Tē la̍k Chiuⁿ 
 Chit-ê lé-pài, Lı̄-su-tē kap Tok-hui chai chit-ê sı̂-jı̍t put-chí tn̂g. Tok-hui m̄-ài kóng-oē, hóng-hut-kan tùi Lı̄-su-tē kóng, "Put-lūn tó-ūi to bô goá ê ke, goá ia̍h bô hoat-i-tā-oâ." 
 Lı̄-su-tē kan-ta sı̄ jı̍t--sı̂ chiūⁿ ke choān-khı̂m, àm tò--lâi, Tok-hui bô chhin-chhiūⁿ chá-chêng chiong khı̂m lâi pı̀ⁿ-lāng. 
 Thâu-chı̍t-jı̍t ê-hng, Lı̄-su-tē choān koè saⁿ tè ê khek-tiāu, tò-tńg-lâi kàu lâu-téng, chiū ài choān An-lo̍k-ke ê tiāu, Tok-hui kóng, "Goá ê koai gín-ná, lí bo̍h-tit choān hit-ê khek-tiāu, goá m̄-ài thiaⁿ, in-ūi éng-oán bē-tit-tio̍h An-lo̍k-ke.” 
 Taⁿ lūn Tok-hui chiông-chêng khı̂m sı̄ i sim-koaⁿ ı̀-ài, kàu chit-tia̍p tian-tò jiá i iu-būn. Lı̄-su-tē khoàⁿ-kı̀ⁿ, chit-ê chêng-hêng, sı̄ bô mı̍h thang an-ùi i lah. Khí-thâu khoàⁿ i-ê pēⁿ ê i-seng chiàu i só͘ èng-ún ê oē, tē-jı̄ pái iū-koh lâi kā Tok-hui kóng, "M̄-bián tek-khak chia̍h io̍h, che pēⁿ bô hoat-tō͘ thang i-tı̄, kàu chit-ê tē-pō͘ sı̍t-chāi put-chí oh lah." 
 Tok-hui khoàⁿ i-ê sèⁿ-miā ná gûi-hiám, chhin-chhiūⁿ soh-á chı̍t-jı̍t chı̍t-jı̍t lēng chı̍t-jı̍t lám, m̄-chai beh tùi tó-lo̍h-khı̀. I kap Lı̄-su-tē hı̄n bē-tit-thang An-hioh-jı̍t khoài-khoài kàu, ài thiaⁿ tē-jı̄-chat ê si án-cháiⁿ-iūⁿ kóng, kiám-chhái ū thang ǹg-bāng; ē hō͘ Tok-hui ū choē ê sı̂n-hûn kàu An-lo̍k-ke ia̍h kú-káⁿ. 
 Í-keng kàu lé-pài-jı̍t, hong-hō͘ chò chı̍t-ē kàu, tı̄ lé-pài-tn̂g chū-chı̍p ê lâng pí pêng-jı̍t khah chió. Sian-siⁿ jı̍p tn̂g lâi khoàⁿ-kı̀ⁿ lâng sui-jiân sı̄ chió. khiok ū put-chí ı̀-ài hoaⁿ-hí thiaⁿ i; i thè thiaⁿ tō-lí ê lâng pek-chhiat kiû Chú, hō͘ in tāi-ke ê-hng ē-tit-tio̍h éng-oán ê hok-khı̀. 
 I teh kóng tê-ba̍k ê sı̂, tn̂g-lāi chēng-chēng bô chò siaⁿ, lóng siông-sè teh thiaⁿ. Lı̄-su-tē khoàⁿ kàu ba̍k-chiu bô nih, ia̍h put-chí choan-sim ài-beh thiaⁿ,chhin-chhiūⁿ chhùi iau chhùi khoah chı̍t-poaⁿ-iūⁿ. 
 Só͘ kóng che tê-ba̍k sı̄ sím-mı̍h? Chiū-sı̄ "Siōng-tè ê Kiáⁿ Iâ-so͘ Ki-tok ê hoeh, tek-khak ē sé-chheng lán chiah-ê it-khài ê choē." 
 Sian-siⁿ hō͘ in tāi-ke siūⁿ--tio̍h chêng lé-pài-jı̍t só͘ kóng ê chheh, jiân-āu chiap-soà ē-té kóng, chiū-sı̄ kóng, "Hit-ê êng-kng ê siâⁿ-chhiûⁿ, n̂g-kim ê ke-lō͘, tāi-ke kam-goān ı̀-ài kàu hit tah? Nā-sı̄ ū choē ê lâng bē-tit-jı̍p; hiān-chāi chit lé-pài-tn̂g-lāi ê lâng, chiông-tiong ū lâng ka-tı̄ chai i sı̄ chı̍t-ê choē-jı̂n, ài chai khoàⁿ án-chái-iūⁿ chiah ē-tit jı̍p Thiⁿ-siâⁿ, tiâu-kò͘-ı̀ lâi thiaⁿ chit-hō tō-lí. ū hit-hō ê lâng á-bô?" 
 Lı̄-su-tē sè-á-siaⁿ teh ı̀n kóng, "Ū, chiū-sı̄ goá lah." 
 Sian-siⁿ kóng, "Goá khò Chú pang-chān, chí-sı̄ lín tāi-ke chı̍t-ê hoat-tō͘. Lín kap goá pún-jiân sı̄ ū choē ê lâng; nā ū chı̍t-hāng choē, chiū tı̀-kàu hō͘ Thian-tông ê mn̂g koaiⁿ-teh; hòng-kiam lán tāi-ke só͘ chò ê choē sı̄ chheng-chheng bān-bān, m̄-nā chı̍t-hāng niā-niā, sim-koaⁿ lóng hō͘ choē bak kàu kiaⁿ-lâng. 
 Sui-jiân sı̄ án-ni, khiok ū chı̍t-hāng pó-poè ê mı̍h, ē chiong lán ê sim-koaⁿ sé kàu chheng-khı̀, ke̍k pe̍h chhin-chhiūⁿ seh, tû chit-hāng í-goā, bô pa̍t-mı̍h hoat-tō͘ lah. Taⁿ hit-ê pó-poè ê mı̍h, chiū-sı̄ goá che tê-ba̍k só͘ kóng, "Iâ-so͘ Ki-tok ê hoeh." 
 Tı̄ ē-té ū kóng-khí kàu bêng-bêng pe̍k-pe̍k, Iâ-so͘ ê hoeh án-cháiⁿ-iūⁿ ē sé-chheng lâng ê choē. I tı̄ Kok-kok-thaⁿ hō͘ lâng tèng sí tı̄ sı̍p-jı̄-kè, hóng-hut chhin-chhiūⁿ khui chı̍t-tiâu sé-sim ê chheng-choâⁿ. Iâ-so͘ goân-pún sı̄ Siōng-tè to̍k-seⁿ ê Kiáⁿ; i-ê seng-khu lâu-chhut pó-hoeh, ū bô kiông-chı̄n ê kong-lô, ē sio̍k lâng ê choē. Tùi chêng Iâ-so͘ i só͘ khui ê chúi-goân, chiong choē sé chheng-khı̀: sé-chheng ê lâng kàu Thiⁿ-siâⁿ ê chin-chu mn̂g, mn̂g lóng khui-teh, in-ūi in tāi-ke sim-lāi bô chı̍t-tiám ê kiaⁿ-lâng, lóng sı̄ chheng-chheng khı̀-khı̀ ê. 
 Taⁿ kin-á-jı̍t pek-chhiat khún-kiû khó͘-khǹg bián-lē lé-pài-tn̂g-lāi ê lâng, ài-beh Kiù-chú ēng pó-hoeh sé-chheng lín tāi-ke ê sim, thang chiong chit chhiú si tē-jı̄-chat só͘ kóng ê, chiū-sı̄ kóng: 
 Kiù-chú Siōng-tè Iûⁿ-ko, 
Goá lâi khún-kiû sià-choē,
Chheng-khı̀ goá pháiⁿ-sim,
Chheng-khı̀ goá pháiⁿ-sim,
Só͘ kiâⁿ lóng bô khiàm-khoeh. Chiong chit chhiú si lâi chò kı̂-tó-bûn ēng sim khún-kiû. Goá tı̄ tê-ba̍k-lâi ū nn̄g ê jı̄ put-chí thang an-ùi lâng ê sim, chiū-sı̄ it-khài, lóng sı̄ hit nn̄g jı̄. Pháiⁿ-oē, Pháiⁿ ê só͘ kiâⁿ, pháiⁿ ê liām-thâu,nā ū chit-hō ê sió pan-tiám, kap toā phiàn ê hûn-jiah, o͘-àm, ù-oè, chı̀m-chū tı̄ kiaⁿ-lâng, lóng pau-hâm chāi-lāi; bô lūn sím-mı̍h toā sū, lóng ē iám-khàm; bô lūn sím-mı̍h o͘-àm lóng ē sé-tû. Hiān-chāi tı̄ lé-pài-tn̂g-lāi ê lâng, choē ū tit-tio̍h sé-khı̀ á-bô? Ū tit-tio̍h sià-bián á-bô? Koh mn̄g ta̍k-lâng chı̍t-kù-oē, chit-tia̍p tı̄ lín tāi-ke sim-lāi ū-ê bak--tio̍h Iâ-so͘ ê hoeh,ū-ê toà ka-tı̄ ê choē nn̄g-iūⁿ tek-khak tiāⁿ-tio̍h ū chı̍t-iūⁿ; lín tāi-ke tàu-tí ū tó-lo̍h chı̍t-iūⁿ leh?” Kóng-liáu thêng chı̍t-sı̂-á kú, ài lâng chhâ-khó ka-tı̄ ê sim; tn̂g-lāi tiām-tiām bô siaⁿ. Lı̄-su-tē sim-lāi teh khún-kiû, àm-àm teh liām: Chheng-khı̀ goá pháiⁿ-sim,
Chheng-khı̀ goá pháiⁿ-sim,
Só͘ kiâⁿ lóng bô khiàm-khoeh. Chit-nn̄g kù-si. Sian-siⁿ koh khǹg in kóng, “Ê-hng tek-khak tio̍h iàu-kín khı̀ chiū-kı̄n chúi ê goân-thâu, m̄-thang iân-tı̂; lín tāi-ke ta̍k-lâng tò-khı̀, koh iàu-kín tı̄ chhù-lāi tio̍h kūi-teh, sı̀n Iâ-so͘ chin-chiàⁿ chhin-chhiūⁿ kap lán siāng chı̍t só͘-chāi; hit-tia̍p chiah sǹg sı̄ kàu i-ê bı̄n-chêng. Iū-koh khǹg lín tāi-ke chiong ka-tı̄ ê choē thok-tiōng kau-tāi Iâ-so͘, kiû i ēng pó-hoeh sé-chheng, hō͘ lín tāi-ke ê sim pí seh khah pe̍h; koh mn̄g lín, Ài chit-ê khoán-sit á m̄-ài, khéng án-ni á m̄-khéng?” Lı̄-su-tē sim-lāi teh ı̀n “Goá ài.” Beh chhut-khı̀ ê sı̂-chūn, sian-siⁿ tı̄ lé-pài-tn̂g mn̂g-kháu teh khiā, mn̄g sio-bat ê lâng hó mah. Hit chı̍t-sı̂ Úi sian-siⁿ ê bı̄n-māu ū ià-lán ê khoán-sit. I án-cháiⁿ-iūⁿ khún-kiû pek-chhiat khǹg--lâng, sı̄ ǹg-bāng ū lâng thiaⁿ chit-ê oē chhim-sı̀n jı̍p sim-lāi. I nā khoàⁿ-chhut ū lâng khǹg chit-ê ı̀-sù tı̄ sim-koaⁿ, tùi i bı̄n-chêng kiâⁿ-koè, tek-khak thè i kı̂-tó Kiù-chú, chiong chéng-chí iā tı̄ i ê sim-lāi hoat-siⁿ--khí-lâi, tı̄ i sim--nı̍h kiat hó koé-chí. Tiong-kan ia̍h ū lâng tı̄-hia, tı̄-chia teh kóng-oē, sian-siⁿ khoàⁿ in tāi-ke iu-chhiû, sim-lāi kò͘-ı̀ kóng, "Chú ê chéng-chí lóng ka-la̍uh tı̄ khang-khang mah?" Sian-siⁿ kóng tō-lí ê sı̂, khoàⁿ-kı̀ⁿ Lı̄-su-tē ba̍k-chiu bô nih teh khoàⁿ i, siông-sè teh thiaⁿ tō-lí; só͘-í chit-ê gín-ná kàu beh chhut-khı̀ ê sı̂-chūn, sian-siⁿ kiò i lâi kap i kóng-oē, ài mn̄g i só͘ thiaⁿ ê, ē-hiáu-tit á-bē; chhiú hoāⁿ tı̄ i-ê keng-thâu-téng kóng, "Goá ê gín-ná, lí ē-kı̀-tit goá tú-á só͘ kóng ê tê-ba̍k mah?" Lı̄-su-tē ı̀n-tap lóng bô chhò. Sian-siⁿ chiū hoaⁿ-hí, iū-koh kóng,"Lí ē-kı̀-tit goá ké-soeh tê-ba̍k ê oē á-bē?" Koh mn̄g i ke-lāi ê sū-chêng. Lı̄-su-tē kóng-khí Tok-hui phoà-pēⁿ ê tāi-chı̀, chí-ū chhun chı̍t-goe̍h-jı̍t ê sèⁿ-miā tiāⁿ-tiāⁿ; i kam-goān chai án-cháiⁿ-iūⁿ thang kàu An-lo̍k-ke. Sian-siⁿ kóng, "Goá ài khı̀ khoàⁿ i." Chiū chiong Tok-hui khiā-khí ê só͘-chāi kı̀ tı̄ sè-pún-chheh; í-āu kap Lı̄-su-tē kūi tı̄ lé-pài-tn̂g-lāi kiû Iâ-so͘ sé-chheng i ê choē. Kı̂-tó liáu Lı̄-su-tē tò-khı̀, sim-lāi hoaⁿ-hí, in-ūi ê-hng ū hó ê siau-sit thang kā Tok-hui kóng. I kiâⁿ teh-beh kàu lâu-thui ê só͘-chāi, koh-khah kín cháu, siūⁿ beh chiong só͘ thiaⁿ ê lóng-chóng kā Tok-hui kóng; kı̀ⁿ-tio̍h bı̄n chiū kóng, "Lāu-peh ah! goá kin-á-jı̍t ū tit-tio̍h hó ki-hoē, thiaⁿ-kı̀ⁿ ke̍k hó ê siau-sit, thoân-tō ê sian-siⁿ kap goá kóng-oē, ia̍h ū kóng ài lâi khoàⁿ lí." Tok-hui chiū mn̄g i kóng, "Kàu An-lo̍k-ke, tàu-tí sı̄ án-cháiⁿ-iūⁿ?" Ìn-kóng, "Lí kap goá lóng bē sái-tit toà choē jı̍p-khı̀, to̍k-to̍k ū chı̍t-ê hoat-tō͘, chiū-sı̄ Siōng-tè ê Kiáⁿ Iâ-so͘ Ki-tok ê hoeh ē sé-chheng lán tāi-ke ê choē, chit-kù-oē kı̀ tı̄ Sèng-chheh, sı̄ sian-siⁿ só͘ kóng ê tê-ba̍k." Tok-hui kóng, "Lí chiong chit-ê tāi-chı̀ siông-sè kā goá kóng." Lı̄-su-tē kóng, "Nā tû-khı̀ Iâ-so͘ ê hoeh, choē chiū bē-ē sé-chheng-khı̀; lí kap goá só͘ eng-kai-tio̍h chò ê, chiū-sı̄ kàu i-ê bı̄n-chêng khı̀ kiû i, i kin-mê chiū ē ín lán : chit-kúi-kù-oē lóng sı̄ sian-siⁿ kóng ê." Lı̄-su-tē kóng, "Goá ê-hng koh o̍h chı̍t-chat-si;" tùi hit-tia̍p soà kap Tok-hui kūi-teh, bān-bān teh liām hit-ê si, chiū-sı̄ kóng: Kiù-chú Siōng-tè Iûⁿ-ko, Goá lâi khún-kiû sià-choē, Chheng-khı̀ goá pháiⁿ-sim, Chheng-khı̀ goá pháiⁿ-sim, Só͘ kiâⁿ lóng bô khiàm-khoeh. Tok-hui ia̍h o̍h i án-ni liām, siaⁿ-im sè-á-siaⁿ teh kóng, "Goá kam-goān hō͘ Iâ-so͘ sé-chheng goá ê choē." Lı̄-su-tē kóng, "I khéng ín lán, lâng kàu Iâ-so͘ hit-tah, tek-khak bē hō͘ i sak--chhut-lâi." Tok-hui kóng, "Goá sı̄ lāu-lâng, hoān--tio̍h ê choē chin tāng, chiông-chêng lóng m̄-bat siūⁿ; chit-ê lé-pài kèng-jiân teh siūⁿ--tio̍h choē sı̄ put-chí toā, m̄-chai i ia̍h khéng beh kā goá sé--khí-lâi bô?" Lı̄-su-tē kín-kín ı̀n i kóng, "I sı̄ koat-toàn khéng--ê, thoân-tō-ê ū kóng, tê-ba̍k-lāi ia̍h ū chit hō oē, Iâ-so͘ Ki-tok ê hoeh tek-khak sé-khı̀ it-khài ê choē. It-khài ê choē, kiám m̄-sı̄ liân lí ê ia̍h sǹg-chāi lāi nah?" Tok-hui chiū sè-siaⁿ pek-chhiat kóng, "It-khài ê choē, it-khài ê choē, chit-kù-oē chin-chiàⁿ sı̄ liân goá ê choē ia̍h kóng chāi-lāi." Āu-lâi in tāi-ke nn̄g ê lâng lóng bô kóng-oē, kok lâng ka-tı̄ siūⁿ chı̍t-ê lı̀n-tńg. Lı̄-su-tē kóng,"Lán nn̄g lâng put-jû thàn-chá lâi khı̀ kiû i." Tok-hui kóng, "Kiû sím-mı̍h lâng leh, sı̄ beh khı̀ kiû thoân-tō-ê mah?" Lı̄-su-tē kóng, "M̄-sı̄ kiû i, eng-kai-tio̍h kiû Chú Iâ-so͘; Chú chit-tia̍p tiàm tı̄ chhù-lāi, thoân-tō-ê sı̄ án-ni kóng, lán nn̄g lâng ha̍p-kai tio̍h kiû i sé-khı̀ choē-ok." Tok-hui kóng, "Chek-khek lâi kiû i khah hó." Hit-tia̍p gín-ná lāu-lâng lóng kūi-teh. Lı̄-su-tē chai Chú lı̄ i bô hn̄g, chiū kı̂-tó kóng, "Chú Iâ-so͘ ah! Tok-hui kap goá lâi kàu lí bı̄n-chêng, goán tāi-ke ū loā-chē ê choē, sı̄ eng-kai tio̍h sé-khı̀, thoân-tō-ê ia̍h ū kóng, lí bô beh chiong goán tāi-ke koáⁿ--chhut-khı̀; tê-ba̍k só͘ kóng, sı̄ it-khài ê choē; taⁿ siūⁿ goá kap Tok-hui ê choē, ia̍h sǹg chāi-lāi. Kiû Chú ēng pó-hoeh sé goán ê sim, sé kàu pe̍h-pe̍h, goán kam-goān hoaⁿ-hí kàu An-lo̍k-ke, sı̄ sim só͘ goān." Tok-hui toè Lı̄-su-tē kóng, "Kiû Chú sé goán nn̄g ê lâng, pı̀ⁿ-chiâⁿ pe̍h-pe̍h ê seh, chhiáⁿ lí khan--goán, kiù--goán, sim só͘ goān." Tùi hit-tia̍p nn̄g lâng khiā--khí-lâi. Lı̄-su-tē tùi Tok-hui kóng, "Lán lâi khı̀ khùn, só͘ kı̂-kiû-ê Chú í-keng thiaⁿ-kı̀ⁿ lah." Chiàu chit-ê chêng-hêng lâi khoàⁿ, lán tāi-ke thang chai kò͘-mn̂g-ê koat-toàn chún lāu-toā-lâng kap gín-ná jı̍p-khı̀, kı̍p-chı̀ in tāi-ke mn̂g-lāi, thiaⁿ-kı̀ⁿ ū siaⁿ kóng, "Lín tāi-ke thang pàng-sim, choē lóng sià-bián lah."