Tē cha̍p-jı̄ Chiuⁿ 
 Tē-jı̄-jı̍t chá-khí lâu-téng ū chı̍t-ê lâng-kheh tùi lâu-chú mn̄g kóng, "Choān-khı̂m ê gín-ná án-cháiⁿ-iūⁿ, kiaⁿ-liáu sı̄ jia̍t-pēⁿ, chit mê-hng chhùi-poe lām-sám kóng-oē, goá chhùi-khí thiàⁿ bē-khùn-tit, thiaⁿ i kóng kàu thiⁿ-kng." Ū lâng mn̄g hit ê chhùi-khí thiàⁿ--ê kóng, "I sı̄ kóng sím-mı̍h?" 
 Ìn kóng, "Kóng tām-po̍h bô ha̍p-lí ê oē, hut-jiân kóng tē hut-jiân kóng thiⁿ-téng êng-kng ê siâⁿ, koh ū kóng sè-kan lâng sàng-chòng ê tāi-chı̀, ia̍h ū kóng-khí hó khoàⁿ ê pe̍h hoe, lóng sı̄ kúi-kap-bé háu bô siāng siaⁿ; ū chı̍t pái i chē-teh gı̂m-si, án-cháiⁿ-iūⁿ lín bô thiaⁿ-kı̀ⁿ mah?" 
 Hia ê lâng kóng, "Goá chiân jı̍t tiàm tı̄ ke-lāi chò kang put-chí ià-lán, kàu mê--sı̂ chı̍t-ē tó-teh chiū khùn-khı̀, sím-mı̍h mı̍h ia̍h bô thiaⁿ-kı̀ⁿ. I si-lāi só͘ gı̂m ê sı̄ sím-mı̍h?" 
 Hit-ê lâng kóng, "Sı̄ kū khı̂m ê chı̍t tè khek-tiāu, hit-ê khek siông-siông tı̄ i hı̄-khang-lāi, liân teh khùn ia̍h bô bē-kı̀-tit, chā mê-hng i iáu-kú teh gı̂m An-lo̍k-ke ê khek." 
 Iū-koh ū chı̍t lâng kap lâu-chú kóng, "Chit-ê gín-ná tio̍h jia̍t-kông-pēⁿ put-chí siong-tiōng, goán tāi-ke kiaⁿ-liáu hō͘ i koè--tio̍h, khah hó hō͘ i chhut-khı̀." 
 Lâng-kheh sı̀-soàⁿ í-āu, lâu-chú khı̀ khoàⁿ Lı̄-su-tē tàu-tí sı̄-pēⁿ á m̄-sı̄, kiò i chhéⁿ--lâi; i thí-khui ba̍k-chiu bē-jı̄n-tit lâng; lâu-chú bô hoat-tō͘ phō i kàu lâu-ē, hē tı̄ chı̍t keng sè-keng pâng hō͘ i ka-tı̄ toà, chiong i ê pho͘-kài poaⁿ tı̄ tē-pán-téng, hō͘ i tām-po̍h tiám-sim kap chúi, kèng-jiân bô koáⁿ i chhut-tiàm--khı̀, chiū bē-sǹg-chò bô lı̂n-bín i; hit jı̍t ê-hng ia̍h chhiáⁿ chı̍t-ūi pe̍h-chān lâng ê i-seng lâi kā i khoàⁿ. I-seng kóng i sı̄ jia̍t-pēⁿ, siong-tiōng kàu teh-beh sí. 
 Hit-sı̂ Lı̄-su-tē sím-mı̍h tāi-chı̀ lóng m̄-chai, kúi-nā jı̍t kú lóng sı̄ án-ni, lâu-chú chhut-chhut jı̍p-jı̍p, i ia̍h m̄-chai, pa̍t-lâng bô khı̀ khoàⁿ i. Lâu-chú tāi-chı̀ chē, ia̍h bô êng-kang thang siông-siông khı̀ chiàu-kò͘ i; thiaⁿ i kóng An-lo̍k-ke, lēng-goā chı̍t-ê ı̀-sù hō͘ lâng put-chí kı̂-koài. 
 Chit-tia̍p Lı̄-su-tē sui-jiân sim-lāi hô͘-tô͘, chóng-sı̄ it-tı̍t bô bē-kı̀-tit êng-kng ê siâⁿ. Koè kúi-jı̍t pēⁿ-chèng tām-po̍h khah khin, sin-thé put-chí loán-jio̍k; sui-jiân sim-lāi sı̄ khah cheng-sı̂n tām-po̍h, iáu-kú bē-ē choān-khı̂m. 
 Hit-tia̍p jı̍t-chí put-chí tn̂g, lâu-chú khoàⁿ i khah hó chiū m̄ khı̀ koán-kò͘ i; ū kúi-nā sı̂-kú bô poàⁿ-lâng lâi kap i kóng-oē. I tı̄ hit keng e̍h-te̍h o͘-àm ê chhù, mn̂g-thang bô thàu tı̄ tiâⁿ-nı̍h, bô khoàⁿ-kı̀ⁿ lâm-sek ê thiⁿ, chí-ū pa̍t só͘-chāi chı̍t-tiám-á kng chiò--jı̍p-lâi, chai sı̄ jı̍t--sı̂, thiaⁿ-kı̀ⁿ ū gín-ná tı̄ goā-bı̄n chhit-thô kiâⁿ-soá siaⁿ-soeh; kàu ê-hng thiaⁿ-kı̀ⁿ lâi toà-ê lâng-kheh tı̄ lâu-téng kóng-oē chhá-nāu; mê--sı̂ lâu-thui-piⁿ ê koà-cheng tı̍h-tı̍h ta̍uh-ta̍uh ê siaⁿ, kàu sı̂-khek chiū phah kúi-ē. 
 Thiⁿ-kng thiaⁿ-kı̀ⁿ lâng-kheh chı̍t-ê chı̍t-ê ê kha-pō͘ siaⁿ lo̍h lâu chhut-khı̀ chò kang, to̍k-to̍k bô lâng kàu i-ê só͘-chāi mn̄g i, hoan-lı̀n-tńg siūⁿ ū kúi ê lé-pài-jı̍t i bô jı̍p lé-pài-tn̂g, thoân-tō ê Úi sian-siⁿ bô kı̀ⁿ-tio̍h i ê bı̄n, m̄-chai ū teh kı̀-liām i á-bô. Lı̄-su-tē chin ǹg-bāng i lâi, nā-sı̄ bô lâi, i put-chí giâu-gı̂. Ū chı̍t-koè pài-thok lâu-chú khı̀ chhiáⁿ Úi sian-siⁿ. Ìn kóng, "Chit-ê lō͘ chin hn̄g, goá bô êng thang thè lí khı̀." 
 Tùi chit-tia̍p thang khoàⁿ Lı̄-su-tē nā bô chı̍t-ūi ê pêng-iú Iâ-so͘ kap i tı̄-teh, chit khoán ê ut-būn sı̍t-chāi bē-kham-tit; it--lâi sin-thé loán-jio̍k; jı̄--lâi sim-lāi hoân-ló, ū-sı̂ sı̀n-sim bô hiah toā, chiū bē-bián-tit tio̍h-kip; nā ū-sı̂ kap Iâ-so͘ kóng-oē, chai ū tit-tio̍h chhin-ài ê pêng-iú kap i chò phoāⁿ, chiū ké-būn tām-po̍h, siông-siông kı̀-liām sian-siⁿ hō͘ Tok-hui ê chheh kóng, "Sim-lāi m̄-thang hoân-ló iu-chhiû, m̄-thang kiaⁿ-hiâⁿ." 
 Sui-jiân sı̄ chit-ê khoán-sit, i iáu-kú chai chit kúi lé-pài sı̄ put-chí kú-tn̂g. 
 Āu-lâi i ē chē thau-kú-á, nā-sı̄ seng-khu hı̂n-gōng khiā bē khí-lâi. Hoān-nā gín-ná lâng ê pēⁿ tú-á hó, eng-kai tio̍h chia̍h tām-po̍h tiāu-ióng ê mı̍h, khó-liân bô lâng hō͘ i, ia̍h bô lâng kı̀-liām i, hóng-hut liân Chú ia̍h bô khoàⁿ liām i, iáu-kú sı̍t-chāi Chú bô bē-kı̀-tit i. 
 Ū chı̍t-jı̍t Lı̄-su-tē tı̄ bı̂n-chhn̂g-téng teh tó; in-ūi thiⁿ-khı̀ put-chí joa̍h ū khí-chhoán, chai pí pêng-jı̍t koh-khah loán-jio̍k, koh-khah lán, che ia̍h sı̄ chı̍t-koè ê ut-chut, chiū kóng, "Kiû Chú chhe lâng lâi khoàⁿ goá." 
 Chit-kù-oē tú-á kóng-liáu, ū lâng sak-mn̂g jı̍p--lâi, m̄-sı̄ pa̍t lâng chiū-sı̄ Úi sian-siⁿ. Lı̄-su-tē chhun nn̄g ki sè-sè ê chhiú chhut-lâi lún-bē-tiâu, chiū toā háu--khí-lâi. 
 Sian-siⁿ mn̄g, "Sı̄ sím-mı̍h iân-kò͘, kiám sı̄ m̄-ài khoàⁿ goá mah?" 
 Ìn kóng, "Goá sı̄ kiaⁿ lí lóng bô lâi, soà bē-kı̀-tit goá, chit-tia̍p goá hoaⁿ-hí kàu ke̍k." 
 Sian-siⁿ koh kā i kóng, "Chit kúi jı̍t goá chhut siâⁿ, bô khı̀ lé-pài-tn̂g, lēng-goā ū chı̍t-ê sian-siⁿ thè goá kóng tō-lí; chā-jı̍t ê-hng goá tò--lâi liáu-āu, thâu-chı̍t-pái tı̄ sè ê lé-pài-tn̂g kóng tō-lí, khiok bô khoàⁿ-kı̀ⁿ lí; goá mn̄g piàⁿ-sàu lé-pài-tn̂g ê lāu hū-jı̂n-lâng kóng, chiah-kú-á lí ū lâi á-bô; i kóng, tùi goá bô kàu lé-pài-tn̂g, lí chiū bô lâi poàⁿ-koè, só͘-í goá m̄ pàng-sim, lâi chhoē lí, chím-má ài lí chiong chit kúi lé-pài ê tāi-chı̀ kóng-khí hō͘ goá thiaⁿ." 
 Lı̄-su-tē hoaⁿ-hí kàu bē-kò͘-tit chiū cheng-sı̂n, bián-kióng chhut-la̍t kóng ka-tı̄ chai koè-khı̀ ê tāi-chı̀, chhin-chhiūⁿ chò bāng tú-á chhéⁿ chı̍t-poaⁿ-iūⁿ; chhian-chhiû bān-khó͘ lóng siau bô--khı̀, kap sian-siⁿ kóng poàⁿ-jı̍t ê oē. 
 Sian-siⁿ the̍h chı̍t-hong-phoe chhut--lâi kóng, "Chit lāi-bı̄n ū chı̍t-tiuⁿ-phoe siá lí ê tāi-chı̀, goá tha̍k hō͘ lí thiaⁿ; chiū-sı̄ kóng:-
 "Phoe kià hō͘ Úi Le̍k-tàn bı̄n-chêng. Ū chı̍t-ê kiông-khó͘ ê gín-ná miâ kiò Lı̄-su-tē ,m̄-chai sèⁿ sím-mı̍h, khiā-khí tı̄ Pit-ní-se ê ke chı̍t keng kheh-tiàm; chiông-chêng toè chı̍t-ê choān-khı̂m ê lāu-lâng. Tāi-seng kúi lé-pài goá thiaⁿ-kı̀ⁿ hit-ê lāu-lâng ê pēⁿ siong-tiōng, kiaⁿ-liáu sı̄ í-keng koè-óng lah. Goá hū-jı̂n-lâng tı̄ sè-kan ê sı̂ khó-liân chit-ê gín-ná, hiān-sı̂ Bí-lı̄ ko͘-niû ia̍h siông-siông siàu-liām i; goá kiaⁿ-liáu i put-chí kiông-khó͘, bô lâng chiàu-kò͘ i; só͘-í goá siá chit-tiuⁿ-phoe thok-tiōng lí kā i chhoē chı̍t-ê thò-tòng só͘-chāi, iàu-kín tio̍h tı̄ hó-lâng ê ke-lāi, khoán-thāi i tio̍h chhin-chhiūⁿ ka-tı̄ ê kiáⁿ chı̍t-poaⁿ-iūⁿ. 
 Goá chiong gı̂n-toaⁿ kià tı̄ phoe-lāi, kau-tāi lí hō͘ i chit-tia̍p thang khai-ēng; ài i tı̄ chheh-pâng tha̍k chı̍t nn̄g nı̂ ê chheh, khoàⁿ i sim-ı̀ án-cháiⁿ-iūⁿ; i nā goān sim ho̍k-sāi Chú, goá chiū hō͘ i tı̄ siâⁿ-lāi tiàm kan-khó͘ lâng ê tiong-kan chò chı̍t thoân-tō--ê. 
 Goá ı̀-ài hit-tah ê lâng kı̀-liām goá í-keng koè óng ê hū-jı̂n-lâng, bô pí chit-ê hoat-tō͘ koh khah hó ê. Goá ê hū-jı̂n-lâng nā oa̍h--teh chêng-goān iúⁿ chhı̄ Lı̄-su-tē, só͘-í goá chiong i-ê chı̂ⁿ-châi chiu-chō pang-chān i-ê kang-chêng, sêng-choân i-ê chı̀-khı̀. 
 Goá lô-hoân--lí chit kúi-hāng tāi-chı̀, chhiáⁿ lí goân-chêng thé-liōng goá, in-ūi nā thèng-hāu goá tò-tńg-lâi kok--nı̍h, kiaⁿ-liáu chhoē bē tio̍h chit-ê gín-ná. Lı̄-su-tē kap Tok-hui khiā-khí ê só͘-chāi sı̄ goá ê hū-jı̂n-lâng tı̄ sè-kan ê sı̂ lō͘-boé khı̀ ê só͘-chāi, só͘-í goá hiān-sı̂ thé-thiap chit-ê gín-ná chhin-chhiūⁿ goá ê hū-jı̂n-lâng pún-sin thok-tiōng goá chı̍t-poaⁿ-iūⁿ. Goá tek-khak ài chiàu-kò͘ i it--lâi ūi-tio̍h hū-jı̂n-lâng ê iân-kò͘, jı̄--lâi in-ūi Chú ū kóng, "Í-keng kiâⁿ án-ni lâi khoán-thāi goá ê hiaⁿ-tı̄ tē-it sè-ê chı̍t-ê, chiū-sı̄ chhin-chhiūⁿ khoán-thāi goá chı̍t-poaⁿ-iūⁿ."(Má-thài 25:40). 
 Lı̂m Te̍k-sài Kín-sı̄n pài-thok 
 Úi Le̍k-tàn sian-siⁿ chiong chit-ê phoe tha̍k liáu, tùi Lı̄-su-tē kóng, "Che kiám m̄-sı̄ Chú ê in tián khoán-thāi lí mah?" 
 Lı̄-su-tē kóng, "Sı̄, Chú ê in-tián khoán-thāi goá, lāu Tok-hui só͘ kóng ê oē bô chhò." 
 Sian-siⁿ mn̄g, "Tok-hui só͘ kóng-ê sı̄ sím-mı̍h oē?" 
 Lı̄-su-tē kóng, "Tok-hui kóng-ê sı̄ Chú tek-khak ū sím-mı̍h kang hō͘ goá chò; hit-chı̍t-sı̂ goá kiaⁿ-liáu bô, chiàu kin-á-jı̍t lâi khoàⁿ Chú chin-chiàⁿ ū tāi-chı̀ hō͘ goá chò." 
 Sian-siⁿ bı̄n toà chhiò-iông kóng: “Lí kam goān-ı̀ ài kap goá kám-siā Chú mah?” 
 Sian-siⁿ kūi-lo̍h tı̄ Lı̄-su-tē ê chhn̂g-ē, Lı̄-su-tē chiū tı̄ chhn̂g-téng chhiú kiok-kiong, sian-siⁿ kı̂-tó liáu, Lı̄-su-tē koh ēng ka-tı̄ ê oē kóng, "Iâ-so͘ goá kám-siā lí, in-ūi lí hō͘ goá chò ê tāi-chı̀, goá kam-goān tiàm mn̂g-goā ke thèng-hāu chit-tia̍p-á-kú, hián-chhut goá ı̀-ài ê sim-koaⁿ." 
 Sian-siⁿ beh tò-khı̀ kóng, "Lí iàu-kín tio̍h jia̍t-sim chò Chú ê kang; chò-oân chiū ē kàu An-lo̍k-ke,ū hioh-khùn ê jı̍t-chí." 
 Lı̄-su-tē kóng, "Bô tè thang pí goá ê ke, bô tè thang pí goá ê ke."