Tē chhit Chiuⁿ 
 Tē-jı̄-jı̍t thàu-chá, Lı̄-su-tē cheng-sı̂n, sim-lāi put-chí an-jiân, ē-kı̀-tit chā-hng só͘ kiû ê , ia̍h chhim-sı̀n Chú í-keng ín lah; koh ēng pó-hoeh sé-khı̀ i lóng-chóng ê choē. To̍k-to̍k Tok-hui sim-lāi bô chit-ê khoán-sit, koh gı̂-ngái kiaⁿ-hiâⁿ khí-lâi, ka-tı̄ teh siūⁿ, chiông-chêng chò loā-chē choē, hóng-hut chhin-chhiūⁿ khǹg tı̄ sim-lāi, kiaⁿ thiⁿ-mn̂g iáu koaiⁿ-teh; tùi Lı̄-su-tē kóng, "Goá ū tām-po̍h m̄ pàng-sim." 
 Lı̄-su-tē kóng, "Siáⁿ-sū m̄ pàng-sim?" 
 Tok-hui kóng, "Chiàu goá khoàⁿ sià-choē bô ún-tàng, bô kàu hiah khoài; goá iáu kú chai moá-sim sı̄ choē." 
 Lı̄-su-tē kóng, "Lí kiám m̄-sı̄ kiû Iâ-so͘ sé-khı̀ lí ê choē mah?" 
 Ìn-kóng, "Ū, kiû liáu lah." 
 Chit-chı̍t-sı̂ thiaⁿ Tok-hui ê siaⁿ-im, oán-jiân chhin-chhiūⁿ sı̄ bô chı̍t-tiám-á ê ǹg-bāng, Lı̄-su-tē kóng, "Iâ-so͘ kiám m̄-sı̄ kóng, lí nā kiû i, i tek-khak ín mah?" 
 Tok-hui kóng, "Goá ē-kı̀-tit lí sı̄ án-ni kā goá kóng." 
 Lı̄-su-tē kóng, "Nā-sı̄ án-ni, lán tāi-ke ê choē i tiāⁿ-tio̍h chhat-siau." 
 Tok-hui kóng, "Goá bē-kı̀-tit, sim-lāi iáu-kú m̄ an-ún, goá bē-hiáu-tit goá ê choē í-keng sià-bián lah." 
 Chiàu án-ni lâi siūⁿ, Lı̄-su-tē chhin-chhiūⁿ tiàm tı̄ kng ê só͘-chāi; Tok-hui sı̄ chhin-chhiūⁿ tı̄ àm ê só͘-chāi; ū-sı̂ ū tām-po̍h ǹg-bāng, ū-sı̂ giâu-gı̂ kiaⁿ-hiâⁿ, bô sı̂-sı̂ khek-khek choan-sim teh oá-khò Chú. 
 Chit lé-pài ê tiong-kan, Lı̄-su-tē chhut siâⁿ kàu ū hoe-hn̂g ê the̍h-á, tú-tú kàu lı̂-pa mn̂g-kháu, Bí-lı̄ kap i-ê lāu-bó chhut--lâi; Bí-lı̄ khoàⁿ-kı̀ⁿ khı̂m, chiū cháu kàu hit-ê gín-ná bı̄n-chêng, kiò in lāu-bó tāi-seng kiâⁿ, thèng-hāu i choān la̍k-ê khı̂m chiah kiâⁿ. 
 Thài-thài kap Lı̄-su-tē kóng chı̍t-sı̂-á ê oē; Lı̄-su-tē kā i kóng, Tok-hui teh-beh sí lah. Chit-ê thài-thài teh lâu-ba̍k-sái, mn̄g kóng, "Tok-hui khiā-khí tı̄ sím-mı̍h só͘-chāi?" 
 Lı̄-su-tē chiū chiong i teh khiā ê só͘-chāi kóng-bêng. Bí-lı̄ tùi in lāu-bó kóng, "Án niâ, goá ài kap lí kóng kúi-kù àm-chiⁿ ê oē." I-ê lāu-bó thı̀m-thâu ı̀n i kóng, "Hó lah." 
 Bí-lı̄ chiū cháu-jı̍p chhù-lāi, thêng chı̍t-sı̂-á kú koh cháu--chhut-lâi, chhiú--nı̍h kia̍h chı̍t-ki hó ê hoe, hoe-lúi sı̄ soat-pe̍h, hoe-hio̍h sı̄ le̍k-le̍k. Bí-lı̄ the̍h hō͘ Lı̄-su-tē kóng, "Che sı̄ goá ê ı̂-á hō͘ goá-ê, lí the̍h khı̀ sàng lāu Tok-hui, khoàⁿ i hoaⁿ-hí á-bô."
 Lı̄-su-tē kóng: “I tek-khak hoaⁿ-hí.” 
 Hit-ê ko͘-niû ê lāu-bó tùi Bí-lı̄ kóng, "Lí ē-kı̀-tit goá kā lí kóng, nā khoàⁿ-kı̀ⁿ chit-ê hoe, chiū tio̍h oa̍t-liām kı̂-tó-bûn, lí chiong che kà Lı̄-su-tē." 
 Bí-lı̄ kóng, "Goá ē-kı̀-tit, ia̍h ē kà i." Chiū tùi Lı̄-su-tē kóng, "Kiû Chú sé goá, hō͘ goá pe̍h seh khah pe̍h." 
 Lı̄-su-tē thiaⁿ-kı̀ⁿ chit kúi-kù-oē, kia̍h-khí-thâu lah, sim-koaⁿ teh siū chiàⁿ-chiàⁿ kap lé-pài-tn̂g lāi só͘ thiaⁿ-kı̀ⁿ ê oē sio-tâng. Thài-thài mn̄g Lı̄-su-tē kóng, "Lí khéng ēng che oē kı̂-tó mah?" 
 I kóng, "Khéng lah ; chit-ê oē-ı̀ tú-tú chhin-chhiūⁿ chā-jı̍t kap Tok-hui só͘ ēng ê kı̂-tó-bûn siāng chı̍t-iūⁿ." I chiū soà liām nn̄g kù si kóng: 
 Chheng-khı̀ goá pháiⁿ-sim, 
Chheng-khı̀ goá pháiⁿ-sim,
Só͘ kiâⁿ lóng bô khiàm-khoeh. Thài-thài thiaⁿ-kı̀ⁿ, bı̄n tài-chhiò-iông ê khoán-sit kóng, "Lí kı̀-jiân chai sé-chheng ê hoat-tō͘, sı̄ put-chí hó; goá khoàⁿ-kı̀ⁿ chit-ê pe̍h-pe̍h ê hoe, chiū siū-tio̍h hō͘ Iâ-so͘ ê pó-hoeh sé-chheng sim-koaⁿ lah." Thài-thài kóng-liáu chiū kap Bí-lı̄ kiâⁿ--khı̀; Lı̄-su-tē teh khoàⁿ chit-ê hoe. Chiông-chêng pún-jiân sı̄ ài chit-ê pe̍h hoe, kàu kin-á-jı̍t thiaⁿ-kı̀ⁿ chiah-ê oē, koh-khah ka-poē ı̀-ài; ài thàn chhiⁿ-chhiⁿ hō͘ Tok-hui; chiū koáⁿ-kín cháu tò-khı̀, kiaⁿ-liáu tı̄ lō͘--nı̍h lian--khı̀. Nā gū-tio̍h gín-ná ài kā i thó chit-ê hoe, i lóng bô beh chhap i; kàu lâu-téng khui mn̂g, khoàⁿ-kı̀ⁿ ū lâng kap Tok-hui tı̄-hia teh kóng-oē, goân-lâi sı̄ thoân-tō ê sian-siⁿ, kap i siông-sè pek-chhiat kóng-khí tō-lí. Sian-siⁿ khoàⁿ-kı̀ⁿ Lı̄-su-tē tò lâi,oē chiū thêng, mn̄g i hó mah. Koh tùi Tok-hui kóng, “Iâ-so͘ án-cháiⁿ-iūⁿ thè lâng siū sí, án-cháiⁿ-iūⁿ sé-khı̀ lâng ê choē.” Tok-hui kóng, "Goá iáu-boē chai goá ê choē sià-bián, sim-lāi hô͘-hô͘ hūn-hūn, bô tit-tio̍h pêng-an." Sian-siⁿ kóng, "Án-cháiⁿ-iūⁿ lí siūⁿ goá khéng kā lí kóng pe̍h-chha̍t mah?" Tok-hui kóng, "Goá chai lí bô án-ni, goá kap lí sui-jiân m̄ sio-bat, iáu-kú khoàⁿ lí ê bı̄n-māu, khiok ē-hiáu-tit lí sı̄ sêng-sı̍t ê lâng." Sian-siⁿ tùi chı̂ⁿ-tē-á-lāi the̍h-chhut chı̍t-ê gı̂n ài-beh hō͘ Tok-hui, kóng, "Lí hiān-chāi bē-ē thàn chı̂ⁿ, chit-ê hō͘ lí khı̀ bé khiàm-ēng ê mı̍h." Tok-hui tı̄ teh lâu-ba̍k-sái kóng, "Put-chí kám-siā; hiān-chāi goá kap Lı̄-su-tē sı̍t-chāi oh-tit-koè." Sian-siⁿ kóng, "Chı̂ⁿ iáu-boē sǹg sı̄ lí ê, lí seng the̍h-khı̀." Tok-hui chhun-chhiú kiok-kiong koh kám-siā, i chiah kā i the̍h-lâi. Sian-siⁿ kóng, "Lí ū the̍h--tio̍h á-bô?" Tok-hui kóng, "Tı̄ goá chhiú-lāi." Sian-siⁿ koh mn̄g chı̍t-piàn kóng, "Lí tek-khak chai ū tit-tio̍h mah?" Tok-hui kóng, "Goá chai tit-tio̍h lah, nā-sı̄ m̄ chai lí sı̄ sím-mı̍h ı̀-sù." Sian-siⁿ kóng, "Thang thiàⁿ ê Iâ-so͘, i lâi kàu chit-ê só͘-chāi, chiong só͘ ài siúⁿ-sù-ê hō͘ lí, chhin-chhiūⁿ goá hō͘ lí chit-ê gı̂n; i só͘ siúⁿ-sù ê kè-chı̂ⁿ sı̄ chin kùi-ê; i ê kè-chı̂ⁿ só͘ tiōng-ta̍t ê, chiū-sı̄ i-ê sèⁿ-miā; i lâi kàu chit só͘-chāi kóng, "Tok-hui ah, lí kam-goān oá-khò goá á m̄? Chiong goá só͘ kóng ê oē ū lia̍h-chò láu-sı̍t á-bô? I só͘ ài hō͘ lí-ê, í-keng the̍h-chhut, hoan-hù lí eng-kai tio̍h chiap-la̍p siū--khı̀, che sı̄ lí só͘ eng-kai tit-ê. Chhin-chhiūⁿ án-ni, lí tio̍h án-cháiⁿ-iūⁿ leh? Tú-á lí the̍h goá só͘ hō͘ lí-ê ia̍h sı̄ án-ni; lí m̄-sái siū kan-khó͘, m̄-sái thèng-hāu, chhun-chhiú chiū the̍h--koè-khı̀. Lí chai Chú ài siúⁿ-sù lí-ê sím-mı̍h?” Tok-hui bô ı̀n-tap. Sian-siⁿ kóng, “Chiū-sı̄ sià-choē ê in, chheng-khı̀ ê sim sı̄ lí ǹg-bāng ē tit-tio̍h mah? Ia̍h sı̄ lí só͘ kiû kàu An-lo̍k-ke ê lō͘-thâu; lí khéng chiap-la̍p á m̄-khéng?” Tok-hui kóng, “Goá put-chí kam-goān ı̀-ài chiap-la̍p, nā-sı̄ bē-hiáu-tit án-cháiⁿ-iūⁿ tio̍h sêng-siū ê hoat-tō͘.” Sian-siⁿ kóng, “Goá hō͘ lí chı̍t-tiám-á ê gı̂n, lí ū thèng-hāu teh siūⁿ sím-mı̍h hoat-tō͘ á-bô?” Tok-hui kóng, “Bô thèng-hāu, the̍h koè-lâi chiū-sı̄.” Sian-siⁿ kóng, “Lí chiap-la̍p Chú só͘ siúⁿ-sù-ê, sim-lāi ia̍h tio̍h chit-ê khoán-sit, chhin-chhiūⁿ goá hō͘ lí gı̂n, hit-chı̍t-sı̂ lí m̄ chhun-chhiú, sim-koaⁿ siūⁿ bē-chò-tit, thèng-hāu chı̍t-sı̂-á chiah lâi the̍h, lí phah-sǹg goá ē siū-khı̀ á bē?” Tok-hui kóng, “Lí it-tēng m̄ hoaⁿ-hí.” Sian-siⁿ kóng, “Lí kap goá bô chit-ê iūⁿ, kap Chú khiok tio̍h án-ni. Chú lâi kàu chit-ê só͘-chāi, si-in kiò lí sêng-siū; siat-sú lí iân-chhiân kóng, “Goá bē-ē sı̀n lí só͘ ín-ê, ia̍h m̄-káⁿ khò lí ê oē, sim-koaⁿ teh siūⁿ chit-ê siúⁿ-sù m̄-sı̄ beh hō͘ goá-ê, hiān chāi goá m̄-káⁿ chiap-la̍p, kiám ū chit-ê chêng-lí mah?” Sian-siⁿ koh pek-chhiat kóng, “Lí sı̀n-thàn hâng-ho̍k goá, án-cháiⁿ-iūⁿ m̄ sı̀n-thàn hâng-ho̍k Chú Iâ-so͘ mah?” Tok-hui bô oē thang ı̀n, to̍k-to̍k lâu-ba̍k-sái. Sian-siⁿ kóng, “Koh mn̄g lí chı̍t-kù-oē, lí hiān-sı̂ taⁿ khéng sı̀n Chú á m̄-khéng?” Tok-hui kóng, “Goá taⁿ m̄-káⁿ m̄ sı̀n-thàn.” Sian-siⁿ koh kóng, “Lí ē-kı̀-tit Iâ-so͘ chit-tia̍p tı̄ lâu-téng kap lí, goá, put-chí kı̄n. Lán tāi-ke kap i kóng-oē, i chı̍t-kù chı̍t-kù lóng thiaⁿ-kı̀ⁿ lah, liân lán teh thó͘-khùi ê siaⁿ iah kàu i hı̄-khang-lāi; koh-chài lán ê sim hiòng tı̄ tó-ūi, lán taⁿ m̄-sái tāi-seng kap Chú kóng siáⁿ-mı̍h, chóng-tio̍h thiaⁿ Chú tùi lán só͘ kóng ê oē.” Chiū hian-khui Sèng-keng tha̍k nn̄g chat, teh tha̍k--ê sı̄ Chú kóng, “Lín lóng lâi, goá kā lín kóng, lín ê choē-ok koàn-boán, i-ê sek-tı̄ tāng chhin-chhiūⁿ chhiah, chhim chhin-chhiūⁿ âng; goá tek-khak hō͘ i kàu chı̄n pe̍h chheng-khı̀, chhin-chhiūⁿ mı̂ chhin-chhiūⁿ seh.(Í-sài-á 1:18) “Siōng-tè ê Kiáⁿ Iâ-so͘ Ki-tok ê hoeh, tek-khak sé-khı̀ lán tāi-ke lóng-chóng ê choē.” (I lok 1:7) “Tok-hui ah, lí ē sı̀n-thàn Chú Iâ-so͘ mah? Lí lia̍h i só͘ kóng ê oē m̄-sı̄ sı̍t-chāi mah?” Tok-hui kóng, “Goá chai sı̄ sı̍t-chāi.” Sian-siⁿ kóng, “Nā-sı̄ án-ni, lán tāi-ke chiū thang kā Chú kóng.” Sian-siⁿ kap Lı̄-su-tē kūi-lo̍h tı̄ bı̂n-chhn̂g-piⁿ, Tok-hui bē-ē kūi, chiū chhiú kiok-kiong,sian-siⁿ teh kı̂-tó,Tok-hui ia̍h chı̍t-kù chı̍t-kù teh khún-kiû pek-chhiat toè i teh kóng. Sian-siⁿ kóng liáu, Tok-hui iáu-kú chhiú kiok-kiong, ke-thiⁿ nn̄g-kù-oē kóng, “Chú Iâ-so͘ ah, goá chit-tia̍p oá-khò lí lah,chiap-la̍p lí só͘ siúⁿ-sù-ê, ia̍h sı̀n-thàn lí ê oē.” Sian-siⁿ mn̄g Tok-hui kóng, “Lı̄ chiap-la̍p goá só͘ hō͘ lí ê, āu-lâi án-cháiⁿ-iūⁿ?” Tok-hui kóng, “Goá kám-siā lí.” Sian-siⁿ kóng, “Nā-sı̄ án-ni, chit-tia̍p kiám m̄-eng-kai kám-siā Chú sià-choē ê in mah?” Tok-hui lâu-ba̍k-sái kóng, “Goá chin-chiàⁿ sı̄ sim goān.” Sian-siⁿ kap Lı̄-su-tē koh kūi-teh, kám-siā Chú sià-bián Tok-hui ke̍k toā ê chû-pi. Tok-hui koh-chài ke-thiⁿ nn̄g-kù kóng, “Chú ah, goá kám-siā lí, in-ūi lí sio̍k goá ê choē; sı̄ ēng lí ê sèⁿ-miā lâi sio̍k-ê, goá sı̍t-chāi kám-siā bô kiông-chı̄n.” Kı̂-tó liáu, sian-siⁿ beh khí-kiâⁿ, koh mn̄g Tok-hui kóng, "Chhin-chhiūⁿ bı̂n-á-jı̍t Sat-tàn lâi chhı̀-thàm lí kóng, "Tok-hui ah, lí chai lí ê choē sià-bián mah? kiaⁿ-liáu bô tek-khak, lí beh án-cháiⁿ-iūⁿ ı̀n leh?" Tok-hui kóng, "Ēng chit-chat-chheh ı̀n i kóng, Siōng-tè ê Kiáⁿ Iâ-so͘ Ki-tok ê hoeh tek-khak sé-khı̀ lóng-chóng ê choē." Sian-siⁿ kóng, "Nā-sı̄ án-ni-siⁿ, Sat-tàn chiū bô hoat-tō͘ thang bê-he̍k lí. Chú hō͘ lí chai thang kóng lí ê choē sià-bián, m̄-sı̄ hō͘ lí chin-chiàⁿ bat, ē chai kap chin bat sı̄ nn̄g iūⁿ ê khoán-sit; chhin-chhiūⁿ tú-á lí chiap goá só͘ hō͘ lí ê gı̂n, goá mn̄g lí bat á m̄-bat, lí bē-hiáu-tit goá ê ı̀-sù. Tit-tio̍h Chú ê in-tián ia̍h sı̄ án-ni; lí in-ūi sı̀n, chiū ē chai ū sià-choē ê in; nā-sı̄ lūn-kàu lêng-hûn ē tit-tio̍h kiù, khiok put-chāi bat á m̄-bat, lí chiong sı̀n Chú tit-tio̍h kiù, kap khò Chú in-tián, chit nn̄g hāng ka-tı̄ sim-lāi siūⁿ khoàⁿ-māi-teh chiū kàu-gia̍h. Tok-hui kóng, "Goá í-keng chiàu chit-ê khoán-sit lâi kiâⁿ." Sian-siⁿ kóng, "Nā-sı̄ án-ni, lí sı̄ chai choē í-keng sià-bián lah." Tok-hui kóng, "Goá chit-tia̍p chai goá sı̄ sı̀n-thàn oá-khò Chú." Sian-siⁿ kap Tok-hui kóng soah, Lı̄-su-tē chiong hoe the̍h hō͘ Tok-hui kóng, "Che sı̄ Bí-lı̄ ko͘-niû hō͘--goá-ê, kah goá nā khoàⁿ-kı̀ⁿ chit-ê hoe, chiū teh liām i só͘ kà goá ê kı̂-tó-bûn kóng, "Kiû Chú sé goá, hō͘ goá pí seh khah pe̍h, chit-hō oē." Sian-siⁿ kóng, "Pí seh khah pe̍h, che oē kiám m̄-hó thiaⁿ mah?" Tok-hui khoàⁿ hoe kóng, "Sim-koaⁿ ē hō͘ Chú ê hoeh sé kàu chhin-chhiūⁿ seh ê pe̍h, che oē chin-chiàⁿ sı̄ hó thiaⁿ." Sian-siⁿ lo̍h lâu-ē iáu-boē chhut goā-bı̄n, thiaⁿ-kı̀ⁿ āu-piah ū kha-pō͘ siaⁿ,khiok sı̄ Lı̄-su-tē jiok--lâi, chhiú--nı̍h the̍h chı̍t-ki hoe kóng, "Chit-ê lí ài mah?" Sian-siⁿ chih-koè chhiú kóng, "To-siā lah, chit-ê hoe chin-chiàⁿ thang ài." Sian-siⁿ soà toà--tò-khı̀ in tau, nā khoàⁿ chit-ê hoe, sı̀n ê sim chiū seⁿ chhut-lâi; in-ūi kín-á-jı̍t ū nn̄g-ê hoān-tio̍h choē-gia̍t ê lâng, tı̄ hit-ê chúi-choâⁿ-lāi sé kàu pe̍h-pe̍h chhin-chhiūⁿ seh, chiū-sı̄ lāu-lâng kap sè-hàn gín-ná sı̀n-thàn oá-khò Chú ê oē, chhoē kàu êng-kng ê siâⁿ An-lo̍k-ke ê lō͘-chām. Chú hō͘ i ē-hiáu-tit só͘ kóng ê tō-lí ū èng-hāu, chin-chiàⁿ sı̄ Chú ê toā in-tián. Tùi hit-tia̍p í-āu, sian-siⁿ ê sim-koaⁿ chiū koat-ı̀, bē koh-chài giâu-gı̂ Chú só͘ iā ê chéng-chí ka-la̍uh tı̄ khang-khang.