Tē saⁿ Chiuⁿ 
 Tok-hui tùi poa̍h-tó liáu-āu pēⁿ lóng bē-ē khah hó. Sui-jiân ē lim ē chia̍h ē chē, iáu-kú bē-tit thang lo̍h lâu-thui, ia̍h bē-tit-thang giâ khı̂m Chı̍t jı̍t pí chı̍t jı̍t thàn-chı̂ⁿ lâi tō͘ oa̍h. Nā-sı̄ ū jı̍t-jı̍t chiūⁿ ke, bô chhin-chhiūⁿ thâu-chı̍t-pái ê hô-hèng. 
 Ū chı̍t jı̍t hong ê siaⁿ put-chí thàu, chhoe--tio̍h i-ê bı̄n thàng-thiàⁿ chhin-chhiūⁿ to siah chı̍t iūⁿ ia̍h ū hō͘ tih--tio̍h thâu-bı̄n, ia̍h ū toā bū ba̍t-ba̍t tà tı̄ sin--nih; chit-hō ê thiⁿ-khı̀ bat gū-tio̍h. 
 Jı̍t-jı̍t teh choān-khı̂m, sı̂-chūn kú-tn̂g chiū put-chí ià, hı̄n bē-tit oāⁿ tē it, jı̄ saⁿ tè ê khek-tiāu. Sui-jiân ka-tı̄ ū án-ni teh siūⁿ, khiok m̄-káⁿ kā Tok-hui kóng; nā-sı̄ chit-ê khı̂m ia̍h bē koh oāⁿ--tit, iū-koh bô hoat-tō͘; to̍k-to̍k ū tē sı̀ tè ê khek-tiāu éng-éng bē ià. Thiaⁿ kàu chit tè, chiū hóng-hut chhin-chhiūⁿ thiaⁿ lāu-bó teh chhiùⁿ chı̍t-iūⁿ. 
 Bô-loā-kú tang-thiⁿ í-keng koè, chhun-thiⁿ kàu lah, jı̍t khah tn̂g tām-po̍h, Lı̄-su-tē kàu siâⁿ-goā khı̀ khah-hn̄g ê tē-hng; hit só͘-chāi sı̄ lâng ê khiā-ke, ke-lō͘ khui-khoah, choān-khı̂m ê lâng khah m̄-bat kàu. Só͘-í kàu chiah hi-hán, lâng to ài thiaⁿ, the̍h chı̂ⁿ hō͘ i, hoan-hù i bı̂n-á-jı̍t koh lâi. 
 Ū chı̍t jı̍t jı̍t-thâu chin joa̍h, pha̍k kàu seng-khu ē jia̍t, iū-koh só͘ khoà ê khı̂m ia̍h sı̄ tāng, chiū cháu kúi-pō͘ khı̀ hioh-khùn, kàu chı̍t só͘-chāi ū toā ê the̍h, sı̀-ûi lóng sı̄ hoe-hn̂g, chêng-bı̄n ûi lı̂-pa. lāi-bı̄n ū ta̍k-iūⁿ ê hoe-ba̍k, khui kàu put-chí súi; ū n̂g--ê, ū âng--ê,ia̍h ū pe̍h--ê. 
 Lı̄-su-tē to̍k-to̍k tiàm tı̄ chit-tah thêng-kha, m̄-chai sı̄ sím-mı̍h iân-kò͘; he̍k-sı̄ ài-sioh hoe-ba̍k,á-sı̄ siūⁿ--tio̍h in lāu-bó tı̄-teh ê sı̂ ū chı̍t-pái hō͘ i tām-po̍h chı̂ⁿ, bé kúi-ki-hoe chhah tı̄ hoe-pân-lāi; āu-lâi nge̍h tı̄ chheh--nı̍h teh kàu tâ-lâ--khı̀; kàu kin-á-jı̍t iáu-boē hiat-ka̍k,in-ūi ài hē-teh chò kı̀-liām. Siūⁿ kàu hiàng-sı̂ ê tāi-chı̀ liáu, chiū koh choān kúi-nā koè ê khı̂m, kia̍h-thâu khoàⁿ-kı̀ⁿ lâu-thang-lāi ū nn̄g-ê sè-hàn gín-ná; toā-hàn ê ū tài-chhiò-iông, thàm-thâu lo̍h-lâi khoàⁿ; koh thiaⁿ-kı̀ⁿ in chı̍t-ê mn̄g, chı̍t-ê ı̀n, teh kóng-oē. 
 Cha-bó͘-gín-ná tùi cha-po͘-gín-ná kóng, “Cha-lí ah, i choān ê khı̂m hó m̄-hó?” 
 Ìn kóng, “Chin hó, nā-sı̄ chit-ê khı̂m-tiāu pún-jiân sı̄ hó thiaⁿ.” 
 Tē it jı̄ saⁿ tè ê khek-tiāu lóng liáu lah; kàu tē sı̀ tè in tāi-ke chê-chê tah chhiú, hoaⁿ-hí kàu bē-kò͘--tit, in-ūi chit tè khek-tiāu sı̄ i lāu-bó bat kap in tāi-ke chhiùⁿ--ê. Khı̂m kap khek kàu têng-tha̍h ê kù, gín-ná ia̍h toè chhùi chhiùⁿ--chhut-lâi kóng, “Goá ê ke chiū-sı̄ An-lo̍k-ke, bô tè thang pí goá ê ke.” 
 Thiaⁿ-liáu chit kúi-kù ê oē, Lı̄-su-tē kia̍h-thâu khoàⁿ-kı̀ⁿ lâu-pâng ke̍k koân, ke̍k thé-bı̄n, siūⁿ in tāi-ke chhùi-lāi só͘ chhiùⁿ ê An-lo̍k-ke kap hiān-sı̂ só͘ khiā-khí-ê bô chha chı̍t-tiám-á, chiū ka-tı̄ teh siūⁿ kóng, “Goá chı̍t-ê gín-ná só͘ tú-tio̍h ê kéng-hóng, ūi-tio̍h sím-mı̍h iân-kò͘ chha kàu hiah-nı̍h-hn̄g.” 
 Tú-tú teh siūⁿ ê tiong-kan, hit nn̄g ê gín-ná kín-kín lo̍h lâu--lâi tùi in lāu-bó thó chı̂ⁿ; bô loā-kú gín-ná tùi lâu-thang-téng tı̀m--lo̍h kúi ê chı̂ⁿ ka-la̍uh tı̄ hoe-tı̂-lāi, lı̀n kàu tı̄ pe̍h-hoe-kha. Lı̄-su-tē sak-khui lı̂-pa mn̂g ûn-ûn-á kiâⁿ koè-khı̀ chháu-á tē, kàu hit-ê hoe-tı̂ ê só͘-chāi chhoē chı̂ⁿ; khiok chhoē bô tio̍h, in nn̄g lâng ia̍h lâi kap i tàu-chhoē, chhoē-tio̍h chiū the̍h hō͘ i. Lı̄-su-tē thǹg bō-á kiâⁿ-lé, chiong chı̂ⁿ hē tı̄ tē-á-lāi, iáu-kú teh iân-chhiân boē khı̀, tùi ko͘-niû kóng, “Chit-ê hoe sı̍t-chāi sı̄ hó khoàⁿ.” 
 Ko͘-niû mn̄g i, “Lí ài chı̍t pha mah?” 
 Lı̄-su-tē ı̀n kóng, “Lí khéng hō͘--goá bô?” 
 Gín-ná chiū khı̀ mn̄g i-ê lāu-bó; tiap-á-kú chiū tò-tńg-lâi kóng, “Hō͘ lí sı̀ ki, chhut-chāi lí kéng.” 
 Lı̄-su-tē kéng--chhut-lâi, ko͘-niû chiū kā pa̍k chò chı̍t pé. Lı̄-su-tē kóng, “chit-iūⁿ ê hoe chiông-chêng goá lāu-bó bat hō͘ goá.” 
 Hit-ê ko͘-niû miâ-kiò Bí-lı̄ kóng, “Lí ê lāu-bó chit-tia̍p bat koh hō͘--lí bô?” 
 Lı̄-su-tē kóng, “Lāu-bó í-keng sí lah, chı̄-chūi-á beh hō͘ goá ê hoe?” 
 Bí-lı̄ kóng, “Khó-liân chit-ê choān-khı̂m ê gín-ná!” 
 Lı̄-su-tē giâ khı̂m siūⁿ beh tò-khı̀. Bí-lı̄ tùi Cha-lí sè-á-siaⁿ teh kóng, “Lí mn̄g i kiò-chò sím-mı̍h miâ-jı̄.” 
 Cha-lí kóng, “M̄ ah, lí khı̀ mn̄g.” 
 Bí-lı̄ chiah koh iang Cha-lí khı̀ mn̄g, Cha-lí thâu-khak àⁿ-àⁿ, bı̄n-māu âng-âng, sè-á-siaⁿ mn̄g i, “Lí kiò sím-mı̍h miâ?” 
 Lı̄-su-tē kā i kóng-liáu chiū cháu. Hiah-ê gín-ná hoan-hù i kóng, “Lí koh kúi-jı̍t chiah koh lâi;” liân-liân kóng saⁿ pái. 
 Lı̄-su-tē tò-lâi lau8--nı̍h, khoàⁿ-kı̀ⁿ hoe bô sím-mı̍h chhiⁿ, lóng ta-lâ--khı̀, bē-chhah-tit hoe-pân, chiū chiàu i lāu-bó ê hoat-tō͘ nge̍h tı̄ chheh--nı̍h. 
 Koè kúi jı̍t kú, Lı̄-su-tē koh lâi kàu téng-jı̍t hit-ê koân-lâu hoe-hn̂g ê só͘-chāi, chiong sı̀ tè ê khı̂m-tiāu teh choān, choān liáu nn̄g piàn bô khoàⁿ-kı̀ⁿ hit nn̄g ê gín-ná chhut-lâi, in-ūi in toè lāu-pô khı̀ tı̄ chhiū-nâ-lāi teh chhit-thô; só͘-í Lı̄-su-tē chhoē-bô-tio̍h. 
 Chit kúi-jı̍t Tok-hui to̍k-to̍k ka-tı̄ chı̍t lâng tiàm tı̄ lâu-téng, sim-koaⁿ chhin-chhiūⁿ hoé teh sio, ài siū-khı̀, bô lâng an-ùi i, liân chit-ê khı̂m ia̍h bô tı̄ i sin-piⁿ. Lı̄-su-tē ū-sı̂ thàn-chı̂ⁿ khah-chió tò--lâi. Tok-hui chiū thó͘-khùi kóng, “Iáu m̄-ta̍t--tio̍h ka-tı̄ chhut-khı̀ chò seng-lí khah-hó.” 
 Lı̄-su-tē thun-lún bô ı̀n i, in-ūi tùi chiông-chêng lāu-bó sí liáu-āu só͘ chhin-ài--ê ko͘-toaⁿ chı̍t-ê Tok-hui nā-tiāⁿ; siūⁿ-lâi siūⁿ-khı̀ kóng, “Goá thang ēng sím-mı̍h hoat-tō͘ khı̀ an-ùi i chiah hó, he̍k-sı̄ chhiáⁿ sin-seⁿ lâi táⁿ-tia̍p i.” 
 Ū chı̍t mê-hng kóng, “Tok-hui lāu-peh ah! goá kā lí chhiáⁿ chı̍t ūi i-seng lâi khoàⁿ pēⁿ hó m̄-hó?” Tok-hui ı̀n kóng, “m̄-sái, m̄-sái, bo̍h-tit kiáu-jiáu goá, goá ài an-chēng lah.” 
 Lı̄-su-tē sim-lāi m̄ pêng-an, kiaⁿ i lāu-lâng ē sí--khı̀, chhun i chı̍t lâng beh cháiⁿ-iūⁿ hó. Tiàm tı̄ chit-ê lâu-téng khiā-khí, sui-jiân bē-pí-tit ke-lāi, chóng-sı̄ I chit-ê Tok-hui teh koán-kò͘, ia̍h khah-hó ko͘-toaⁿ chı̍t-ê lâng. 
 Chit-ê lāu-lâng chı̍t-jı̍t chı̍t-jı̍t lám, sin-thé put-chí sán, bı̄n-sek ia̍h m̄-hó khoàⁿ, chhiú iū-koh ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah, liân khı̂m ia̍h bē choān. Lı̄-su-tebat7 thiaⁿ lâng kóng-koè, chē-hoè ê lāu-lâng hoān-tio̍h chit-hō mâu-pēng chiū toā-toā thang kiaⁿ; chá-àm bē phah-sǹg-tit, put-jû chhiáⁿ i-seng lâi táⁿ-tia̍p khah-hó. 
 Chin chhàu-khiáu tú-tio̍h lâu-chú ū phoà-pēⁿ, ta̍k-jı̍t chhiáⁿ i-seng lâi khoàⁿ, kiám-chhái thang kiò i soà kā Tok-hui táⁿ-tia̍p; koh teh phah-sǹg Tok-hui tiàm ê só͘-chāi lı̄ lâu-chú bô loā-hn̄g, tam-koh bô loā-chē ê kang-hu; nā kó-jiân sin-seⁿ lâi, goá ài mn̄g sím-mı̍h pēⁿ, khoàⁿ ē-hó á-bē. Lı̄-su-tē tó-teh bē-khùn-tit, hoan-lâi hoan-khı̀, kan-ta teh siūⁿ, sim-koaⁿ to bē an-jiân. Ū goe̍h-kng chiò--jı̍p-lâi, i chiū tı̄ bı̂n-chhn̂g-téng peh-khí-lâi, chhiú thèⁿ thâu-khak khoàⁿ Tok-hui ê sı̂n-chhái toā m̄ thò-tòng, chhin-chhiūⁿ chêng nı̂ lāu-bó beh sí ê khoán-sit, teh-beh éng-oán lı̄-pia̍t. 
 Lı̄-su-tē ba̍k-sái chia̍p-chia̍p tih, chiū chiām-chiām soà khùn--khı̀. 
 Tē-jı̄-jı̍t tı̄ lâu-thui-piⁿ teh thèng-hāu i-seng lâi. Tok-hui khoàⁿ-kı̀ⁿ i m̄ chiūⁿ ke choān-khı̂m, giâu-gı̂ i sı̄ pı̂n-toāⁿ; Lı̄-su-tē kóng kúi-kú the-sı̂ ê oē, khui thang-á-mn̂g khoàⁿ-kı̀ⁿ i-seng lo̍h chhia jı̍p lâu-chú ê chhù. I chiū chē tı̄ toā-mn̂g-kháu teh thèng-hāu i-seng chhut--lâi. Nā-sı̄ chit-ê i-seng tú-tú chhut mn̂g-kháu,thiaⁿ-kı̀ⁿ āu-piah ū siaⁿ kiò kóng, “Chhiáⁿ sin-seⁿ, chhiáⁿ sin-seⁿ.” 
 I-seng hoan-sin mn̄g kóng, “Lí chit-ê gín-ná ài sím-mı̍h?” 
 Lı̄-su-tē ı̀n kóng, “Chhiáⁿ lí chiūⁿ lâu-téng khoàⁿ ū pēⁿ ê lâng; ū chı̍t-ê lāu-lâng miâ-kiò Tok-hui, i-ê pēⁿ put-chí siong-tiōng.” 
 I-seng mn̄g kóng, “Tok-hui sı̄ sím-mı̍h lâng.” 
 Lı̄-su-tē kóng, “Sı̄ goá ê sin-seⁿ, i chiàu-kò͘ goá, goá chiū chiàu-kò͘ i.” 
 I-seng bē bêng-pe̍k chit-ê oē, phah-sǹg seng khı̀ khoàⁿ pēⁿ, chiū mn̄g Tok-hui sı̄ sím-mı̍h pēⁿ. Lı̄-su-tē kóng, “I nı̂-hoè put-chí lāu, goá m̄-chai i sı̄ sím-mı̍h pēⁿ, chı̍t-jı̍t koè chı̍t-jı̍t thoa-tı̂ⁿ chiah kú,kiaⁿ-liáu i bē-hó, só͘-í chhiáⁿ lí lâi khoàⁿ; Tok-hui iáu m̄ chai lí lâi, goá khı̀ kā i kóng--chı̍t-siaⁿ. 
 Chiū cháu chı̀n-chêng teh kiò, “Lāu-peh ah, lâu-chú só͘ chhiáⁿ ê i-seng lâi lah, ài-beh lâi khoàⁿ lí.” 
 Tok-hui haiⁿ chı̍t siaⁿ. Lı̄-su-tē khí-thâu kiaⁿ-liáu Tok-hui m̄-ài hō͘ i-seng khoàⁿ pēⁿ, kàu chit-tia̍p khoàⁿ i lóng bô chó͘-tòng, chiū chhoā sin-seⁿ saⁿ-kap chiūⁿ lâu khı̀. I-seng kı̀ⁿ-tio̍h Tok-hui chiū mn̄g i tı̀ pēⁿ ê goân-thâu. I chı̍t-hāng chı̍t-hāng kā i kóng; i-seng iok i bı̂n-á-chá-khí beh sàng io̍h lâi hō͘ i. 
 Kóng-liáu beh tò-khı̀, teh-beh chiūⁿ chhia ê sı̂ Lı̄-su-tē tùi chhiú khan-teh mn̄g i, “Beh loā-chē chı̂ⁿ?” 
 Sin-seⁿ kóng, “Sím-mı̍h chı̂ⁿ ?" 
 Lı̄-su-tē ı̀n kóng, “Kā goá lāu-peh khoàⁿ pēⁿ ê chı̂ⁿ, chit-tia̍p seng hō͘ lí tām-po̍h-á, nā bô kàu-gia̍h bı̂n-á-chài koh pó͘-chiok.” 
 Sin-seⁿ kóng, “Goá m̄-ài chı̂ⁿ, bı̂n-á-jı̍t goá ia̍h lâi kā lâu-chú khoàⁿ-pēⁿ, sūn-piān chiah koh lâi khoàⁿ Tok-hui.” 
 Hit-chı̍t-sı̂ Lı̄-su-tē chhùi-lāi sui-jiân bô kóng to-siā, sim-tiong khiok àm-àm kám-kak, soà chhiáⁿ-mn̄g sin-seⁿ kóng, “Goá lāu-peh ê pēⁿ tàu-té sı̄ án-cháiⁿ-iūⁿ?” 
 I-seng kóng, “I tiàm chit-tah ê jı̍t-chí bô loā-kú lah,put-kò chı̍t-goe̍h-jı̍t lāi-goā.” 
 Lı̄-su-tē tò-tńg chiūⁿ lâu khı̀, bān-bān teh kiâⁿ, chū-giân chū-gí kóng, “Chı̍t-goe̍h-jı̍t, chı̍t-goe̍h-jı̍t, “put-chí iu-būn, siūⁿ kàu chı̍t-goe̍h-jı̍t í-āu iû-goân sı̄ ko͘-toaⁿ chı̍t lâng, bô pêng-iú thang chiàu-èng, bô ke-lāi thang oá-khò. Khui-liáu lâu-mn̂g, Tok-hui mn̄g kóng, "I-seng tùi lí kóng sím-mı̍h?" 
 Lı̄-su-tē ı̀n i kóng, "Lí iáu ē oa̍h chı̍t-goe̍h-goā-jı̍t." Kóng-tio̍h chiū toā siaⁿ khàu--khí-lâi, soà kóng, "Chiông-lâi chhun goá chı̍t-ê lâng, án-cháiⁿ-iūⁿ hó leh?" 
 Tok-hui bô ı̀n-tap, sim-lāi siūⁿ āu-lâi lı̄-khui lâu-pâng, kap Lı̄-su-tē ia̍h pàng-soah, ı̀-ài ê khı̂m m̄-chai beh tùi tó-lo̍h-khı̀. Chit-chı̍t-jı̍t i m̄-ài kóng-oē. 
 Lı̄-su-tē pàng bē-tit-lı̄, chiū bô chiūⁿ ke, chē tı̄ piⁿ-á teh sū-hāu, ia̍h bô kóng-oē; in nn̄g-ê lâng chū thiaⁿ-kı̀ⁿ chı̍t-goe̍h-jı̍t chit-kù-oē, í-āu ná siūⁿ ná kiaⁿ, ná m̄-káⁿ bē-kı̀-tit, sı̂-siông chhin-chhiūⁿ chit-kù-oē tiàm tı̄ hı̄-khang-piⁿ. Kàu ê-hng to̍k to̍k ū hoé-lô͘ ê kng, Tok-hui mn̄g Lı̄-su-tē kóng, "Koè-liáu chı̍t-goe̍h-jı̍t, goá m̄-chai beh khı̀ sím-mı̍h só͘-chāi." 
 Lı̄-su-tē khoàⁿ-hoé kóng, "Goá ê lâu-bó bat kóng-koè ū chı̍t-ê Thian-tông sı̄ ke̍k hó ê só͘-chāi; i ài khı̀ hit-ê ke, hit-tia̍p beh sí ê sı̂ só͘ chhiùⁿ ê An-lo̍k-ke, goá siūⁿ chiū-sı̄ Thian-tông." 
 Tok-hui kóng," Hó sı̄ hó, goá siūⁿ tı̄ hit-ê só͘-chāi lóng bô sio̍k-se̍k, m̄-chai hit só͘-chāi ê lé-hoat kui-kí." 
 Lı̄-su-tē kóng, "Goá bat thiaⁿ-kı̀ⁿ kóng, khiok ia̍h bô sím-mı̍h siông-sè." 
 Tok-hui kóng, "Bô goá bat ê lâng, goá ê kó͘-khı̂m ia̍h bô tı̄-hia, Thian-tông m̄-chai ū choān-khı̂m á-bô?" 
 Lı̄-su-tē kóng, "Thiaⁿ goá lāu-bó bat kóng, sı̄ ū toâⁿ-khı̂m--ê, bô thiaⁿ-kı̀ⁿ ū choān-khı̂m--ê." 
 Tok-hui kóng,"Toâⁿ ê khı̂m m̄-ta̍t--tio̍h choān ê khı̂m; kiaⁿ-liáu tiàm hit só͘-chāi ut-būn." Lı̄-su-tē bô oē thang ı̀n. 
 Tok-hui chı̍t-ē siūⁿ, hut-jiân kóng, "Lí kā goá thàm-thiaⁿ Thian-tông ê sū-chêng; chin-chiàⁿ nā ē-hiáu-tit só͘-chāi ê kong-kéng chiū m̄-sái kiaⁿ; lín lāu-bó kiám m̄-sı̄ kóng hit só͘-chāi ē-tit-thang sǹg chò An-lo̍k-ke mah?" 
 Lı̄-su-tē kóng, "Chiàu i só͘ kóng--ê goá phah-sǹg tek-khak sı̄ Thian-tông." 
 Tok-hui chài-saⁿ thok i thàm-thiaⁿ Thian-tông, iàu-kín m̄-thang hō͘ i koè chı̍t-goe̍h-jı̍t ê ān, nā iân-chhiân chiū koáⁿ bē-tit-thang kàu. 
 Lı̄-su-tē kóng, "Goá nā ū chı̍t-tiám-á hoat-tō͘, tek-khak beh hō͘ lí kàu hit-ê só͘-chāi." I kóng chiah-ê oē, í-āu kó-jiân chiàu i só͘ kóng khı̀ kiâⁿ, m̄-káⁿ pàng-sak chit-ê tāi-chı̀.