Tē it Chiuⁿ 
 Tùi kó͘-chá í-lâi khı̂m ū chē-chē khoán. Chı̍t- hō sı̄ toâⁿ--ê ; chit-hō toâⁿ--ê tio̍h lâng gâu, ē bat hit-ê khı̂m-tiāu, chiah ē-hiáu-tit toâⁿ. Iáu ū chı̍t- hō sı̄ tńg--ê; chit-hō sı̄ chhin-chhiūⁿ sè ê khiā-tû chit-iūⁿ, koh piⁿ-á ū chı̍t ki pèⁿ thang hō͘ lâng choān, choān-liáu chiū ū hit-ê khek-tiāu; só͘-í lâng-lâng lóng ē hiáu choān. Chóng-sı̄ tiāⁿ-tio̍h ū sı̀ gō͘ tè nā-tiāⁿ, bē -ē chhut-chāi lâng ê ı̀-sù oāⁿ pa̍t mı̍h khek-tiāu. 
 In-ūi án-ni-siⁿ tı̄ goán goā-kok ê só͘-chāi,ū-sı̂ lâng bô pa̍t-ê thâu-lō͘ thang thàn-chia̍h, í-kı̍p bē- hiáu-tit chò kang ê lâng, ū-ê chiong chit-hō khı̂m jı̍t-jı̍t toà khı̀ ke-lō͘ choān hō͘ lâng thiaⁿ, ǹg-bāng lâng thiaⁿ-liáu hoaⁿ-hí tām-po̍h chı̂ⁿ hō͘ i. 
 Taⁿ chiông-chiân tı̄ Eng-kok kiaⁿ-siâⁿ-lāi ū chı̍t- keng ê kheh-tiàm. Tiàm sı̄ chı̍t-chō ê koân-lâu, ū kúi-nā chàn. Só͘ khiā-khí lóng sı̄ kiông-khó͘ ê lâng. Tı̄ chit-ê lâu-téng,lâu-thui-kak ê só͘-chāi ū chı̍t keng ke̍k-sè ê pâng. Lāi-bı̄n ū chı̍t-ê lāu- lâng leh toà; i-ê miâ kiò chò Tok-hui,bı̄n ū tài- chhiò-iông ê khoán-sit. Tı̄ leh choān-khı̂m ū im- tiāu chhut-lâi hóng-hut sı̄ khek ê siaⁿ-im,chhin- chhiūⁿ teh kóng,Goá ê ke chiū-sı̄ An-lo̍k ê ke, bô tè thang pí-phēng goá ê ke.” 
 Nā-sı̄ chit-ê khı̂m-tiāu só͘ tńg ê An-lo̍k-ke bô kap chit-ê lâu-téng sio-siāng; in-ūi chit-ê lâu- téng sı̄ kiông-khó͘ ê só͘-chāi,e̍h-e̍h,bô khoan- khoàⁿ, o͘-àm bē kng; chū-jiân toà tı̄-hia bô khoàⁿ- oa̍h, bô chhin-chhiūⁿ tı̄ ke-lāi ê lı̄-piān. 
 Tı̄ lâu-ē kúi-chàn khiā-khí ê lâng,ū-ê tı̄ phoà- Chhn̂g téng, poàⁿ-khùn, poàⁿ-chhéⁿ, thiaⁿ-kı̀ⁿ chit-ê khı̂m ê kheh,siūⁿ-khí ka-tı̄ ê ke,ia̍h bat hióng- hok hit-hō hó-chhù. Nā-sı̄ lı̄-khui ke-lāi tú-tio̍h kan-khó͘ ê kéng-hóng. Kàu mê-chhim ê sı̂-chūn, teng-hoé teh-beh hoa, hoé-lô͘ ê hoé teh-beh koè, chit-ê lāu-lâng iáu-kú teh choān-khı̂m. 
 Goân-lâi Tok-hui tı̄ lâu-téng teh toà, toaⁿ-sin ko͘-khó͘,bô chhin-chhek thang khò,bô pêng-iú thang kiû. Hoān só͘ chhin-ài ê lâng lóng-chóng sí-liáu,pēng-bô chı̍t-lâng sim-būn kı̀-liām i-ê khó͘-chhó͘. I ia̍h bô sim-koaⁿ keng-êng bô͘- oa̍h, ta̍k-jı̍t choān-khı̂m nā-tiāⁿ; ū-sı̂ siū thiaⁿ- khı̂m ê lāu thài-thài kap ko͘-niû tām-po̍h chı̂ⁿ hō͘ i, chiū-sı̄ chiong chiah-ê chı̂ⁿ khı̀ bé chia̍h,í-goā bô pa̍t-mı̍h sim-ài ê mı̍h-kiāⁿ thang an-ùi i, chit-ê choān-khı̂m sı̄ i chı̍t-sı̀-lâng só͘ ài--ê. 
 Chit-ê khı̂m kap i-ê hoè-siū chha-put-to; só͘ tńg chhut--lâi ê khek-tiāu m̄-sı̄ sı̂-sit--ê,sı̄ kó͘- chá--ê. Gín-ná tāi-ke thiaⁿ kah ià,to m̄ hoaⁿ-hí thiaⁿ; lāu Tok-hui siūⁿ kàu i ka-tı̄ hō͘ lâng khoàⁿ- khin, liān khı̂m ia̍h chit-ê khoán. Pêng-jı̍t sui-jiân ē jím-nāi-tit, nā-sı̄ mê-sı̂ sim- lāi khiok kham-bē-tiâu. Koh tú-tio̍h chı̍t-chūn ê léng-hong, koâⁿ kàu bı̄n ē thiàⁿ chhin-chhiūⁿ to teh siah chı̍t-poaⁿ-iūⁿ. I-ê in-chiûⁿ ko͘-toaⁿ chı̍t- niá po̍h- po̍h, seng-khu hoat-tiō, chhiú, bı̄n, lō͘- chhut chheⁿ-kin, sán kàu chı̍t têng phoê nê chı̍t- têng kut, chhin-chhiūⁿ hı̂n-gông, liân chit-ê khı̂m ê siaⁿ-im ia̍h soà loān-loān khı̀. 
 Choān-khı̂m ê khek-tiāu ū sı̀ khoán; tē it khoán,o-ló Siōng-tè; tē jı̄,thó͘-khùi chiú-koáⁿ- lâng; tē saⁿ, o-ló Tāi-eng-kok hô-kia̍t hù-kùi ê lâng; tē sı̀, him-bō͘ An-lo̍k-ke. Chit kúi-ê khek-tiāu Tok-hui kài ài sı̄ tē sı̀ tiàu, múi-jı̍t choān-khı̂m kàu hit tiāu,chiū tio̍h ū sim-ı̀ bān-bān teh tńg, ná choān ná kau-hèng; chóng-sı̄ in-ūi thiⁿ-sı̂ thàu hong lóng bô poàⁿ lâng beh chhap--i,lâi thiaⁿ i-ê khı̂m, chí-ū kúi-ê gín-ná kan-ta ài thiaⁿ sin ê khek-tiāu. Nā-sı̄ sin-ê Tok-hui liân miâ ia̍h m̄-bat thiaⁿ-khí-káng. 
 Ū chı̍t-ê lāu-lâng tùi lâu-thang-lāi kah i tio̍h kín-kín khı̀, m̄-chún i iân-chhiân tı̄ chit-ê só͘-chāi. Tok-hui thiaⁿ-kı̀ⁿ chit-kù-oē chiū cháu, cháu kàu chı̍t-tiâu toā ke-lō͘, sûn-lō͘ ê lâng kóng i gāi--tio̍h ke-lō͘, koáⁿ i pa̍t só͘-chāi khı̀. 
 Tok-hui tùi chá-khí-thâu kàu hit-chı̍t-sı̂ bô chia̍h chı̍t-tiám-mı̍h, chha-put-to gō kàu teh-beh bē tín-tāng. Kai-chài chhàu-khiáu gū-tio̍h chı̍t- ê choh-chhân ê hū-jı̂n-lâng beh jı̍p siâⁿ bé mı̍h, khoàⁿ-kı̀ⁿ i,ū khó-liân i ê sim hō͘ i kúi ê chı̂ⁿ,chiū kàu ê-hng bô lâng koh hō͘ i. 
 Jı̍t í-keng teh-beh àm lah, i ài-beh tò-tńg-khı̀ lâu--nı̍h,chiū tı̄ lō͘--nı̍h bé chı̍t tè piáⁿ,bān-bān teh kiâⁿ, kiâⁿ kàu lâu-thui-kak ê só͘-chāi. Hit- chı̍t-sı̂ jı̍t-àm,hong toā; i siūⁿ--tio̍h kū-sı̂ bé khı̂m ê sı̂-chūn put-chí ū hèng-thâu, khı̂m-téng ê tiû ia̍h chin súi; khı̂m ê khek-tiāu lâng-lâng to ài thiaⁿ; m̄-nā gín-ná o-ló hó, chiū toā-lâng ia̍h chheng-ho͘ put-chí kı̂-koài; kàu kin-á-jı̍t lóng tùi-hoán, chai bē chiàu chêng ê ı̀-sù. 
 Kàu tò-lâi lâu-téng chia̍h piáⁿ, lim tām-po̍h tê, chiū lio̍h-á ū khah sóng-khoài, koh siūⁿ bô pa̍t- mı̍h ê tāi-chı̀ thang ké sim-būn, chí-ū pâi khı̂m lâi choān. Khó-sioh Tok-hui m̄-chai ū chı̍t ūi ē an-ùi lâng ê sim--ê. 
 Tāi-seng lâu-chú m̄ chún i mê--sı̂ choān-khı̂m, kiaⁿ-liáu chhá-tio̍h pa̍t-lâng bē-khùn-tit. I chiū kóng,ta̍k lé-pài beh ke hō͘ i kúi ê chı̂ⁿ. Lâu-chú thiaⁿ-kı̀ⁿ i kóng án-ni, chiū ín i. 
 Hit-chı̍t-mê teh choān-khı̂m, mê ná chhim ná kau-hèng, chhin-chhiūⁿ kap khı̂m chò phoāⁿ chı̍t- poaⁿ-iūⁿ,ka-tı̄ choān,ka-tı̄ thiaⁿ chit-ê khek-tiāu ài ha̍p ka-tı̄ ê ı̀-sù,m̄-koán pa̍t-ê lâng o-ló,á-sı̄ hiâm,ia̍h m̄-chai tı̄ mn̂g-goā ū chı̍t-ê sè-hàn cha-po͘ gín-ná miâ-kiò Lı̄-su-tē, in-chiûⁿ phoà-noā kàu bē-kham- tit, peh tı̄ mn̂g-bâi-téng àⁿ-hı̄-khang teh thiaⁿ khı̂m. Chit-ê gín-ná lâi ê sı̂-chūn seng kàu lâu-ē chı̍t chàn, tó tı̄ phoà-chhn̂g-téng, liân- liân thiaⁿ-liáu saⁿ tè ê khı̂m-tiāu lóng bô khoà-ı̀; thiaⁿ kàu tē sı̀ tè chiū kia̍h-thâu lah, chù-sı̂n ûn-ûn-á teh thiaⁿ. Thiaⁿ kàu sim-lāi bē-lún-tit,in-ūi i hut-jiân siūⁿ- khí chı̍t hāng tāi-chı̀--lâi, chiū-sı̄ kúi-goe̍h-jı̍t chêng i-ê lāu-bó tı̄-teh,kàu beh sí ê sı̂-hāu bat tó tı̄ bı̂n-chhn̂g-téng ēng chhiú bong i-ê bı̄n, chhiùⁿ kóng, “Goá ê ke chiū-sı̄ An-lo̍k ê ke,bô só͘-chāi thang pí-phēng goá ê ke;” siaⁿ-im put-chí hó thiaⁿ, koh kóng, “Goá beh kàu goá ê ke, chiū-sı̄ An-lo̍k-ke”. Kóng soah khùi chiū tn̄g. 
 Só͘-í kin-á-jı̍t i chı̍t-ē thiaⁿ--tio̍h chit tè khı̂m-tiāu, chhin-chhiūⁿ i lāu-bó phoà-pēⁿ teh-beh sí teh chhiùⁿ ê khoán-sit, chiū hóng-hut chhin-chhiūⁿ i ê lāu-bó tı̄ ba̍k-chiu-chêng. 
 Chiàu án-ni lâi khoàⁿ, Lı̄-su-tē sı̄ tùi in-niâ sí liáu-āu chiū pı̀ⁿ chiâⁿ ko͘-khó͘ ê gín-ná bô lâng thang chiàu-kò͘ i,ia̍h bô lâng thang pang-chān, hû-chhı̂ i. I-ê lāu-bó tı̄ sè-kan ê sı̂ ū hoan-hù i m̄-thang pı̂n-toāⁿ. Lı̄-sū-tē chiàu i-ê lāu-bó só͘ hoan-hù, chò-sū khı̂n-kín, siông-siông ū teh siūⁿ kóng, “Goá tı̄ tang-sı̂ ē kàu An-lo̍k-ke ?” Chit ê-hng thiaⁿ-kı̀ⁿ chit-ê khı̂m, chiū ná siūⁿ ná ài kàu hia. Hit-ê sim-sèng chhin-chhiūⁿ lún-bē-tiâu, thèng-hāu chit saⁿ tè tiāu to lóng liáu, koh-chài ûn-ûn-á thiaⁿ i lāu-bó teh chhiùⁿ hit tè. 
 Hit-sı̂ lâng teh koaiⁿ-mn̂g ê siaⁿ, ia̍h ū lâng toā siaⁿ teh kóng-oē, chit-ê khı̂m-tiāu chiū thiaⁿ bē- tit-thang bêng-pe̍k; i chiū koáⁿ-kín cháu chhut--lâi, àm-bong-sa chhek-oá khı̀ chiū-kı̄n hit-ê khı̂m ê siaⁿ,peh tı̄ mn̂g-bâi-téng teh thiaⁿ. Sui-jiân toà tı̄ lâu-thui-piⁿ ê mn̂g, hit-ê mn̂g-phāng ū hong put-chí léng chhoe--lâi, i ia̍h m̄ cháu, iáu-kú sı̄ teh thiaⁿ. Thiaⁿ kàu khı̂m ê siaⁿ lóng soah lah; thiaⁿ-kı̀ⁿ lāi-bı̄n ū giâ khı̂m khām--tio̍h tı̄ piah-- nı̍h ê siaⁿ, i chiū tò-tńg-khı̀ tó tı̄ phoà-chhn̂g-téng teh khùn, chiū bāng-kı̀ⁿ chı̍t-ê bāng , thiaⁿ-kı̀ⁿ i-ê lāu-bó tı̄ hn̄g-hn̄g teh chhiùⁿ An-lo̍k-ke, kóng, “Goá í-keng kàu-liáu-ke, bô tè thang pí goá ê ke.”