Ū chı̍t tùi ang-á-bó͘ kiat-hun í-keng chin kú. Ang lóng siūⁿ kóng chò bó͘ ê lâng, put-koán ang chò tio̍h m̄-tio̍h, lóng ē khiā tı̄ i hit-pêng. Che sı̄ chı̍t-chióng hoán-siông. Siōng-tè tong-chho͘ chhòng-chō ang-bó͘, pún-lâi tō-sı̄ beh chiong sèng-keh khah bô kāng ê khǹg chò-hoé, chı̍t-sı̀-lâng iōng ang lâi tok-chhiok bó͘, iōng bó͘ lâi kàm-chhat ang. Chı̍t-ê ang tı̄ ko-sok-kong-lō͘ sái chin kín, khı̀ hō͘ kèng-chhat tùi āu-piah jiok--lâi, tòng tı̄ lō͘-piⁿ. "Lí kám chai lí í-keng sái 85 miles per ho͘r ? " "Goá thài ē chai ! Goá siūⁿ kóng sı̄ cháu 60 miles niâ neh!" "Goá tùi chit-pêng khoàⁿ--koè, tō khoàⁿ tio̍h lí ê sok-tō͘ sı̄ chiâⁿ pah mile--neh !" In bó͘ tùi piⁿ--a teh chhap-chhùi. Che sı̄ tē-it tiuⁿ hoa̍t-toaⁿ. "Lí kám chai lí ê tò-pêng ê āu-boé-teng bô teh to̍h?" "Goá thài ē chai ! Goá lóng mā sı̄ hiòng thâu-chêng teh sái, beh án-choáⁿ chai āu-piah-teng bô to̍h ? " "Lí nn̄g-lé-pài chêng ordered ê āu-teng iáu boē kàu hioh ? " Chiap--lo̍h-khı̀ chiū-sı̄ tē 2 tiuⁿ hoa̍t-toaⁿ. "Goá khoàⁿ lí bô hâ an-choân-toà teh sái-chhia ! " "Bô--lah ! Tāi-jı̂n--a, sı̄ lí kā goá tòng lo̍h-lâi lō͘-piⁿ ê sı̂, goá chiah pak--khí-lâi niâ-- lah ! " "Oeh, oeh ! Goá chē tı̄ lí piⁿ--a chē kúi-á-nı̂ , to m̄-bat khoàⁿ lí bat hâ 1-pái an-choân-toà neh ! " In bó͘ mā tòng-boē-tiâu tàu leh kóng. Tē 3 tiuⁿ hoa̍t-toaⁿ tō lu--chhut-lâi-lah. Ang tùi chit-ê "Chèng-gı̄ " ê bó͘, í-keng tòng-boē-tiâu--a-lah ! "Shut-up ! Lí kā goá tiām--khı̀ ! Bô lí ê tāi-chı̀, bián lí kóng-oē--lah ! " Kèng-chhat mn̄g in bó͘, i pêng-siông-sı̂ kap lí kóng-oē, sı̄-m̄-sı̄ lóng chiah toā-siaⁿ? In-ūi tı̄ Bí-kok, kā bó͘ hoah siuⁿ toā-siaⁿ, tio̍h khui hoa̍t-toaⁿ. Che sı̄ tē 4 tiuⁿ. "Bô--lah ! Pêng-sı̂ to bô hiah bái, kan-taⁿ i nā lim-chiú ê sı̂, tō sı̄ chit-khoán sí-lâng-khoán, lí thài ē chai ! " Tē 5 tiuⁿ hoa̍t-toaⁿ kèng-chhat-á iáu teh siá ê sı̂, chı̍t-ê lāu-hoé-á chhia lu lâi tı̄ tùi-bı̄n lō͘-piⁿ, thang-á-mn̂g tō ká--lo̍h-lâi. Goân-lâi sı̄ in bó͘ ê lāu-pē. In tiūⁿ-lâng tı̄ hit-pêng toā siaⁿ teh hoah: "A-tiong--a ! Goá chin chá tō kā lí kóng--koè, lí to m̄ thiaⁿ, thau-khan ê chhia sái boē kú--lah ! Chím-má lí chiah chai sí ! " In-ūi ū chit-ê hó bó͘, chit-ê ang chím-má khai-sí tio̍h chin hēng-hok, in-ūi tı̄ lông-á-lāi, sui-jiân khoàⁿ bô nâ-sek ê thiⁿ, tān-sı̄ m̄-bián hoân-ló bô thâu-lō͘, chia̍h chhēng ēng lóng m̄-kiaⁿ.