Tē gō͘ Chiuⁿ 
 Hit ê-hng pí jı̍t--sı̂ khah joa̍h. Lı̄-su-tē tāi-seng bē-khùn-tit, āu-lâi poàⁿ-khùn poàⁿ-chhéⁿ, koh hō͘ lûi-tân kiaⁿ cheng-sı̂n. Hit-ê lûi toā-siaⁿ chı̍t-ē tân; chit-ê lâu lóng tín-tāng, Tok-hui tı̄ chhn̂g-téng teh chē, Lı̄-su-tē peh kàu tı̄ i sin-piⁿ, sih-nà chin kín, chiò-jı̍p chhù-lāi, sı̀-kak-thâu ia̍h lóng kng-siám-siám. 
 Lı̄-su-tē khoàⁿ-kı̀ⁿ Tok-hui ê bı̄n chhin-chhiūⁿ pe̍h-pe̍h ê choá, sim put-chí sng. Sih-nà sih-liáu, hit-ê chhù ná o͘-àm, to̍k-to̍k ū lûi ê siaⁿ khū-khū-háu. Tok-hui chiū moá-sim kiaⁿ kàu ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah; Lı̄-su-tē hiòng-lâi m̄-bat khoàⁿ-kı̀ⁿ chit-iūⁿ ê toā hong hō͘, ia̍h put-chí kiaⁿ-hiâⁿ, chiū kūi tı̄ bı̂n-chhn̂g-piⁿ, khiú Tok-hui ê chhiú mn̄g kóng, "Lāu-peh ah, lí kiaⁿ m̄-kiaⁿ?" 
 Tok-hui ı̀n kóng, "Chin-chiàⁿ thang kiaⁿ, chiông-chêng m̄-bat thiaⁿ-kı̀ⁿ án-ni, bô-liāu kin-á-jı̍t kéng-jiân kàu chit-ê iūⁿ." 
 Lı̄-su-tē bô ı̀n i. Tok-hui koh kóng, "Chit-ê sih-nà hóng-hut chhin-chhiūⁿ Chú ê ba̍k-chiu teh khoàⁿ goá, lûi chhin-chhiūⁿ Chú ê siaⁿ hiàm-hoah goá, goá put-chí kiaⁿ, chı̍t-tiám-á bô ài i." 
 Liâm-piⁿ lûi-tân sih-nà chò-hoé kàu, Tok-hui kiaⁿ kàu moá-sin ngia̍uh-ngia̍uh-chùn kóng, "Sih-nà ê kng lı̄ goá bô hn̄g, goá kiaⁿ-liáu ê-hng ē hō͘ i phah sí," koh sè-siaⁿ teh mn̄g Lı̄-su-tē kóng, "Lí chai án-cháiⁿ-iūⁿ sı̄ ū choē?" 
 Lı̄-su-tē ı̀n kóng, "M̄-thang chò ê, ài-beh khı̀ chò, che chiū-sı̄ choē?" 
 Tok-hui ı̀n kóng, "Bô chhò, m̄ eng-kai chò lâi chò sı̄ choē, goá chò chē-chē lah; m̄ eng-kai kóng-ê lâi kóng sı̄ choē, goá kóng chē-chē lah; m̄ eng-kai siūⁿ-ê lâi siūⁿ sı̄ choē, goá siūⁿ ia̍h chē-chē; chiông-chêng choân-jiân bē-hiáu-tit, ê-hng in-ūi chit-ê sū chiah chai put-chí thang kiaⁿ." 
 Lı̄-su-tē mn̄g kóng, " Che sı̄ sím-mı̍h iân-kò͘?”
 Tok-hui kóng, "Goá bāng-kı̀ⁿ chı̍t-ê bāng hō͘ goá kiaⁿ-hiâⁿ.” 
 Lı̄-su-tē mn̄g kóng, "Bāng-kı̀ⁿ sím-mı̍h?” 
 Tok-hui kóng, "Goá chiong lí thiàⁿ Iâ-so͘ chit-kù-oē, chı̍t-ē siūⁿ chiū khùn--khı̀, bāng-kı̀ⁿ chı̍t bāng, khoàⁿ-kı̀ⁿ chı̍t-chō koân-toā ê mn̂g sı̄ n̂g-kim chò-ê, put-chí súi, goá tiām tı̄ bı̄n-chêng khoàⁿ-kı̀ⁿ mn̂g-téng ū jı̄ chin bêng, siá-teh sı̄ An-lo̍k-ke, sim siūⁿ chiông-chêng chhoē bē-tio̍h, kàu kin-á-jı̍t chhoē--tio̍h, hı̄n bē-tit liân Lı̄-su-tē ia̍h saⁿ-kap tı̄ chia chiah hó; hut-jiân ū lâng khui-mn̂g mn̄g kóng, "Lí lāu-lâng-ke tiàm chia chò sím-mı̍h? " Goá kóng, "Ài-beh jı̍p-khı̀, goá put-chí lán ài toà chia hioh-khùn." Hit-ê lâng iô-thâu kóng, "Lāu Tok-hui ah, lí iáu ū choē-gia̍t káⁿ bē-tit-thang jı̍p--khı̀, chiū chiong mn̂g koaiⁿ-teh. Goá chai chı̍t-sin lóng sı̄ choē, hoan-sin chiū cháu; cháu kàu o͘-àm ê só͘-chāi, hō͘ chit-ê lûi siaⁿ kiaⁿ-chhéⁿ goá, Chit-ê bāng khiok m̄-káⁿ bē-kı̀--tit." 
 Kóng-liáu chit kúi-kù ê oē, lûi-tân sih-nà lóng bô soah, Tok-hui iû-goân sı̄ teh tiō. Lı̄-su-tē bô hoat-tō͘ thang an-ùi i, tı̄ piⁿ-á ia̍h teh kiaⁿ-hiâⁿ, thèng-hāu lûi-siaⁿ tiām, chí-ū chhun lo̍h-hō͘ ê siaⁿ; chiū lı̄-khui Tok-hui, kàu ka-tı̄ bı̂n-chhn̂g-téng khı̀ khùn. 
 Tē-jı̄ chá-khí hō͘ chêⁿ, chhiū-ba̍k chheⁿ-chhùi, chhù chiáu-á kı̍h-kı̍h kiu̍h-kiu̍h; siūⁿ-khí chā-mê ê bāng, chhin-chhiūⁿ sı̄ hō͘ lâng kiaⁿ-hiâⁿ--ê. Chit-chı̍t-jı̍t tú-tú sı̄ An-hioh-jı̍t, Lı̄-su-tē ê-hng ài khı̀ lé-pài-tn̂g thiaⁿ tō-lí, hı̄n bē-tit sı̂-hāu khoài-khoài kàu, in-ūi ài koáⁿ-kín ē-hiáu-tit Tok-hui thok i thàm-thiaⁿ ê tāi-chı̀. 
 Tok-hui chêng poàⁿ-jı̍t lóng bô phah-sǹg, peh--khí-lâi koh tó--lo̍h-khı̀, tó-liáu chiū koh khí-lâi chē; khoàⁿ i chit-hō ê kong-kéng, kan-ta sı̄ siūⁿ-tio̍h chā-mê-hng ê bāng, nā-sı̄ ka-tı̄ bô kóng-khí. 
 Lı̄-su-tē chai-kioh kin-á-jı̍t lēng-goā khah tn̂g, kàu la̍k-tiám-cheng sé-bı̄n chiū beh khı̀. Tok-hui ûn-ûn-á teh hoan-hù i tio̍h siông-sè thiaⁿ lé-pài-tn̂g-lāi só͘ kóng ê oē. I kàu hit só͘-chāi mn̂g tú-tú khui, tùi mn̂g-kháu khoàⁿ lāi-bı̄n, khoàⁿ-kı̀ⁿ chı̍t-ê lāu hū-jı̂n-lâng teh tiám-teng pı̄-pān só͘-chāi, thèng-hāu tāi-ke chū-chı̍p ê lâng, kı̀ⁿ-tio̍h Lı̄-su-tē chiū sak i cháu. 
 Lı̄-su-tē kóng, "Ê-hng kiám m̄-sı̄ tāi-ke chū-chı̍p kóng tō-lí mah?" 
 Hū-jı̂n-lâng kóng, "Lí nā sı̄ ūi--tio̍h thiaⁿ tō-lí lâi--ê, chiū thang jı̍p--lâi, tio̍h an-chēng, m̄-thang kóng-oē kiáu-jiáu." 
 Lı̄-su-tē tı̄ thâu-chêng kha-ta̍h-í teh chē. Koè chı̍t-sı̂-á thiaⁿ tō-lí ê lâng lóng chiām-chiām lâi lah; ū-ê lāu-lâng chhoā gín-ná; ū-ê lāu-bó phō sè-kiáⁿ; ū pau thâu-khak ê lāu hū-jı̂n-lâng; ū ang-bó͘ nn̄g lâng chò-hoé lâi; ū siàu-liân ko͘-toaⁿ chı̍t-lâng lâi; iū-koh ū chē-chē chò kang-hu ê lâng, kap ta̍k téng-hō ê lâng, sı̄m-chı̀ liân khit-chia̍h; put-koán sím-mı̍h lâng-sek ia̍h ū. 
 Tú-á chhit-tiám-cheng Ùi sian-siⁿ jı̍p lé-pài-tn̂g, seng liām kı̂-tó bûn, tùi khí-thâu kàu lō͘-boé, Lı̄-su-tē ba̍k-chiu bô tńg-lûn kim-kim teh khoàⁿ i. 
 In tāi-ke só͘ gı̂m ê si, Lı̄-su-tē lóng ài thiaⁿ, ke̍k hoaⁿ-hí ê; sı̄ lō͘-boé gı̂m hit-chı̍t-siú si, ū chı̍t-ūi siàu-liân ê hū-jı̂n-lâng tı̄ i sin-piⁿ kı̄n-oá teh chē, só͘ gı̂m ê si jı̄-jı̄ bêng, siaⁿ-im ia̍h put-chí hiáng-liāng. I siūⁿ chiong chit chhiú si kı̀-teh, tò-khı̀ thang liām hō͘ Tok-hui thiaⁿ; chiū-sı̄ kóng: 
 Ū êng-kng ê pó siâⁿ, 
Mn̂g koaiⁿ chiong choē chó͘-chí,
Kiaⁿ-lâng kap pháiⁿ-tāi,
Kiaⁿ-lâng kap pháiⁿ-tāi,
Éng-oán bē-tit jı̍p-khı̀. Kiù-chú Siōng-tè Iûⁿ-ko,
Goá lâi khún-kiû sià-choē,
Chheng-khı̀ goá pháiⁿ-sim,
Chheng-khı̀ goá pháiⁿ-sim,
Só͘-kiâⁿ lóng bô khiàm-khoeh. Chú chiū kiò goá ê sı̂,
Tit-tio̍h chò kiáⁿ hoaⁿ-hí,
Khò i toā pó-chhı̂,
Khò i toā pó-chhı̂,
Choē-sim bē koh hoat-khí. Thèng-hāu goá chhēng pe̍h-saⁿ,
Kám-in só͘ chhēng lâi sio̍k,
Ke̍k chheng ke̍k kiat lah,
Ke̍k chheng ke̍k kiat lah,
Tiàm tı̄ Thian tông sim chiok. Gı̂m-si liáu, sian-siⁿ chiū kóng, Be̍k-sı̄-lio̍k 21 chiuⁿ 27 chat kóng, "Hoān-nā bô chheng-khı̀ ê lâng, lóng bē-tit jı̍p chit-ê pó-siâⁿ." I kóng, "Tú-á só͘ gı̂m ê Thiⁿ-siâⁿ, mn̂g sı̄ chin-chu, ke-lō͘ sı̄ n̂g-kim, ū oa̍h-miā ê chúi-hô, nn̄g-tiâu ê hoāⁿ ū oa̍h-miā ê chhiū, khiā-khí tı̄-hia ê lâng, seng-khu chhēng pe̍h-saⁿ, thâu-khak tı̀ bián-liû, in tāi-ke gı̂m ê si put-chí hó thiaⁿ, moá-bı̄n ē chhiò-iông. Hit só͘-chāi bô lâu-ba̍k-sái kap pi-ai thó͘-khùi; ēng n̂g-kim chò lō͘, bô cháu ià-siān ê lâng, bô chhùi-ta iau-gō--ê, bô hō͘ sng-seh tàng, kap bô hō͘ iām-jı̍t pha̍k, bô pēⁿ-thiàⁿ, sí-sit, ia̍h bô bâi-chòng kap hûn-bōng; moá sim lóng sı̄ hoaⁿ-hí khoàⁿ-oa̍h, bô saⁿ-cheⁿ tó͘-khı̀, bô saⁿ-phah chhá-jiáng, bô m̄-hó ê siaⁿ-im kiáu-jiáu. Chit-hō hó chhù, tı̄ hit só͘-chāi éng-oán bô pó-choân, sǹg sı̄ kàu ke, tit-tio̍h pêng-an kap Chú chò chı̍t-hoé. Lín tāi-ke kam-goān khı̀ hia á m̄-ài?" Kóng-tio̍h chiah-ê oē tāi-ke àm-àm thó͘-khùi. Lı̄-su-tē sim-lāi kóng, "Goá kam-goān kap Tok-hui chò-hoé khı̀." Sian-siⁿ kóng, "Hoān-nā bô ke̍k pe̍h chheng-khı̀-ê bē-tit-thang jı̍p hit-ê siâⁿ; koh kóng, "Mn̂g koaiⁿ, chiong choē chó͘-chí." Goá ê pêng-iú ah, lín tāi-ke sim-lāi nā ū chı̍t-hāng ê choē, Thian-tông ê mn̂g chiū koaiⁿ--teh, bē-tit jı̍p-khı̀; in-ūi bô ke̍k pe̍h chheng-khı̀ bē-ē jı̍p hit-ê mn̂g. Pí-phēng chhin-chhiūⁿ lán chit-chı̍t-poè, bô chò pháiⁿ-tāi, bô kóng pháiⁿ-oē, bô khǹg pháiⁿ ê liām-thâu; lán só͘ eng-kai chò ê ta̍k-hāng khı̀ chò lah, chò-chı̍t-ê oân-choân chheng-khı̀ ke̍k pe̍h ê lâng; siat-sú kin-á-jı̍t hoān-tio̍h chı̍t-hāng choē, chiàu lâng só͘ khoàⁿ khiok sı̄ sió-khoá ê chhò-gō͘, m̄-kú ē tı̀-kàu hō͘ Thian-tông ê mn̂g koaiⁿ-teh, lán chiū bē-tit jı̍p-khı̀; khó-kiàn sim-lāi ū chı̍t-si-á ê choē, chiū bē kàu êng-kng ê siâⁿ; iū-koh mn̄g chit lé-pài-tn̂g-lāi, chı̄-chūi káⁿ kóng hoān-choē put-kò sı̄ chı̍t-pái; chı̄-chūi káⁿ kóng, sim-lāi ê choē to̍k-to̍k sı̄ chı̍t-hāng?" Kóng-liáu, thiaⁿ-kı̀ⁿ ū thó͘-khùi ê siaⁿ-im, chiū-sı̄ ta̍k-lâng ê liông-sim hoat-hiān. Sian-siⁿ koh kóng, "Chit lāi-bı̄n tàu-tí bô chı̍t-ê lâng káⁿ án-ni kóng lah. Ta̍k-lâng lóng chai só͘ hoān--tio̍h ê choē bô tàng thang sǹg; nā-sı̄ chı̍t-hāng ê choē, chhin-chhiūⁿ bak--tio̍h chı̍t-tiám-á ê kiaⁿ-lâng, thoàⁿ--khı̀-lâi, sim-koaⁿ lóng chhin-chhiūⁿ chhat-o͘--ê." Lı̄-su-tē sim-lāi siūⁿ ka-tı̄ kap Tok-hui chiông-lâi beh án-cháiⁿ-iūⁿ; hoán-tńg siū Tok-hui chêng mê-hng bı̄n chhin-chhiūⁿ pe̍h choá, khoán-sit kiaⁿ-hiâⁿ, chiok-kiàn i-ê bāng kap Bí-lı̄ ê oē, chham kin-á-jı̍t sian-siⁿ só͘ kóng, lóng sı̄ saⁿ-tâng. Hit-chı̍t-sı̂ sian-siⁿ kóng-kiò choē án-cháiⁿ-iūⁿ thang kiaⁿ, koh bêng-bêng kóng-kiò choē án-cháiⁿ-iūⁿ ē-tit-thang sià-bián. Siat-sú Lı̄-su-tē nā ē chiong sian-siⁿ só͘ kóng ê oē, chı̍t-hāng chı̍t-hāng ûn-á khı̀ kiù-khàm, chū-jiân ē-tit-tio̍h an-ùi. M̄-kú i chiong tāi-seng só͘ thiaⁿ-ê, chiū pé-pa̍k tı̄ i-ê sim, pa̍t-kù-oē choân-jiân lóng bô siūⁿ; kàu-boé sian-siⁿ kóng, "Āu lé-pài-jı̍t lín tāi-ke chiah koh lâi, goá beh kóng chit chhiú si tē-jı̄ chat, ké-soeh hō͘ lín thiaⁿ, khoàⁿ ū sím-mı̍h hoat-tō͘ thang jı̍p êng-kng ê siâⁿ." Lı̄-su-tē tò-khı̀, tı̄ lō͘--nih bān-bān teh kiaⁿ,toā-toā teh ut-būn, in-ūi bô hoat-tō͘ thang an-ùi Tok-hui. Kı̍p-chı̀ kàu lâu-téng,kap i chē chò hoé, ba̍k-chiu teh khoàⁿ-hoé kóng, "Lí chò ê bāng kap goá tı̄ lé-pài-tn̂g-lāi thiaⁿ-kı̀ⁿ só͘ kóng--ê tō-lí, kap só͘ gı̂m ê si lóng sı̄ siāng chı̍t khoán-sit, chı̍t-tiám-á bô cheng-chha." Tok-hui kóng, "Chiong lí ê-hng só͘ thiaⁿ-ê kóng chı̍t-piàn hō͘ goá thiaⁿ." Lı̄-su-tē chiū kóng, "Goá thiaⁿ i teh kóng, hit-ê só͘-chāi chin hó, siat-sú ē-tit-thang kàu, chiū moá-sim hoaⁿ-hí; nā-sı̄ ū choē-ê bē-ē khiā-khí tı̄-hia. Hit chhiú si ia̍h sı̄ án-ni kóng, "Ū chı̍t êng-kng ê siâⁿ, mn̂g koaiⁿ chiong choē chó͘-chí." Tok-hui kóng, "Chiàu án-ni lâi khoàⁿ, goá bô chı̍t-tiám-á thang ǹg-bāng." Kàu poàⁿ-mê, Lı̄-su-tē phah-sǹg Tok-hui khùn-khı̀; bô-liāu i kéng-jiân sè-siaⁿ teh kóng, " Mn̂g koaiⁿ chiong choē chó͘-chí, "chia̍p-chia̍p kóng kúi-nā koè. M̄-nā Lı̄-su-tē thiaⁿ-kı̀ⁿ chit-ê oē, iáu-kú ia̍h ū pa̍t-lâng thiaⁿ-kı̀ⁿ, chiū-sı̄ chhin-chhiūⁿ Thian-lō͘ le̍k-thêng só͘ kóng, kò͘ ba̍k-sa-mn̂g ê, ia̍h thiaⁿ-kı̀ⁿ lāu-lâng iu-chhiû kan-khó͘ ê siaⁿ-im; i put-chí chai Tok-hui ê kong-kéng, hoat-khí lı̂n-bín ê sim, koè bô chı̍t-sı̂-á kú, chiū ài ēng in-tián ê oē kap i kóng, "Goá hoaⁿ-hí kā lí khui-mn̂g."