hoan-e̍k Andersen sı̄ 19 sè-kí Denmark chin chhut-miâ ê chok-ka. I it-hiòng koè kán-tan, khı̂n-khiām ê seng-oa̍h. Ū chı̍t kang, Andersen tı̀ chı̍t téng kū-àu-kū-chhàu ê bō-á tı̄ lō͘--ni kiâⁿ. Chı̍t ê koè-lō͘-lâng khoàⁿ--tio̍h, kā i chhiò kóng,“Lí thâu-khak téng tı̀--ê sı̄ siáⁿ-mih oáⁿ-ko? He kiám ē-tit-thang kiò chò sı̄ bō-á?” Andersen hoê-tap, “Lí hit téng bō-á ē-kha sı̄ siáⁿ-mih oáⁿ-ko? He kiám ē-tit-thang kiò chò sı̄ thâu-khak?” (Tâi-bûn Bóng-pò tē 11 kı̂, 1997 nı̂ 7 ge̍h)