Tē cha̍p-it Chiuⁿ 
 Tok-hui bâi-chòng ê sı̂-chūn bô chhin-chhek pêng-iú sàng-chòng, chí-ū Lı̄-su-tē chı̍t lâng niā- niā. I ê koan-bo̍k sı̄ siâⁿ-lāi si-siá--ê, sui-jiân put- chí po̍h khiok sı̄ thé-biān, in-ūi Tok-hui í-keng kàu-liáu ke; chāi-siⁿ ê chhian-lān bān-khó͘ lóng koè-khı̀ lah, kèng-jiân kap Thiⁿ-pē tiàm chı̍t só͘- chāi hióng-siū ta̍k-iūⁿ ê hok-khı̀. 
 Kng koaⁿ-chhâ--ê kiâⁿ put-chí kín, Lı̄-su-tē tio̍h kín-kín cháu chiah toè ē tio̍h; lō͘-nı̍h ia̍h gū-tio̍h chı̍t ê chhut-chòng--ê kap chit ê toā-toā bô saⁿ- tâng. Hit ê kng koaⁿ-chhâ ê bān-bān kiâⁿ put-chí ún-tàng; āu-bı̄n toè la̍k tiuⁿ chhia, ū loā-chē sàng-chòng ê lâng toè--khı̀. 
 Lı̄-su-tē tùi hia keng-koè, khoàⁿ-kı̀ⁿ sàng-chòng ê lâng bı̄n-māu lóng ū pi-ai. Ū chı̍t tiuⁿ chhia lāi- bı̄n ū chı̍t ê sè-hàn ko͘-niû chē-teh, i lāu-pē chiong i-ê thâu-khak phō-teh khoà tı̄ i-ê keng-thâu-téng. Lı̄-su-tē siông-sè chı̍t-ē khoàⁿ, m̄-sı̄ pa̍t lâng khiok sı̄ Bí-lı̄ ko͘-niû; siūⁿ tek-khak sı̄ i-ê lāu-bó ia̍h koè-óng, i khı̀ sàng-chòng; nā-sı̄ m̄-chāi Bí-lı̄ ko͘- niû ū khoàⁿ-kı̀ⁿ i á-bô, ē-jı̄n--tit i á-bē. 
 Lı̄-su-tē sim-lāi put-chí thé-thiap ko͘-niû sí bó ê pi-siong; i ka-tı̄ pún-jiâm ū sí-sit ê iu-chhiû koh- chài ke-thiⁿ pa̍t lâng ê hoân-ló pí tāi-seng koh-khah chhi-chhám. Chı̍t-sı̂-á-kú kng koaⁿ-chhâ--ê í-keng cháu-khı̀ hn̄g lah, i chiū koáⁿ-kín jiok--khı̀. Chit nn̄g ê bâi-chòng ê kàu khòng-tē, chı̍t ê sı̄ pı̂n-kiông ê lāu-lâng, chı̍t ê sı̄ hù-kùi ê hū-jı̂n. 
 Bo̍k-su kóng, "Thô͘ kui thô͘, tı̂n kui tı̂n, hoe kui hoe." Hit-sı̂ lâng chiong soa-thô͘ iā tı̄ nn̄g lâng ê koaⁿ-chhâ téng; in ê lêng-hûn í-keng chò- hoé tiàm tı̄ An-lo̍k-ke lah. Tāi-seng kúi jı̍t in nn̄g lâng siāng chı̍t sı̂ lı̄-khui o͘-àm iu-chhiû kan- khó͘ ê sè-kài; kàu chin-chu mn̂g ê só͘-chāi in-ūi in hō͘ Iûⁿ-ko ê hoeh sé-chheng-khı̀, thong seng-khu ke̍k-pe̍h; só͘-í hit ê mn̂g kā in khui thàu-thàu; chit nn̄g lâng chiū-sı̄ Tok-hui kap Bí-lı̄ ê lāu-bó saⁿ-tâng jı̍p êng-kng ê siâⁿ, khoàⁿ-kı̀ⁿ só͘ chhin-ài ê Kiù-chú Iâ-so͘, tı̄ hit só͘-chāi ū bô-kiông-chı̄n ê khoài-lo̍k. 
 Tok-hui chhut-chòng í-āu, Lı̄-su-tē bô tiàm tı̄ lâu-téng khiā, in-ūi hit ê lâu-chú chiong pâng soè hō͘ pa̍t lâng. I poaⁿ lo̍h lâu-ē chı̍t keng toā-pâng kap kúi ê lâng chò-hoé khiā-khí. Tok-hui ê ke- hoé in-ūi khiàm chhù-soè lóng hō͘ lâu-chú kó͘-siàu- khı̀, chhun chit tiuⁿ khı̂m kui Lı̄-su-tē . 
 Tok-hui oa̍h ê sı̂-chūn bat kiò Lı̄-su-tē kàu bı̄n- chêng hoan-hù kóng, "Khı̂m sı̄ kau hō͘ lí lah, tio̍h sı̂-siông m̄-thang lı̄-khui sin-piⁿ, ia̍h tio̍h put-chí pó-sioh, nā choān kàu An-lo̍k-ke ê khek-tiāu tio̍h kı̀-liām lí ê bó-chhin kap goá lóng kàu hit só͘-chāi lah." 
 Āu-lâi Tok-hui bâi-chòng ê tāi-chı̀ í-keng bêng- pe̍k, Lı̄-su-tē thâu-chı̍t-pái chiūⁿ ke choān khı̂m tām-po̍h siong-sim; choān kàu tē it, tē jı̄, tē saⁿ tè ê khek-tiāu lóng liáu lah; kàu tē sı̀ tè choān chı̍t poàⁿ lún-bē-tiâu háu-khí--lâi. Koè-lō͘ ê lâng khoàⁿ-kı̀ⁿ i it--lâi choān khı̂m, choān bē liáu; jı̄-- lâi ba̍k-chiu teh lâu-ba̍k-sái, put-chí kı̂-koài gı̂- ngái, khiok m̄ chai thâu-chı̍t-pái choān kàu chit ê khek-tiāu chiàⁿ-sı̄ i put-chí chhin-ài ê pêng-iú chêng kúi-jı̍t sí--khı̀; só͘-í chı̍t-ē choān kàu chit- tiāu chiū siūⁿ-tio̍h hit ê-hng saⁿ-keⁿ ê tāi-chı̀, chı̍t sim iu-būn, chı̍t sim hoaⁿ-hí; iu-būn-ê sı̄ to̍k-to̍k chhun i chı̍t lâng, hoaⁿ-hí-ê sı̄ Tok-hui chá-chá jı̍p-khı̀ kng-bêng ê kiong. 
 Sàng-chòng liáu koè chı̍t lé-pài, Lı̄-su-tē phah- sǹg chhut siâⁿ kàu hit ê ū hoe-hn̂g ê the̍h-á ài khı̀ khoàⁿ Bí-lı̄ ko͘-niû. I chóng bô bē-kı̀-tit hit- chı̍t-jı̍t tùi chhia ê thang-á-lāi khoàⁿ-kı̀ⁿ i toà iu- chhiû hoân-ló ê bı̄n-sek. Hoān-nā lâng tú-tio̍h kan-khó͘ iu-būn ê tāi-chı̀, lóng kam-goān ı̀-ài saⁿ- tâng gū-tio̍h chit hō sū ê lâng lâi sio-kı̀ⁿ, sı̄ in-ūi tāi-ke lóng ē saⁿ thé-thiap. 
 Chit sı̂ Lı̄-su-tē sim-lāi siūⁿ nā ē kı̀ⁿ-tio̍h Bí-lı̄ ko͘-niû khah an-ùi tām-po̍h-á, ia̍h ài-beh thàm-thiaⁿ i-ê lāu-bó án-cháiⁿ-iūⁿ pı̄ⁿ, án-cháiⁿ-iūⁿ sí. 
 Í-keng kàu hit só͘-chāi toā-toā kiaⁿ-hiâⁿ kı̂-koài, chí-ū khoàⁿ-kı̀ⁿ lāi-bı̄n iáu sı̄ chiàu-kū ê hoe-ba̍k khui put-chí hó khoàⁿ; to̍k-to̍k chit-ê chhù ké-oāⁿ khoán-sit, ē-chân ê lâu-thang lóng chiū pı̂n-pang koaiⁿ-khí--lâi, hóng-hut chhin-chhiūⁿ bô lâng khiā- khí ê kéng-hóng. 
 Pêng-jı̍t gín-ná siông-siông tiàm tı̄ thang-á-kha teh thı̀m-thâu; chit-tia̍p hit só͘-chāi chí-ū chı̍t ê lāu hū-jı̂n-lâng teh chhiah boe̍h. 
 Lı̄-su-tē chiū sim-būn, siūⁿ bē chhut sı̄ sím-mı̍h iân-kò͘, gín-ná tàu-tí tó-lo̍h-khı̀, kiám sı̄ lāi-bı̄n iáu-kú ū sí-lâng mah? 
 I kan-ta tiàm tı̄ mn̂g-goā teh choān khı̂m, ǹg- bāng hit ê lāu hū-jı̂n-lâng kiò i, kap i kóng-oē, beh-siáⁿ-chai chit ê lâng í-keng khoàⁿ-kı̀ⁿ kèng- jiân bô beh chhiù-chhap i, chò i chò-kang. Lı̄- su-tē bô-tâ-oâ, put-tek-í kàu mn̂g-chêng thiu- ehng, hū-jı̂n-lâng tùi thang-á-mn̂g-lāi mn̄g kóng, "Beh sím-mı̍h?" 
 Lı̄-su-tē bô oē thang ı̀n, chí-ū mn̄g, "Chit lāi- bı̄n ū lâng sí mah?" 
 Hū-jı̂n-lâng kóng, "Chit lāi-bı̄n bô, lí ūi-tio̍h sím-mı̍h iân-kò͘ mn̄g chit ê tāi-chı̀?" 
 Lı̄-su-tē koh kóng, "Chhiáⁿ mn̄g lí, goá thang khı̀ kap Bí-lı̄ ko͘-niû kóng-oē m̄ thang?" 
 Hū-jı̂n-lâng kóng, "Lí ài kap i kóng-oē ē-tit- thang koè-hái khı̀ Hoat-kok mah?" 
 Lı̄-su-tē mn̄g kóng, "I tı̄ Hoat-kok mah?" 
 Hū-jı̂n-lâng ı̀n kóng, "In tāi-ke ài tı̄ hit só͘- chāi hioh joa̍h." 
 Chit kúi-kù-oē kóng-liáu, chiū chiong thang-á- mn̂g koaiⁿ--khí--lâi chhin-chhiūⁿ kı̄-choa̍t--i ê ı̀-sù. 
 Lı̄-su-tē khiā tı̄ goā-bı̄n toā-toā sit-bāng; i só͘ him-bō͘ ài khoàⁿ ê chit nn̄g ê sè-hàn pêng-iú lóng bô chong-chek, ia̍h bē-hiáu-tit Hoat-kok tı̄ tó-lo̍h, phah-sǹg put-chí hn̄g, kı̀ⁿ bē-tit-tio̍h bô-hoat-i- tâ-oâ, chiah bān-bān jı̍p-siâⁿ khı̀. Chı̍t lō͘ thô͘-hún chin kāu kiâⁿ bē chı̀n-pō͘, put-chí chhut-la̍t, in-ūi siūⁿ-tio̍h lāu-bó koè-óng lah, Tok-hui ia̍h bô tı̄-teh, nn̄g ê sè-hàn ê pêng-iú iū-koh lı̄-khui, koh khah ka-poē iu-būn, bô chı̍t ê lâng kap i kóng-kóng leh, ia̍h bô lâng an-ùi i. 
 Tùi hit-tia̍p bô-liâu-bô-gē giâ chı̍t ê kū khı̂m kiâⁿ kàu iām-jia̍t ê ke-lō͘, chai put-chí kan-khó͘, ài choān khı̂m iū bô tàng thang khoà,siūⁿ beh hioh- khùn ia̍h bô só͘-chāi, liân phoà-lâu to khiā bē khí, jı̍p siâⁿ kiâⁿ kúi-pō͘, chio̍h-lō͘ pha̍k kàu jia̍t kún- kún, kha-nı̍h kiâⁿ kàu sng koà thiàⁿ, siūⁿ beh tò- lâi tiàm-lāi chhoē chı̍t ê hioh-khùn ê só͘-chāi. 
 Í-keng kàu tiàm, sak-khui-mn̂g khoàⁿ chı̍t chhù- lāi lóng sı̄ thô͘-hún, lâu-chú teh piàⁿ-sàu, tú-tú kha-chhiú teh bô êng ê sı̂-chūn, khoàⁿ-kı̀ⁿ i chiū kóng, " Chit ê só͘-chāi jı̍t--sı̂ bô pı̂n-toāⁿ ê gín-ná lâi toà." 
 Lı̄-su-tē chhut-khı̀ kàu chı̍t-tiâu sè-sè ê ke-lō͘, tiàm tı̄ chhiûⁿ-á-kak tó-teh im-léng; sui-jiân kiaⁿ joa̍h, sin-nı̍h khiok chı̍t-chūn chı̍t-chūn teh ùi- léng, koh m̄ ài hō͘ jı̍t pha̍k. Thâu-khak chı̍t chat chı̍t chat teh thàng-thiàⁿ, m̄-chai sı̄ sím-mı̍h iân- kò͘, siūⁿ ài-beh khí-lâi choān khı̂m, kut-thâu iū tù-bē-tiâu, koh-chài tó--lo̍h-khı̀, thèng-hāu jı̍t- thâu lo̍h, chiah giâ khı̂m bān-bān tò-khı̀ tiàm. Tiàm-chú tú-á teh pı̄-pān pn̄g hō͘ lâng chia̍h, khoàⁿ-kı̀ⁿ Lı̄-su-tē tò-lâi, chiong chı̍t ê pau-á hō͘ i. I chia̍h bē-lo̍h--khı̀, kàu hit ê piah-kak ê só͘-chāi chiong khı̂m oá tı̄ piah-nı̍h, tó tı̄ chı̍t-tiâu ê pán-í téng teh khùn. 
 Koè chı̍t-sı̂-á-kú cheng-sı̂n khí-lâi, chhù-lāi ū kúi-ê lâng teh chia̍h pn̄g, kóng-chhiò ê siaⁿ-im chháu-lāu bē koh khùn-tit; m̄-nā thâu-hı̂n, ia̍h moá-sin m̄ sóng-khoài, ka-tı̄ m̄-chai pı̄ⁿ sı̄ siong- tiōng. Thiaⁿ-kı̀ⁿ tāi-ke ô͘-giân-loān-gí, kóng tām- po̍h bô-ha̍p-lí ê oē, it-hoat sim-hoé to̍h, chiū siūⁿ- tio̍h Tok-hui chit-tia̍p khiā-khí ê só͘-chāi kap chı̍t só͘-chāi toā-toā koh-iūⁿ, ka-tı̄ kóng, "Bô tè thang pí goá ê ke, khó-sioh goá lı̄ An-lo̍k-ke put-chí hn̄g lah."