Kā goá chhoē chı̍t châng ū-ńg ê Chhı̀-tâng-chhiū kha 
Hō͘ goá se̍h--chı̍t-ê hō͘ goá khiā--chı̍t-ê
Hō͘ goá chē--chı̍t-ê
Hō͘ goá ka-tı̄ chı̍t-ê liām-koa
Goá beh kiò Thó͘-tē-kong lâi thiaⁿ Goá beh mn̄g Thiⁿ-kong-peh--á sı̄ án-choáⁿ
Lâi kā goá kóng chheng-chhó
Goán ê chó͘-sian goán ê kiáⁿ-sun--ah
Sı̄ cháu-khı̀ le̍k-sú ê tó chı̍t-jiah Sı̄ án-choáⁿ Kong-kài lâi piàn-sêng âng-mn̂g-thô͘-piah
Sı̄ án-choáⁿ goán hiong ê Mûi-hoe-lo̍k cháu kah lóng bô khoàⁿ iáⁿ
Si-la-ia pêⁿ-po͘ ê kiáⁿ-sun--oè
Lán goân-hiong ê thó͘-tē sı̄-m̄-sı̄ í-keng tiòng-to̍k
Lán goân-hiong ê sèⁿ-miā sı̄-m̄-sı̄ sûi hái-chúi sı̀-soàⁿ
Lán goân-hiong ê chó͘-hoeh sı̄-m̄-sı̄ iû-goân le̍h liû-thoân Lín ta̍k-ke koáⁿ-kín lâi khoàⁿ
Chı̍t tiâu e̍h-e̍h-e̍h thô͘ kah soa
Iáu chûn kúi chiah chhân-kap-á
Hò͘ lông-io̍h thāu bô sí
Chò-hoé tı̄ hia chhoán-khùi oa̍h-miā thoa-boâ Tı̄ lo̍h-hō͘-thiⁿ ê àm-mê leh a̍p-a̍p-a̍p
Goá iōng sio-chiú pun-nn̂g cheng-cheng lām-lām chò-hoé
Hiàn hō͘ lán chit-tè chó͘-sian han-chû ê thó͘-tē
Lâi ak hō͘ goán só͘-ū ê chhiū-châng kah chháu-hoe Só͘-ū sèⁿ-miā lóng-sı̄ A-lı̍p-chó͘ ê kiáⁿ-sun
Goá chhiáⁿ lán A-lı̍p-chó͘ ê sèng-lêng koh-chài kàng-lı̂m
Koáⁿ-chhut thun-chia̍h goân-hiong bûn-hoà ê toā-koài-siù
Kiò-chéⁿ kiáⁿ-sun tı̄ ngó͘-hoe-cha̍p-sek ê hun-bê
Tháu-khui khún-pa̍k le̍k-sú thó͘-te ūn-miā ê toā-soh
Hō͘ goán chó͘-sian ê khe-chúi koh ū goân-hiong ê hı̂-hê