ lah, kı̂-tiong teh thó͘-khùi sı̂-kan kín koè ê lâng iā bē chió. Jı̂n-seng oán-jiân tı̄ bı̂n-bāng tiong--nı̍h chı̍t-iūⁿ. Ūi-tio̍h án-ni, chiū tı̄ ka-têng, tı̄ kàu-hoē, chē-chē Ki-tok-tô͘, í-kı̍p chē-chē siàu-liân ê lâm-lú, tāi-ke saⁿ-chhoā, ná chún koh chı̍t pái beh khı̀ Pek-lı̄-hêng ê bé-chô-nı̍h lâi hóng-būn hit ê hui-siông chhut-sı̀ ê eⁿ-a, chiū-sı̄ khı̀ kàu-hoē hù chiok Kiù-chú-tān. 
Tùi tı̄ I ê Chiok-hok, chiū chiân-tô͘ iú-bōng ê sı̀n-chiá beh koh ke-thiⁿ oa̍h-khı̀, liân soe-jio̍k ló-mō͘ ê lāu-lâng iā ē it-hoat ióng-chòng, chiū siàu-liân lâng ka-poē hoa̍t-phoat oa̍h-tāng, tāi-ke ē thang chún-pı̄ sêng-chiap teh-beh lâi ê sin-nı̂. Tùi tı̄ Kiù-chú-tān āu nā ū tit-tio̍h chit-hō ke̍k-hó ê hāu-kó, chiū thang kiong-hí. 
Ah ! Ki-tok ê hok-im sı̄ lêng-tek keng-seng ê oa̍h-lō͘, só͘-í tng-sı̂ Chú Iâ-so͘ tùi Nı̂-ko-tí-bó kóng, ‘Lâng nā bô têng-thâu-siⁿ bē khoàⁿ-kı̀ⁿ Siōng-tè ê kok” (Hān 3 : 3 ). Nā tit-tio̍h Ki-tok ê hok-im lâi têng-thâu-siⁿ ê lâng, sui-jiân liân-liân ná lāu, iáu-kú lêng-tek tùi-hoán ná ióng-chòng. 
Chhiáⁿ mn̄g, Sèng-tān sı̄ siáⁿ-hoè ? M̄-bián kóng; lia̍t-ūi í-keng bêng-bêng pe̍k-pe̍k. M̄-sı̄ pa̍t hāng, chiū-sı̄ Sı̂n ê Hoà-sin (Incarnation) chiâⁿ-chò lâng lâi chhut-sı̀ tı̄ sè-kan. Tùi chit-ê lán tit in-hūi, khé-hoat oa̍h-lō͘. Chóng-sı̄ tı̄ Kiù-chú-tān m̄-nā kan-ta teh kı̀-liām chı̍t ê Sèng-chiá lâi sè-kan beh kiù lán thoat-lı̄ choē-ok nā-tiāⁿ; iā m̄-sı̄ kan-ta chiok-hō hit ê siá-sin thè lán sí, lâi oân-sêng jı̂n-ài hit ê úi-jı̂n nā-tiāⁿ. Kı̂-sı̍t iā sı̄ teh kám-siā thiⁿ-tē ê Chú-cháiⁿ choân-lêng ê Siōng-tè. In-ūi Siōng-tè ê chiok-hok chhiong-moá tı̄ tē-bı̄n-chiūⁿ, Siōng-tè ê pù-ū sı̄ bû-chı̄n-chông, Siōng-tè ê thiàⁿ-thàng ēng lán lâng iú-hān ê tı̀-le̍k bē chhek-to̍k-tit, poâⁿ-koè tı̄ lán ê sióng-siōng (Khoàⁿ Í-hut-só͘ 3 : 19). 
Ài ê ke̍k-tō͘ m̄-sı̄ ēng tin-tiōng ê bu̍t-phín ē oāⁿ-tit. Ài ê chı̀-siōng, ài ê ke̍k-tiám tio̍h ū pau-hâm hi-seng tı̄ hit tiong-kan, só͘-í lán sı̀n Siōng-tè sı̍t-chāi ū chiong I pún-sin hiàn hō͘ lán tāi-ke ( Hān 3 : 16 ). Án-ni chit-hō sı̍t-sū kiám m̄-sı̄ Kiù-chú-tān ê pún-ı̀ mah ? 
Hi-seng hiàn-sin sı̄ Thiⁿ-pē ê pún-sèng. Lán tāi-ke ū siū-tio̍h chit-hō ê jia̍t-chêng. Lán tùi tı̄ chit-hō hi-seng hiàn-sin ê cheng-sı̂n tit-tio̍h an-jiân, tit-tio̍h chín-kiù (Khoàⁿ Í-sài-a 53 chiuⁿ). Iâ-so͘ í-keng ū chhin-chhiūⁿ lâng ê khoán-sit, chiū khut ka-kı̄ sūn-ho̍k kàu-tı̄ sí, sı̄m-chı̀ sí tı̄ sı̍p-jı̄-keh (Hui-lı̄-pí 2:8).
Lia̍t-ūi ah ! Chú Iâ-so͘ ēng I chun-kùi ê sí hiàn hō͘ lán, iā lán chū-kim í-hō͘ beh ūi-tio̍h I chò siáⁿ-hoè ? 
(Tâi-oân Kàu-hoē-pò tē 468 koàn,1924 nı̂ 3 ge̍h)