Tē cha̍p-saⁿ Chiuⁿ 
 Koè kúi-nā nı̂ kú tú-tio̍h hā-thiⁿ ke̍k-joa̍h ê sı̂-chūn, kheh-tiàm ê lāi-bı̄n iû-goân kap Tok-hui Lı̄-su-tē saⁿ-kap toà hit sı̂ siāng chı̍t-iūⁿ; ū loā-chē gín-ná tı̄ hit lāi-bı̄n teh chhá-nāu, ia̍h ū sio-chı̀ⁿ-chhùi--ê. 
 Hit ê só͘-chāi ū hoé-hun kāu, thô͘-soa ia̍h chhàu-hiān, sı̍t-chāi lap-cheh láu-chau bē-kham-tit khiā-khí. Lı̄-su-tē jı̍p lāi-bı̄n sim-lāi siūⁿ chit ê só͘-chāi iáu-kú sı̄ lı̄ An-lo̍k-ke put-chí hn̄g. 
 Sui-jiân sı̄ án-ni, i sim-lāi kı̀-liām chit ê tē-hng, pí kı̀-liām i só͘ kàu kóng tō-lí kap tha̍k-chheh ê tē-hng, koh-khah pek-chhiat, in-ūi i m̄ káⁿ bē-kı̀-tit chiông-chêng bô chhù ê sı̂ siông-siông tı̄ chit tiàm-lāi khiā-khí; ia̍h m̄ káⁿ bē-kı̀-tit chit ê phoà-lâu. Chit ê phoà-lâu sı̄ i-ê lāu-bó sí liáu-āu thâu-chı̍t-pái lâi toà ê só͘-chāi chiū sǹg chò sı̄ ke. 
 Kin-á-jı̍t nā beh chiūⁿ-khı̀ phoà-lâu tú peh lâu-thui chiū siūⁿ-khí thâu-chı̍t-pái lâi chia ê sı̂ pê tı̄ Tok-hui mn̂g-goā teh thiaⁿ khı̂m-tiāu. Chit ê Khı̂m sı̄ I lāu-peh beh sí ê sı̂ só͘ hō͘ I chò kı̀-liām-ê. 
 Tùi hit sı̂ kàu kin-á-jı̍t i lóng bô lı̄-khui; i ū-sı̂ ū tām-po̍h êng chiū choān chı̍t koè, in-ūi i ài chit ê khek-tiāu; só͘ ke̍k-ài--ê khiok sı̄ tē sı̀ tiāu. Ū-sı̂ Bí-lı̄ ko͘-niû lâi khoàⁿ i, ia̍h ài choān chit-ê khı̂m, in-ūi chı̍t-ē choān chiū hō͘ i siūⁿ-khí chò gín-ná ê sı̂-chūn. Hiān-chāi i kè-chhut-mn̂g chheng-chò Thài-thài; i-ê tiōng-hu sı̄ chı̍t ūi ê Bo̍k-su tú-tú koán-tio̍h Lı̄-su-tē só͘ khı̀ thoân-tō ê tē-hng. 
 Chit ê Thài-thài put-chí siàu-liām chit ê siàu-liân ê thoân-tō sian-siⁿ, koh siông-siông mn̄g kiông-khó͘ lâng ê sū-chêng; nā sı̄ ē-tit-thang pang-chān ê, i ia̍h pang-chān; nā sı̄ ē-tit-thang pún-sin khı̀ khoàⁿ-ê, i ia̍h khı̀ khoàⁿ. 
 Hit-sı̂ Lı̄-su-tē kàu phoà-lâu chhut-lâi khui-mn̂g--ê chiū-sı̄ chit ê Bí-lı̄ Thài-thài, sı̄ in-ūi lâi khoàⁿ kiông-khó͘ ê hū-jı̂n-lâng. Hit-tia̍p chiū mn̄g Lı̄-su-tē kóng, "Lí ē-kı̀-tit hiàng-sı̂ lán nn̄g lâng tı̄ chit só͘-chāi á-bē-kı̀-tit?" 
 Lı̄-su-tē kóng, "Put-chí ē-kı̀-tit, chiông-chêng tı̄ chit só͘-chāi ū lán tāi-ke sı̀-ê lâng, hiān-sı̂ ū nn̄g ê lâng í-keng kàu êng-kng ê siâⁿ." Hit-tia̍p Thài-thài lâu-ba̍k-sái kóng, "In tāi-ke tı̄ An-lo̍k-ke teh thèng-hāu lán." 
 Lūn-kàu hit ê tiàm-lāi ê lâu pí tāi-seng ê sı̂ koh khah phoà-sńg; thang-á-mn̂g-téng ê po-lê lóng phah-phoà; sı̄m-chı̀ ēng choá lâi pó͘-that; hit ê tē-pán ia̍h hiú-noā. 
 Lı̄-su-tē teh kiâⁿ chhin-chhiūⁿ ū beh lap--lo̍h-khı̀ ê khoán-sit. Í-keng kàu sè-keng-chhù ê lāi-bı̄n, chiū tiám-hoé chē-teh kap ū pı̄ⁿ ê hū-jı̂n-lâng kóng-oē. 
 Hit ê hū-jı̂n-lâng kóng, "Pēⁿ bē hó, liân chı̍t-tiám-á ia̍h bô khah hó, chiàu goá khoàⁿ bē hó lah." 
 Lı̄-su-tē kóng, "Goá kah lí chò-ê, lí ū chò á-bô?" 
 Ìn kóng, "Goá chò lah, goá kóng kúi-nā-piàn ná kóng ná oh-tit siū." 
 Ui-le̍k Thài-thài mn̄g Lı̄-su-tē kóng, "Lí kah i kóng sím-mı̍h?" 
 Ìn kóng, "Sı̄ kah i liām nn̄g kù ê kı̂-tó-bûn tùi Chú khún-kiû kóng, Chú siúⁿ-sù goá Sèng-sı̂n hō͘ goá chai goá sı̄ sím-mı̍h hō ê lâng." 
 Hū-jı̂n-lâng koh kóng, "Goá phah sǹg Chú í-keng hō͘ goá chai, in-ūi khí-thâu goá ka-tı̄ m̄-chai sı̄ ū choē ê lâng, chím-má teh siūⁿ goá ê choē chhin-chhiūⁿ jı̍t iām hoé to̍h chı̍t-poaⁿ-iūⁿ; mı̂--sı̂ tı̄ chhn̂g-téng bē-khùn-tit, iû-goân sı̄ án-ni teh siūⁿ." 
 Lı̄-su-tē kóng, "Kin-á-jı̍t koh chiong nn̄g kù ê kı̂-tó-bûn siá tı̄ choá-bı̄n-nı̍h, hō͘ lí thang tha̍k chiū-sı̄ siá, 'Kiû Chú siúⁿ-sù goá Sèng-sı̂n hō͘ goá chai Iâ-so͘ sı̄ sím-mı̍h khoán-sit. ' Siōng-tè í-keng thiaⁿ-kı̀ⁿ lí khí-thâu nn̄g kù ê kı̂-tó. Lí beh sı̀n i, i ia̍h tek-khak thiaⁿ lí án-ni kóng; i nā hō͘ lí sim-lāi chai Iâ-so͘ sı̄ sím-mı̍h khoán, lí tek-khak ē hoaⁿ-hí, in-ūi Iâ-so͘ beh sià-bián lí ê choē beh tam-tng lí ê tāng tàⁿ." 
 Choá-bı̄n siá hit nn̄g kù ê kı̂-tó-bûn pı̄ⁿ lâng chiū liām, Liām-liáu Thài-thài the̍h chı̍t pún chheh chhut-lâi tha̍k hō͘ i thiaⁿ; chiū-sı̄ sè-pún ê Sin-iok; chheh-phoê sı̄ lâm-sek, kàu kin-á-jı̍t í-keng kū-siùⁿ, kim-piⁿ ia̍h bē kng lah. Chit pún chheh m̄-sı̄ chit-tia̍p taⁿ-chiah the̍h kàu chit keng phoà-lâu; cha̍p gō͘ nı̂ chêng Thài-thài ê lāu-bó lâi, kap Tok-hui só͘ liām ê, ia̍h sı̄ chit pún chheh. Thài-thài put-chí ài-sioh, in-ūi i lāu-bó só͘ ài tha̍k ê só͘-chāi ū chò kı̀-hō, ia̍h ū kı̀ kúi chat chheh, ko͘-niû siông-siông ài tha̍k. Kin-á-jı̍t tùi hū-jı̂n-lâng tha̍k ê chiū-sı̄, "Siōng-tè ê Kiáⁿ Iâ-so͘ Ki-tok ê hoeh tek-khak sé-chheng lán tāi-ke lóng-chóng ê choē." 
 Thài-thài chiū chiong chit chat chheh ké-bêng kóng, "Put-lūn sím-mı̍h lâng kàu Iâ-so͘ ê bı̄n-chêng, i lóng kam-goān kiù i, i-ê hoeh kàu-gia̍h sio̍k lâng lóng-chóng ê choē." 
 Hit ê pı̄ⁿ-lâng thiaⁿ-kı̀ⁿ che oē chiū ū jia̍t-sim it-tio̍h beh thiaⁿ ê khoán-sit. Lı̄-su-tē kóng, "Goá put-chí ài Thài-thài tú-á só͘ kóng ê Sèng-chheh, in-ūi goá chá nı̂ tē-jı̄ pái kàu hoē-tn̂g Úi sian-siⁿ só͘ kóng--ê, chiū-sı̄ chit chat. 
 Goá thiaⁿ-liáu ke̍k hoaⁿ-hí iáu ē-kı̀-tit hit-chı̍t-jı̍t tò-lâi chı̍t-thàu-chá ài kā Tok-hui kóng chit ê hó siau-sit." 
 Thài-thài kóng, "Lí pí chiông-chêng koh-khah chai chit ê oē sı̄ chin-sı̍t á-bô?" 
 Lı̄-su-tē kóng, "M̄-nā goá chai, lāu Tok-hui koh khah chai sı̄ chin-sı̍t." 
 Ui-le̍k Thài-thài kap Lı̄-su-tē saⁿ-tàng kiâⁿ kàu lâu-thui Lı̄-su-tē kóng, "Lí iáu ū tām-po̍h êng-kang thang khı̀ khoàⁿ lâu-chú á-bô? Lí nā ē thang khı̀, i tek-khak hoaⁿ-hí, i-ê pı̄ⁿ siong-tiōng, goá khoàⁿ i khoài-khoài ē sí." 
 Thài-thài chiū kap i chò-hoé khı̀. Lı̄-su-tē phah-mn̂g; ū chı̍t ê kò͘ pı̄ⁿ ê siàu-liân hū-jı̂n-lâng lâi khui mn̂g, in nn̄g lâng jı̍p-khı̀. Lâu-chú tó tı̄ bı̂n-chhn̂g-téng, tiap-á-kú thí-khui ba̍k-chiu khoàⁿ-kı̀ⁿ Lı̄-su-tē, chiū ū moá-bı̄n ê chhiò-iông. Chit ê tiàm-chú hiān-sı̂ sı̄ loán-jio̍k ê lāu hū-jı̂n-lâng; ū kúi-nā nı̂ kú bô liāu-lí tiàm-lāi ê tāi-chı̀. I tùi Lı̄-su-tē kóng, "Lí lâi put-chí hó, goá sı̂-sı̂ khek-khek teh ǹg-bāng lí lâi." 
 Lı̄-su-tē kóng, "Kin-á-jı̍t Ui-le̍k Thài-thài kap goá saⁿ-tâng lâi." 
 Lâu-chú kóng, "To-siā Ui-le̍k Thài-thài kı̀-liām goá chit ê lāu koh ū pı̄ⁿ ê lâng." 
 Ui-le̍k Thài-thài mn̄g kóng, "Lí bat Lı̄-su-tē kiám m̄-sı̄ tùi siàu-liân chiū bat i mah?" 
 Ìn kóng, "Bô chhò, i taⁿ-chiah lâi ê sı̂-chūn, chhēng chı̍t niá phoà-saⁿ, seng-khu ùi-léng pak-tó͘ iau-gō, goá khoàⁿ-liáu chiū khó-liân i, in-ūi pí tiàm-lāi ê gín-ná tāi-ke khah láu-sı̍t; goá siông-siông the̍h chhun ê tiám-sim hō͘ i chia̍h." 
 Lı̄-su-tē kóng, "Lí pún-jiân sı̄ án-ni, khoán-thāi goá chin hó." 
 Lâu-chú kóng, "Che bē-sǹg-tit chin hó, goá só͘ hō͘ lí--ê put-kò sı̄ chı̍t-tiám-á ê léng-chhài, léng-pn̄g; lí lâi kàu goá chit só͘-chāi sı̄ toà thiⁿ-téng ê bí-niû lâi hō͘ goá kàu-gia̍h ēng." 
 Ui-le̍k Thài-thài kóng, " Lı̄-su-tē ah, goá thiaⁿ-kı̀ⁿ Pe̍h lâu-chú ê oē put-chí hoaⁿ-hí, in-ūi goá chai Chú pó-pı̀ lí, hō͘ lí chò i-ê kang ū èng-giām bô ka-la̍uh tı̄ khang-khang." 
 Lâu-chú tùi Ui-le̍k Thài-thài kóng, "Sı̍t-chāi bô ka-la̍uh tı̄ khang-khang, m̄-nā goá chı̍t lâng án-ni in-ūi lí, kap lí ê lāu-pē, ūi-tio̍h chit ê gín-ná só͘ chò-ê kám-siā Chú, koh ū loā-chē lâng chit ê khoán-sit; to̍k-to̍k bô chı̍t lâng pí goá koh khah kám-siā--ê. Chiông-chêng goá sim-lāi o͘-àm, kap bô thiaⁿ tō-lí ê lâng chı̍t-poaⁿ-iūⁿ, in-ūi Lı̄-su-tē lâi tha̍k Sèng-chheh ké-soeh Iâ-so͘ ê sèng-tō, kóng kàu bêng-bêng-pe̍k-pe̍k; hiān-sı̂ goá chai goá ê choē tit-tio̍h sià-bián, Chú hoaⁿ-hí ín-chhoā goá khı̀ kàu An-lo̍k-ke." 
 In hia tāi-ke koh kóng kúi-kù-oē Ui-le̍k Thài-thài tò-khı̀. Lı̄-su-tē chiū tùi pa̍t só͘-chāi khı̀; he̍k-sı̄ khı̀ phian-phian ê só͘-chāi; he̍k-sı̄ khı̀ phoà-lâu; he̍k-sı̄ khı̀ chē-chē kiông-khó͘ lâng ê tiàm-lāi; i it-tı̍t kiâⁿ kàu ê-hng; bô lūn kàu tó-lo̍h to sı̄ teh iā oa̍h-miā ê chéng-chí, chiū-sı̄ Sèng-chheh só͘-kóng ê tō-lí. 
 Tı̄ hit pún-chheh-lāi ū ta̍k lâng só͘ khiàm-ēng ê in-tián; ū pêng-an, sı̄ ūi-tio̍h hō͘ choē-koè ap chè ê lâng; ū an-ùi, sı̄ ūi-tio̍h iu-chhiû ê lâng; i hioh-khùn, sı̄ ūi-tio̍h tio̍h-boâ ià-lán ê lâng; ū chí sı̄, sı̄ ūi-tio̍h giâu-gı̂ bê-he̍k ê lâng; ū ǹg-bāng sı̄ ūi-tio̍h beh sí ê lâng. 
 Lı̄-su-tē ài kàu hit só͘-chāi, tāi-seng kiû Chú kàng-lo̍h Sèng-sı̂n chí-sı̄ só͘ eng-kai kóng ê oē, hō͘ chı̍t-ē khui-chhùi chiū kóng--chhut-lâi; bô lūn phah sím-mı̍h lâng ê mn̂g beh jı̍p-khı̀, sim-lāi tāi-seng kiû Chú kóng, "Chú lí sı̄ chai lâng ê sim, kin-á-jı̍t tio̍h hō͘ goá chı̍t ê hó ki-hoē, thang thè lí chò kang, ia̍h kiû lí tı̄ chit ê sı̂ chí-sı̄ goá kóng só͘ eng-kai kóng ê oē." 
 Lı̄-su-tē ū chit-iūⁿ khiam-pi ê sim oá-khò Chú chū-jiân Chú pó-pı̀ i, hō͘ i siông-siông tit-tio̍h ki-hoē ē thàn án-ni-siⁿ lâi chò Chú ê kang. Hoān nā kiông-khó͘ ê pı̄ⁿ-lâng chhiáⁿ i lâi, kap i tha̍k chheh kı̂-tó; gín-ná tāi-ke lóng thiàⁿ i, tio̍h-boâ ià-siān kiông-khó͘ ê hū-jı̂n-lâng m̄ kiaⁿ chhiân kang chē-teh thiaⁿ i tha̍k Sèng-chheh kap só͘ siá teh an-ùi lâng ê oē. I kui-jı̍t ū chit hō ê kang siông-siông gū-tio̍h thèng-hāu teh-beh thiaⁿ Chú hok-im ê lâng. 
 I ta̍k mı̂-hng chin lán, lóng bô iàu-kín; in-ūi m̄ káⁿ bē-kı̀-tit Tok-hui hit-tia̍p beh sí ê iu-chhiû só͘ iu-chhiû-ê chiū sı̄ bô ki-hoē thang hián-chhut ài Chú ê sim, thè Chú khı̀ chò kang; só͘-í Lı̄-su-tē siông-siông kám-siā Chú in-ūi Chú siúⁿ-sù i chit ê kóng tō-lí ê chit-jı̄m. 
 Hiān-sı̂ Lı̄-su-tē khiā-khí tı̄ chı̍t-tiâu ê sió-ke lı̄ chiông-chêng i toà ê kheh-tiàm bô loā-hn̄g. Tāi-seng i in-ūi ài an-chēng ê só͘-chāi khı̀ khiā tı̄ siâⁿ-goā; āu-lâi in-ūi siâⁿ-lāi ê kan-khó͘ lâng, mı̂--sı̂ ài kap i kóng-oē, ū tāi-chı̀ ài kap i siong-liông; só͘-í iû-goân poaⁿ jı̍p siâⁿ-lāi; siông-siông ū lâng lâi tùi i sò͘ kan-khó͘ ê tāi-chı̀ chı̍t-mı̂ lóng put-tn̄g. Hit ê siông-siông lâi kap i kóng-oē-ê chiū-sı̄ siàu-liân ū chhiú-gē ê lâng. 
 Lı̄-su-tē ta̍k lé-pài ê tiong-kan tēng chı̍t ê jı̍t, kā in tāi-ke siat-lı̍p chı̍t ê kı̂-tó-hoē; che sı̄ ke̍k pang-chān in kiâⁿ Thian-tông ê lō͘-chām. Ū chı̍t-jı̍t tò-lâi i toà ê só͘-chāi, thiaⁿ-kı̀ⁿ ū chı̍t ê siaⁿ-im hō͘ i put-chí kı̂-koài, chiū-sı̄ kū-khı̂m; in-ūi i hoan-hù lâu-chú ê gín-ná nā-sı̄ i bô tı̄-teh chhian-bān m̄ thang loān-loān tín-tāng. Chit-tia̍p m̄ chai sı̄ sím-mı̍h lâng teh tín-tāng, sim-koaⁿ put-chí lún chit ê khı̂m kiaⁿ-liáu phah-pháiⁿ-khı̀. Hoān-nā gín-ná ài choān khı̂m, i chiū siūⁿ-khí Tok-hui oa̍h-teh ê sı̂-chūn, hoan-hù i bān-bān-choān, chit-kù-oē. 
 Chit-tia̍p i kap Tok-hui sı̄ chhiūⁿ chı̍t-ê ı̀-sù. Lí-su-tē kín-kín beh peh chiūⁿ lâu khı̀ khoàⁿ. Kàu lâu-thui tú-tú gū-tio̍h lâu-chú kóng: “Ū lâng-kheh tı̄ hit lāi-bı̄n thèng-hāu put-chí kú lah.” 
 Lı̄-su-tē sak-mn̂g jı̍p-khı̀, saⁿ-kı̀ⁿ chai sı̄ Úi sian-siⁿ tı̄ hit lāi-bı̄n teh chē choān khı̂m. In nn̄g lâng ū kúi-nı̂-kú bô kı̀ⁿ-bı̄n, in-ūi Úi sian-siⁿ poaⁿ-khı̀ pa̍t só͘-chāi thoân tō-lí. Chit pái ài tı̄ kū-té ê só͘-chāi koè chı̍t lé-pài, chı̍t sim ài thoân-tō, chı̍t sim ài chai Lı̄-su-tē kı̄n-lâi ê chêng-hêng, iáu ū chò Chú ê kang á bô, iáu ū ǹg-bāng An-lo̍k-ke á bô. In nn̄g lâng saⁿ-kı̀ⁿ-bı̄n put-chí chhin-jia̍t,ia̍h ū kóng-khí loā-chē-oē. Úi sian-siⁿ khoàⁿ chit ê khı̂m pí Tok-hui tı̄-teh ê sı̂ koh khah láu-chau chiū sûi chhùi kóng, "Chit ê lāu khı̂m iáu tı̄-teh mah?" Lı̄-su-tē kóng, "Chit ê khı̂m iáu kap goá chò-hoé toà, lóng m̄ bat lı̄-khui, goá bat èng-ún lāu-peh án-ni, che sı̄ i beh sí hō͘ goá chò kı̀-liām--ê khek-tiāu, goá chiū siūⁿ-tio̍h lāu Tok-hui koh siūⁿ-tio̍h chit-cha̍p-gō͘ nı̂ i tı̄ êng-kng ê siâⁿ m̄ chai án-cháiⁿ-iūⁿ hoaⁿ-hí khoài-lo̍k." 
 Úi sian-siⁿ kóng, "Lí ē-kı̀-tit chiông-chêng ia̍h kam-goān ı̀-ài khoài-khoài kàu An-lo̍k-ke á-bē-kı̀-tit?" 
 Ìn kóng, "Goá put-chí ē-kı̀-tit, chit-tia̍p goá iáu-kú ài-beh khı̀: nā-sı̄ Chú ê chí-ı̀ beh lâu goá, goá ia̍h kam-goān tiàm sè-kan ke chò tām-po̍h kang. Goá khoàⁿ sè-kan ê kang chin-chē, goá só͘ ē chò-ê pí-phēng lâng só͘ eng-kai-tio̍h chò-ê, put-kò chhin-chhiūⁿ hái-tiong-ng chı̍t-tih-á chúi; chit ê só͘-chāi ū kúi-pah ê lâng, goá phah-sǹg tit-tio̍h pang-chān-ê, put-kò sı̄ kúi-ê niā-tiāⁿ, goá chin ūi chit-hō sū tam-iu." 
 Úi sian-siⁿ kóng, "Pún-jiân sı̄ án-ni, lán ē-chò-ê, he̍k-sı̄ cha̍p-hūn ê chı̍t-hūn, á-sı̄ chheng-hūn ê chı̍t-hūn iàu-kín tio̍h chı̄n-tiong ê sim khı̀ chò thang hō͘ Chú kóng lán sı̄ chı̄n sim, chı̄n khùi-la̍t chò-ê." 
 Kóng-liáu Úi sian-siⁿ kap Lı̄-su-tē pı̂ⁿ-pı̂ⁿ kūi-lo̍h kı̂-tó kiû Chú hō͘ i chiâⁿ só͘-chò ê kang, tùi kan-khó͘ ê só͘-chāi ín-chhoā lâng kàu Iâ-so͘ ê bı̄n-chêng, hō͘ i lóng ē-tit kàu Tok-hui í-keng kàu hit ê êng-kng ê siâⁿ, tı̄ hit só͘-chāi tit-tio̍h chit ê ke thang khiā-khí.