Tē sı̀ Chiuⁿ
 Tē-jı̄-jı̍t thiⁿ-khı̀ khah-joa̍h, Tok-hui tiàm tı̄ chhù-lāi ut-chut chiàu-kū, oá thang-á-mn̂g teh chē. Lı̄-su-tē iû-goân chiàu-siông chiūⁿ ke choān-khı̂m, nā-sı̄ sim-koaⁿ iu-chhiû put-chí ià-lán, siūⁿ m̄-ta̍t-tio̍h chhut-siâⁿ kàu ū hoe-hn̂g ê the̍h-á, khı̀ chhoē hit nn̄g-ê gín-ná ké sim-būn. Chit-koè khı̀ bô chhin-chhiūⁿ chêng pái khang-khang. Chı̍t-ē choān-khı̂m nn̄g-ê gín-ná chiū tı̄ lâu-thang-téng jı̄n-tio̍h sı̄ siong-se̍k ê lâng, lóng lo̍h lâu lâi khiā tı̄ i-ê sin-piⁿ; sió-tı̄ tùi toā-chí kóng, “I choān-khı̂m chin hó.” 
 Bí-lı̄ kóng, “Goá hı̄n bē-tit lán ia̍h ū chı̍t-ê khı̂m.” 
 Cha-lí kóng, “Chhiáⁿ lāu-pē bé chı̍t-ê, hó m̄ hó.” 
 Bí-lı̄ kóng, “Goá kiaⁿ lāu-bó m̄-chún hō͘ lán bé; i ū-sı̂ thâu hı̂n, ùi thiaⁿ hit-hō hiáng ê siaⁿ.” 
 Cha-lí koh kóng, “Hē tı̄ lán tāi-ke chhit-thô ê koân-lâu, lı̄ lāu-bó tiàm ê pâng khah hn̄g, chiū thiaⁿ bē kı̀ⁿ.” 
 Bí-lı̄ kā Lı̄-su-tē kóng, “Chit-ê khı̂m hō͘ goá choān chı̍t-ē hó m̄?” Chiū khoàⁿ Lı̄-su-tē ê bı̄n-sek khéng á m̄-khéng. Lı̄-su-tē kóng, “Ē-chò-tit, lí lâi chia.” 
 Bí-lı̄ khiā-oá tı̄ chit-ê khı̂m, ēng pe̍h-pe̍h ê chhiú hoāⁿ khı̂m ê pèⁿ bān-bān teh choān, siaⁿ-im kı̍h-kı̍h kiu̍h-kiu̍h, m̄-hó thiaⁿ; i lāu-bó phah-sǹg káⁿ sı̄ choān-khı̂m ê gín-ná phoà-pēⁿ; nā bô, án-cháiⁿ-iūⁿ ū chit-hō siaⁿ, chiū tùi thang-á-mn̂g-lāi khoàⁿ chhut goā-bı̄n. Khoàⁿ-kı̀ⁿ sió ko͘-niû chhēng kàu chı̍t seng-khu pe̍h-pe̍h ê in-chiûⁿ, teh choān hit-ê láu-chau ê kū khı̂m; piⁿ-á kap i teh khiā ê cha-po͘ gín-ná chù-ba̍k khoàⁿ i, chhin-chhiūⁿ ū ài-sioh ê bô͘-iūⁿ. 
 Bí-lı̄ khoàⁿ-kı̀ⁿ lāu-bó tı̄ lâu-thang-téng, sim-koaⁿ put-chí hoaⁿ-hí, in-ūi só͘ chhin-ài-ê sı̄ bô chı̍t hāng ē-pí-tit i-ê lāu-bó. 
 Bí-lı̄ choān-khı̂m thài bān, tú-tú choān kàu tē jı̄ tè ê khek-tiāu, chiū-sı̄ thó͘-khùi chiú-koáⁿ-lâng. Chit tiāu iáu-boē koè-khı̀, i m̄-ài thiaⁿ chit-hō pi-ai ê siaⁿ-im, chiū tùi Lı̄-su-tē kóng, “chhiáⁿ lí khah khoài koh oāⁿ pa̍t-mı̍h tiāu, choān kàu An-lo̍k-ke hit tè, sı̄ goá lāu-bó só͘ ài thiaⁿ--ê.”
 Lı̄-su-tē chai tio̍h koh choān-koè tē saⁿ tè chiah ē kàu chit tè hó thiaⁿ--ê, chiū ka-tı̄ choān-khı̂m ê pèⁿ, teh kóng hō͘ i khah kín choān, chiū liâm-piⁿ kàu lah. 
 Hit-sı̂ ū ke-lō͘ ê lâng thiaⁿ-kı̀ⁿ khı̂m ê siaⁿ, chı̍t-tı̄n kín-kín chı̍t-tı̄n bān-bān, chiū ài-beh chhâ-khoàⁿ sı̄ sím-mı̍h iân-kò͘. Koè chı̍t-sı̂-á kú Bí-lı̄ koh bān-bān teh choān An-lo̍k-ke ê khek-tiāu, ke--nı̍h ê lâng chiah bêng-pe̍k tāi-seng āu-boé sı̄ nn̄g ê lâng teh choān, só͘-í siaⁿ-im bô saⁿ-tâng. 
 Bí-lı̄ choān-liáu chiong khı̂m-pèⁿ iû-goân kau-hêng Lı̄-su-tē , kóng"Chit-ê An-lo̍h-ke sı̍t-chāi sı̄ hó thiaⁿ ê khek-tiāu." 
 Lı̄-su-tē kóng, "Che ia̍h sı̄ goá só͘ ài thiaⁿ--ê." Kóng-tio̍h chiū siūⁿ-khí beh kā Tok-hui thàm-thiaⁿ ê tāi-chı̀--lâi; só͘-í mn̄g An-lo̍k-ke tàu-tí tı̄ tó-lo̍h. Bí-lı̄ thı̀m-thâu kí tùi ke̍k-koân ke̍k-toā put-chí súi ê pâng, kā i kóng, "Hit-ê sı̄ goá ê ke, goá m̄-chai lí ê ke tı̄ tó-ūi." 
 Lı̄-su-tē kóng, "Goá kap lāu Tok-hui toà tı̄ chı̍t-ê phoà lâu-téng, bē-sǹg-tit chò ke, goá ia̍h bē-tit kú-tn̂g khiā-khí tı̄-hia, put-kò chı̍t-goe̍h-jı̍t ê tāi-chı̀ nā-tiāⁿ." 
 Bí-lı̄ kóng, "Goá chin thè lí chit-ê gín-ná khó-liân ah!" 
 Hit-sı̂ Cha-lí teh choān hit-ê khı̂m-pèⁿ, Bí-lı̄ kan-ta kap Lı̄-su-tē kóng-oē bô beh chhap i, sim-lāi teh siūⁿ chit-ê gín-ná khiā tı̄ hit-ê phoà-lâu, koh bô kúi-jı̍t chiū bô beh toà--hia, thè i teh khó-sioh. 
 Lı̄-su-tē chiū koh mn̄g kóng, "M̄-chai iáu ū chı̍t-ê ke bô, á-sı̄ Thian-tông nā-tiāⁿ?" 
 Bí-lı̄ kóng, "Ū Thian-tông ê ke, án-cháiⁿ-iūⁿ bē-sǹg-tit sı̄ lí ê ke mah?" 
 Lı̄-su-tē kóng, "Thian-tông tı̄ tó-lo̍h?" 
 Bí-lı̄ kí lâm-sek ê thiⁿ, kóng, "Tı̄ téng-bı̄n ke̍k koân ê só͘-chāi, pí chheⁿ-sı̂n iáu koh-khah koân." 
 Lı̄-su-tē koh mn̄g, "Thian-tông sím-mı̍h khoán-sit?" 
 Bí-lı̄ ı̀n kóng, "Sı̄ ke̍k hó ê só͘-chāi, lâng lóng-chóng chhēng chheng-khı̀ pe̍h-pe̍h ê saⁿ; thô-kha sı̄ pho͘ n̂g-kim koh ke̍k bêng, Iâ-so͘ ia̍h tı̄-hia, iū-koh sè siaⁿ teh kóng, "Lí goān ài khoàⁿ Iâ-so͘ á m̄-ài?" 
 Lı̄-su-tē kóng, "Goá bē-hiáu-tit, bô thiaⁿ-kı̀ⁿ lâng kóng Iâ-so͘ sı̄ án-cháiⁿ-iūⁿ." 
 Bí-lı̄ ê bı̄n tài-iu-chhiû kóng, "Lí m̄-thiàⁿ Iâ-so͘ mah?" 
 Lı̄-su-tē kóng, "Goá m̄-bat thiaⁿ-kı̀ⁿ kóng, m̄-chai àn-chái-iūⁿ thang thiàⁿ i." 
 Bí-lı̄ kóng, "Lí nā m̄-thiàⁿ i, chiū bē tit-tio̍h Thian-tông ê ke." Kóng-tio̍h chiū lâu ba̍k-sái. Hit-tia̍p tú-tú jı̍t-tàu, lāu-pô kiò hit nn̄g-ê gín-ná jı̍p-khı̀ chia̍h-pn̄g. Lı̄-su-tē jı̍p siâⁿ, tı̄ lō͘--nı̍h teh siūⁿ Bí-lı̄ só͘ kóng, "m̄-thiàⁿ Iâ-so͘ bē-tit-tio̍h thiⁿ-téng ê ke" hit-kù-oē, koh thè i lâu ba̍k-sái, chhin-chhiūⁿ án-ni ka-tı̄ bē-bián-tit hoat-khí iu-būn, kiaⁿ-liáu kàu-boé bē-tit-tio̍h An-lo̍k-ke. Iū-koh teh siūⁿ i só͘ chhin-ài ê lāu-peh koè chı̍t-goe̍h-jı̍t tek-khak ē sí, m̄-chai i thiàⁿ Iâ-so͘ á m̄-thiàⁿ, lóng m̄-bat thiaⁿ-kı̀ⁿ Tok-hui kóng-khí i-ê miâ-jı̄. 
 Lı̄-su-tē thiaⁿ lâng kóng ia̍h ū tē-ge̍k, phah-sǹg sı̄ hoān--tio̍h toā-choē ê lâng ē kàu hit só͘-chāi. Kiaⁿ-liáu Tok-hui sí-āu bē kàu Thian-tông, chiū-sı̄ ē lo̍h tē-ge̍k; sim-koaⁿ siūⁿ ài chiong Bí-lı̄ só͘ kóng ê oē kóng hō͘ lāu Tok-hui thiaⁿ, kiám-chhái i ē thiàⁿ Iâ-so͘ ia̍h bô tiāⁿ-tio̍h; ǹg-bāng ê-hng tò-khı̀ lâu--nı̍h thang kap Tok-hui kóng. 
 Ē-poàⁿ-jı̍t pí chêng-poàⁿ-jı̍t khah joa̍h, Lı̄-su-tē put-chí lán, giâ--tio̍h khı̂m sim-koaⁿ bông-bông, chiū chē tı̄ hit-ê mn̂g-kháu ê gı̂m-á-kı̂ⁿ teh hioh-khùn. Hit-ê só͘-chāi lı̄ i toà ê tiàm iok-liōng ū chı̍t lí-poàⁿ lō͘. Iū-koh khoàⁿ-kı̀ⁿ ū sèⁿ Sek kap sèⁿ Bêng ê nn̄g-ê hū-jı̂n-lâng tı̄ lō͘--nı̍h sio-gū, tāi-ke teh sio-mn̄g hó mah, khiā tı̄ piⁿ-á teh kóng-oē i lóng thiaⁿ-kı̀ⁿ. Chı̍t-ê hū-jı̂n-lâng kí tùi-bı̄n koà pâi-pián ê chhù, mn̄g kóng, "Che sı̄ sím-mı̍h só͘-chāi?" 
 Hit-ê hū-jı̂n-lâng ı̀n kóng, "Sek nái-nái, che sı̄ goán tāi-ke kàu-hoē siat-lı̍p sin ê lé-pài-tn̂g; ū chı̍t-ê siàu-liân thoân-tō--ê chheng-ho͘ chò Úi sin-seⁿ, ta̍k lé-pài-jı̍t ē-poàⁿ tı̄ chit-ê só͘-chāi kóng tō-lí; só͘ kóng--ê put-chí bêng-pe̍k, goá sı̍t-chāi ài thiaⁿ." 
 Sek nái-nái kóng, "I kóng án-cháiⁿ-iūⁿ bêng-pe̍k?" 
 Bêng nái-nái kóng, "I kóng Thian-tông ê hok-khı̀, lán tāi-ke án-cháiⁿ-iūⁿ chiah ē hióng-siū, iū-koh kóng Iâ-so͘ thè lán án-cháiⁿ-iūⁿ siū khó͘. Chit-ê Úi sin-seⁿ chin-chiàⁿ sı̄ hó-lâng, goá ê kiáⁿ phoà-pēⁿ i siông-siông lâi khoàⁿ, lí bat i á m̄-bat?" 
 Sek nái-nái ı̀n kóng, "Goá m̄-bat i, bı̂n-á-jı̍t ū êng thang lâi, goá tek-khak lâi; m̄-chai sím-mı̍h sı̂-hāu chū-chı̍p." 
 Bêng nái-nái ı̀n kóng, "Ta̍k lé-pài-jı̍t chhit-tiám-cheng chê-chı̍p khui-tn̂g; lóng sı̄ sûi-piān ê in-chiûⁿ, só͘ lâi--ê lóng sı̄ pêng-siông lâng." 
 Sek nái-nái kóng, "Bı̂n-á-jı̍t chiah koh sio kı̀ⁿ." Hit-tia̍p ta̍k-ê soàⁿ--khı̀. 
 Lı̄-su-tē thiaⁿ-kı̀ⁿ chit kúi-kù ê oē, tiāⁿ-tio̍h chù-ı̀ ài bı̂n-á-jı̍t chiūⁿ lé-pài-tn̂g, sūn-piān thàm-thiaⁿ Tok-hui thok-tiōng só͘ mn̄g ê tāi-chı̀, koáⁿ-kín m̄-káⁿ iân-chhiân, in-ūi chı̍t-goe̍h-jı̍t ê sı̂-hāu nā-tiāⁿ, í-keng chió-khı̀ chı̍t-jı̍t lah. 
 Lı̄-su-tē ê-hng tò-lâi lâu--nı̍h, mn̄g Tok-hui kóng, "Lí thiàⁿ Iâ-so͘ á m̄-thiàⁿ?" 
 Tok-hui kóng, "Sı̄ eng-kai-tio̍h thiàⁿ ê, hó-lâng lóng thiàⁿ Iâ-so͘, niā goá m̄-káⁿ kóng beh thiàⁿ i." Lı̄-su-tē kóng, "Lāu-peh ah! lí nā m̄-thiàⁿ Iâ-so͘, bē-tit-tio̍h thiⁿ-téng ê ke, lēng-goā ia̍h bô ke." 
 Tok-hui kóng, "Goá kiaⁿ-liáu sı̄ án-ni-siⁿ, goá chhin-chhiūⁿ lí chiah toā ê nı̂-kí, thiaⁿ lâng kóng-koè, bô kı̀ tı̄ sim-lāi, kàu kin-á-jı̍t lóng bē-kı̀--tit lah;tùi chêng goá pēⁿ tı̂m-tāng, koh lio̍h-á siūⁿ-khí hit-ê sū, siūⁿ-liáu hô͘-hô͘ hūn-hūn, kı̀ bē chheng-chhó; chiū thó͘ chı̍t-ê khùi kóng, "Sı̍t-chāi khó-sioh ah!"