Tē jı̄ Chiuⁿ 
 Téng-chiuⁿ sı̄ kóng thiaⁿ-khı̂m ê gín-ná tùi hit ê-hng chiū put-chí ài hit-ê kheh-tiàm, ta̍k-jı̍t chioh toà tı̄ hit lāi-bı̄n khiā-khí, kàu jı̍t àm khı̀ thiaⁿ i-ê lāu-bó só͘ teh chhiùⁿ hit tè khı̂m-tiāu. 
 Hit-ê lâu-chú chiū-sı̄ lāu hū-jı̂n-lâng, khoàⁿ-kı̀ⁿ Lı̄-su-tē ta̍k-jı̍t lâi, sı̄ siông-siông tiàm--teh ê lâng-kheh, in-ūi i nı̂-hoè put-chí chió,iū-koh ū tām-po̍h khó-liân ê khoán-sit; ū-sı̂ the̍h chhun ê lân-san mı̍h hō͘ i chò tiám-sim chia̍h. Tok-hui àm-sı̂ teh choān-khı̂m, Lı̄-su-tē toà mn̂g-goā teh thau thiaⁿ. 
 Ū chı̍t mê hit-ê khı̂m-tiāu iáu-boē liáu hut-jiân soah--khı̀; iū-koh thiaⁿ-kı̀ⁿ lāi-bı̄n ū poa̍h-tó ê siaⁿ; thêng chı̍t-táu-kú-á lóng bô tōng-chēng, chiū sak-khui-mn̂g khı̀ khoàⁿ; khoàⁿ-kı̀ⁿ lāi-bı̄n o͘-o͘ àm-àm, hoé-lô͘ ê hoé teh-beh hoa. Hó-tit thang-á mn̂g-téng ū goe̍h-kng chiò--jı̍p-lâi, khoàⁿ-kı̀ⁿ lāu-lâng poa̍h-tó tı̄ thô͘-kha,liân hit-ê khı̂m ia̍h tó tı̄ i sin-piⁿ. 
 Lı̄-su-tē khiā tı̄ piⁿ-á khû--lo̍h-khı̀,ēng chhiú kā i bong;bong-tio̍h i-ê chhiú léng-chhı̀n chhin-chhiūⁿ chúi, phah-sǹg i í-keng sí. Siūⁿ beh khı̀ kā lâu-chú kóng; tú-tú beh peh--khí-lâi,Tok-hui ū lio̍h-lio̍h-á teh tín-tāng chhin-chhiūⁿ chhéⁿ lah, sè-á siaⁿ teh mn̄g, "Sı̄ sím-mı̍h tāi-chı̀ ? sím-mı̍h lâng jı̍p--lâi ?”
 Lı̄-su-tē ı̀n kóng, "Tok-hui lāu-peh ah, sı̄ goá leh, goá tı̄ mn̂g-goā thiaⁿ-khı̂m,thiaⁿ-kı̀ⁿ lí poa̍h-tó, khı̂m ia̍h ka-la̍uh, koáⁿ-kín jı̍p--lâi khoàⁿ-khoàⁿ--leh; taⁿ chím-má lí ū khah hó bô ?" 
 Tok-hui kia̍h-thâu sı̀-kè teh khoàⁿ, Lı̄-su-tē chiū khan i khí--lâi kàu bı̂n-chhn̂g hō͘ i tó--teh, iū-koh mn̄g, "Chím-má pí tú-á ū tām-po̍h khah hó bô ?" 
 Tok-hui ı̀n kóng, "Ū khah hó tām-po̍h-á, put-kò sı̄ seng-khu ùi koâⁿ, goá sı̄ ko͘-toaⁿ kan-khó͘ ê lâng, nı̂-hoè koh lāu, chit-tia̍p ài-beh khùn." Lı̄-su-tē ia̍h toà tı̄ thô͘-kha teh khùn. 
 Tùi hit-tia̍p chit-ê lāu-lâng kap gín-ná chhin-chhiūⁿ chhin-ài, in-ūi lóng sı̄ bô só͘ khò ê lâng. Ta̍k-jı̍t Tok-hui he̍k-sı̄ chhut, he̍k sı̄ jı̍p, Lı̄-su-tē kā i giâ khı̂m, ia̍h kā i piàⁿ lāi bı̄n, thè i khı̀ ke--nı̍h bé mı̍h. Tok-hui kiò chit-ê gín-ná tı̄ lâu-kak khùn, ia̍h kiò i toà tı̄ hoé-lô͘-piⁿ chē, ta̍k mê-hng thang thiaⁿ khı̂m. Lı̄-su-tē nā thiaⁿ kàu tē sı̀-tiâu chiū sim-būn siūⁿ-tio̍h i-ê lāu-bó teh-beh sí ê sı̂ kap i teh kóng ê oē. 
 Ū chı̍t mê-hng Lı̄-su-tē mn̄g kóng,"Lāu sin-seⁿ ah, An-lo̍k-ke tàu-tí tı̄ tó-lo̍h?" 
 Tok-hui kia̍h-khí-thâu khoàⁿ téng-bı̄n ū hō͘-lāu ê hûn-jiah, àⁿ-lo̍h kē chı̍t-ē siòng tē-pán ū chē-chē hiú-noā, ı̀n kóng, "Chit-ê só͘-chāi m̄-sı̄ An-lo̍k-ke." 
 Lı̄-su-tē ia̍h kóng, "Chit-ê pún-jiân m̄-sı̄, taⁿ An-lo̍k-ke tàu-tí sı̄ tı̄ sím-mı̍h só͘-chāi, kiaⁿ-liáu lı̄ lán hn̄g-hn̄g." 
 Tok-hui kóng, "Tek-khak ū chı̍t-ê khah hó ê só͘-chāi, nā-sı̄ tı̄ tó-lo̍h liân goá ia̍h m̄-chai." 
 Lı̄-su-tē kóng, "Goá lāu-bó bat kóng--koè ū chı̍t-ê Thian-tông, m̄-chāi sı̄ An-lo̍k-ke á m̄-sı̄." 
 Tok-hui bē-hiáu--tit, in-ūi bô lâng kā i kóng-khí chit-ê tō-lí. Sui-jiân sı̄ án-ni, kàu tē-jı̄-jı̍t i chı̍t sim teh choān-khı̂m, chı̍t sim teh siūⁿ chit-kù-oē, chhin-chhiūⁿ ū chhim-chhim ê ı̀-sù. 
 Hit-chı̍t-jı̍t tò-lâi lâu--nı̍h, kha-kut sng-nńg bē kiâⁿ-lō͘. Lı̄-su-tē pí i tāi-seng kàu, tiám-hoé liáu, oāⁿ-chúi liáu, chiong só͘ ēng ê pı̄-pān kàu chê-pı̄, Tok-hui m̄-ài kóng-oē, ia̍h m̄-ài chia̍h-pn̄g, kan-ta lim chı̍t-tiám-á tê chiū khı̀ khùn. 
 Lı̄-su-tē khoàⁿ-kı̀ⁿ kàu chit-ê kong-kéng put-chí kı̂-koài, kàu tē-jı̄-jı̍t Tok-hui tó-teh bē khí--lâi, Lı̄-su-tē chı̄n sim su-hāu thé-thiap i, put-chí chiâu-kàu, chhin-chhiūⁿ kiáⁿ-jı̂ ê sim-koaⁿ chı̍t-iūⁿ. 
 Tē saⁿ sı̀ jı̍t ia̍h sı̄ chit-ê khoán-sit; thèng-hāu kàu chia̍h-pn̄g pá, sé-bı̄n liáu, koh chı̂ⁿ ia̍h bô lah, Tok-hui kap Lı̄-su-tē kóng, "Che taⁿ beh án-cháiⁿ-iūⁿ ah? Goá kàu kin-á-jı̍t bē-ē kiâⁿ, ia̍h bē tín-tāng." 
 Lı̄-su-tē kóng, "Goá chai lí sı̍t-chāi bē-ē, chóng-sı̄ lán tio̍h siūⁿ chı̍t-ê chù-ı̀ chiah hó; goá phah-sǹg goá chiūⁿ ke choān-khı̂m lâi thàn-chı̂ⁿ; lí khoàⁿ ē-chò--tit á-bē ?" 
 Tok-hui sim-lāi chı̍t-sı̂ bô chù-ı̀, siūⁿ--tio̍h chit-ê khı̂m sı̄ pêng-sò͘ put-chí ài, beh-thài thang hō͘ pa̍t-lâng the̍h-khı̀; nā m̄ án-ni-siⁿ beh ēng sím-mı̍h-hoè lâi chia̍h; koh siūⁿ Lı̄-su-tē sı̄ kín-sı̄n sió-sim ê gín-ná, chiong chit-ê khı̂m kau i pí kau pa̍t-lâng khah thò-tòng. Nā m̄ án-ni chò, chı̍t-ê siàu-liân, chı̍t-ê lāu, beh tiàm lâu-téng gō-sí, ia̍h m̄ chiâⁿ; só͘-í chù-ı̀ tiāⁿ-tio̍h chiong chit-ê khı̂m kau-tāi hō͘ i. Iū-koh hoán-tńg teh siūⁿ tùi chá-khí kàu àm chı̍t-jı̍t ê kang-hu, khı̂m kap gín-ná lóng bô tı̄ ba̍k-chiu-chêng, ko͘-toaⁿ chı̍t lâng tiàm tı̄ o͘-àm ê lâu-téng, kiám bē ut-būn, chiū bān-bān teh tùi Lı̄-su-tē kóng, "Khı̂m thang kau-tāi lí, chóng-sı̄ ài lí sè-jı̄, m̄-thang kha̍p--tio̍h phah-pháiⁿ." 
 Lı̄-su-tē kóng, "Un2-tàng bô phah-pháiⁿ ê tāi-chı̀, hó-hó toà--chhut-khı̀, ia̍h tek-khak hó-hó toà--tò-lâi." 
 I ka-tı̄ siūⁿ ē tam-tng chit hāng toā tāi-chı̀, hoaⁿ-hí kàu bē-kò͘--tit. 
 Tē-jı̄-jı̍t pí chêng khah chá khí--lâi, kàu chéⁿ-piⁿ chhiūⁿ-chúi sé-bı̄n, tò-tńg-lâi lâu-téng, se-thâu, oāⁿ i-chiûⁿ, chhēng kàu lêng-lêng lı̄-lı̄; hı̄n bē-tit Tok-hui thàu-chá khí--lâi thang kiò i khı̀. Thiaⁿ-kı̀ⁿ lâu-ē kúi-chàn ê lâng-kheh lóng cháu chhut-khı̀ lah. Lı̄-su-tē ka-tı̄ hoân iáu-boē khí-sin, ná siūⁿ ná kip lún-bē-tiâu, bē thèng-hāu-tit Tok-hui cheng-sı̂n, chiū khı̀ iô i-ê chhiú. Tok-hui peh-khui ba̍k-chiu khoàⁿ, mn̄g i ài chò sím-mı̍h. 
 Lı̄-su-tē ı̀n kóng, "Chit-tia̍p chiū-sı̄ chá-khí, lí ài-beh khí--lâi mah ?" 
 Tok-hui hoan-sin chiū peh-khí-lâi chē kóng, "Hó gín-ná, goá khoàⁿ lí ê bı̄n í-keng sé kàu chheng-chheng khı̀-khı̀; in-chiûⁿ ia̍h í-keng chhēng kàu chê-chê cháⁿ-cháⁿ." 
 Lı̄-su-tē thiaⁿ-kı̀ⁿ chit-hō oē moá sim hoaⁿ-hí, chiū tı̄ lâu-téng cháu-lâi cháu-khı̀, hián-chhut i-ê choān-khı̂m léng-lı̄, chiū kóng, "Án-ni lâi kiâⁿ ē-ēng-tit á bē-ēng-tit ?" 
 Tok-hui kóng, "Khó-í," chiū hoan-hù i toà khı̂m chóng-tio̍h sió-sim. Lı̄-su-tē kóng, "Goá o̍h lí ê kín-sı̄n." Tok-khui iū-koh hoan-hù i kóng: “Khı̂m ê ká-chí m̄-thang tńg siuⁿ kín? 
 Lı̄-su-tē ia̍h chiàu i-ê khoán-sit èng-ín i; i iū-koh hoan-hù kóng, "Kàu ke--nı̍h tú-tio̍h gín-ná kiáu-jiáu bo̍h-tit chhap i; in sı̄ m̄ kín-sı̄n, m̄ siú kui-kí, tōng-put-tōng ài thiaⁿ sin-tiāu. Chit-ê khı̂m sı̄ kó͘-chá ê khek, nā ū lâng hı̀-lāng chhiò--lí kek--lí, chí-hó tèⁿ chò chhàu-hı̄ⁿ-lâng chò é-káu, chhian-bān bo̍h-tit kap in tó͘-khı̀.” 
 Lı̄-su-tē kóng, “Chiah-ê tāi-chı̀, goá nā gū-tio̍h, toàn-m̄-káⁿ hoān-tio̍h chit-hō m̄-tio̍h ê sū.” 
 Kóng-liáu giâ chit-ê khı̂m khoà tı̄ keng-thâu-téng,chiū kā Tok-hui saⁿ-sı̂ kóng, “Tò--lâi chiah koh siong-hoē.” 
 Chiū lo̍h lâu-thui chhut goā-kháu hoaⁿ-thâu hí-bı̄n, āu-piah ū kúi ê gín-ná toè i kiâⁿ, kóng, “Lí choān chı̍t tè khek hō͘ goán tāi-ke thiaⁿ-thiaⁿ leh.” Lı̄-su-tē iô-thâu m̄ ı̀n i, chò thâu-chêng tı̍t-tı̍t kiâⁿ. Gín-ná tāi-ke khoàⁿ-kı̀ⁿ i-ê khoán-sit, chiū ta̍k lâng soàⁿ--khı̀. 
 Lı̄-su-tē pàng-sim hó-táⁿ teh choān-khı̂m, ū kúi-nā lâng teh thiaⁿ. Chiông-chiâu tı̄ lâu-téng teh choān put-kò sı̄ Tok-hui chı̍t-ê lâng teh thiaⁿ, chóng-sı̄ i hoan-hù tio̍h bān-bān choān; taⁿ kin-á-jı̍t khı̂m kau-tāi tı̄ i-ê chhiú, thang hō͘ i ka-tı̄ chù-ı̀, m̄-bián siū lâng khu-sok. 
 Lı̄-su-tē siūⁿ kóng, ta̍k hāng ê ki-gia̍p bô ū pí chit-ê khah hoaⁿ-hí. Choān koè kúi tè ê khek-tiāu; éng-éng kàu tē sı̀ tè chiū siūⁿ-khí lāu-bó tı̄-teh ê sı̂ teh chhiùⁿ chit-ê khek; iū-koh siūⁿ tó-lo̍h thang chhoē-tio̍h An-lo̍k-ke, ū sím-mı̍h hoat-tō͘ thang chai. 
 Nā-sı̄ kin-á-jı̍t Siōng-tè khui chit tiâu ê oa̍h-lō͘ thàn tām-po̍h chı̂ⁿ, thang chiàu Tok-hui só͘ khiàm-ēng ê mı̍h bé tò-khı̀; che sı̄ ke̍k hoaⁿ-hí ê sū, kı̍p-chı̀ kàu lâu-téng chiū tùi Tok-hui kóng-khí kin-á-jı̍t só͘ tú-tio̍h ê tāi-chı̀. Tok-hui khoàⁿ-kı̀ⁿ Lı̄-su-tē kap khı̂m tı̄ chit ba̍k-chiu-chêng, ū nn̄g hāng ê hoaⁿ-hí, chı̍t hāng khoàⁿ khı̂m lóng bô pāi-hoāi; tē jı̄ hāng khoàⁿ chit-ê gín-ná kó-jiân ē-khò-tit. 
 Lı̄-su-tē tı̄ piⁿ-á teh chú-pn̄g, Tok-hui teh choān khı̂m, thiaⁿ kàu chit-ê tē sı̀-tiâu ê khek-tiāu.