An-lo̍k ke 09

 Tē káu Chiuⁿ 
 Lı̄-su-tē tùi tn̂g-lāi tò-lâi, chiong só͘ ē-kı̀-tit ê lóng kā Tok-hui kóng, koh liām hit chhiú si ê tē saⁿ chat. Tok-hui chiū kóng, "Nā-sı̄ án-ni Chú ē-tit-thang khoài-khoài kà-sı̄ ín-chhoā goá, in-ūi sı̂-chūn liâm-piⁿ kàu lah." 
 Lı̄-su-tē kóng, "Che bô it-tēng ê, kiám-chhái bô kah hiah khoài." 
 Tok-hui kóng, "Chiàu i-seng só͘ kóng chı̍t-goe̍h-jı̍t ê an-kı̂ í-keng beh koè-khı̀ lah; goá phah-sǹg lı̄ êng-kng ê siâⁿ bô loā-hn̄g, kap An-lo̍k-ke put-chí kı̄n; goá ū-sı̂ hóng-hut khoàⁿ-kı̀ⁿ mn̂g-téng ū kng-nà-nà ê jı̄." 
 Lı̄-su-tē bô ı̀n i, oa̍t-koè bı̄n, thâu-khak thı̀m--lo̍h-khı̀, lún-bē-tiâu háu chı̍t-siaⁿ. 
 Tok-hui in-ūi chit ê gín-ná ia̍h siong-sim khí--lâi, bong Lı̄-su-tē ê thâu-khak, nn̄g lâng lóng bô kóng-oē. Koè chı̍t-sı̂-á Tok-hui koh kóng, " Lı̄-su-tē ah, lí kiám ài lâu goá tı̀ An-lo̍k-ke ê mn̂g-kháu mah?” 
 Lı̄-su-tē kóng, "Goá bô lâu lí ê ı̀-sù, chóng-sı̄ ū chı̍t-ê iūⁿ, goá kam-goān ı̀-ài kap lí chò-hoé jı̍p-khı̀." 
 Tok-hui kóng, "Goá phah-sǹg Chú lâu lí tı̄ sè-kan, sı̄ hō͘ lí chò i-ê kang; goá sı̄ lāu-lâng, loán-jio̍k, ū pı̄ⁿ, bē-ē chò sím-mı̍h; só͘-í Chú beh kiò goá tò-khı̀. Lí sı̄ siàu-liân, ū khùi-la̍t ê lâng, thang ēng lín chit-chı̍t-poè ho̍k-sāi Chú." 
 Lı̄-su-tē thó͘-khùi kóng, "Nā-sı̄ án-ni sim-lāi siūⁿ oa̍h kàu chhin-chhiūⁿ lāu-peh chiah chē hoè, Thian-tông ê mn̂g chiah beh kā goá khui, m̄ chai beh thèng-hāu loā-kú leh." 
 Tok-hui kóng, "Lí tı̄ chia ho̍k-sāi Chú hián-bêng thiàⁿ-Chú ê sim, kiám thang kóng lí m̄ kam-goān mah?" Lı̄-su-tē sè-á-siaⁿ kóng, "Put-chí kam-goān." Tok-hui kóng, "Chhin-chhiūⁿ goá nā ē koh oa̍h chı̍t nı̂, khó-í chı̄n-sim chı̄n-khùi-la̍t ho̍k-sāi Chú, hián-chhut ài kèng i-ê sim chiū kam-goān, sim chiong lóng-chóng só͘-ū--ê kap ke̍k bē-siá-tit ê khı̂m lóng pàng-sak--khı̀. Chú thè goá pàng-sak sı̀ⁿ-miā siū-khó͘ kàu sí; goá chiông-chêng m̄-chai thang pò-tap, kàu chit-tia̍p to̍k-to̍k chhun kúi-jı̍t nā-tiāⁿ, ē hián-bêng ài kèng-i ê sim, hóng-hut chhin-chhiūⁿ ko͘-hū i-ê toā in-tián, siūⁿ kàu chiah-ê bē-bián-tit siong-pi." 
 Chiông-chêng Tok-hui sı̄ teh an-ùi Lı̄-su-tē, kàu kin-á-jı̍t i hoán-tńg an-ùi Tok-hui kóng, "Lāu-peh ah, lí tio̍h chiong chit-ê ı̀-sù kā Iâ-so͘ kóng, i tek-khak bêng-pe̍k." 
 Tok-hui chhiú kiok-kiong pek-chhiat teh khún-kiû kóng, "Chú Iâ-so͘ goá sı̍t-chāi thiàⁿ lí, kam-goān pò-tap lí ê in, nā-sı̄ goá chí-ū chhun chı̍t ê lé-pài nā-tiāⁿ, chiū beh sí lah, goá sı̍t-chāi sim-koaⁿ kám-siā lí, goá nā ē koh-chài oa̍h kúi-jı̍t hián-chhut sı̍t-chāi ê sim thiàⁿ lí, goá chiū-sı̄ chiong lóng-chóng sim-ài--ê lóng pàng-sak--khı̀, kiû Chú thiaⁿ goá kı̂-tó bêng-bêng chai goá ê ı̀-sù, thé-thiap goá sim-lāi só͘ kóng bē-chhut-lâi ê oē." 
 Tok-hui kóng-liáu, chiū hoan-sin khùn--khı̀. 
 Lı̄-su-tē iáu-kú oá hoé teh chē; khí-thâu kúi-jı̍t khiok ū khah khoàⁿ-oa̍h tām-po̍h, kàu ê-hng thiaⁿ-kı̀ⁿ Tok-hui chit-kúi-kù ê oē, liân chiông-chêng ê sū lóng hoan--khí-lâi siūⁿ put-chí toā-toā iu-chhiû hoân-ló; sè-kan bô lūn sím-mı̍h lâng nā chí-ū chı̍t ê Pêng-iú hut-jiân beh éng-oán lı̄-khui, i-ê sim tek-khak bē an-jiân, pí-phēng chhin-chhiūⁿ kiâⁿ-lō͘ chêng-bı̄n ū ba̍t-ba̍t ê hûn-bū, sui-jiân bêng-bêng chai jia-khàm oh-tit kiâⁿ, khiok ia̍h ē-tit-thang chı̀n-chêng. 
 Lı̄-su-tē hiān-chāi só͘ tú-tio̍h ê kéng-hóng, chiū-sı̄ chit ê khoán-sit. I jı̍p-khı̀ hit tiâu ê lō͘-chām, chiū sim-koaⁿ kiaⁿ-hiâⁿ tám-hân, siūⁿ-khí Tok-hui tú-á teh kóng ê oē, chiū pek-chhiat teh khún-kiû Chú kóng, “Chú Iâ-so͘ lí tio̍h pang-chān goá, hō͘ goá chiong goá chı̍t-sı̀-lâng ê sı̂-jı̍t lóng hiàn hō͘ lí, iū-koh thò-thò-tòng-tòng lâi ho̍k-sāi Tok-hui sı̄ sim só͘ goān.” 
 Kı̂-tó liáu, sim-lāi chai ū tām-po̍h pêng-an, chiū khı̀ khùn. 
 Tē-jı̄-jı̍t chá-khí kàu Tok-hui bı̄n-chêng liû sim teh khoàⁿ i; khoàⁿ-kı̀ⁿ pí chêng jı̍t koh-khah loán-jio̍k, chiū m̄ káⁿ lı̄-khui i ; nā-sı̄ hiān-sı̂ to̍k-to̍k chhun kúi ê chı̂ⁿ nā-tiāⁿ, khoàⁿ Tok-hui ū ı̀-sù ài kiò i chhut-khı̀ choān khı̂m, só͘-í Lı̄-su-tē sim-lāi siong-pi, sûi-sı̂ chiū khı̀-kiâⁿ; siūⁿ beh khı̀ siâⁿ-goā chhoē Thài-thài kap Bí-lı̄ kóng-khí Tok-hui pı̄ⁿ-tāng ê chêng-hêng. Hoān-nā lâng ū kan-lân ê tāi-chı̀ tek-khak siūⁿ-tio̍h pêng-jı̍t-lı̂n-bín thiàⁿ-thàng i ê lâng kap i kóng-kóng leh. 
 Lı̄-su-tē kàu hoe-hn̂g ê the̍h-á, pe̍h-hoe lóng bô lah, sè-sè ê âng-hoe khui-khí put-chí hó khoàⁿ; i lóng bô khoàⁿ-chāi sim, tı̍t-tı̍t khoàⁿ tùi lâu-téng-khı̀, khoàⁿ Bí-lı̄ ko͘-niû ū tı̄-hia á-bô, niá chai hit só͘-chāi bô poàⁿ-lâng, i chiū choān An-lo̍k-ke ê khek-tiāu. Bí-lı̄ chı̍t-ē thiaⁿ-kı̀ⁿ khı̂m-siaⁿ, chiū kín-kín chhut-lâi, cháu kàu bı̄n-chêng. Lı̄-su-tē khoàⁿ i-ê bı̄n-māu, sı̄ chhin-chhiūⁿ tú-tú háu-liáu ê khoán-sit. Bí-lı̄ kóng, "Choān khı̂m ê gín-ná tek-khak m̄-thang choān lah, goá lāu-bó ū pı̄ⁿ tó tı̄ bı̂n-chhn̂g, chı̍t-ē thiaⁿ-kı̀ⁿ hiáng ê siaⁿ thâu-khak chiū thàng-thiàⁿ." 
 Lı̄-su-tē koáⁿ-kín chiong khı̂m pàng-soah--khı̀, chhun chı̍t-ê boé-siaⁿ chhin-chhiūⁿ ū thó͘-khùi ê siaⁿ-im. 
 Lı̄-su-tē kóng, "Goá thiaⁿ-kı̀ⁿ che, thè lí iu-būn." 
 Bí-lı̄ kap i khiā chò-hoé bô kóng sím-mı̍h. Lı̄-su-tē khoàⁿ-kı̀ⁿ khó-liân i, chiū mn̄g kóng, "Thài-thài ê pı̄ⁿ sı̄ khin á-sı̄ tāng." Bí-lı̄ kóng, "Kiaⁿ-liáu sı̄ siong-tiōng, khoàⁿ goá lāu-pē ê khoán-sit sı̄ put-chí iu-chhiû, lāu-pô m̄ hō͘ goán chhit-thô, i tùi chú-chia̍h--ê kóng, goá ê lāu-bó bē hó lah." Kóng-tio̍h chiū thó͘-khùi háu chı̍t siaⁿ. 
 Lı̄-su-tē kóng, "Chin-chiàⁿ khó-liân ah! sió ko͘-niû m̄-thang háu kàu án-ni;" liân-liân kóng nn̄g kù. Ba̍k-chiu khoàⁿ Bí-lı̄ bô tiuⁿ-tı̂ ia̍h lâu-ba̍k-sái chhut--lâi tih tı̄ i-ê chhiú-tó͘. Bí-lı̄ kia̍h-thâu kóng, "Goá phah-sǹg bó-chhin ài kàu An-lo̍k-ke, goá ia̍h ài kap i khı̀." 
 Lı̄-su-tē kóng, "Goá ia̍h ū chit ê ı̀-sù, ài khoài-khoài khı̀ lah, kiaⁿ-liáu thèng-hāu put-chí kú, thiⁿ-nı̍h ê mn̂g chiah kā goá khui." Kóng-liáu lāu-pô lâi kiò Bí-lı̄ jı̍p-khı̀, Lı̄-su-tē bô ı̀ bô sù ia̍h tò-khı̀. I khoàⁿ sè-kan ê kong kéng, hóng-hut lóng sı̄ khó͘-lān, bô chı̍t-tiám-á an-lo̍k. Hiān-chāi téng-bı̄n lâm-sek ê thiⁿ hō͘ o͘-hûn jia-lia-khı̀, hoe-ba̍k chháu-á khui kàu chhiⁿ-chhiⁿ-chhioh-chhioh, ia̍h hō͘ kông-hong chhoe siā-khı̀, ná-khoàⁿ ná-kiâⁿ lóng m̄ an-sim, ē hō͘ lâng iu-thâu khó͘-bı̄n; siūⁿ-liáu hóng-hut chhin-chhiūⁿ Chú bē-kı̀-tit in ê khoán-sit. I ê sè-hàn pêng-iú Bí-lı̄ ke-lāi ia̍h gū-tio̍h kan-khó͘ hoān-lān ê sū, só͘-í lóng bô tit-tio̍h sím-mı̍h an-ùi chı̀-hó tò-khı̀, bān-bān peh-chiūⁿ koân ê lâu-thui, kàu tı̄ mn̂g-goā thiaⁿ-kı̀ⁿ sı̄ Úi sian-siⁿ teh tha̍k-chheh hō͘ Tok-hui thiaⁿ. 
 Tok-hui tı̄ bı̂n-chhn̂g-téng teh chē, bı̄n-sek put-chí an-jiân, choan-sim teh thiaⁿ chhin-chhiūⁿ chhùi-ta ê lâng it-tio̍h lim ê khoán-sit. Lı̄-su-tē jı̍p-khı̀ sian-siⁿ tha̍k chı̍t-chat chheh kóng, "Goá hō͘ lín pêng-an, chiū-sı̄ chiong goá ê pêng-an lâi siúⁿ-sù lín; goá só͘ siúⁿ-sù; lín ê sim-koaⁿ m̄-bián iu-būn, ia̍h m̄-bián kiaⁿ-hiâⁿ."(Iok-hān 14:27) 
 Sian-siⁿ tùi Tok-hui kóng, " Chit-chat chheh chhin-chhiūⁿ tiâu-tı̂ ūi-tio̍h lín lâi siá--ê." Tok-hui kóng, "Chin-chiàⁿ sı̄ án-ni, ia̍h chhin-chhiūⁿ in-ūi Lı̄-su-tē lâi siá--ê, Lı̄-su-tē chím-má ê sim put-chí kip." 
 Sian-siⁿ tah i-ê keng-kah-thâu kóng, “ Lí in-ūi sím-mı̍h tāi-chı̀ iu-būn?” 
 Lı̄-su-tē kóng, bē-tit chhut-lâi, hoan-sin khı̀ tó tı̄ Tok-hui ê bı̂n-chhn̂g toā siaⁿ háu-khí--lâi. 
 Sian-siⁿ moá-sim thé-thiap i, kap i kūi-teh kóng, “Lı̄-su-tē ah, goá kap lí saⁿ-tâng kàu Chú ê bı̄n-chêng chiong lí ê kan-lân kā Chú kóng.” 
 Sian-siⁿ chiū ēng chhián-chhián ê oē kóng, “Kiû Chú khoàⁿ-kò͘ ko͘-toaⁿ ê gín-ná, an-ùi i , pó-hō͘ i, hō͘ i sim-lāi chai tit-tio̍h ū chı̍t ūi, éng-oán bē lı̄-khui i ê pêng-iú.” 
 Sian-siⁿ tò-khı̀, Tok-hui chiū khùn-khı̀. Lı̄-su-tē hóng-hut thiaⁿ-kı̀ⁿ kóng, “Lí sim-lāi m̄ sái iu-būn sím-mı̍h.” 
 I chiū pêng-pêng an-an teh khùn; koè chı̍t-sı̂-á thiaⁿ-kı̀ⁿ lāu-peh ê siaⁿ kiò i chhíⁿ. Lı̄-su-tē chiū kín-kín khí--lâi, Tok-hui kóng, “Kū khı̂m tı̄ tó-ūi ?” Lı̄-su-tē kóng, “Hó-hó hē tı̄ chia lah.” Tok-hui kóng, “Lí kā goá choān An-lo̍k-ke ê khek-tiāu.” 
 Lı̄-su-tē kóng, “Saⁿ kiⁿ poàⁿ-mı̂ choān khı̂m hō͘ lâng kı̂-koài.” 
 Tok-hui bô ı̀n i; Lı̄-su-tē tiám-teng kàu i bı̄n-chêng khoàⁿ i-ê bı̄n-iông, khoàⁿ i ba̍k-chiu kheh-kheh, bı̄n lóng piàn-sek chhin-chhiūⁿ ngó͘-hêng teh thoat. Lı̄-su-tē hiòng-lâi m̄ bat khoàⁿ-kı̀ⁿ chit-ê iūⁿ, m̄ chai beh án-cháiⁿ-iūⁿ leh; chiū tùi thang-á-mn̂g-lāi teh khoàⁿ chhut-khı̀, moá thiⁿ o͘-àm, to̍k-to̍k ū chı̍t-lia̍p kng ê chhiⁿ, hóng-hut ū koh thiaⁿ-kı̀ⁿ kóng, “Lí sim-lāi m̄ sái iu-būn,” chiū ı̀n i chı̍t-siaⁿ kóng, “Goá só͘-thiàⁿ ê Chú kiû lí pang-chān goá.” 
 I hoan-sin lâi kàu bı̂n-chhn̂g-piⁿ, Tok-hui koh kóng, “Khoài-khoài choān khı̂m.” 
 Lı̄-su-tē bô koh-chài giâu-gı̂, chiū the̍h khı̂m koè-lâi, tiàm tı̄ o͘-àm ê lâu-téng, bān-bān teh choān An-lo̍k-ke ê khek-tiāu. Choān ê sı̂-chūn Tok-hui thí-khui ba̍k-chiu, koáⁿ-kín thiaⁿ kàu chit-ê khek-tiāu bêng-pe̍k, chiū kiò Lí-su-tē kàu i bı̄n-chêng kı̀ⁿ-tio̍h sè-á-siaⁿ kā kóng, “Hit ê mn̂g hiān-sı̂ khui-teh, goá beh jı̍p-khı̀ lah, lí koh-chài choān chı̍t-ē.” 
 Hit-saⁿ-tè ê khek-tiāu ēng tı̄ lâng beh sí ê sı̂ bô ha̍p-sit. Lı̄-su-tē bô hoat-tō͘, kan-ta chı̍t-tè chı̍t-tè choān koè-khı̀. Tok-hui lóng bô koán i, sè-á-siaⁿ kóng, “Kiû Chú sé goá, hō͘ goá pí seh khah pe̍h.” Lı̄-su-tē tē jı̄ pái choān kàu An-lo̍k-ke ê khek-tiāu, tú-tú hit-tia̍p Tok-hui chiū jı̍p-khı̀ siâⁿ-mn̂g-lāi kàu i-ê ke, chiū-sı̄ An-lo̍k-ke. 
 Lı̄-su-tē chı̍t ê lâng tiàm tı̄ mn̂g-goā, pi-siong toā khàu.