JULY 1 Goá siōng ài chia̍h koé-chí-tòng, chái-khí teh chia̍h ê sı̂, m̄ chai thun siáⁿ chí lo̍h--khı̀, koè 46 hun 50 bió liáu, soah siūⁿ beh chò Ang-ı̂. “Goá khoàⁿ lâi-khı̀ chò Ang-ı̂ !......” Siūⁿ-ah-siūⁿ, kaⁿ-ná chhoē tio̍h jı̂n-seng ê bo̍k-phiau. JULY 2 Kin-á-jı̍t khai-sí “Chò Ang-ı̂ ê hùn-liān”, goá ê Ang-ı̂ sı̀n-liām: (1) Kap it-poaⁿ-lâng tò-péng ê su-khó; (2) Kap it-poaⁿ-lâng tò-péng ê hêng-ûi. Goá siong-sı̀n goá ê tı̍t-kak, mā siong-sı̀n goá it-tēng ē chiâⁿ-chò Tâi-oân sú, thâu-chı̍t-ê chhut-miâ ê Ang-ı̂. JULY 3 Chái-khí khı̀ tô͘-su-koán chhâ khoàⁿ chò Ang-ı̂ ài siáⁿ khoán ê ke-si-thâu-á, ē-tàu cháu khı̀ “Ang-ı̂ kám-á-tiàm”, bé siōng ki-pún ê ke-si, ū Ang-ı̂-keng, hû-á , Ang-ı̂ bō-á, Ang-ı̂ saⁿ. YES! SO COOL! JULY 4 Êng-àm ū hı̀ thang khoàⁿ--lo͘, goá chún-pı̄ tı̄ êng-àm (moá-thiⁿ choân kim-chhiⁿ ê àm-mı̂), chò thâu-pái ê hoat-hoē. Hi-bāng goá iáu ē-kı̀-li tı̄ tô͘-su-koán chhâ koè ê chiù-gí. Wish we go͘k luck! Tong-jiân, goá piⁿ--á mā ū chı̍t ê chō͘-chhiú----A-se teh tàu-saⁿ-kāng. JULY 5 Châng-àm ê hoat-hoē it-tı̍t chò kàu thàu-chá. Tı̄ hoat-hoē, chin chē kéng-siōng lóng sı̄ goá thâu-pái khoàⁿ--tio̍h, káⁿ-ná sı̄ goá ê koè-khı̀, chit-má kap bı̄-lâi. JULY 6 Kin-á-jı̍t kám-kak chin koài, liam-mi lâng tı̄ saⁿ-tō͘-khong-kan, liam-mi tı̄ sı̀-tō͘-khong-kan, kám sı̄ goá ê hoat-le̍k teh cheng-ka? Ā-sı̄ goá ê thâu-khak teh gông--a? Goá chiâⁿ ngiau-gı̂. JULY 17 Chái-khí khí--lâi, A-se kā goá kóng goá hūn beh cha̍p kang--a. Lâng kui sin-khu nńg kô-siô, thâu-khak-lāi tı̍t-tı̍t chhut-hiān kı̂-kı̂-koài-koài, ná bı̂n-bāng ê iáⁿ-siōng, ū-kàu hiân! Kui kho͘ lâng, kui kang gông-gông. Chit khoán ê chêng-hêng iáu m̄ bat tú--koè. JULY 18 Kin-á-jı̍t sin-khu khai-sí teh piàn--a. Chái-khí tō pàng 888 ê phùi, ē-tàu siang-kha piàn kah lóng bô siáⁿ ē chı̀ la̍t. Koh ē ka-tı̄ khiā khí-lâi se̍h-lin-long. Àm-sı̂ soah lóng bē khùn--li.......Chin koài-ı̄ ê chı̍t kang!......M̄-thang koh án-ni! JULY 19 Châng-àm bô-khùn, m̄-nā bē ài khùn, tian-tò cheng-sı̂n pá-chiok, lí khoàⁿ goá tih-beh ē-tàng chò Ang-ı̂--a. Koat-tēng miâ-á-chài chhı̀ khoàⁿ goá ê hoat-le̍k ê koân-kē. Oa̍h! Chiok chán--e! JULY 20 Chái-khí chò thâu-pái ê chhı̀-giām. Lō͘--ni khoàⁿ tio̍h káu-á, sim-lāi tō liām “Toè goá kiâⁿ...toè goá kiâⁿ”, m̄-koh káu-á bô teh sı̀n-táu. Án-choáⁿ ē án-ni? Kám kóng i mā sı̄ Ang-ı̂? Chhı̀-giām sit-pāi. JULY 21 Kin-á-jı̍t chò tē-jı̄-pái chhı̀-giām. Kā kui ê sim-sı̂n khǹg tı̄ chı̍t ki iân-pit. Iōng ı̀-chı̀-le̍k hō͘ iân-pit tín-tāng. Goá hùi chin-chē sim-sı̂n, m̄-koh iân-pit kāng-khoán tiām-tiām tı̄ hia. Kám kóng...iân-pit mā ū hoat-le̍k? JULY 22 Châng kap cho̍h--jı̍t ê chhı̀-giām lóng bô sêng-kong, kám-kak ū koá sit-chı̀. Koh the̍h Ang-ı̂-keng kap mô͘-hoat chhut-lâi gián-kiù khah chhim--le. Chheh lāi ū siá kóng: “Bē sái hiah kín tō hō͘ lâng phah-pāi, in-ūi lí sı̄ Ang-ı̂--a...” Liām--le liām--le, tō khùn--khı̀-a. JULY 23 Kin-á-jı̍t kám-kak chin hi-bı̂, hūn-tūn. “Goá kám ū-hoat-tō͘ chiâⁿ chò Ang-ı̂?” Chit ê būn-tê tı̄ goá ê thâu-khak-téng se̍h-lâi-se̍h-khı̀, ná chı̍t chiah o͘-ah. Bái--a, che m̄ sı̄ hó kiat-tiāu. Ou-ah, Ou-ah lı̄ goá khah hn̄g--le. Hó-ūn, hó-ūn khah kín lâi. JULY 24 Chái-khí A-se kā goá kóng bô beh koh chò goá ê chō͘-chhiú--a, beh khı̀ in a-chek ê siu-chhia-tiûⁿ chò o͘-chhiú. Chō͘-chhiú? Ou-chhiú? Lóng sı̄ chhiú--a. Thài ē chiah kín tō hòng-khı̀, kám kóng goá mā ài hòng-khı̀? JULY 25 Chin bô-liâu ê chı̍t-kang. Bô tiām-chēng ê A-se, jı̍t-chí koh khah bô-chu-bô-bı̄. Che kám sı̄ thiⁿ-kng chêng ê o͘-àm. Chò Ang-ı̂ ê bāng kám sı̄ bô bāng? Tang-sı̂ goá ê kong-bêng chiah ē lâi? JULY 26 Kin-á-jı̍t koh chin koài-kı̂. Àm-sı̂ beh khùn ê sı̂, hoat-kak thâu-chang chı̍t kang lāi soah tn̂g beh 10 kong-hun. Chin--e, bô teh chhàu-toāⁿ! Choè-kı̄n chá-àm goá lóng ū teh niû thâu-mn̂g. Án-ne kóng...goá iáu ū bāng--le! JULY 27 Kin-á-jı̍t goá chhı̀ tùi chhù-boé-téng poe--lo̍h-lâi. Soah koh kap goá siūⁿ--e sio-siāng, tǹg-ku, siak chı̍t-ē chin toā ē, hó-ka-chài, bô kài koân, m̄-koh goá ê sim mā kāng-khoán siak chı̍t-ē thiàⁿ-thiàⁿ-thiàⁿ. Koh pí sin-khu khah siong-tiōng. JULY 28 Kin-á-jı̍t goá tı̄ saⁿ-tû lāi, chiú chı̍t kang, siūⁿ chin-chē būn-tê. Tı̄ chit lāi-bı̄n khoàⁿ-tio̍h gín-á sı̂ ê chhit-thô-mı̍h, kaⁿ-ná sı̄ tı̄ la̍k-hoè ê sı̂, nā kàu saⁿ-á-tû, tō kám-kak chin an-sim. M̄-koh chit-chūn...... JULY 29 Kin-á-jı̍t kám-kak ná chhiⁿ-lêng-oa̍h-hó͘--le. Kha-pō͘ mā piàn kah lú lâi lú khin-sang. Kah-ná kiâⁿ--le kiâⁿ--le tō ē poe--khí-lâi...Goá ê su-khó mā toè leh poe ......Kám kóng chò Ang-ı̂ ê kám-kak tō sı̄ án-ni? JULY 30 Lâng nā chı̍t toāⁿ sı̂-kan, chò koá thoat-soàⁿ ê tāi-chı̀, mā sı̄ bē-bái. Siàu-siūⁿ chò Ang-ı̂ ê chit-chām, chē-chē ê keng-giām lóng sı̄ goá thâu pái tn̄g--tio̍h-e. Goá ê āu-chan ná koh toā 0.2 kong-hun, ū hiân--bo͘? JULY 31 Kin-á-jı̍t teh beh koè--lo͘. Chit chūn sı̄ 7/31 àm-sı̂ 11 tiám 56 hun koè 5 bió...koh koè 5 bió, kàu-taⁿ, goá ê Ang-ı̂ bāng iáu bē oân-sêng, bô iàu-kín, Ang-ı̂ chò bô-sêng, miâ-á-chài mā ē-tàng chhı̀ chò kûn-thâu-sai.