1 Thiⁿ toē chhòng-chō lóng chiâu-pı̄, 
Siōng-tè an-hioh sù hok-khı̀,
Lán o̍h Siōng-tè ê khoán-sit,
Hoaⁿ-hí lâi siú an-hioh jı̍t. 2 Chèng-lâng hoān-choē, thiⁿ siū-khı̀,
Iâ-so͘ kàng-sè thoè lán sí,
Kong-lô oân-choân kan-khó͘ soah,
Chhit-jı̍t thâu-jı̍t chú koh-oa̍h. 3 Iâ-so͘ thiàⁿ-lán, kiù lêng-hûn,
Lán tio̍h siàu-liām i toā-un,
Kám-siā kèng-pài sim sêng-sı̍t,
Siông-siông lâi siú an-hioh jit. 4 Siōng-tè Sèng-chhenh kóng ke̍k-chin,
Boa̍t-jı̍t thiⁿ-toē oāⁿ choè sin,
Iâ-so͘ ha̍k-seng siū toā-hok,
Éng-oán an-hioh tı̄ thian-kok.