An-lo̍k ke 08

 Tē peh Chiuⁿ 
 Āu-lâi Tok-hui giâu-gı̂ kiaⁿ-hiâⁿ ê sim lóng bô lah, ta̍k-hāng tāi-chı̀ bô chhin-chhiūⁿ chiông-chiông. I khiā-khí sui-jiân sı̄ o͘-àm ê lâu, sim-lāi khiok toā-toā kng-liāng, liân hit-ê só͘-chāi hóng-hut pı̀ⁿ-toā-toā kng-bêng. I chai tit-tio̍h Chú kàu-gia̍h ê siúⁿ-sù, kia̍h-thâu khoàⁿ-kı̀ⁿ Chú ū hoaⁿ-hí ê bı̄n-sek, chhin-chhiūⁿ gín-ná hō͘ lāu-pē iông-chhiông thiàⁿ-thàng jiân-jı̄ ê khoán-sit. Lı̄-su-tē hit-tia̍p khoan-sim chiū chhin-chhiūⁿ sià-lo̍h tāng-tàⁿ, in-ūi Tok-hui bô siū-khı̀ i thàn chió chı̂ⁿ. 
 Tok-hui chhin-chhiūⁿ tiàm tı̄ An-lo̍k-ke ka-tı̄ ti-chiok, chiong i-ê tāng choē thok-tiōng Chú toā-táⁿ pàng sim, it-khài lân-san ê sū ia̍h kau-tāi Chú, phah-sǹg Chú tek-khak sià-bián chiàu-kò͘ lóng-chóng chiâu-kàu. Tok-hui sui-jiân bē-hiáu-tit án-cháiⁿ-iūⁿ chiah ē tit-tio̍h pêng-an, khiok ia̍h chiàu Chú só͘ hoan-hù--ê khı̀ chò, bô giâu-gı̂ kap oàn-hı̄n ê oē. 
 Lı̄-su-tē choān khı̂m tò--lâi, Tok-hui kap i tâm-lūn put-chí hoaⁿ-hí , ı̀-sù bô m̄ saⁿ-ha̍p. 
 Lı̄-su-tē bô tı̄ bı̄n-chêng, Tok-hui an-an ún-ún tó-teh, ū-sı̂ ka-tı̄ kóng-oē, ū-sı̂ kı̂-tó Chú, kám-siā Chú hō͘ i pêng-an. Tok-hui chit iūⁿ teh oá-khò Chú m̄ sı̄ khang-khang--ê. Sèng-keng ū kóng, "Hoān-nā oá-khò Chú ê, kàu-boé tek-khak bē ko͘-toaⁿ kan-khó͘." 
 Ū chı̍t jı̍t ē-tàu Lı̄-su-tē tò--lâi, beh khoàⁿ Tok-hui ū khiàm-ēng sím-mı̍h mı̍h á-bô; kàu i beh koh chiūⁿ ke khı̀, thiaⁿ-kı̀ⁿ in-chiûⁿ ê siaⁿ-im chiūⁿ lâu-téng--lâi; ū lâng ûn-ûn-á teh phah mn̂g. Lı̄-su-tē khui mn̂g chiah chai sı̄ Bí-lı̄ kap in lāu-bó jı̍p-lâi. In tāi-ke ūi-tio̍h Tok-hui toà tām-po̍h hó ê mı̍h lâi. Bí-lı̄ tháu-khui hō͘ Lı̄-su-tē khoàⁿ, m̄-nā-toà mı̍h nā-tiāⁿ; iáu ū hit hō ū gı̂n chı̂ⁿ bô tàng bé--ê, chiū-sı̄ in ê oē-ı̀ bı̄n-māu kóng-chhut-lâi, ū thé-thiap thiàⁿ-thàng lı̂n-bín ê ı̀-sù, bı̄n-iông ū un-jiû chû-pi ê khoán-sit. 
 Hit-ê thài-thài kap Tok-hui teh chē, nn̄g lâng tâm-lūn Iâ-so͘ ê jı̂n-ài; Tok-hui hit-tia̍p ài kóng-khí Iâ-so͘ ê miâ-jı̄, in-ūi i ē kóng, "Chú thiàⁿ goá, thè goá pàng-sak sı̀ⁿ-miā." 
 Thài-thài the̍h-chhut chı̍t pún lâm-phoê Sin-iok ê chheh, tha̍k chı̍t chiuⁿ hō͘ Tok-hui thiaⁿ. I-ê siaⁿ-im béng-sūn, ta̍k jı̄ chheng-chhó. 
 Tha̍k-liáu, Bí-lı̄ chiū kàu thang-á-chêng kóng, "Goá jı̄n-tio̍h chit-ki-hoe, sı̄ goá hō͘-i--ê." oa̍t-thâu chiū mn̄g Tok-hui kóng, "lāu-lâng ah! lí ài chit-ê mah?" 
 Tok-hui kóng, "Put-chí ài, goá kap Lı̄-su-tē khoàⁿ chit-ê hoe, chiū siūⁿ tio̍h kı̂-tó-bûn lah." 
 Bí-lı̄ kóng, "Chú sé goá, hō͘ goá pí seh khah-pe̍h." koh mn̄g Tok-hui kóng, "Chú ū kā lí sé á-bô?" 
 Tok-hui ı̀n kóng, "Goá sı̀n i kā goá sé liáu." 
 Bí-lı̄ kóng, "Án-ni sı̄ put-chí hó. lí ē kàu An-lo̍k-ke lah." Koh tùi lāu-bó kóng, Án-niâ, sı̄ án-ni m̄-sı̄?" 
 I-ê lāu-bó kóng, "Sı̄, Tok-hui kap Lı̄-su-tē chhoē-tio̍h kàu An-lo̍k-ke, hit-tiâu e̍h lō͘; lán tāi-ke āu-lâi lóng chū-chı̍p tı̄ An-lo̍k-ke; hit-chı̍t-sı̂ chiū-sı̄ khoài-lo̍k ê jı̍t-chí." 
 Koh mn̄g Tok-hui kóng, "Lí ı̀-sù kam-goān khoàⁿ Iâ-so͘ á-m̄?" 
 Tok-hui kóng, "Put-chí kam-goān ı̀-ài, goá bô loā-kú beh khı̀ kı̀ⁿ i-ê bı̄n, sim lāi ke̍k hoaⁿ-hí." 
 Thài-thài kóng, "Goá hı̄n-bē-tit chhin-chhiūⁿ lí khoài-khoài kàu An-lo̍k-ke, chū-jiân sim-koaⁿ ē khoan." Kóng-liáu chiū beh kiâⁿ. 
 Bí-lı̄ khoàⁿ-kı̀ⁿ hit ê kū khı̂m tı̄ lâu-thui piⁿ, chiū iáu-boē beh tò-khı̀, ài tāi-seng choān khı̂m. Chiông-chiân Tok-hui ke̍k oàn-hı̄n gín-ná tāi-ke pı̀ⁿ-lāng i-ê khı̂m, chhin-chhiūⁿ kin-á-jı̍t ū khah pháiⁿ-sè; koh khoàⁿ i sè-jı̄ teh choān, soà bô khoà-ı̀ lah. 
 Bí-lı̄ chı̍t-ē choān chiū kàu An-lo̍k-ke ê khek-tiāu. Khí-thâu Tok-hui pún-jiân ài thiaⁿ, kàu kin-á-jı̍t koh khah him-bō͘ chit-ê khek-tiāu, in-ūi i chı̍t-ē thiaⁿ bô chhin-chhiūⁿ tāi-seng kan-ta siūⁿ-tio̍h sè-kan ê ke; chit-tia̍p siūⁿ i ē khoài-khoài kàu hit ê êng-kng ê siâⁿ. 
 Thài-thài sim-lāi ia̍h sı̄ án-ni siūⁿ; khek-tiāu choān soah, in tāi-ke chiū tò-khı̀. 
 Lı̄-su-tē tùi thang-á-mn̂g-lāi khoàⁿ in chhut goā-bı̄n kàu toā ke peh-chiūⁿ in ê chhia. Chit-ê lé-pài chiū-sı̄ kau-hèng ê jı̍t-chí. 
 Kàu ē lé-pài koh khui tńg kóng tō-lí. Lı̄-su-tē chá-chá chiū kàu, sian-siⁿ khoàⁿ i sı̄ hoaⁿ-hí ê bı̄n-sek. Hit jı̍t ê-hng kóng ê chiū-sı̄ hit chhiú si tē saⁿ chat. Tāi-ke tāi-seng gı̂m kui-siú, jiân-āu sian-siⁿ kiò in tāi-ke chiong tē saⁿ chat só͘ kóng, chiū-sı̄ kóng: 
 “Chú chiū kiò goá ê sı̂, Tit-tio̍h chò kiáⁿ hoaⁿ-hí, Khò i toā pó-chhı̂, Khò i toā pó-chhı̂, Choē sim bē koh hoat-khí.” 
 Koh-chài gı̂m chı̍t piàn, sı̄ in-ūi beh hō͘ in tāi-ke thiaⁿ-liáu khah khoài ē kı̀-tit. 
 Chit ê tê-ba̍k chiū-sı̄ Ko-lô-se 1 chiuⁿ 12 chat kóng, "Thiⁿ-pē hō͘ lán tāi-ke ē kap chèng sèng-tô͘ ū hūn saⁿ-tâng tit-tio̍h kng-bêng ê ki-gia̍p." Sian-siⁿ bān-bān liām nn̄g piàn. Lı̄-su-tē sè-siaⁿ koh toè i chı̍t piàn, ài tò-khı̀ kà Tok-hui. 
 Sian-siⁿ tùi chèng-lâng kóng, "Ki-gia̍p sı̄ sím-mı̍h? Chiū-sı̄ só͘ kóng êng-kng ê siâⁿ An-lo̍k ê ke; lán tāi-ke lóng iáu-boē bat kàu. Nā-sı̄ hō͘ Iâ-so͘ ê pó-hoeh sé-koè, lóng-chóng ê lâng tiàm tı̄-hia ū ke, sı̄ Iâ-so͘ khı̀ thè lán liōng-chá pı̄-pān hē--teh. Che sı̄ lán ê ki-gia̍p." 
 Sian-siⁿ koh pek-chhiat teh kóng, "Chit tn̂g-lāi ū loā-chē lâng tı̄ hia ū ke leh? Lín tāi-ke tû-khı̀ sè-kan pı̂n-kiông kan-khó͘ ê ke, lēng-goā bô ū pa̍t mı̍h ê ke mah? Thian-tông êng-kng ê siâⁿ, hit lāi-bı̄n bô lín ê ke mah? Lín nā khéng chiū-kı̄n chúi-goân khı̀ sim-lāi kiû Chú sé lín, hō͘ lín pí seh khah pe̍h, tı̄ hit tah chiū lóng-chóng ū ke." 
 Lı̄-su-tē thiaⁿ sian-siⁿ liām i-ê kı̂-tó-bûn, chiū siūⁿ-tio̍h hit ê pe̍h-hoe; sian-siⁿ ia̍h ū án-ni siūⁿ, í-āu chiū kóng, "Ê-hng só͘ kóng--ê sı̄ in-ūi í-keng kàu Chú bı̄n-chêng ê lâng, í-keng chiong choē thok-tiōng Chú ēng pó-hoeh sé-chheng-khı̀." 
 Lı̄-su-tē thiaⁿ chit ê oē, sim-lāi siūⁿ-tio̍h, che tek-khak sı̄ teh kóng Tok-hui kap goá. 
 Sian-siⁿ kóng, "Goá só͘ thiàⁿ ê pêng-iú,lín tāi-ke sı̄ Siōng-tè ê kiáⁿ; i-ê kok-lāi ū lín ê só͘-chāi, hiān-sı̂ Chú thè lín tāi seng pı̄-pān hē--teh; goá chit-tia̍p ài kā lín kóng, sı̄ eng-kai tio̍h án-cháiⁿ-iūⁿ tāi-seng pı̄-pān; pí-phēng ū chı̍t kok ê kun-ông siⁿ chı̍t-ê thài-chú, kàu sı̂-chūn beh chē-ūi; chit-ê ūi sı̄ i-ê ki-gia̍p, sı̄ chhut-sı̀ chiū ū-ê. I tùi sè-hàn o̍h chit ê hoat-tō͘, ha̍k-sı̍p chit ê tāi-chı̀ thiaⁿ-thàn tiong-sı̂n ê kà-sı̄, sió-sim kín-sı̄n, kàu lóng ē hiáu koán-lí ki-gia̍p. Nā m̄-sı̄ án-ni, tı̄ ông-kiong-lāi sui-jiân ū thài-chú ê miâ-jı̄, m̄-kú bē kham-tit soà-chiap chit ê chit-jı̄m. Lūn-kàu lán tāi-ke ê ki-gia̍p, ia̍h sı̄ chit ê iūⁿ; nā kó-jiân tit-tio̍h têng-thâu-siⁿ, chiū-sı̄ bān ông ê Ông ê kiáⁿ; lán tāi-ke nā m̄ thàn-chá tāi-seng pı̄-pān, kàu hit sı̂-chūn chiū bē-ē tit-tio̍h ki-gia̍p. Lín tāi-ke tek-khak tio̍h ū chit ê ke̍k-pe̍h chheng-khı̀ ê sim, bān-bān ha̍k-sı̍p, oàn-hı̄n choē-ok, ài kiâⁿ hó-tāi lóng-chóng thàn Sèng-sı̂n ê kà-sı̄." 
 Sian-siⁿ koh kóng, "Goá ê pêng-iú ah,lín tāi-ke kiám m̄ eng-kai kiû Sèng-sı̂n khui-chhoā lín ê sim mah? Chit ê tāi-chı̀ m̄-sı̄ chı̍t-táu-kú ê kang-hu chiū ē-chò-chiâⁿ-ê. Lín tāi-ke lâi kàu Iâ-so͘ ê bı̄n-chêng, khún-kiû sé-khı̀ choē-gia̍t, Chú sûi-sı̂ chiū kā lín chhat-siau; hit ê ki-gia̍p chiū sǹg-sı̄ lín ê. Sèng-sı̂n hō͘ lâng chiâⁿ-sèng chheng-khı̀ m̄-sı̄ kín-kín chiū sêng-kong, sı̄ chı̍t-jı̍t pí chı̍t-jı̍t khah chı̀n-pō͘, chı̍t-sı̂ pí chı̍t-sı̂ khah ē-kham-tit tit ki-gia̍p, chiām-chiām chhin-chhiūⁿ Iâ-so͘; thiàⁿ Iâ-so͘, oàn-hı̄n choē-ok, chiâⁿ chheng-khı̀.” 
 Lín put-lūn sím-mı̍h lâng nā bô chiàu án-ni kiâⁿ,chit-ê ki-gia̍p chiū m̄-sı̄ lín só͘ eng-kai-tit-ê, chhin-chhiūⁿ goá ê ha̍k-būn sui-jiân pí thài-chú khah gâu chı̍t pah poē, chit ê hông-tè ê pó-ūi koat-toàn bē-tit sǹg-sı̄ goá ê pún-hūn só͘ eng-kai-tit-ê. Lán tāi-ke nā ài chiong chit-ê ki-gia̍p sǹg chò sı̄ lán ê pún-hūn só͘ eng-kai-tit ê, tek-khak tio̍h oá-khò Iâ-so͘ ê pó-hoeh, bē-ē oá-khò ka-tı̄ ê kong-lô. Chú kı̀-jiân hō͘ lán tı̄ i-ê kok-lāi ū chò kiáⁿ ê pún-hūn só͘ eng-kai-tit-ê, i tek-khak beh kà-sı̄ ín-chhoā lán, hō͘ lán ē chiap-la̍p sêng-siū i-ê ki-gia̍p. Koh í-keng siū Chú ê in-tián choē tit-tio̍h sià ê lâng tek-khak ū kiâⁿ-hó ê sim; sim-lāi kı̀-jiân ke̍k pe̍h chheng-khı̀ ia̍h tek-khak siông-siông kiaⁿ-liáu hō͘ choē bak lâ-sâm." 
 Sian-siⁿ koh mn̄g, "Lín tāi-ke ê tiong-kan ū lâng chûn chit ê ı̀-sù á-bô? Lín eng-kai tio̍h su-siúⁿ Iâ-so͘ thè lín só͘ chò ê sı̄ sím-mı̍h? I sı̄ ēng pó-hoeh sé lín, ēng sı̀ⁿ-miā sio̍k-chheng lín ê choē; goá m̄ chai lín ê kí-tōng iáu-kú khéng hō͘ i iu-chhiû, ko͘-hū i-ê in-tián mah? Goá siūⁿ lín káⁿ m̄ khéng, tek-khak ēng hit chhiú si ê tē saⁿ chat kóng: 
 “Chú chiū kiò goá ê sı̂, Tit-tio̍h chò kiáⁿ hoaⁿ-hí, Khò i toā pó-chhı̂, Khò i toā pó-chhı̂, Choē sim bē koh hoat-khí.” 
 Ia̍h tio̍h pek-chhiat kiû Chú siúⁿ-sù Sèng-sı̂n chheng-khı̀ lán ê sim; thèng-hāu tāi-chı̀ sêng-kong, Chú chiong lín lóng hó-hó kà-sı̄ ín-chhoā lín, chiū ē chiap-siū ki-gia̍p; ū-ê m̄-bián ēng chē-chē tō-lí kà-sı̄ ín-chhoā; ū-ê sı̄ hō͘ Chú chhı̀-liān; chóng-sı̄ nā beh chò Siōng-tè ê kiáⁿ-jı̂, lóng tio̍h hō͘ Chú kà-sı̄ ín-chhoā kàu chiâu-chn̂g, chiah ē-tit kàu hit ke-lāi khı̀ chiap-la̍p ki-gia̍p. Lín chiong-lâi ài tiàm hit só͘-chāi á-m̄?" 
 Tn̂g-lāi ê lâng sim-lāi tiû-tû teh siūⁿ, bı̄n-sek ū toà hit-ê khoán-sit; hit-tia̍p kok-lâng lio̍k-sio̍k sı̀-soàⁿ. 
 Lı̄-su-tē tiàm tı̄ mn̂g-kháu thèng-hāu sian-siⁿ; sian-siⁿ chhut-lâi, tāi-seng mn̄g-khí Tok-hui ê pı̄ⁿ chit kúi-jı̍t án-cháiⁿ-iūⁿ. Iū kiaⁿ-liáu tn̂g-lāi teh kóng ê oē khah chhim, gín-ná oh-tit ē-hiáu-tit, chhı̀-khoàⁿ Lı̄-su-tē ē-hiáu-tit thàu-thiat á bē, kàu thiaⁿ-kı̀ⁿ Lı̄-su-tē teh ı̀n-tap i, chiah chai i tāi-khài bêng-pe̍k, thang tò-khı̀ ké-soeh hō͘ Tok-hui thiaⁿ, chiū put-chí hoaⁿ-hí. Chit-chı̍t-sı̂ Lı̄-su-tē m̄-nā siū lâng ê kàu-hùn, ia̍h siū Sèng-sı̂n ê chí-sı̄; Chú kó-jiân tāi-seng kám-tōng lâng ê sim, koh chí-sı̄ thoân-tō--ê kóng, só͘ eng-kai kóng ê tō-lí, chhin-chhiūⁿ chhân-tē lóng tāi-seng pı̄-pān hó-hó; hit-ê iā-chéng--ê put-kò chiong sè-lia̍p chéng-chí iā tı̄ lāi-bı̄n, í-āu tek-khak hoat-siⁿ kiat-chí. 
 Hit ê thoân-tō--ê tò-khı̀ iân-lō͘ kiâⁿ, iân-lō͘ teh chhúi-mô͘ chit ê tō-lí, kiû Chú hō͘ thiaⁿ tō-lí ê lâng kín-kín siū Sèng-sı̂n kám-tōng, hō͘ i só͘ kóng ê oē ē jı̍p in ê sim-koaⁿ.