Tē cha̍p-sı̀ Chiuⁿ 
 Kàu lé-pài-jı̍t ê-hng Lı̄-su-tē chiūⁿ hoē-tn̂g. Chiông-chêng piàⁿ tn̂g-lāi ê lāu hū-jı̂n-lâng m̄ hō͘ i jı̍p-khı̀; chit sı̂ pí hit sı̂ toā-toā bô saⁿ-tâng; jı̍p tn̂g-lāi thiaⁿ tō-lí--ê lóng ē-jı̄n-tit chit-ê siàu-liân thoân-tō ê lâng. Ta̍k-ê lé-pài-jı̍t i jı̍p tn̂g-lāi put-chí chá, ngiâ-chih thiaⁿ tō-lí ê lâng; nā ū lāu-lâng jı̍p--lâi, i chiū hû-chhı̂ i teh-chē; nā ū kiông-khó͘ ê gín-ná jı̍p--lâi, i chiū lı̂n-bín chiàu- kò͘, in-ūi i ē-kı̀-tit chêng-nı̂ thâu-chı̍t-pái jı̍p lé- pài-tn̂g, ài thiaⁿ tō-lí khı̀ an-ùi Tok-hui ê kong- kéng. 
 Hit-chı̍t-jı̍t Úi sian-siⁿ beh kóng tō-lí, Lı̄-su-tē liōng-chá chhiáⁿ chit-lâng lâi, hit lâng lâi, in-ūi sı̄ i ke̍k chhin-ài ê pêng-iú teh-beh lâi kóng tō-lí, kip-chhiat ài chē-chē lâng lâi thiaⁿ. Kàu hit-tia̍p sian-siⁿ jı̍p tn̂g--nı̍h, lāi-bı̄n lâng í-keng moá-moá; sian-siⁿ khoàⁿ Lı̄-su-tē tı̄ piⁿ-á teh chih-chiap èng- sûi, chiong só͘ gı̂m ê si pun hō͘ ta̍k lâng. 
 Úi sian-siⁿ chin hoaⁿ-hí; só͘ kóng ê tê-ba̍k chiū- sı̄"Ta̍k-hāng chiâu-chn̂g, lín tāi-ke chiū tio̍h lâi hù-iân-sia̍h." Thoân-tō ê sian-siⁿ tùi thâu kàu boé phı̀-jū chit-kù-oē ê ké-soeh, hun-in ê iân-sia̍h án-cháiⁿ-iūⁿ tāi-seng pı̄-pān, án-cháiⁿ-iūⁿ chiâu- chn̂g, bô lâng beh lâi; ū-ê the-sı̂ chit-hāng, ū-ê the-sı̂ hit-hāng, ū-ê in-ūi tāi-chı̀ thài chē, ū-ê in- ūi ka-tı̄ pı̂n-toāⁿ, lóng m̄-khéng lâi. 
 Āu-lâi koh tı̍t-tı̍t kóng, "Iâ-so͘ thè lán tāi-seng pı̄-pān sı̄ sím-mı̍h, bô m̄-sı̄ sio̍k-choē ê in, pêng- an ê hok; Thiⁿ-pē chû-pi, ngiâ-chih lán kàu thiⁿ- téng ê ke, che lóng tı̄ Chú ê bı̄n-chêng." 
 Sian-siⁿ àⁿ-lo̍h koh mn̄g tn̂g-lāi ê pêng-iú, "Tı̄ lán bı̄n-chêng só͘ eng-kai chò--ê sı̄ sím-mı̍h leh? Só͘ eng-kai chò--ê, chiū-sı̄ eng-kai tio̍h lâi; ta̍k hāng mı̍h lóng tāi-seng pı̄-pān chiâu-chn̂g. lán eng-kai tio̍h lâi hù-iân-sia̍h. Chú thè lín tāi-seng pı̄-pān ê in-tián chû-pi, lín eng-kai sêng-siū; ū choē-gia̍t hām-chhàm--ê eng-kai tio̍h lâi; tio̍h- boâ ià-lán-ê ia̍h eng-kai tio̍h lâi; in-ūi chit-tia̍p ta̍k hāng lóng chiâu-chn̂g lah. 'Chit-tia̍p' nn̄g- jı̄, ı̀-sù chin toā tùi-tiōng, chin toā pek-chhiat, kóng chit-ê hiān-kim, chiū-sı̄ Chú-jı̍t ê-hng, m̄-sı̄ kóng mê-nı̂,m̄-sı̄ kóng āu-lé-pài, ia̍h m̄-sı̄ kóng bı̂n-á-jı̍t, chiàⁿ-chiàⁿ sı̄ teh kóng chit-tia̍p ê sı̂- chūn; hiān-chāi Chú thè lín só͘ chò ē-tit lâi lóng chò liáu lah, i kiò lín lâi, lín kiám m̄ khéng thiaⁿ mah? Chú tāi-seng pı̄-pān ê hok-khı̀, lín phah-sǹg m̄ ài mah? M̄ kam-goān thàn, kin-á-jı̍t chai jı̄n- choē thang tit-tio̍h sià-bián mah? M̄ kam-goān chit sı̂-chūn hù Iûⁿ-ko ê iân-sia̍h mah? Tāi-seng sù-tô͘ Iok-hān ū-sı̂ siū-tio̍h be̍k-sı̄, khoàⁿ-kı̀ⁿ hit lāi-bı̄n ê hok-khı̀ chiū kóng, 'Hoān-nā siū i chhiáⁿ hù Iûⁿ-ko hun-in iân-sia̍h lóng sı̄ ū hok-khı̀-ê.' Lín ta̍k lâng tı̄ chia ài tit-tio̍h hok-khı̀ á m̄-ài? Lín hō͘ Iûⁿ-ko ê hoeh í-keng sé-chheng-khı̀ mah? Ē-kham-tit hù-iân-sia̍h mah? Lín tı̄ An-lo̍k-ke ū hūn mah? Goá bē-hiáu-tit lín án-cháiⁿ-iūⁿ ı̀n-tap; nā bē-ē ı̀n-tap goá, kàu sím-phoàⁿ ê jı̍t-chí àn- cháiⁿ-iūⁿ ē ı̀n-tap hit ê chhat lâng sim-lāi ê Chú leh?" 
 Kóng-liáu chiū soàⁿ tn̂g, ū kúi-ê tāi-seng bat Úi sian-siⁿ ê lâng thèng-hāu, beh kap i kiâⁿ-lé, kóng kúi-kù-oē, thiaⁿ i ê kà-sı̄. Lı̄-su-tē kap Úi sian-siⁿ iân-lō͘ saⁿ-kap kiâⁿ. Úi sian-siⁿ kā i kóng, "Bı̂n-á-jı̍t chá-khí peh-tiám-cheng lí kap goá chhut siâⁿ kiâⁿ-kiâⁿ-leh á m̄?" 
 Lı̄-su-tē kóng, "Chhut siâⁿ chò sím-mı̍h tāi-chı̀?" 
 Sian-siⁿ kóng, Khoàⁿ lí chit-tia̍p ê kang siuⁿ-chē chin kan-khó͘; goá thong-ti Ui-le̍k Bo̍k-su chhiáⁿ i chún lí kàu goá ê ke, khı̀ hioh-khùn kúi ê lé-pài, ia̍h bē-sǹg-tit chò sı̄ thêng-kang, in-ūi toà hit lāi- bı̄n ia̍h thang ke tha̍k-chheh kı̂-tó tiāu-ióng sim- sı̂n, le̍k-liōng tāi-seng pı̄-pān tò-lâi, koh-chài chı̄n la̍t chò kang. Lí siūⁿ bı̂n-á-jı̍t hit sı̂ ē kiâⁿ á bē?" 
 Lı̄-su-tē kóng, "Goá m̄ káⁿ tam-gō͘ sı̂ jı̍t to-siā lí án-ni-siⁿ thé-liōng goá, siàu-liām goá." Tē-jı̄- jı̍t Lı̄-su-tē chiū kap Úi sian-siⁿ khı̀ in tau. 
 Taⁿ lán ài chai Lı̄-su-tē gū-tio̍h sím-mı̍h tāi- chı̀ thang khoàⁿ i siá hō͘ Úi sian-siⁿ ê phoe. 
 Chit-tiuⁿ phoe sı̄ tı̄ chit-tia̍p liáu-āu kúi goe̍h jı̍t siá ê. Phoe-nı̍h kóng:- 
 "Goá bat èng-ún chiong goá ke-lāi ê tāi-chı̀ kóng hō͘ lí thiaⁿ, goá khoàⁿ goán nn̄g-ê ang-bó͘ put-chí tit-tio̍h Chú ê pó-pı̀; goá kám-siā Chú sı̄ in-ūi i chhoā goá kàu lí khiā-khí ê só͘-chāi--lâi; koh kiò goá tı̄ hia sêng-chhin. 
 Chit-tia̍p goá tı̄ sè-kan ū chı̍t ê ke sı̄ pêng-pêng an-an--ê; ia̍h ū hū-jı̂n-lâng pang-chān goá chò Chú ê kang; mı̂-sı̂ tò-lâi chiong chit-jı̍t ê tāi-chı̀ lóng kā i kóng. Hit hō kiông-khó͘ ê lâng ài lâi chit ê só͘-chāi, kóng-khí in tāi-ke ūi-tio̍h hoān-lān kip-pek ê tāi-chı̀, goán saⁿ-tâng thè in hia ê lâng kı̂-tó. Goá ǹg-bāng lí lâi khoàⁿ-khoàⁿ; goá ê ke put-chí kng, ia̍h hó khiā; sêng-chhin liáu-āu goá ang-bó͘ nn̄g lâng poaⁿ kàu ke-lāi saⁿ-kap toà. Ui-le̍k Thài-thài tāi-seng kā goán pı̄-pān hó ê iân sia̍h, toh-téng pâi chı̍t-pa̍k ê hoe pe̍h-pe̍h chhin- chhiūⁿ seh téng-bı̄n ū le̍k ê ki-hio̍h: goá chı̍t-ē khoàⁿ chiū siūⁿ-khí Thài-thài sè-hàn ê sı̂-chūn kà- sı̄ goá éng-oán bô bē-kı̀-tit ê kı̂-tó-bûn kóng, 'Kiû Chú sé goá hō͘ goá pí seh khah pe̍h.' Goá só͘ chhin- ài ê Úi sian-siⁿ lí khó-í pàng-sim, m̄-bián khoà-lū goá, tio̍h siūⁿ goán nn̄g lâng tı̄ sè-kan ê ke sı̄ pêng-pêng-an-an koè jı̍t; sim-lāi iáu-kú sı̄ siông- siông ǹg-bāng chit ê éng-oán tı̄-teh êng-kng ê An-lo̍k-ke." 
 I 
Ū êng-kng ê pó-siâⁿ,
Mn̂g koaiⁿ chiong choē chó͘-chí,
Kiaⁿ-lâng kap pháiⁿ-tāi,
Kiaⁿ-lâng kap pháiⁿ-tāi,
Éng-oán bē-tit jı̍p-khı̀. II
Kiù-chú Siōng-tè Iûⁿ-ko,
Goá lâi khún-kiû sià-choē,
Chheng-khı̀ goá pháiⁿ-sim,
Chheng-khı̀ goá pháiⁿ-sim,
Só͘ kiâⁿ lóng bô khiàm-khoeh. III
Chú chiū kiò goá ê sı̂,
Tit-tio̍h chò kiáⁿ hoaⁿ-hí,
Khò i toā pó-chhı̂,
Khò i toā pó-chhı̂,
Choē sim bē koh hoat-khí. IV
Thèng-hāu goá chhēng pe̍h saⁿ,
Kám-in só͘ chhēng lâi sio̍k,
Ke̍k chheng ke̍k kiat lah,
Ke̍k chheng ke̍k kiat lah,
Tiàm tı̄ Thian-tông sim chiok. An-lo̍k-ke Chiong.