Tē cha̍p Chiuⁿ 
 Tē-jı̄ jı̍t chá-khí lâu-ē khiā-khí ê lâng-kheh, ū ê kóng mı̂-sı̂ ū siaⁿ-im chhá-chhíⁿ in tāi-ke; ū-ê kóng sı̄ hong-thai ê siaⁿ chhoe-tio̍h ian-tâng-chhùi teh tân; ia̍h ū-ê kóng sı̄ ga̍k-khı̀ ê siaⁿ; koh ū-ê kóng kiaⁿ-liáu hit ê sı̄ lāu-lâng teh choān-khı̂m. Lâu-chú kóng, “Toàn-toàn m̄-sı̄ khı̂m ê siaⁿ, lāu-lâng hoān-tio̍h phoà-pı̄ⁿ teh-beh sí lah, i-seng bêng-bêng ū kóng, án-cháiⁿ-iūⁿ kóng, sı̄ choān-khı̂m mah?” 
 Hit ê lâng kóng, “Nā m̄-sı̀n chiū thang khı̀ mn̄g, mn̄g-liáu nā m̄-sı̄ án-ni,goá kam-goān saⁿ-su chı̍t-ê gı̂n hō͘ lín tāi-ke.” 
 Hit-tia̍p lâu-chú khı̀ phah Tok-hui ê mn̂g; bô lâng ı̀n i, chiū sak-khui mn̂g jı̍p-khı̀, khoàⁿ-kı̀ⁿ Lí-su-tē tó tı̄ Tok-hui ê sin-si-piⁿ, thâu-khak khoà tı̄ i-ê chhiú, bı̄n-chiūⁿ ū lâu-ba̍k-sái ê hûn-jiah. Lâu-chú ê bı̄n liâm-piⁿ piàn sek kiaⁿ kàu ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah. 
 Hit-chı̍t-sı̂ Lí-su-tē thiaⁿ-kı̀ⁿ ū lâng siaⁿ, chiū kiaⁿ-chhíⁿ siūⁿ beh kóng-khí chā-mı̂ ê tāi-chı̀, nā-sı̄ lóng-chóng bē-kı̀-tit, koè chı̍t-sı̂-á-kú chiah siūⁿ-tio̍h, hoan-koè-bı̄n thó͘-khùi háu kúi-siaⁿ, ba̍k-sái làu bē chhut-lâi. Lâu-chú pún-jiân sı̄ thó͘-tı̍t ê lâng,sim-lāi sui-jiân teh khó-liân Lí-su-tē chhùi-nı̍h khiok bē-hiáu-tit an-ùi i, kan-ta bô giân bô gí chò i lo̍h-lâu khı̀. 
 Lí-su-tē thèng-hāu lâu-téng ê lâng-kheh lóng-khı̀, chiah khı̀ chhiáⁿ chı̍t ê kı̄n-hū ê chhù-piⁿ lâi hoat-lo̍h kā Tok-hui siu-iám; ka-tı̄ khı̀ pò hō͘ thoân-tō ê Úi sian-siⁿ chai. 
 I thiaⁿ-kı̀ⁿ put-chí lı̂n-bín chit ê gín-ná thè i kiû Siōng-tè pó-hō͘ i, bô éng lı̄-khui i. Lí-su-tē khı̀-liáu, sian-siⁿ kūi-teh kám-siā Chú, chiong i hō͘ Tok-hui sı̀n tō-lí ū ǹg-bāng, iū-koh pêng-pêng-an-an koè-sin; koh siūⁿ ka-tı̄ chiong-lâi kàu An-lo̍k-ke súi ê mn̂g lāu Tok-hui tek-khak beh thèng-hāu i, ngiâ-chih i. Che sı̍t-chāi sı̄ Chú ê toā in-tián. Sian-siⁿ tāi-seng pı̄-pān tē-jı̄-jı̍t beh kóng ê chheh moá-sim kám-kek bô soah, tiâu-kò͘-ı̀ kéng-chhut chı̍t chhiú si ê boé chat, in-ūi tú-á thiaⁿ-kı̀ⁿ Tok-hui ê sū, chai chit ê êng-kng ê pó-siâⁿ sı̄ sı̍t-chāi ū. 
 An-hioh-jı̍t ê-hng jı̍p tn̂g-lāi sian-siⁿ tı̀-ı̀ teh khoàⁿ Lí-su-tē lâi á-bô; khoàⁿ-kı̀ⁿ i chē tı̄ éng-siông-sı̂ teh chē ê ūi, bı̄n-sek n̂g-pe̍h tài iu-iông, nn̄g lúi ba̍k-ham lóng chéng-khí--lâi; tn̂g-lāi gı̂m-si ê sı̂-chūn koh khoàⁿ-kı̀ⁿ Lí-su-tē teh lâu-ba̍k-sái ēng chhiú-ńg teh chhit. Sui-jiân sı̄ chit ê iūⁿ i thiaⁿ-kı̀ⁿ sian-siⁿ só͘ kóng ê tê-ba̍k, chiū chiong iu-būn hoà-bô--khı̀, piàn chò hoaⁿ-hí, Chit ê tê-ba̍k chiū-sı̄ Be̍k-sı̄-lio̍k 7 chiuⁿ 14-15 chat, kóng, "In thoat-lı̄ hoān-lān, oá-khò Iûⁿ-ko ê lâu-hoeh, bat sé in ê saⁿ kàu chheng-khı̀ pe̍h-pe̍h. Só͘-í tı̄ Siōng-tè ê tiān kap chē-ūi ê bı̄n-chêng mı̂-jı̍t ho̍k-sāi i chē-ūi ê Chú tiàm tı̄ tiong-kan." 
 Sian-siⁿ kóng, "Hiān-sı̂ goá ài kóng-bêng tı̄ An-lo̍k-ke ê kong-kéng, koh-chài kóng-bêng tı̄ hit tah ê lâng choē-koà í-keng tit-tio̍h sià-bián. Hit ê só͘-chāi sı̄ ke̍k chheng-khı̀, ke-lō͘ sı̄ hó ê kim, bô chı̍t-tiám-á m̄ chiâu-chn̂g hó; tiàm tı̄ siâⁿ-lāi khiā-khí lóng sı̄ bô choē ê lâng; ín-chhoā lâng chò choē-ok hit hō toàn-toàn bē-tit jı̍p-khı̀. Tı̄ hia lóng sı̄ chhēng pe̍h saⁿ, chı̍t-tiám-á lâ-sâm to bô lah, sı̄ ke̍k pe̍h chheng-khı̀ kng-bêng, ia̍h bô lâng ē hō͘ hia ê in-chiûⁿ láu-chau bak-kiaⁿ-lâng, sı̄ in-ūi hō͘ Iûⁿ-ko ê hoeh sé kàu chheng-khı̀ pe̍h-pe̍h éng-oán bē pı̀ⁿ. Só͘-í in tāi-ke tı̄ Siōng-tè ê bı̄n-chêng chhin-chhiūⁿ kin-á-jı̍t lín tāi-ke siūⁿ ài khiā tı̄ Siōng-tè ê bı̄n-chêng, to̍k-to̍k ū chit ê hoat-tō͘, lín m̄ thang bē-kı̀-tit, m̄ thang siūⁿ lín kiâⁿ hó-sū chò hó-lâng chiū ē-tit kàu hit só͘-chāi, lín nā-sı̄ ài jı̍p êng-kng ê siâⁿ nā m̄-sı̄ Iûⁿ-ko ê hoeh sé kàu chheng-khı̀ pe̍h-pe̍h, toàn-toàn bē-ē. Sù-tô͘ Iok-hān ū chı̍t koè khoàⁿ-kı̀ⁿ Thian-tông ū bû-bān-sò͘ hoān-choē tit-tio̍h sià-bián ê lâng. In tāi-ke chhiùⁿ sin ê koa o-ló sio̍k in choē-koà ê Chú. Tùi hit sı̂ kàu chit-tia̍p koh ke-thiⁿ loā-chē chit hō ê lâng chiū-sı̄ ta̍k-jı̍t ta̍k-sı̂ ta̍k-khek ū lâng khiā tı̄ êng-kng ê siâⁿ-mn̂g-goā, chiông-tiong hoān-nā hō͘ Chú ê pó-hoeh sé-chheng-khı̀ ê hit ê chin-chu mn̂g chiū kā in khui thàu-thàu, in chı̍t ê chı̍t ê chhēng soat-pe̍h ê in-chiûⁿ; tı̄ n̂g-kim ê ke-lō͘ teh kiâⁿ, teh cháu, tı̄ sèng-tiān tùi-tiong teh khiā kap thiⁿ-sài chhiùⁿ-koa o-ló Chú ê si kóng, "Goán tāi-ke o-ló êng-kng, tı̀-hūi, kám-siā, chun-kèng, koân-lêng, khùi-la̍t lóng sı̄ sio̍k goán ê Siōng-tè, tāi-tāi bô-kiông-chı̄n." 
 Goá ê pêng-iú ah, chı̀-sèng chheng-khı̀ ê Chú khoàⁿ-kı̀ⁿ tiān-tiong ê lâng bô chı̍t-tiám-á lâ-sâm sı̄ in-ūi ēng pó-hoeh chiong in ê choē lóng sé-chheng-khı̀ lah, tn̂g-lāi ê pêng-iú lín ia̍h beh kàu hit tah khı̀ mah? Chit ê o͘-àm iu-chhiû kan-khó͘ ê sè-kài, siông-siông ū sí-sit pi-ai thı̂-khàu ê sū. Lín to̍k-to̍k tı̄ chit ê só͘-chāi ū hūn kiám thang kóng lín án-ni-siⁿ chiū kam-goān ti-chiok mah ? Lín tı̄ An-lo̍k-ke bô hūn,án-cháiⁿ-iūⁿ sim-lāi chiū an-jiân mah? Lín ài tam-koh iân-chhiân, bô beh chiū-kı̄n chúi-goân mah? Án-cháiⁿ-iūⁿ ài êng-kng ê siâⁿ-mn̂g koaiⁿ-teh, kèng-jiân bē-ē jı̍p-khı̀ mah? 
 Téng An-hioh-jı̍t goá kap chı̍t ê lāu-lâng kóng oē, taⁿ sǹg i sı̄ í-keng tı̄ êng-kng ê siâⁿ,kin-á-jı̍t sı̄ thâu-chı̍t-ê Chú-jı̍t." 
 Kóng-khí chit-kù-oē ê sı̂, tn̂g-lāi ê lâng lóng chēng-chēng bô siaⁿ; Lı̄-su-tē sim-lāi siūⁿ chit-kù-oē sı̄ teh kóng, "Goá ê lāu-peh Tok-hui lah, it-tēng sı̄ chí chit ê lâng kóng ê." 
 Thoân-tō ê lâng koh kóng, "Hit ê lâng pún-jiân sı̄ chı̍t ê nı̂-lāu kiông-khó͘ ū choē ê lâng; i sı̀n Iâ-so͘ só͘ kóng ê oē, kiû Chú ēng pó-hoeh sé-khı̀ i-ê choē; só͘-í sim-koaⁿ pí seh khah pe̍h. Tāi-seng kúi-jı̍t Chú chhe sù-chiá chiap i kàu ke; in-ūi i bô choē, mn̂g chiū kā i khui lah, chit-tia̍p chhēng Ki-tok só͘ sio̍k-hoê lâng ê pe̍h-saⁿ ke̍k chheng-khı̀ ke̍k kiat-pe̍h, an-ún toà tı̄ lo̍k-tē sim chiok.”
 Chit ê lé-pài-tn̂g ê tiong-kan bô lūn sím-mı̍h lâng koè-óng, nā kàu ē-lé-pài An-hioh-jı̍t goá kiám káⁿ chiàu chhin-chhiūⁿ án-ni-siⁿ lâi kóng mah? Chit-tia̍p chū-chı̍p ê pêng-iú káⁿ kóng-khí sím-mı̍h lâng kàu An-lo̍k-ke mah? 
 Lín tāi-ke í-keng hō͘ Chú ê pó-hoeh sé-chheng-khı̀, choē ū tit-tio̍h sià-bián á-bô? Lâi kàu Iâ-so͘ bı̄n-chêng á-bô?" 
 Sian-siⁿ pek-chhiat teh khún-kiû kóng, "Lín chiong chit ê tāi-chı̀ mn̄g ka-tı̄ ê sim; chiong-lâi goá kàu An-lo̍k-ke kam-goān ı̀-ài khoàⁿ-kı̀ⁿ lín chı̍t-ê chı̍t-ê lóng tı̄ hit só͘-chāi. 
 Goá iáu ū tām-po̍h ê hó ı̀-sù, ê-hng bē-ē ke kóng, kiû Chú ēng pó-hoeh chiong lín ê choē sé-chheng, tı̄ lín chāi-siⁿ ê sı̂ chiong lín sé kàu pe̍h-pe̍h chhin-chhiūⁿ seh, lín chū-jiân sim ē hâng-ho̍k, chhùi ia̍h hâng-ho̍k lâi kóng, "Goá thè lí chò kang, beh thiàⁿ-thàng chı̄n la̍t ho̍k-sāi lí.” 
 Thèng-hāu goá chhēng pe̍h-saⁿ, 
Kám-in só͘-chhēng lâi sio̍k,
Ke̍k-chheng ke̍k-kiat lah,
Ke̍k-chheng ke̍k-kiat lah,
Tiàm tı̄ Thian-tông sim chiok. Kóng-liáu tn̂g-lāi ê lâng chiū sı̀-soàⁿ, tāi-ke khı̀ lah. Lı̄-su-tē iáu bô tín-tāng, bı̄n am--leh. Úi sin-seⁿ chhiú khoà tı̄ i ê keng-thâu-téng ia̍h bô kia̍h-thâu-khí--lâi teh háu kóng, "Goá kam-goān ı̀-ài khı̀ hit ê ke; lāu-bó kap Tok-hui chêng āu lóng khı̀ lah, chit-tia̍p goá ia̍h ài-beh khı̀." Sian-siⁿ khan i-ê chhiú kóng, " Lı̄-su-tē ah, Chú ia̍h khó-liân lí tı̄ mn̂g-goā thèng-hāu; chóng-sı̄ i tek-khak ū kang ài-beh hō͘ lí chò, chò kàu bêng-pe̍k, tek-khak kā lí khui-mn̂g, kàu hit só͘-chāi tit-tio̍h hióng-siū An-lo̍k ê hok-khı̀; hoan-lı̀n-tńg siūⁿ chit-tia̍p só͘ siū-tio̍h ê khó͘-chhó͘ koh-khah chai tit-tio̍h ka-poē ê khoài-lo̍k." Sian-siⁿ koh kóng-koá an-ùi gín-ná ê hó oē chiū kap i kı̂-tó, Lı̄-su-tē khah hoaⁿ-hí tām-po̍h-á chiū tò-tńg-khı̀ lâu-nı̍h, chı̍t thàu cháu, chı̍t thàu siūⁿ-tio̍h chêng hit ê Chú-jı̍t, tò-khı̀ lâu-nı̍h iáu-kú ū hit ê lāu-lâng teh thèng-hāu i, chham kóng-lâi kóng-khí saⁿ-kap tâm-lūn; chhin-chhiūⁿ kin-á-jı̍t léng-léng chēng-chēng ko͘-toaⁿ chhun i chı̍t-lâng put-chí siong-sim, kàu lâu-mn̂g-kháu ū tām-po̍h lún-neh m̄ káⁿ jı̍p-khı̀, thêng chı̍t-sı̂-á-kú chiah jı̍p-khı̀. Jı̍t-thâu teh-beh lo̍h, ū chı̍t-tiám-á kng chiò-tio̍h Tok-hui ê bı̄n , I-ê bı̄n-māu ū pêng-an ê khoán-sit. Lı̄-su-tē tùi thang-á-mn̂g teh khoàⁿ goā-bı̄n , khoàⁿ-kı̀ⁿ sai-pêng thiⁿ-téng ū âng-hûn teh hoat-lô-kong, kap chı̍t-phı̀ⁿ chı̍t-phı̀ⁿ kng-kng ê pe̍h-hûn, khoàⁿ-liáu hóng-hut chhin-chhiūⁿ êng-kng ê siâⁿ-mn̂g, chai Tok-hui it-tēng kàu hit só͘-chāi. Chiông-chêng i khiā tı̄ e̍h-te̍h o͘-àm ê lâu, nn̄g ê só͘-chāi pí-phēng-khí--lâi ná hián-chhut hit ê siâⁿ sı̄ ū hok-khı̀ ê só͘-chāi,hı̄n bē-tit-thang chhin-ba̍k khoàⁿ i án-cháiⁿ-iūⁿ teh hióng-hok; koh-chài siūⁿ i kı̀ⁿ-tio̍h Chú m̄ chai ū kóng-khí goá chit ê sè-hàn gín-ná ê tāi-chı̀ kap kóng-khí goá kam-goān ài kàu An-lo̍k-ke á-bô. Kàu hông-hun ê sı̂-chūn, Lı̄-su-tē kūi-teh kı̂-tó kóng, "Kiû Chú hō͘ goá thun-lún thèng-hāu kàu An-lo̍k-ke, kap Chú, chham Tok-hui chò chı̍t só͘-chāi khiā-khí.