Chng-kha chhin-ke chhēng súi-súi jı̍p-siâⁿ khı̀ hō͘ to͘-chhı̄ chhin-ke chhiáⁿ. To͘-chhı̄ chhin-ke chiâⁿ ū sêng-ı̀, sûi tō pān kah 1-tè-toh khiau-khiau-khiau, ū hı̂ ū bah ia̍h-ū pang-kah, beh hó-hó lâi chiau-thāi i. Chiú-iàn khai-sí--a, kui toh-téng chheⁿ-chhau lut-lut, chng-kha chhin-ke chhùi-noā kiông-beh lâu--chhut-lâi. I tı̄ gia̍h--leh, nn̄g-lúi ba̍k-chiu tián kah toā-toā-lúi, hiòng 1-poâⁿ kiuⁿ-si-chhá-toā-tn̂g kim-kim siòng. “Bián kheh-khı̀--lah!” To͘-chhı̄ chhin-ke khoàⁿ I ná-chhiūⁿ pháiⁿ-sè pháiⁿ-sè ê khoán, tō kā kóng : " He toā-tn̂g--lah, ngeh khı̀ phoè--lah !” Chng-kha chhin-ke thâu oa̍t--koè-lâi, ı̀n kóng: “Ah~sái-kóng--lah !” Chù: (1) 1-tè-toh khiau-khiau-khiau:Chhài-sek chiâⁿ phang-phài (2) Sái-kóng: m̄ bián-kóng