A-tong kap Hā-oa tı̄ Lo̍k-hn̂g

 A-tong kap Hā-oa tı̄ Lo̍k-hn̂g 
 1. A-tong Hā-oa tı̄ Lo̍k-hn̂g, 
Ta̍k hāng hok-khı̀ lóng chiâu-chn̂g;
Kui kûn khı̂m-siù in bô kiaⁿ,
Ta̍k chiah tōng-bu̍t lóng hō miâ;
Hn̂g lāi ū mı̍h thang chia̍h,
Siōng-tè pı̄-pān chin kàu-gia̍h;
Tāi-ke lóng bô siong-hāi,
Chhut chāi A-tong the an-pâi. 2. A-tong Hā-oa tı̄ Lo̍k-hn̂g,
Ta̍k hāng hok-khı̀ lóng chiâu-chn̂g;
Siōng-tè ū chhòng-chō ta̍k hāng,
Lóng-chóng siúⁿ-sù in nn̄g lâng,
Ké-chí chheng-chheng bān-bān,
In ū chū-iû thang lâi bán;
Siān-ok kó ū kı̀m-chí,
Nā chia̍h ê sı̂ tek-khek sí. 3. A-tong Hā-oa tı̄ Lo̍k-hn̂g,
Ta̍k hāng hok-khı̀ lóng chiâu-chn̂g;
Mô͘-kúi oàn-hūn in nn̄g lâng,
Ài in chhiⁿ-chhám kap i tâng;
Chiong choâ chhùi lâi koái-iú,
Hā-oa siū bê soà chhun-chhiú;
Chia̍h kı̀m kó siū chek-pı̄,
Kiân-lūi A-tong ū tāi-chı̀. 4. A-tong Hā-oa tı̄ Lo̍k-hn̂g,
Ta̍k hāng hok-khı̀ lóng chiâu-chn̂g;
Hoān-choē liáu-āu cháu khı̀ bih,
Chin kiaⁿ siū hoa̍t aisı̀am-pı̄;
Nn̄g lâng kı̀-jiân hoán-poē,
Bô thiaⁿ Siōng-tè kóng ê oē;
Tùi sí-chó͘ siū bê-he̍k,
Tı̀-kàu lâng tio̍h lo̍h tē-ge̍k. 5. A-tong Hā-oa tı̄ Lo̍k-hn̂g,
Ta̍k hāng hok-khı̀ lóng chiâu-chn̂g;
Mô͘-kúi pháiⁿ-sim ài hām-hāi,
Tùi chá thàu kàu bān-sè-tāi;
Ài-lán kū-choa̍t Siōng-tè,
Ēng bān poaⁿ kan-kúi ok-kè;
Iâ-so͘ choè lán Kiù-chú,
Sı̀n I chiū bián lo̍h im-hú.

[Koà-chhài-chí tē 80 hō (Tâi-oân Kàu-hoē-pò tē 570 hō, 1932 nı̂ 9 goe̍h)]